Card image cap
Daily Bible Verse
"యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరి " - మత్తయి 2:2
Daily Quote
"దేవోక్తి లేనియెడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు ధర్మశాస్త్రము ననుసరించువాడు ధన్యుడు." సామెతలు 29:18
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను (యెహోషువ 1:3).

క్రీస్తుకోసం మనం ఇంతవరకు ఆక్రమించుకోలేని స్థలాల సంగతి మాత్రమే కాక, ఇంతవరకు మనం స్వతంత్రించుకోని అనేకమైన వాగ్దానాలు ఇంకా అలాగే ఉండిపోయాయి. దేవుడు యెహోషువాతో ఏం చెప్పాడు? "మీరు అడుగుపెట్టే ప్రతి స్థలాన్నీ నేను మీకిచ్చాను." అటు తరువాత వాగ్దాన దేశాన్ని గురించిన వివరాలనిచ్చాడు. అదంతా వాళ్ళదే. కాని ఒక్క షరతు. వాళ్ళు ఆ దేశమంతటా అటు నుంచి ఇటు చివరిదాకా తిరగాలి‌, తమ పాదాలతో దాన్ని కొలవాలి.

అయితే మూడింట ఒక వంతుకంటే ఎక్కువ ప్రదేశాన్ని వాళ్ళు తిరిగి చూడలేదు. అందుకే మూడింట ఒక వంతు భాగమే వాళ్ళ స్వాధీనమైంది. వాళ్ళు తమ పాదాలతో కొలిచి చూసినదే వాళ్ళకి దక్కింది.

పేతురు రాసిన 2వపత్రిక లో మనకోసం తెరిచి ఉన్న వాగ్దత్త దేశం గురించి చదువుతాము. మనం విధేయత, విశ్వాసాలనే అడుగులతో వాటిని కొలిచి, విధేయత గల నమ్మికతో, దాన్నంతటినీ మన స్వంతం చేసుకోవాలని దేవుని చిత్తం.

మనలో ఎంతమందిమి క్రీస్తుపేరట దేవుని వాగ్దానాలను స్వాధీనం చేసుకొన్నాము? విశ్వాస భూమి ఎంతో విస్తరించి ఉంది. దాని కొనల వరకు నడిచివెళ్ళి మొత్తాన్ని స్వాధ...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappసిలువ ధ్యానాలు - Day 8 - సిలువ సఫలపరచుట

సిలువ ధ్యానాలు - Day 8 - సిలువ సఫలపరచుట
Audio: https://youtu.be/7-CzIjyOGXU

సృష్టిలో అతి ప్రమాదకరమైన ప్రాణి ఏదైన ఉన్నాదంటే నిస్సందేహంగ చెప్పవచ్చు అదే మనిషే. ప్రతి ప్రాణికి ఒక గుణ లక్షణం కలిగి ఉంటుంది, దాని జీవితమంతా అదే లక్షణంతో జీవిస్తుంది కాని, మనిషి మాత్రమే ఎప్పుడు, ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ఆ మనిషికే అర్ధంకాదు. ఎదుటివారికి తానే మంచివాడనని నిరూపించుకోవడానికే జీవితకాలంతా మనిషి పోరాడుతూనే ఉంటాడు. కొంతమంది జీవితాలను గమనిస్తే వారి ఉద్దేశమంతా ఒకటే నేను మంచివాడిని, నేను ఏ తప్పు చేయలేదు, నేనెప్పుడు ఎదుటివారి మంచే కోరుకుంటానని గొప్పగా నటించేస్తువుంటారు. ఇలా మాట్లాడే వారు మాములు నటులు కాదు వీరి నటనకు గౌరవ సత్కార్యములు చేయ్యాలి.

మనిషిని సృజించిన దేవునిని మనిషి గురించి నీవేమి నిర్వచనం ఇస్తావని అడిగితే. వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడు కేవలము చెడ్డది, ఇదిగో వారు లోబడనొల్లని ప్రజలని (ఆది 6:5, నిర్గమా 32:9) మారు ఆలోచించకుండ సమాధానంమిస్తాడు. అలా ఎందుకంటావు ప్రభువా మనిషిని నీ చేతులే కదా చేసింది నీవు చేసిన పనిని నీవే కించపరచ...

Read More
5241 prayers for nations submitted till date.
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..