Daily Bible Verse
"నీ మందిరముయొక్క సమృద్ధివలన వారు సంతృప్తి నొందుచున్నారు. నీ ఆనందప్రవాహములోనిది నీవు వారికి త్రాగించు చున్నావు. "
కీర్తనలు 36:8
Daily Bible Quote
"రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు." సామెతలు 27:1
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

అది నాలో లేదు (అనును) (యోబు 28:14).

ఎండాకాలపు రోజుల్లో నేననుకున్నాను, నాకిప్పుడు సముద్ర వాతావరణం, సముద్రపు గాలి అవసరమని. అయితే సముద్ర తీరానికి వెళ్ళినప్పుడు "అది నాలో లేదు" అని సముద్రం అంటున్నట్టు అనిపించింది. దానివల్ల నేను పొందగలననుకున్న మేలును పొందలేకపోయాను. కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్లే నాకు ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది అనుకున్నాను. అక్కడికి వెళ్ళాను, తెల్లవారుజామునే లేచి ఎత్తయిన కొండకు ఎదురుగా సౌందర్యాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండగా అది నాతో చెప్పింది "అది నాలో లేదు" నాకు తృప్తినిచ్చే గుణం దానికీ లేదు. అవును, నాకు కావలసింది దేవుని ప్రేమ సముద్రాలు. నాలో ఆయన సత్యం యొక్క ఔన్నత్యాలు. అగాధం "మాలో లేదు" అని చెప్పింది. అది చెప్పింది ఆభరణాలతోను, బంగారంతోను, విలువగల రాళ్ళతోను పోలికలేని జ్ఞానం గురించే. మనలోని అశాంతి ఆయన మన నిత్యస్నేహం, ప్రేమ మన పట్ల వెల్లడి చేసినప్పుడే మనలోని అశాంతి తొలగిపోతుంది.

నా ప్రియుడు నిలిచిన అత్యున్నత శిఖర సీమలపై
గుత్తులు గుత్తులుగా పూసిన గరికపూల మైదానాల్లో
శ్వేత సింహాసనంపై కాంతిపుంజమై
మహిమ మస్తక విలసన్నవ తేజుడై ఆశీనుడై
విరాజిల్లే నిత్య పరలోకం
అక్కడే నా వైభవం అక్కడే నా జీవం
లౌకిక జీవనాన్ని మధురం చేస్తూ
జీవిస్తే మేలు మరణిస్తే లాభమనిపిస్తూ
క్షమా రక్షణలకు ఆయత్తమవుతూ
తన రాచఠీవితో స్వర్గాన్ని సౌందర్యపర్చి
శక్తి శౌర్యాల వాత్సల్య మూర్తియైన
దేవునికే చేరాలి నా వింత వింత విన్నపాలు
అక్కడే నా మనసు అక్కడే నా సిరిసంపదలు
(ఇది కీ.శే. చార్లెస్ కౌమన్ గారికి అత్యంత ప్రియమైన పద్యం).

పక్షిరాజును అడవిలో ఉంచడం కష్టం. సొగసులు, సోయగాలు కురిపించే పక్షులెన్నిటినో దాని చుట్టూ చేర్చినా,అందమైన చెట్టుకొమ్మను దానికి నివాసంగా ఏర్పరచినా, దానికి ఇష్టమైన పంచభక్ష్య పరమాన్నాలను దాని ముందుంచినా వీటన్నింటి వంకా అది కన్నెత్తి అయినా చూడదు. తన విశాలమైన రెక్కలు చాపి హిమాలయ శిఖరాలపై తదేకమైన దృష్టి నిలిపి అంతరిక్షంలోకి, ఎత్తయిన గండ శిలల గూడుల్లోకి, నగ్న ప్రకృతిలోకి, బ్రహ్మాండమైన జలపాతాల హోరులో గాలి పాటలు పాడే తావుల్లోకి ఎగిరిపోతుంది.

మానవ హృదయం తన రెక్కలు విప్పుకుని క్రీస్తు అనే బండమీద వాలే దాకా ఎగిరిపోతుంది. దాని నివాసం పరలోక ప్రాకారాలే. దాని ప్రయాణం నిత్యత్వంలోకే. దాని ప్రయాణం నిత్య్యత్వంలోకే. ప్రభువా, తరతరముల నుండి మాకు నివాసము నీవే.

దేవుడు నా యిల్లు, ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది క్రీస్తే
చేదోడై నను తన చెంతకి పిలిచాడు
చింతలు బాపి నన్ను చేరదీసాడు
తన అడుగుజాడల్లో నడిపించి తన్మయుణ్ణి చేసాడు
దేవుని ఇంటిలో పవిత్రతతో
ఆనందంలో స్తోత్రార్పణలో ఉంచాడు
పరిశుద్ద పురమా, పిల్లవాడినైన నేను
పరలోకవాసినై నీలో పవళిస్తాను

దేవుడే నా యిల్లు, గడిచిన కాలమంతా
అంతంలేని దారుల్లో అంధుడిలా నడిచాను
నాలో నేనేదో దేవులాడుకున్నాను
దరి చేర్చే దారి దొరక్క దుఃఖపడ్డాను
ఆశలు సమసి భయాలు ఆవరించి
ఏకైక మార్గం క్రీస్తులో దర్శించాను
ఆయన్ను చేరి అక్కడే నివసించాలి
దేవుడే దయతో దీన్ని అనుగ్రహించాడు

దేవుడే నా యిల్లు, ఇప్పుడు నాకు ఆశ్రయం
నా శోధనలను ఎదిరించేది నేను కాదు దేవుడే
బాధలలో ఆదుకుని ఆదరించేదాయనే
దైనందిన అవసరాలకు దిక్కు ఆయనే
దేవుని బిడ్డను నేను ఆయనే నా యిల్లు
దేవా, నాలో నీవు నీలో నేనే
నీలో తప్ప అన్నిట్లోనూ మృతుడినే
సుందర సదనంలో శయనించినప్పుడు
ఇందులో అందులో ఎందులో చూసినా
అందాలు నీవే నా నందనం నీవే

Share on Whatsapp Daily Devotion - దేవుని ప్రేమ

ఒక పట్టణమందు ఒక రాజు ఉండెను. ఆయన దగ్గర ఉన్న మంత్రి యేసుక్రీస్తు ప్రేమను గురించి విని, యేసు ప్రభువును నమ్ముకొని క్రైస్తవుడాయెను. అప్పటినుండి, పాపులను రక్షించుటకు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములోనికి వచ్చెనని అందరికి సాక్ష్యమిచ్చుచుండెను. రాజుగారికి కూడా క్రీస్తు ప్రేమను గూర్చి చెప్పగా రాజు, మంత్రీ ! యేసుప్రభువు అంత గొప్ప దేవుడైతే, ఆయన పాపులను రక్షించాలంటే ఒక్క మాటతో అందరిని రక్షించవచ్చు గదా ..? ఆయనే ఈ లోకమునకు దిగిరావలసిన అవసరం ఏమున్నది ? నేనొక పనివానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినయెడల వెంటనే పని జరుగును. అలాగే దేవుడు చేయొచ్చు గదా.. ! అనెను.

ఎంత చెప్పిననూ గ్రహించుకొనని రాజుకి దేవుని ప్రేమ అర్ధం అయ్యేలా చేయాలని తలంచిన మంత్రి; ఒక నేర్పరియైన వడ్రంగిని పిలిచి ఒక సంవత్సరం ఈడుగల రాజకుమారుని పోలిన ఒక చెక్క బొమ్మను చేయించి, రాజకుమారుని వస్త్రములను, ఆభరణములను తొడిగి అలంకరించెను. మరుసటి దినమున రాజు, ఒక ఏటిలో దోనే ఎక్కి విహారం చేయుటకు వెళ్ళుచుండగా, రాజకుమారుని రూపంలో ఉన్న చెక్క బొమ్మను ఏటి ఒడ్డుకు తెచ్చిన మంత్రి మహారాజా ! అని పిలువగా, ఆ చెక్కబొమ్మ తన కుమారుడనుకొన్న రాజుకి తన బిడ్డను అందించినట్టే అందించి నీటిలో విడిచెను. అది చూసిన రాజు కంగారుగా నీళ్ళలోకి దుమికెను.

ఆ బొమ్మను పట్టుకొని పైకెత్తిన రాజు కోపముతో ఏమిటిది ? అనగా, ధీనతతో మంత్రి ఇట్లనెను.. ఓ రాజా.. ! మీ కుమారుడు నీళ్ళలో పడినప్పటికీ, మీరు నీళ్ళలో దూకవలసిన పని ఏముంది..! ఒక మాట సెలవిస్తే మీ రక్షకభటులు దూకి మీ కుమారుని రక్షించేవారు గదా..! నేనైననూ ఆ పని చేసియుందును గదా..! అని అనగా రాజు, అతడు నా ముద్దుల బిడ్డ గనుక, నా బిడ్డ మీద ఉన్న ప్రేమ నన్ను నీళ్ళలో దుముకునట్లు చేసింది. అని సమాధానం ఇచ్చెను. అందుకు మంత్రి మహారాజా..! ఇప్పుడర్ధమైనదా? సర్వశక్తిగలదేవుడు ఒక్క మాటచేత ఈ ప్రపంచమును రక్షింపక తానే మానవ అవతారం ఎత్తి, ఈ లోకంలోనికి వచ్చి బహుధీనుడుగా పశువులసాలలో జన్మించుటకు కారణం కూడా ప్రేమయే అనెను.