సజీవ వాహిని! 2009 లో ప్రారంభించి, తెలుగు బైబిలును 190 దేశాలకు నడిపించి, దాదాపు 10,00,000 పైగా చదివే తెలుగు ప్రజలకు సహాయం చేసిన మా ఈ ప్రయత్నం వ్యర్థం కాలేదు. ఈ కృషిలో మేమె కాదు మీరు కూడా పాలి భాగస్తులు కావాలి అని విశ్వసిస్తున్నాం. 2019 నాటికి ఒక వినూత్నమైన సదుపాయాలను ఈ వెబ్సైట్ మరియు మొబైల్ అప్ ద్వారా అందించాలన్నదే మా ఆకాంక్ష.

రానున్న సదుపాయాలతో తెలుగు బైబిలు కామెంటరీ, విషయసూచిక, పదకోశము లాంటి ఎన్నో మార్పులు తేడానికి చేసే మా ఈ ప్రాజెక్టు లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి.

నేను కూడా దైవ సందేశం లేదా ఆర్టికల్ వ్రాయగలను అనుకునే వారు మాకు పంపగలరు. తెలుగు నేను టైపు చేయగలను అనుకునే వారు మరియు Software Programming Knowledge (Mobile/Angular/.net/SQL/UI Developers) ఉన్నవారు, మా ఈ ఇమెయిల్ అడ్రస్ info@sajeevavahini.com కు సంప్రదించ గలరు. మీ ఈ సహాయం వ్యర్థంకానేరదు. ప్రభువు మిమ్మును ఆశీర్వదించును గాక.

1.రక్షణను అర్ధం చేసుకున్నావని నిర్ధారణ చేసుకో.

1 యోహాన్ 5 13 “దేవుని కుమారునిగా మాయ౦దు విశ్వాస ముంచు. మీరు నిత్యజీవము గల వారని తెలిసికొనునట్లు, నేను ఈ సంగతులను మీకు తెలుపుచున్నాను ” రక్షణను అర్థ౦ చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుచున్నారు. మనము రక్షింపబడినామనే ఖచ్చితమైన విషయము నందు గట్టి నమ్మకము కలిగియుండాలని దేవుడు కోరుచున్నారు. క్లుప్తముగా రక్షణ యొక్క ముఖ్యమైన అంశములు చూద్దాం:

a) మనమందరము పాపము చేసియున్నాము. దేవుని సంతోషపరచలేని విషయములను మనము చేసియున్నాము (రోమా 3 :23).

b) మన పాపములను బట్టే దేవుని నుండి శాశ్వతమైన ఎడబాటుతో శిక్షించబడుటకు అర్హులము (రోమా 6:23).

(c) మన పాపములకు పరిహారము చెల్లించుటకై శిలువపై మరణించినారు (5 8, 2 కొరింథి 5 21) యేసు మన స్థానములో మరణించి మనము పొందవలసిన శిక్షను ఆయన పొందెను. యేసు యొక్క మరణము మన పాపములకు సరి అయిన పరిహారమని ఆయన పునరుద్ధానము రుజువు చేసెను.

(d) యేసు నందు విశ్వాసము ఉంచిన వారికి, క్షమాపణ, రక్షణ, దేవుడు అనుగ్రహించును- ఆయన మరణము మన పాపములకు పరిహారముగ చెల్లించబడెనని నమ్ముట వలన (యోహాను 3: 16, రోమా 5: 1, 8: 1)

అదే రక్షణ వర్తమానము.యేసుక్రీస్తు నీ రక్షకునిగా నీవు నీ విశ్వాసము ఆయన నందు ఉ౦చినట్లైతే, నీవు రక్షింపబడుదువు. నీ పాపములన్నీ క్షమించబడినవి, నిన్ను ఎన్నడూవిడువను, ఎడబాయను అని దేవుడు వాగ్దానము చేస్తున్నారు (రోమా 8: 38, 39, మత్త 28 :20) యేసే నీ రక్షకుడని నమ్మినట్లైతే, పరలోకమందు దేవునితో శాశ్వత౦గా గడపగలవనే నీకు ధైర్యము వుండును!

2.పరిశుద్ధ గ్రంధమును బోధించే మంచి చర్చిని చూచుకో.

చర్చి అంటే ఒక భవంతి అని తలంచకు. చర్చి అనగా ప్రజలు. యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాస౦ కలవారు. ఒకరితో నొకరు సహవాసము కలిగియుండుట చాలా ముఖ్యము. అది చర్చి యొక్కప్రాథమిక ఉద్దేశ్యములలో ఒకటి ఇప్పుడు నీవు యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసముంచినందున, మీ ప్రాంతములో బైబిలును నమ్మే చర్చిని కనుగొని, ఆ కాపరితో మాట్లాడవలెనని, మిమ్ములను చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నాము. యేసు క్రీస్తు న౦దుంచిన నీ విశ్వాసమును, ఆ కాపరిని గ్రహించనివ్వు !

చర్చి యొక్క రెండవ ఉద్దేశ్యము బైబిల్ నందు బోధించుట. దేవుని ఉపదేశములను నీ జీవితమునకు ఎలా అన్వయించు కోవాలో నీవు నేర్చుకోగలవు. విజయవంతమైన, శక్తివంతమైన క్రైస్తవ జీవితమును జీవించుటకు బైబిల్ ను అర్థము చేసుకొనుటయే తాళపు చెవి. 2 తిమో 3:16,17 లో దైవజ్ఞుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు స౦పూర్ణముగా సిద్ధపడియుండునట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతీ లేఖనము, ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, శిక్షణకును పరిశుద్ధమైన భావము కలిగియున్నది.

చర్చి యొక్క మూడవ ఉద్దేశ్యము ఆరాధన. ఆరాధన అనగా దేవుడు చేసిన వాటన్నిటికి కృతజ్ఞత చెల్లించుట. దేవుడు మనలను రక్షించును. దేవుడు మనలను ప్రేమించును. దేవుడు మనకు సమకూర్చును. దేవుడు త్రోవ చూపి నడిపించును. ఆయనకు కృతజ్ఞత చెల్లించకుండ ఎలా ఉ౦డగలము? దేవుడు పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడు, ప్రేమగల వాడు, కనికరముగలవాడు; ప్రకటన 4 11, “ప్రభువా మా దేవా నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి; నీ చిత్తమును బట్టి అనియుండెను. దానిని బట్టియే సృష్టింపబడెను. కనుక నీవే, మహిమ ఘనత, ప్రభావములు పొందనర్హుడవు” చెప్పబడినది.

3.దేవుని కొరకు కొంత సమయము కేటాయించుము.

ప్రతి దినము దేవునిపై దృష్టియుంచుట యందు సమయము గడుపుట చాలా ముఖ్యము. కొంత మంది దీనిని “నిశ్శబ్ద సమయము” అని కొంత మంది “దైవచింతన” అనిఅందురు. ఏలయనగా, మనము దేవునితో గడిపే సమయము. కొంత మంది ఉదయ కాలమును ఎంచుకుంటే మరి కొందరు సాయంత్ర సమయమును ఎంచుకొందురు. ఈ సమయములను ఏమని పిలిచామా, ఎప్పుడు గడిపామా అనేది విషయం కాదు. విషయమేమిట౦టే క్రమముగా దేవునితో గడుపుట ముఖ్యము. ఏ పరిస్థితులు దేవునితో సమయము గడుపునట్లుగ చేయును?

(a) ప్రార్థన అనగా దేవునితో మాటడ్లాడుట. నీ సమస్యల విషయమై దేవునితో మాట్లాడు. నీకు, జ్ఞానమును, దారిచూపుమని దేవుని అడుగు. నీ అవసరాలను తీర్చమని అడుగు. ఆయనను నువ్వు ఎంత ప్రేమిస్తున్నావో, ఆయన చేసిన వాటికి, ఆయనను ఎంతగా అభినందిస్తున్నావో ఆయనతో చెప్పు. ప్రార్థన అంటే అదే!

(b) బైబిల్ పఠించుట, చర్చిలో బోధించుట దానికంటె. సండే స్కూల్ లో బైబిలు తరగతుల్లో బోధించిన దానికంటె, నీకు నువ్వు బైబిలు చదువుట అవసరము. విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితము జీవించుటకు అవసరమైనవన్నీ బైబిల్ (పరిశుద్ధ గ్రంధము) నందు పొందుపరచబడినవి. దేవుని యొక్క మార్గము , జ్ఞానము గల నిర్ణయములు ఎలా తీసుకోవాలో, దేవుని చిత్తమును ఎలా తెలుసుకోవలెనో, ఇతరులకు పరిచర్యలు ఎలా చేయవలెనో ఆత్మీయుడిగా ఎలా ఎదగవలెనో అవన్నీ బైబిలు నందు ఉన్న౦దున బైబిలు మనకు దేవుని మాటయైయున్నది. మన జీవితములు దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో, మనకు తృప్తి కలిగించు రీతిలో జీవించుటకు బైబిల్ దేవుని ఉపదేశ పుస్తకమై యున్నది.

4. ఆత్మ సంబంధంగా నీకు సహాయము చేయు వ్యక్తులతో సంబధము అభివృద్ధిచేసుకొనుము.

“మోసపోకుడి: దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును” (1కొరి 15 33) మనపైన ప్రభావితము చేయు మనుష్యుల గురించి బైబిలు నందు ఎన్నో హెచ్చరికలు ఉన్నవి. పాప సంబంధమైన క్రియలు చేయు వారితో సమయము గడిపినప్పుడు ఆ క్రియల చేత శోధించబడెదవు. నీ చుట్టు వున్న మనుష్యుల శీలము నీ మీద ‘రుద్ద బడును’. కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని ప్రేమించి ప్రభువుకు కట్టుబడి ఉ౦టారో వారితో మనము కలిసియుండుట ముఖ్యము.

నిన్ను ప్రోత్సాహ పరచి. నీకు సహాయము చేసే ఇద్దరిని నీ నుండి ఏర్పాటు చేసుకో (హెబ్రీ 3 13 1024) నీవు గడిపే ఒంటరి సమయము, నీవు చేసే పనులు, లెక్క ఒప్ప చెప్పుటకై నీ స్నేహితుని అడుగు. వారి విషయమై నీవు అలాగని యేసు క్రీస్తుని రక్షకునిగా ఎరుగని నీ స్నేహితులందరినీ విడిచి పెట్టమని కాదు. వారికి నువ్వు స్నేహితునిగానే వుంటూ, వారిని ప్రేమించుము. యేసు నీ జీవితం మార్చినాడని, మరియు ఇది వరకు నువ్వు చేసే పనులు ఇప్పుడు చేయవని వారు తెలిసికొననిమ్ము. నీ స్నేహితులతో యేసే నీ జీవితం మార్చినాడని, మరియు ఇది వరకు నువ్వు చేసే పనులు ఇప్పుడు చేయవని వారు తెలిసికొననిమ్ము. నీ స్నేహితులతో యేసు గురించి చెప్పుటకు అవకాశములను ఇవ్వమని దేవుని అడుగుము.

5. బాప్తిశ్మము పొందుడి.

చాలా మందికి బాప్తిశ్మము అంటే తప్పు అభిప్రాయము కలదు. “బాప్తిశ్మము” అను మాటకు అర్థము నీటిలో మునుగుట. బాప్తిశ్మము అనగా క్రీస్తు నందు నీ యొక్క నూతనమైన విశ్వాసము, ఆయనను అనుసరి౦చుటకు నిశ్చయతను ప్రకటించుటయే బైబిల్ ప్రకారం బాప్తిశ్మము అను నీటియ౦దు మునుగు అను క్రియ, క్రీస్తుతో కూడా, పాతి పెట్టబడినావని విశదీకరించుచున్నది. నీటి నుండి పైకి వచ్చుట ద్వారా క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానమును చూపించుచున్నది. బాప్తిశ్మము పొందుట ద్వారా నీవు క్రీస్తు తో కూడా మరణించి, పాతిపెట్ట బడి పునరుద్ధానము యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనలో ఐక్యముగల వాడవై యున్నావు (రోమా 6 3 4), బాప్తిశ్మము నిను రక్షించదు. బాప్తిశ్మము నీ పాపములను కడుగదు. రక్షణ కొరకు, బహిరంగముగా క్రీస్తునందే నీ విశ్వాసమును ప్రకటించుటకు ప్రాముఖ్యమైనది. ఎందుకనగా అది విధేయతతో వేసే ఒక అడుగు. క్రీస్తు నందు నీకున్న విశ్వాసము, ఆయనతో కట్టుబడియున్నావని చెప్పి, బహిరంగముగ తెలియపరచుట.నీవు బాప్తిశ్మము కొరకు సిధ్ధమైతే, మీ పాస్టరును స౦ప్రది౦చ౦డి.

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి." యాకోబు 1:21
Daily Bible Quote
"వాని మూఢతచొప్పున మూర్ఖునికి ప్రత్యుత్తర మిమ్ము ఆలాగు చేయనియెడల వాడు తన దృష్టికి తాను జ్ఞానిననుకొనును." సామెతలు 26:5
Magazine
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.