యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింపబడినవాడు దేవుడు కాబట్టి. దీనికి అనుభంధమైన మరొక సవాలు యేసు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చువాడు “దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు” క్రీస్తుయేసు యెదుటను (2 తిమోతి 4:1). తోమా “నా దేవా నా దేవా” అని యేసుతో అనెను (యోహాను 20:28). పౌలు యేసయ్యను గొప్ప “దేవుడుగా, రక్షకుడుగా” (తీతుకు 2:13) అని పిలవటమే కాకుండా క్రీస్తు అవతరించకమునుపు “దేవుడు స్వరూపియైయున్నాడని” సూచించెను (ఫిలిప్పీయులకు 2:5-8). తండ్రియైన దేవుడు యేసయ్యను గురించి చెప్పినది “దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునది” (హెబ్రీయులకు 1:8).యోహాను భక్తుడు “ఆదియందు వాక్యముండెను. వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము (యేసు) దేవుడై యుండెను. ఆయన ఆదియందు దేవునియొద్ద ఉండెను” (యోహాను 1:1). క్రీస్తు దైవత్వమును భోధించేవి అనేకమైన లేఖనాలున్నవి (ప్రకటన 1:17; 2:8;22:13; 1 కొరింథి10:4; 1 పేతురు 2:6-8; కీర్తన 18:2; 95:1; 1 పేతురు 5:4; హెబ్రీయులకు 13:20), ఆయన శిష్యులు క్రీస్తును దేవుడుగా గుర్తించారనటానికి ఈ వచనాలలో ఏ ఒక్కటియైన సరిపోతుంది.

పాతనిబంధనలో యెహోవాకు (దేవుని నామం) మాత్రమే వర్తించేటటువంటి బిరుదులు యేసయ్యకు ఇచ్చారు. పాతనిబంధనలో “విమోచకుడు” (కీర్తన 130:7; హోషేయా 13:14). క్రొత్తనిబంధనలో యేసయ్యకు ఉపయోగించారు (తీతుకు 2:13; ప్రకటన 5:9). యేసయ్యకు ఇమ్మానుయేలు “దేవుడు మనతో” నున్నాడు (మత్తయి 1) అని పిలిచారు. జెకర్యా 12:10లో “వారు తాము పొడిచిన వానిమీద దృష్టియుంచి,” యెహోవా దేవుడు చెప్పిన దానినే క్రొత్తనిబంధనలో సిలువపై మరణించిన క్రీస్తుకు ఆపాదించారు ( యోహాను 19:37;ప్రకటన 1:7). ఒకవేళ పొడిచి దృష్టియుంచినది యెహోవామీద అయితే దానిని యేసుకు ఆపాదించినట్లయితే పౌలు యెషయ్యా 45:23 కు భాష్యం చెప్పుతూ దాన్ని ఫిలిప్పి 2:10,11 క్రీస్తుకు ఆపాదించారు. అంతేకాకుండా ప్రార్థనలో క్రీస్తునామాన్ని, దేవుని నామానికి జోడించెను, “తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు మీకు కృపకలుగునుగాక” (గలతీయులకు 1;3; ఎ ఫెస్సీయులకు 1:2). ఒకవేళ క్రీస్తు దైవత్వంకానియెడల ఇది దేవ దూషణ అయివుండేది. యేసయ్య సర్వలోకమునకు సువార్తనందించి బాప్తిస్మము ద్వారా శిష్యులుగా చేయమన్న ఆఙ్ఞలో క్రీస్తునామము తండ్రి నామముతో అగపడుతుంది (మత్తయి 28:19; 2 కొరింధి 13:14).

దేవునికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పనులను యేసయ్యకు వర్తించారు. యేసయ్య చనిపోయినవారిని లేపటమే కాకుండా (యోహాను 5:21;11:38-44), పాపములు క్షమించాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 5:31; 13:38), విశ్వాన్ని సృజించి దానిని కొనసాగించాడు (యోహాను 1:2; కొలస్సీయులకు 1:16,17). యెహోవా ఒక్కడే విశ్వాన్ని సృజించాడు అన్న మాటలు గ్రహించటం ద్వారా ఇది ఇంకను స్పష్టమౌతుంది (యెషయ 44:24).అంతేకాకుండా కేవలము దేవునికి మాత్రమే వర్తించిన గుణగణాలు క్రీస్తు కలిగియున్నాడు. నిత్యుడు (యోహాను 8:58), సర్వఙ్ఞాని (మత్తయి 16:21), సర్వవ్యామి (మత్తయి 18:20; 28:20)మరియు సర్వశక్తుడు (యోహాను 11:38-44).

తాను దేవుడనని చెప్పుకొంటూ ఇతరులను మోసపూరితంగా నమ్మించటం ఒక ఎత్తైతే, దాని ఋజువు పర్చడం మరో ఎత్తు, ఇంకా దాని ధృవీకరించి, ఋజువుపర్చడం మరొకటి. క్రీస్తు తానే దేవుడనని ఋజువు పర్చటానికి అనేక సూచక క్రియలు చేసాడు. క్రీస్తు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చడం (యోహాను 2:7), నీళ్ళమీద నడవడం (మత్తయి 14:25), ఐదు రొట్టెలు రెండు వేలమందికి పంచి పెట్టడం (యోహాను 6:11), గ్రుడ్డివారిని స్వస్థపరచడం (యోహాను 9:7), కుంటివారిని నడపించడం (మార్కు 2:3), రోగులను స్వస్థపరచడం (మత్తయి 9:35:మార్కు 1:40-42), చనిపోయినవారిని సహితము తిరిగి లేపడం (యోహాను 11:43-44);లూకా 7:11-15) యేసయ్య చేసిన సూచక క్రియలలో ఇవి కొన్ని మాత్రమే. అంతేకాకుండా, క్రీస్తు మరణంనుంచి తానే పునరుత్ధాడయ్యాడు. మరణంనుండి తిరిగిలేవడం అనేది అన్య పురాణాలలో నున్నప్పటికి ఏ మతముకూడా పునరుత్ధానాన్ని ఆపాదించుకోలేకపోయింది. అంతేకాకూండా మరి దేనికికూడా లేఖనమునకు అతీతంగా ఇన్ని నిడర్శనాలు , ఋజువులు లేవు.

క్రైస్తవేతర పండితులు సహా యేసుక్రీస్తును అంగీకరించగల పన్నెండు వాస్తవాలు.

1). యేసు సిలువపై మరణించాడు.

2). ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు.

3). ఆయన మరణము శిష్యులను నిరాశ, నిస్పృహలకు కారణం మయ్యింది.

4). యేస్యు సమాధి కొన్ని దినాల తర్వాత ఖాళీగా వున్నట్లు కనిపెట్టబడింది.

5). యేసయ్య శిష్యులు, పునరుత్ధానుడైన యేసును చూసిన అనుభవాన్ని నమ్మారు.

6). అనుభవంతర్వాత అనుమానించిన శిష్యులు ధైర్యముకలిగిన విశ్వాసులుఅయ్యారు.

7). ఆది సంఘభోధనలో ఈ వర్తమానం మూలాంశమైయున్నది.

8). ఈ వర్తమానం యెరూషలేంలో భోధించారు.

9). ఈ భోధనకు ఫలితమే సంఘం ప్రారంభమై ఎదిగింది.

10). సబ్బాతు (శనివారం) కు బదులుగా పునరుత్ధానదినం (ఆదివారం) ఆరాధనకు ప్రాముఖ్యమైనదినముగా మారింది.

11). అనుమానుస్ధుడుగా గుర్తింపుపొందిన యాకోబు మార్పు చెంది,పునరుత్ధానుడైన క్రీస్తును చూచినట్లు నమ్మాడు.

12). క్రైస్తవత్వానికి శత్రువుడైన పౌలు పునరుత్ధానుడైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షతనుబట్టి మార్పు చెందినట్లుగా నమ్మాడు.

పునరుత్ధానాన్ని ఋజువుచేస్తూ సువార్తను స్థాపించగలిగితే పైన పేర్కొన్నవాటి విషయం పై వచ్చిన ఏ అనుమానాన్ననైనా నివృత్తిచేయవచ్చు.యేసు మరణం, సమాధి, పునరుత్ధానం, మరియు ఆయన కనపడటం (1కొరింధి 15:1-5). పైన పేర్కొన్న వాటిని వివరించటానికి కొన్ని సిధ్ధాంతాలు వున్నప్పటికి వాటికి సమర్థవంతంగా వివరణ ఇవ్వగలిగేది పునరుత్ధానము మాత్రమే. క్రీస్తుని శిష్యులు పునరుత్ధానమును సహితం తాము చూసారని చెప్పుకున్నారని విమర్శకులు కూడా ఒప్పుకున్నారు. భ్రమ, అబద్డములకు సాధ్యముకాని మార్పు పునరుత్ధానమునకు మాత్రమే సాధ్యమయింది. మొదటిదిగా, వారు లబ్ధి పొందింది ఏంటి? డబ్బు సంపాదించుకోడానికి క్రైస్తవత్వం ప్రభావితమైంది కాదు. రెండవది, అబద్దికులు హతసాక్షులవ్వలేరు. తమ విశ్వాసంకోసం, క్రూరమైన మరణం సహితం శిష్యులు అంగీకరించటానికి పునరుత్ధానము సరైన వివరణ. తాము నిజమను కొనే అబద్దానికోసం చనిపోయేవారు ఎందరో వుండవచ్చు గాని తాను అబద్దం అనుకోడానికికోసం చనిపోయే వారెవ్వరుండరు.

ముగింపులో క్రీస్తు తానే యెహోవా అని చెప్పుకున్నాడు (ఒక “దేవుడు” కాదు, ఒకే ఒక్క దేవుడు). ఆయన అనుచరులు (విగ్రహారాధనంటే భయపడే యూదులు) ఆయనను దేవునిగా నమ్మారు, గుర్తించారు. క్రీస్తు తన దైవత్వాన్ని ఋజువుపరచుకోడానికి అనేక సూచక క్రియలు చేశారు. పునరుత్ధానుడైనాడు అన్నది అన్నిటికి మించినది, ప్రపంచాన్నే తలక్రిందులు చేసినటువంటి ఋజువు. మరి ఏ సిధ్దాంతము కూడ ఈ వాస్తవాలకు సరియైన వివరణ ఇవ్వలేదు. బైబిలు ప్రకారము క్రీస్తే దేవుడు.

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును." కీర్తనలు 33:11
Daily Bible Quote
"ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జ్ఞాని అని యెంచబడును అట్టివాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును. " సామెతలు 17:28
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.