Card image cap
Daily Bible Verse
"మనము మేలుకొనియున్నను నిద్రపోవుచున్నను తనతోకూడ జీవించునిమిత్తము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. "
1 థెస్సలొనికయులకు 5:10
Daily Quote
"హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృష్టికి తానే జ్ఞానిననుకొనును" సామెతలు 26:16
Card image cap
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నా కృప నీకు చాలును (2 కొరింథీ 12:9).

ఒకరోజు కష్టపడి పనిచేసి తిరిగి వెళ్తున్నాను. చాలా అలసటగా ఉంది. చాలా నీరసించి పోయిఉన్నాను. హఠాత్తుగా మెరుపు మెరిసినట్లు ఈ వాక్యం నాకు తోచింది.
"నా కృప నీకు చాలును." ఇంటికి చేరి నా బైబిలు తీసి చూసాను. నా కృప నీకు చాలును. నిజమే ప్రభూ. ఒక్కసారి ఆనందంతో గట్టిగా నవ్వు వచ్చింది. అబ్రాహాము ఎందుకు నవ్వుకుంటూ ఉండేవాడో అప్పుడు అర్ధం అయింది. అపనమ్మకం అనేది ఉందని కూడా నమ్మశక్యం కాలేదు. ఆ క్షణంలో ఎలా అనిపించిందంటే ఒక చిన్న చేపకి దాహం వేసింది వేసిందట. నీళ్లు తాగితే నదిలో నీళ్లన్నీ అయి పోతాయేమోనని భయపడిందట ఆ చేప. ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి. గోదావరి అంటుంది, "ఓ చిన్న చేపా, నీ దాహం తీర్చుకో, నాలోని నీళ్లు నీకు చాలు". లేదా ఏడు సంవత్సరాల సమృద్ధి తరువాత ఓ చిట్టెలుక తాను కరువుతో చనిపోతానేమోనని భయపడినట్టుంది. యోసేపు దానితో అంటాడు "ఓ చిట్టెలుకా దిగులుపడకు, నా ధాన్యపు కొట్టులోనిది నీకు చాలు. ఇంకా ఆలోచిస్తే ఒక మనిషి పర్వతం మీద నిలబడి అనుకుంటున్నాడు "ప్రతీసారి నేను ఇంత గాలి పీల్చుకుంటున్నాను. వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్ అంతా అయిపోతుందేమో." అయితే భూమి అంటుంది "ఓ మనిషీ, ...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappవివాహ బంధం 1

దేవుని జీవ వాక్యమైన బైబిలు లో ‘వివాహము’ నకు అత్యధిక ప్రాముఖ్యము ఇవ్వబడింది. మొదటి పుస్తకమైన ఆదికాండము లో వివాహముతో అనగా ఆదాము, హవ్వలు జతపరచబడుటతో ప్రారంభించబడి, చివరి పుస్తకమైన ప్రకటన గ్రంధంలో గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవముతో ముగించబడుతుంది. “వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది” అని హెబ్రీ 13:4 లో వ్రాయబడింది.

వివాహ బంధాన్ని మూడింతల అద్భుతంగా చెప్పవచ్చు. వారిద్దరు ఏక శరీరమగుదురు అని ఆదికాండము 2:24 లో వ్రాయబడింది కాబట్టి అది ఒక భౌతిక బంధము. రెండు పక్షాల కుటుంబాలు ఒకరితో ఒకరు అంటుకట్టబడుతారు కాబట్టి అది ఒక సాంఘిక అద్భుతం. క్రీస్తుకు, సంఘమునకు గల సంబంధాన్ని వివాహం చూపిస్తుంది కాబట్టి అది ఒక ఆత్మయ బంధం అని కూడా చెప్పవచ్చు.

వేరు వేరు కుటుంబాలు, స్థితి గతుల మధ్య పెరిగిన ఒక పురుషుడు, ఒక స్త్రీ దేవుని ఎదుట సంఘం సాక్షిగా ప్రమాణాలు చేసుకొని ఈ వివాహబంధం లో చేరి భార్య, భర్తలుగా మారుతారు. ఇది వారి కుటుంబ జీవితానికి ఒక తొలిమెట్టు. మరి ఈ బంధం ఎలా కొనసాగించాలి? ఎలా కాపాడుకోవాలి? ఎలా దీనిలో ఆనందించాలి అనే విషయాలను ఈ రోజు వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలిద్దాము.

మొదటగా స్త్రీ పురుషులకు బైబిలు లో ...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..