Card image cap
Daily Bible Verse
"మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుత్రులలో యెహోవా వంటివాడెవడు? "
కీర్తనల గ్రంథము 89:6
Daily Quote
"నీతిమంతుడు తన పశువుల ప్రాణమును దయతో చూచును భక్తిహీనుల వాత్సల్యము క్రూరత్వమే." సామెతలు 12:10
Card image cap
Card image cap
3212 prayers submitted till date.
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

అప్పుడు నీవు నీ యింటిలోకి వచ్చి నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి తలుపు మూయవలెను (2 రాజులు 4:4).

వాళ్ళు ప్రకృతిసిద్ధమైన సూత్రాలకీ, మానవ ప్రభుత్వాలకీ, సంఘానికీ, యాజకత్వానికి, చివరకి ఎలీషా ప్రవక్తకి కూడా అతీతమైన అద్భుత కార్యంకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు గనుక దేవునితో ఒంటరిగానే ఉండాలి. మరెవరూ వాళ్ళతో ఉండ కూడదు. మానవ అవగాహన శక్తినీ, విజ్ఞానశాస్త్ర సూత్రాలనూ వదిలి అంతరిక్షంలో దేవుని మహిమకి ఎదురై నిలిచి ఆ అలోక శక్తిని తేరిపార చూడాలి.

దేవునితో వ్యవహారాలు పెట్టుకోవాలంటే ఏ పద్దతి అనుసరించాలో ఇక్కడ మనకి కన్పిస్తున్నది. ఒంటరిగా రహస్య స్థలంలో ప్రార్థన విశ్వాసాలలో ప్రతి ఆత్మా ఆయనకోసం ఎదురుచూడాలి.

కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని ప్రదేశాల్లో దేవుడు మనచుట్టూ ఒక అనిర్వచనీయమైన గోడ కడతాడు. మనకి ఉన్న ఆధారాలన్నింటినీ పడగొడతాడు. సాధారణంగా మనం పనులు చేసే పరిస్థితులనూ, విధానాలనూ, నిరర్థకం చేస్తాడు. మనకర్థం కాని దివ్య వాతావరణంలో బంధిస్తాడు. అది మనకి ఇంతకుముందు అనుభవం కానిది, క్రొత్తది. మనకి ఇంతవరకు అలవాటైన అనుభవాల చట్రంలో ఇమడనిది. ఈ కొత్త అనుభవంలో అయితే ముందేం జరగనున్నదో మనకి తెలియదు. మన జీవితం అనే...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappక్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం

యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనునైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని. ప్రకటన 1:9

"నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతును" అనే మాట ఎప్పుడైతే విన్నాడో తన వలను పక్కనబెట్టి, ఉరుమువంటివాడని ఇంటిపేరున్నా, ఉన్నదంతా వదిలేసాడు; క్రీస్తును వెంబడించాడు; యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు - యోహాను.

ఏ తీర్మానమైతే తీసుకున్నాడో దానిపై నమ్మకంగా నిలబడ్డాడు. క్రీస్తుతో అద్భుతాలు చూసాడు. జీవ-మరణాలు ఆయన స్వాధీనంలో ఉన్నాయని విశ్వసించాడు, ఆయన ప్రేమను రుచిచూసాడు...అనుభవించాడు, ఆయన గుండెచప్పుడు వినాలనే ఆశ కలిగి, అయన రొమ్మున ఆనుకొని ఆయనకు దగ్గరయ్యాడు. క్రీస్తుతో సాన్నిహిత్యం రూపాంతరాన్ని వీక్షించే అనుభవంలోనికి నడిపించింది.

కళ్ళముందే క్రీస్తును హింసిస్తున్నా నిస్సహాయ స్థితిలో వీక్షిస్తూ, ప్రతి గాయాన్ని తానూ అనుభవిస్తూ కలువరి కొండవరకు వెంబడించాడే కాని వెనకడుగు వేయలేదు. "ఇదిగో నీ తల్లి" అంటూ సిలువలో తనతో చివరిగా పలికిన మాట, అంతం వరకు లోబడిన ఉన్నతమైన స్వభావం.

పక్కలో బల్లెపు పోటును ...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..