క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 39వ అనుభవం


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Suffering with Christ
  • Reference: Sajeeva Vahini

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 39వ అనుభవం:

నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకుము. ప్రకటన 2:9

ప్రస్తుత రాజకీయ ఆర్ధిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమయ్యే వ్యవస్థలో మనమున్నాం. ఒకవైపు ఆర్ధిక మాంధ్యంలో సామాన్య మానవ సహజ జీవితాలు అధికార బానిసత్వంలో కొట్టుకుపోతుంటే, మరోవైపు సామాజిక హక్కులను భౌతికంగా నిర్మూలించాలానే పాలకుల వర్గం విచ్చలవిడైపోతుంది. అసహన విధ్వంస పరిస్థితులు ఒకవైపు అంచలంచలుగా పెరుగుతుంటే మరోవైపు ధిక్కార స్వరం నిర్బంధించే ప్రయత్నాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి కనబడుతుంది.

వ్యవస్థలో ఇటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే మన విశ్వాసం లోని అభ్యాసాలకు పదును పెట్టాలి. రోజువారీ జీవితానికి ఆధ్యాత్మికతను జోడిస్తే శక్తివంతంగా వ్యవస్థల్లోని మార్పులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలం పరిష్కరించగలమని నా అభిప్రాయం.

ఆత్మీయ జీవితాలను ప్రభావితం చేసే లౌకిక విషయాల్లోని వాస్తవ అవాస్తవాల మధ్య నిజాలను తెలుసుకొనగలిగే జ్ఞానం కేవలం క్రైస్తవ్యత్వంతోనే సాధ్యం. మన జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేసే ప్రతి జ్ఞానానికి సంఘం కేంద్రంగా ఉంటుంది. క్రైస్తవుడు తన సంబంధాన్ని సంఘంతో ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఈ జ్ఞానం మనకు బయలుపరచబడుతుంది. క్రీస్తు మన నుండి ఆశిస్తున్నది ఇదే.

యుద్ధరంగంలో నిలబడి మృత్యువు ఇవ్వళ్ళో రేపో తెలియని సందిగ్ధంలో ఏ సైనికుడైనా ఉంటాడా? మరు నిమిషం ఏమి జరుగుతుందని సందేహించకుండా ఆ మృత్యువును ఎదుర్కొని దానితో తలపడి పోరాడి గెలవాలనే గురి కలిగియుంటాడు కదా. ఆత్మీయ జీవితంలోని కలిగే శ్రమల విషయాల్లో కూడా ఇంతే; రేపేమి సంభవించునో అని సందేహించక, పొందబోయే ప్రతి శ్రమను ఎదుర్కొని చేధించగలమనే క్రీస్తుతో శ్రమానుభవం మనకుంటే... ఈ అనుభవం అపారమైన శక్తి, సంతోషాలు కలుగజేస్తాయి. ఇట్టి శ్రమ విలువ తెలిసినప్పుడు భయానికి ఇక తావుండదు.

నిస్సందేహంగా నిర్భయంగా ఎదుర్కొనగలిగే ప్రతి బాధలు వ్యవస్థీకృతలో అటు దైనందిన జీవితాన్ని, ఇటు ఆత్మీయ జీవితాన్ని క్రీస్తుతో విజయంవైపు నడిపించి ఎత్తబడే సంఘంతో కలిసి ఆయనను ఎదుర్కొనే కృపను దయజేస్తాయి. క్రీస్తును ఎదుర్కోవాలంటే ప్రార్ధనా, సమర్పణ, సిద్ధపాటు కావలి.

అనుభవం: క్రీస్తుతో శ్రమానుభవం అపారమైన శక్తి, సంతోషాలు కలిగిస్తే, నిర్భయంగా ఎదుర్కొనే బాధలు క్రీస్తుతో విజయానికి నడిపిస్తాయి.

https://youtu.be/x7tJe_s_CXc

 

Experience the Suffering with Christ 39th Experience:
 
 Do not be afraid of what you are about to suffer. Revelation 2:10.
 
We are in a system where current political economies are fragmented. On the one hand, the common man-s routine life in the economic downturn is in a state of power slavery, and on the other hand, the rule of the rulers is strayed for the physical abolition of social rights. On the one hand, when the conditions of intolerance rise gradually, on the other hand, the situation of losing lives was noticed in the attempts of restraining the voice of contempt.
 
To deal with such situations in the system, we need to sharpen our faith practices. My view is that adding spirituality to everyday life can effectively address the changes in systems.
 
Knowledge of truths is only possible with Christianity, despite the factual realities of worldly matters affecting the souls. The church is central to every knowledge that brightens our lives. This knowledge is revealed to us when a Christian establishes his relationship with the church. This is what Christ expects from us.
 
Is there any soldier in a dilemma of death standing on the battlefield? Without any doubt about what will happen the next minute, he confronts that death and aims to win. The same is true of the afflictions of the spiritual life; If we do not have doubts about what happens next, but with the experience with Christ, that we can face every suffering that is to come; This experience will bring enormous power and happiness. Fear is no more when you know the value of this labor.
 
Every suffering that can be undoubtedly and fearlessly confronted in the organization of the daily life and the spiritual life, which gives us the grace that accompanies Christ in the triumph of life. Prayer, Sacrifice, and P reparation are necessary to face Christ.
 
Experience: If pain with Christ is of immense power and happiness, the sufferings faced fearlessly lead to success with Christ.

https://youtu.be/78_WTuYT4nQ