దేవుడు ఈ దినాలలో అధ్భుతాలు ఇంకను చేయుచున్నాడా అని ప్రశ్నించటం సబబు కాదని మొదటిగా గుర్తించుకోవాల్సింది. అది అవివేకము మరియు బైబిలుపరమైనది కాదు, దేవుడు ప్రజలను స్వస్థపరచడని, ప్రజలతో మాట్లాడడని, అధ్భుత సూచకక్రియలు చేయడని , ఆశ్చర్యాలు చేయడని అనుకోవటం. మనం ప్రశ్నించవలసిందేటంటే 1కొరింథీ 12-14 లో వివరించబడినరీతిగా , ఆత్మచే జరిగే అధ్భుతక్రియలు ఇంకా మన సంఘాలలో చురుకుగా పనిచేయుచున్నావా లేదా అనేది. ఇది ఒకనికి పరిశుధ్ధాత్ముడు ఆత్మీయవరంను అనుగ్రహిస్తాడా లేదా అనేది కాదు. ప్రశ్న ఏంటంటే పరిశుధ్ధాత్ముడు ఈ దినాలలో ఇంకా అధ్భుతవరాలు నిర్వహిస్తున్నాడా? అన్నిటికన్నా మనం మొత్తంగా గుర్తించాల్సింది పరిశుధ్ధాత్ముడు ఆయన చిత్తము ప్రకారము ఆత్మీయవరాలు నిర్వహించుటకు సమర్థుడు ( 1 కొరింథీ 12: 7-11).

అపోస్తలుల కార్యములు, పత్రికలలో ఎక్కువశాతములో అధ్భుతాలన్ని అపోస్తలులద్వారా వారి సహచరుల ద్వార జరిగినవి. పౌలు ఒక కారణము ఎందుకో చెప్తున్నాడు ఏలాగు శరీరము ఏకమైయున్నను అనేకమైన అవయవములు కలిగియున్నదో, యేలాగు శరీరముయొక్క అవయములన్నియు అనేకములైనను ఒక్క శరీరమైయున్నవో, ఆలాగే క్రీస్తు ఉన్నాడు (2 కొరింథీ 12:12).యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన ప్రతీ విశ్వాసి, సూచనలు, ఆశ్చర్యాలు, మరియు అధ్భుతక్రియలు, సూచనక్రియలు, ఆశ్చర్యాలు, మరియు అధ్భుతక్రియలు చేయుటకు క్రమపద్డతిలో సిద్డపరచబడి స్థోమత కలిగినవారుగా, అవి వుంటేనే అపోస్తలుడుగా గుర్తింపుపొందుటకు ఇవే లక్షాణాలు అని అనుటకు లేదు. అపోస్తలుల కార్యములు 2:22 యేసుక్రీస్తు ఆశ్చర్యాలు, అధ్భుతక్రియలు మరియు సూచనలు చేయుటకు నియమించబడ్డారు. అదేవిధంగా అపోస్తలులు వారు చేసిన అధ్భుతక్రియలను బట్టి వారు దేవునిచే పంపబడినా విచారణాదారులుగా గుర్తింపు పొందారు. అపోస్తలుల కార్యములు 14:3 పౌలు బర్నబాసు, అందించిన సువార్తను బట్టి వారు చేసిన అధ్భుతాలు కూడా సత్యమేనని ఋజువుపర్చబడ్డాయి.

కొరింథీ 12-14 అధ్యాలలో ప్రాధమికంగా ఆత్మీయవరాల విషయమై వివరిస్తుంది. ఈ పాఠ్యాభాగాలను చూచినట్లయితే సామాన్య క్రైస్తవులకు కూడ అధ్భుతవరాలు ఇవ్వబడినట్లు తెలుస్తుంది (12:8-10, 28-30). అయితే ఇవి ఎంత సామాన్యమైనవో అనేది మనకు వివరించబడలేదు. మనము ముందు నేర్చుకున్నరీతిగా అపోస్తలులు వారు చేసిన సూచకక్రియలు, ఆశ్చర్యములద్వారా గుర్తింపుపొందారని, అయితే సామాన్య క్రైస్తవులుకూడా అధ్భుతవరాలు అనుగ్రహించబడుట అనేది మినహాయింపు గాని నియమంకాదుని సూచిస్తుంది. అపోస్తలులు మరియు వారితోటి సహచరులు తప్ప నూతన నిబంధనలో ఎక్కడ కూడా ప్రత్యేకంగా వారు వ్యక్తిగతంగా ఆత్మచేత అధ్భుతవరాలను ప్రయోగిస్తున్నారని వివరించబడలేదు.

మరిముఖ్యంగా మనము గమనించాల్సింది ఆది సంఘానికి మనకిప్పుడునాట్లుగా పూర్తిస్థాయిలో బైబిలు గ్రంధం లేదు (2 తిమోతి 3: 16-17). అందునుబట్టి, ప్రవచించేవరం, ఙ్ఞానం, తెలివి మొదలగునవి చాల ఖచ్చితముగా ఆది క్రైస్తవులకు దేవుడు వారిని ఏమైతే చేయమన్నాడో వాటిని చేయుటకు గాను అవి ముఖ్య అవసరతలు. ప్రవచించే వరం విశ్వాసులను క్రొత్తసత్యాన్ని మరియు దేవుని ప్రత్యక్షతను తెలియపర్చటానికి సహాయపడింది. అయితే ఇప్పుడు దేవుని ప్రత్యక్షతను బైబిలు ద్వారా పూర్తిగ తెలియడమైంది. ప్రత్యక్షపరచే వరాలు ఇంకా ఎన్నటికీ అవసరతలేదు అంటే క్రొత్తనిబంధనలో నున్న రీతిగా అదే స్థాయిలో అవసరంలేదు.

దేవుడు అధ్భుతంగా ప్రజలను ఈ దినాలలో కూడా స్వస్థపరుస్తున్నాడు. దేవుడు ఇంకా మాట్లాడుతూనేవున్నాడు, అది బహిర్గంగా వినిపించబడే స్వరముతోనో, మనమనస్సులలోనో, భావనలలో మరియు చెరగనిముద్రలలోనో. దేవుడు ఇంకా గొప్ప అధ్భుతములు, సూచకక్రియలు మరియు ఆశ్చర్యాలు చేస్తూనే వున్నాడు. కొన్ని సార్లు ఈ అధ్భుతాలు క్రైస్తవులు ద్వారా చేయబడుతుంటాయి. ఏది ఏమైనా, ఇవి ఖచ్చితముగా అత్మచేత చేయబడే అధ్భుతవరాలు కాకపోవచ్చు. ఈ అధ్భుతవరాల ప్రాధమిక ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే సువార్త సత్యమని ఋజువుపర్చడానికి, మరియు అపోస్తలులు దేవుని పరిచారకులని నిరూపించుటకు. అధ్భుతవరాలు నిలిచిపోయాయని బైబిలు కొట్టచ్చినట్లు చెప్పుటలేదుగాని అది ఖచ్చితముగా క్రొత్తనిభంధనలో రాసినట్లు ఆ స్థాయిలో అవి ఇంకా అనుకున్నరీతిలో ఎందుకు ఆ రీతిగా పనిచేయకపోవటానికి పునాది మాత్రమే వేస్తుంది.

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"ఆయన నీ పాదము తొట్రిల్లనియ్యడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు." కీర్తనలు 121:3
Daily Bible Quote
"ప్రేమను వృద్ధిచేయగోరువాడు తప్పితములు దాచి పెట్టును. జరిగిన సంగతి మాటిమాటికి ఎత్తువాడు మిత్రభేదము చేయును." సామెతలు 17:9
Magazine
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.