Daily Bible Verse
" అప్పుడు స్త్రీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా స్తుతినొందుగాక; ఆయన నామము ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రకటింపబడునుగాక. "
రూతు 4:14
Daily Bible Quote
"నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చును నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు?" సామెతలు 18:14
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

నేను ఆపదలలో చిక్కుబడియున్నను నీవు నన్ను బ్రదికించెదవు (కీర్తన 138:7).

హెబ్రీ భాషలో ఈ మాటలెలా ఉన్నాయంటే "ఆపదల మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పటికీ" మన కష్టకాలంలో దేవుడికి మనం మొర్రపెట్టాము. విడిపిస్తానన్న ఆయన మాటనుబట్టి ఆయన్నడిగాము, గాని విడుదల రాలేదు. శత్రువు వేధిస్తూనే ఉన్నాడు. మనం యుద్ధరంగ నడిబొడ్డులోకి, ఆపదల కేంద్ర బిందువులోకి వెళ్ళిపోయాం . ఇక ప్రభువుకు మొర్రపెట్టి మాత్రం ప్రయోజనం ఏముంది?

మార్త అంది కదా, "ప్రభూ, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే నా తమ్ముడు చనిపోయే వాడు కాదు." అయితే ఈ నైరాశ్యాన్ని యేసు మరొక వాగ్దానంతో ఎదుర్కొన్నాడు. "నీ తమ్ముడు తిరిగి బ్రతుకుతాడు" ఇలా కష్టాల నడిబొడ్డుకి మనం చేరినప్పుడు మార్తలాగా మనం కూడా ఇక విడుదల సమయం దాటిపోయిందని అనుకుంటాము. కాని తనవాక్యంలోని వాగ్దానం ద్వారా ఆయన మనకి జవాబిస్తున్నాడు. "నేను ఆపదలలో చిక్కుబడి యున్నను, నీవు నన్ను బ్రతికించెదవు."

ఆయన ఆదుకోవడం ఆలస్యం చేసినప్పటికి మనం ఆపదల్లోనే ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆపద నడిబొడ్డీ ఆయన మనల్ని బ్రతికించే చోటు. మనల్ని విడిచిపెట్టే చోటు కాదది.

ఆశలు అడుగంటిన ఆ స్థలంలోనే ఆయన మన శత్రువు దౌర్జన్యానికి విరోధంగా తన చెయ్యి చాపి వాడిని సరిచేస్తాడు. సరిగ్గా ఆ క్షణంలోనే, ఆయన మనపై జరిగే దాడిని అరికట్టి శత్రువును ఓడించి సమాప్తం చేస్తాడు. ఇక మనం నిస్పృహ చెందవలసిన అవసరం ఏముంది?

సుడిగాలి నిన్నెగరేసుకు పోగలదని
దిగులుపడి దీనంగా దిక్కులు చూడకు
వడగండ్లవాన వేధిస్తుందని వేదన పడకు
తుపాను నడిబొడ్డుకి ధైర్యంగా నడిచివెళ్ళు
అక్కడుందో చోటు వెచ్చగా హాయిగా
విశ్వాసపు నేత్రాలకి మాత్రమే కనిపించే చోటు.

సుడులపై చిందులు తొక్కింది పెనుగాలి
దుష్టశక్తులు పార్లాపారాయి కట్టలు తెంచుకుని
కొండల్లా అలలెగసిపడ్డాయి
వాన పడగ అవనిని మూసింది
దేవుడి నానుకున్న ఆత్మ నిబ్బరంగా ఉంది
తుపాను నడిబొడ్డున స్తుతి పాటలు పాడింది

పెనుచీకటిలో ఆశల్ని ఆర్పెయ్యవద్దు
పెనుగాలికి కొంతకాలం చిరుదీపం ఆరినా
చీకటి వెనకాల పెనుతారలు వెలుగుతున్నాయి
తండ్రి ప్రేమ ఇస్తుంది నీకా ఆకాశదీపాల కాంతి
చీకటి పొరల్ని చీల్చుకుని పై పైకి దృష్టి సారించు
కాంతిమయుని వదనారవిందంలోకి

ప్రమాదంనుండీ పాపంనుండీ నీకు రక్షణగా
దేవుడే తుపానుని రప్పించాడు
ఆయన మాటతోనే ఊరుకుంటుంది
గాలిచేసే గోల హల్లెలూయ అవుతుంది
అందుకే తుపాను మబ్బులు పడితే ఉత్సహించు
తుపాను నడిబొడ్డులో దేవుని చిరునవ్వు నీకు తోడు

Share on Whatsapp Daily Devotion - మేల్కొలిపే తలంపులు - Wake-up Thoughts

మేల్కొలిపే తలంపులు:
యోహాను 10:10 - "దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికిని రాడు".
దేవుడు నిన్ను పిలిచినప్పుడు నీవు ఎందుకు చేయలేకపొయావో క్షమాపణలు చెప్పువచ్చును లేదా పరిశుద్ధాత్ముని శక్తితో చేయగలగవచ్చు. ఇంక దేవునికి క్షమాపణలు, సంజాయిషీలు ఆపి ఆయన యొక్క చిత్తము కొఱకు నడువవలసిన సమయమిదే. దేవుడు ఒక కార్యము చేయదలచినప్పుడు నీవంటి వారినే నీ జీవితంలో ఏర్పరచుతాడు. దేవుని పిలుపును మనము స్వీకరించినప్పుడు మనము మన బలహీనతలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఆయనకు నీ బలహీనతలు, భయాలు తెలుసు. గనుక నిన్ను ఆటంకపరచువాటినన్నిటిని జయించు శక్తిని ఆయన నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయన యొక్క ఉద్దేశ్యాలను మనం ఊహించలేము. ఆయన యొక్క శక్తిపై మనము ఆధారపడాలి. ఆయన యొక్క సర్వోన్నత శక్తికి లోబడియుండాలి.

ప్రార్థనా మనవి:
పరలోక తండ్రి!!! నీ రాజ్యమునకు నన్ను సిద్ధపరచుడానికి నన్ను మేల్కొలుపుచున్నందుకు సహాయము చేయుము. ఎన్నోసార్లు నేను నీ చిత్తాన్ని ఉల్లంఘించి నడుచుకున్నాను నన్ను క్షమించుము. నీ చిత్తమునకు లోబడి జీవించుటకు సహాయము చేయమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము పరమతండ్రి ఆమేన్.

Wake-up Thoughts:
John 10:10- “The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.” When God calls you, you can keep adding excuses as to why you can’t, or you can give in to the Holy Spirit and say “yes.” It is time to stop making excuses and start allowing God to have His way with your plans and your life. To encourage you, God will even put people in your life who have a similar assignment. Of course, whenever you obey God’s calling, expect to fight the lies of the enemy. He knows your weaknesses and where you are vulnerable, so he will do everything to knock you down and make you feel defeated. It is time to be obedient and to rise up to your calling. It is time to speak it into the atmosphere so that you become accountable to live out the extraordinary vision that God gives you.

Talk to The King:
Lord, thank You for the wake up call You keep giving in my life so that my life might be of some use to Your kingdom. Forgive me Father for the times I have considered the enemie''s lies over Your truth. Help me stand for Your calling. Amen.