Card image cap
Daily Bible Verse
"అయితే నేను పాపులను పిలువ వచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. గనుక కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో మీరు వెళ్లి నేర్చుకొనుడని చెప్పెను. " - మత్తయి 9:13
Daily Quote
"కొనువాడుజబ్బుది జబ్బుది అనును అవతలికి వెళ్లి దాని మెచ్చుకొనును." సామెతలు 20:14
Card image cap
Click to Play
పణంగా పెట్టిన ప్రాణం - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబునకు పూర్ణరక్షణ కలుగ నాజ్ఞాపించుము (కీర్తనలు 44:4).

నీ రక్షకుడు ఇంతకుముందే ఓడించి లొంగదీయని శత్రువెవడూ లేడు. కృపలో నువ్వు ఎదగడానికి, క్రైస్తవునిగా నీ దేవుని కోసం పాటుబడడానికి ఆటంకపరిచే విరోధులెవరూ లేరు.

వారి గురించి నువ్వు భయపడనక్కరలేదు. వాళ్ళంతా నీ ఎదుటనుండి పారిపోతారు. వారందరినీ నీ చేతిక్రిందికి తీసుకొస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. ధైర్యం కలిగి నిబ్బరంగా ఉండు. భయపడకు, బెంబేలుపడకు. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. పరాక్రమశాలులారా, మీరు మహాబలవంతుడైన దేవునికి చెందినవాళ్ళు కాబట్టి మీరు పరాక్రమవంతులు. విజయాన్ని చేజిక్కించుకోండి.

యేసుప్రభువు సాధించిన విజయంలో మీకూ భాగం ఉండేలా చూసుకోండి. యేసు మనందరి కోసమూ, మనందరి తరపునా ఆ విజయాన్ని సాధించాడు. ఆయన విజయుడైనప్పుడు ఆయనలో, ఆయనతో మీరు ఉన్నారు. ఆ విజయాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు.

మీ హక్కుల్ని వదలకండి. దోపుడు సొమ్మును పోగుచేసుకోండి. బలమైన కోట గోడలు మిమ్మల్ని ఆపలేవు. మీ సైన్యానికి ఓటమి అంటూ లేదు. మీ రక్షకుని విజయంలో పాలు పంచుకోండి.

మనం రాజకుమారులం. ఆ చక్రవర్తిని మనం మహిమపరచగలిగేదెలా? మనకు ఆ రాజరి...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappపణంగా పెట్టిన ప్రాణం

పణంగా పెట్టిన ప్రాణం

Audio: https://youtu.be/rDKOQKamlZE

పట్టణపు వీదులగుండా నేను నడుస్తున్నప్పుడు చేతిలో పక్షులున్న పంజరాన్ని ఊపుకుంటూ నావైపుగా నడిచివస్తున్న ఒక బాలుడిని చూచాను.
ఆ పంజరంలో మూడు చిన్న పిట్టలు చలితోను, భయముతోను వణుకుతూ ఉన్నాయి.
నేనా బాలుడుని ఆపి అడిగాను "ఏమి పట్టుకున్నావు బాబు?" అని.
"ఏవో మామూలు పిట్టలు" అని జవాబిచ్చాడా పిల్లవాడు.
"వాటితో ఏమిచేస్తావ్?" అని అడిగాను.
"ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఆడుకుంటాను" వాటి రెక్కలు లాగుతాను, ఈకలు పీకుతాను, అల్లరి చేస్తాను వాటితో ఆనందంగా గడుపుతాను.
"కాని వాటితో నీవు తొందరగా అలసిపోతావు, మరల మరల ఆడుకోవాలనిపించదు. అప్పుడేమి చేస్తావు?
"ఓహో, అప్పుడు నాదగ్గర పిల్లులున్నాయి. వాటికి పక్షులంటే ఇష్టం వాటికిస్తాను"
కొద్దిసేపు నేను మౌనంగా ఉండి ""ఆ పక్షులకు నీకు ఎంత కావాలి?" అని అడిగాను.
"ఒహ్ ?? !!! మీకు ఎందుకు ఈ పక్షులు, ఇవి కేవలం మామూలు పక్షులు. అవి పాడవు - అందంగా ఉండవు!"
"నీకు ఎంత కావాలి?"
నన్నోక పిచ్చివాడిలా చూసి ఆ బాలుడు, "₹1000?" అన్నాడు
నేను జేబులో నుంచి వెయ్యి రూపాయలు...

Read More
4280 prayers for nations submitted till date.
Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..