యేసు సిలువలో పలికిన యేడు మాటలు - ఏడవ మాట

  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Devotions
  • Reference: Sajeeva Vahini

తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. లూకా 23:46

ఇంచుమించు ఉదయం 9 గంటలకు యేసు నేరస్తుడని తీర్పు ప్రకటించి సిలువవేయాలని సిద్ధమైంది వ్యతిరేకపు అధికారం. సమాజ బహిష్కరణ చేసి, పాళెము వెలుపట వధకు సిద్ధపరిచారు. శరీరమంతా గాయాలతో నిలువెల్లా నలుగ గొట్టి, మోమున ఉమ్మివేసి, పిడుగుద్దులు గుద్ది, దూషించి, అవమానించారు. యూదుల రాజువని తలకు ముళ్ళ కిరీటము పెట్టి అపహసించారు.

రక్తం ఏరులై పారింది. నడినెత్తి మొదలుకొని అరికాలు వరకు రక్తసిక్తమైన శరీరం, అడుగు ఆపితే అహంకారుల ఆగడాలు... చెళ్ళున చీల్చే కొరడా దెబ్బలు, బలహీనమై... భారమైన సిలువను మోయలేక మోస్తూ మోస్తూ, హాహాకారాల ఊరేగింపు... గొల్గొతా కొండకు చేరింది 6 గంటల సిలువ ప్రస్థానం.

సిలువను వీక్షిస్తున్న కళ్ళన్నీ నిప్పు కణికలై లేస్తుంటే, విస్తుపోయిన క్షణం సర్వజగతికి - దేవునికి మధ్య తెర చినిగింది. తులువల మధ్య వ్రేలాడిన ప్రేమ బావుటాకు మేకులు కొడితే... క్షమించింది, బాధ్యత గుర్తుచేసింది. విధేయతకు అర్ధం తెలియజేస్తూ రక్షణ ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి. నా శరీరిరం నీకొరకేనని, నా రక్తం మీ అందరి కొరకేనని ధారపోసి తన ఆత్మను తండ్రి చేతికి అప్పగించి చివరకు తన ప్రాణాన్ని మనకొరకు అర్పించాడు యేసు క్రీస్తు.

సముద్రమంత సిరాతో రాసినా వర్ణించలేని ఆ క్రీస్తు ప్రేమ మన ఊహలకే అందనిది ఈ సిలువ త్యాగం. మన పాప శాప దోషములు ఆయన్ని సిలువేస్తే మౌనంగా భరించగలిగింది ఆ అమర ప్రేమ.

సమూల మార్పే లక్ష్యంగా, చివరి బొట్టువరకు కార్చిన రుధిరం మన రక్షణకు ఆధారమైతే; విరిగి నలిగిన హృదయాలతో ఆయన్ను చేరుకోలేకపోతే ఆ సిలువ సమర్పణకు అర్థమేముంది?

విలువలేని మన జీవితాలకు విలువైన తన జీవితం సిలువలో అర్పించాడు. వెలపెట్టిన ఆయన ప్రాణం మనకు ఉచితముగా రక్షణనిస్తే; రక్షించబడి, మన ఆత్మలను క్రీస్తుకు అప్పగించుకొనగలిగితేనే ఆ త్యాగానికి, సిలువకు అర్ధం.

ప్రభువా... నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకుంటున్నాను. ఆమెన్!