యోసేపు అనగా “ఫలించెడి కొమ్మ “ అని అర్థము. ఇతడు మన అది పితరుడైన యకోబుకు రాహేలు ద్వారా కలిగిన ప్రధమ పుత్రుడు. రాహేలుకు వరపుత్రుడైన యోసేపును తండ్రి తన మిగిలిన కుమారులకన్నా అధికముగా ప్రేమించేవాడు. అందుకు గుర్తుగా రంగురంగుల నిలువుటంగీనీ ప్రత్యేకముగా కుట్టించాడు.ఈ ప్రత్యేకతను సహించలేని అన్నలు అసూయతో నిండినవారై, బాల్యమునుండీ అతనిని ద్వేషింపసాగారు. యాకోబు జ్యేష్ఠ పుత్రుడైన రూబేనుకు తమ్ముళ్ళు అసూయ చెందడం ఏ మాత్రం అంగీకరంగా లేదు. అన్న లేని సమయం చూచుకొని మిద్యానీయులైన బీడారులకు ఇరువది తులముల వెండికి అమ్మివేశారు .(ఆది 39)లో గమనిచండి.ఈ సంగతులన్నీ దైవచిత్తానుసారంగానే జరిగాయి (ఆది 37:28)

ఈజిప్టు దాస్యములో మ్రగ్గుతున్న యోసేపు సత్ ప్రవర్తన గలిగి దైవభక్తితో జీవించుచున్నాడు.ఇతని అందానికి భ్రమసి పోతిఫరు భార్య దుష్కార్యానికి ప్రేరేపించింది. ఎంత వేదించినా అతడు లొంగిపోలేదు గనుక వ్యతిరేకముగా నిందలు వేసి జైలు పాలుజేసింది. యధార్థవాది, లోకవిరోధి అనే సంగతి రుజువైంది. ఇక పోతిఫరు అను మరో వ్యక్తి హెలియోపొలిలో రే అనే సూర్యదేవతకు పూజారి.ఇతడు ఓను పట్టణానికి చెందినవాడు. ఓను అనగా “సూర్యుడు లేక బలము” అని అర్థములు .పోతిఫేరే అనగా సూర్య దేవత యొక్క దానము అని అర్థము. ఇతని కుటుంబీకులంతా ఆ దేవతనే పూజిస్తూ అన్యాచరములలో జీవిస్తుండేవారు. ఇతని ప్రియపుత్రిక పేరు ఆసెనతు. ఈ పేరు అన్యదేవతకు చెందినది.’నాతు’ అను ఈజిప్టు దేవతకు “ప్రియ శిష్యురాలు” అని ఈ పేరుకు అర్థము. యజకుని కుమార్తె అయినందున గొప్ప విగ్రహారాధికురాలు ఆసెనతు. యోసేపు మంచితనాన్ని గుర్తించిన ఫరో రాజు ఆసెనతుతో వివాహము జరిగించాడు. ఆమె కుటుంబము వారంతా దీనికి సమ్మతించారు. అన్యురాలైన స్త్రీకి దైవభక్తి గల పురుషునితో వివాహము జరగడమంటే ఇది దేవుని ఏర్పాటే కానీ మరొకటి కాదు. ఆసెనతు యోసేపుకు తగిన ఇల్లాలు .తన భర్త ఐగుప్తులో గడిపిన దుర్బర జీవితము, పోతిఫరు భార్య వలన పొందిన నింద, జైలులో గడిపిన బాధాకరమైన దినములు ఇట్టే మర్చిపోయేలా చేయుటయే గాక ముచ్చటైన ఇద్దరు కుమారులను కూడా అందించింది .అందుకే సొలోమోను రాజు “భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరకెను , గుణవతియైన భార్య ముత్యములకంటే అమూల్యమైనది “ అని తన గ్రంధములో వ్రాశాడు. యోసేపు తన పెద్దకుమారునికి మనష్షే అని పేరు పెట్టాడు . మనష్షే అనగా “మరచిపోవుట” అని అర్థము .తన తండ్రి ఇంటివారిచే అమ్మివేయబడి ఒంటరిగా జీవించడము ఐగుప్తు చేదు నిజాలన్నిటినీ మరచిపోయేలా చేశాడని అతనికానామకరణము చేశాడు.రెండోవాడు ఎఫ్రాయిము. ఈ పేరుకు అర్థము “అభివృద్ధి” చెందుట .రిక్తునిగా వచ్చి దారుణ హింసలు అనుభవించిన ఐగుప్తు దేశములోనే దేవుడు హెచ్చుగా అభివృద్ధి పరచాడు. గుణవతియైన భార్యను,గోత్రాన్ని నిలిపేందుకు చక్కని కొడుకులను ఇచ్చాడని సంతోషించాడు. క్రీస్తేసునందు జీవించేవారికి అన్ని విధాల అభివృద్ధి కలుగుతుంది. బైబిలు గ్రంధములో ఎన్నో రకాలైన స్త్రీలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆసెనతు అన్యురాలైయుండి కూడా దైవభక్తుడైన భర్త సహచర్యంతో కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి చేసుకొని పిల్లల పిల్లలను చూచింది.తన తల్లి మరణము వలన ఇస్సాకు మితిలేని దుఃఖాన్ని భార్య రిబ్కా సహచర్యములో మరచిపోగలిగాడు. కుటుంబాల పతనానికి కూడా దోహదకారులైన లోతు భార్య, యోబు భార్యలాంటి స్త్రీలు కూడా లేక పోలేదు. పరిశుద్ద గ్రంధములో ఆసెనతు లాంటి మంచి భార్యలను ప్రతి స్త్రీ ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు సాగాలి. ఫలించు కొమ్మయైన యోసేపుతో ఆసెనతు ఎలా అంటుకట్టబడిందో మనము కూడా మన భర్తలతో అంటు కట్టబడాలి. మన కుటుంబాలన్నీ క్రీస్తేసుతో కట్టబడాలి. తీగ ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచియుంటేనే కదా ఫలించేది.

rigevidon reddit rigevidon headache rigevidon quantity

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
" అది ఆకాశవర్షజలము త్రాగును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా లక్ష్యపెట్టు దేశము. నీ దేవు డైన యెహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతమువరకు ఎల్లప్పుడు దానిమీద ఉండును." ద్వితియోపదేశకాండము 11:12
Daily Bible Quote
"అది తెలివిలేనివాడొకడు వచ్చుట చూచిదొంగి లించిన నీళ్లు తీపి చాటున తినిన భోజనము రుచి అని చెప్పును." సామెతలు 9:17
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.