Card image cap
Daily Bible Verse
"సైన్యములకధిపతియు ఇశ్రాయేలుయొక్క దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఈ స్థలమున మిమ్మును నివసింపజేయునట్లు మీ మార్గములను మీ క్రియలను దిద్దుకొనుడి " - యిర్మియా 7:3
Daily Quote
"సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎప్పుడు నిద్రలేచెదవు? " సామెతలు 6:9
Card image cap
Click to Play
శ్రమ నుండి విడుదల - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించవలసి వచ్చెనేమి? (కీర్తనలు 42:9).

విశ్వాసీ, ఈ ప్రశ్నకు జవాబు నీ దగ్గర లేదా? ఎక్కువ సమయం నువ్వు చింతాక్రాంతుడవై తిరుగుతూ ఉంటావేమిటి? దుఃఖకరమైన ఎదురుతెన్నులతో నిండి ఉంటావేమిటి? రాత్రి గడిచి ఉదయకాంతి వ్యాపిస్తుందని నీకెవరూ చెప్పలేదా? నీ అసంతృప్తి పొగమంచులా పట్టి ఉండగా అది వీడిపోతుందని నీకెవరూ చెప్పలేదా? ఆ మంచు వర్షమై, వర్షం వడగండ్లు, వడగండ్లు తీవ్రమైన తుపానుగా మారుతుందని ఎప్పుడూ భయం పెట్టుకుంటున్నావెందుకు? రాత్రిని ఆనుకునే పగలు, కష్టాన్ని ఆనుకునే సుఖమూ ఉన్నాయని తెలియదా? చలికాలం వెళ్ళిన వెంటనే వసంత కాలం రాదా? నిరీక్షణ కలిగి ఉండు. దేవుడు నిన్ను నిరాశపరచడు.

నా ఆశలన్నింటికంటే మించిన ఫలితాన్ని ప్రభువు ఇస్తాడు. నా భయాలన్నింటినీ పోగొడతాడు. విరిగిపోయిన నా ఆలోచనలతో వంతెన కడతాడు. నా కన్నీళ్ళలో ఇంద్రధనుస్సు మెరిసేలా చేస్తాడు. నా దారికి అడ్డువచ్చిన భీకరమైన అలలు దేవుణ్ణి మోసుకువచ్చే వాహనాలే. అరణ్యమార్గాల్లో తిరుగులాడే వేళ ఆయన ప్రేమలో నేను విశ్రాంతి పొందుతాను. నా హృదయానికి తన ప్రేమ ఔషధాన్ని పూసి గాయాలనన్నిటినీ బాగుచేశాడు. ఆయన నేర్పిన పాఠం కఠినమైనదైనా అది ...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappశ్రమ నుండి విడుదల

శ్రమ నుండి విడుదల

Audio: https://youtu.be/VT0Hjlh68U8

కీర్తన 40:1-5 యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టు కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొఱ్ఱ ఆలకించెను.

ఏదోక సమస్య ప్రతి ఇంట్లో ఉంది. ఒక ఇంట్లో కుటుంబం సమస్యలు. మరోక ఇంట్లో ఆర్ధిక సమస్యలు. ఇంకొక ఇంట్లో ఆరోగ్య సమస్యలు. వివాహాలు కావడంలేదని ఒకరు బాధపడుతుంటే, పిల్లలులేరని ఇంకొకరి బాధ. వేసుకున్న ప్రణాళికలన్ని కరోనా నాశనం చేసేసింది, అప్పులేనివారు కూడా అప్పులపాలైనారు. ఏది ఎలా ఉన్నా, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా మనకు కావలసినవి దయచేయగల సమర్ధుడు మనం నమ్మిన యేసయ్య.

ఈ కీర్తన భాగంలో కీర్తనాకారుడు తన సమస్యలలో దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టి సహాయము పొందుకున్నాడు. ఎలాంటి సమస్యలో ఉన్నాడంటే నాశనకరమైన గుంటలో, జిగటగల దొంగ ఊబిలో ఉన్నాడు. ఇది ప్రతి విశ్వాసి యొక్క అనుభవం. ఇది భయంకరమైన కష్టం, అపాయం, దీనావస్థ అని చెప్పోచ్చు. జీవిత పునాదులే తలక్రిందులైనట్లు అనిపించే అనుభవం. ఇలాంటి పరిస్థితిలో నుండి కీర్తనాకారుడు భయటకు వచ్చాడు. దానికి కారణం ప్రార్థన ఒక్కటే కాదు ప్రార్థన చేసి సహనముతో ఎదురు చూసాడు.

ప్...

Read More
4515 prayers for nations submitted till date.
Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..