ప్రతి జీవికి ఒక ఆత్మ కథ వున్నట్టుగా, ప్రతి గ్రామానికీ, ప్రతి పట్టణానికీ ఒక ఆత్మ కథ వున్నది. యేసుని జననమునకు ముందు ఒక కుగ్రామం వుంది. అది చాలా స్వల్పమైన గ్రామం కాబట్టి దానికి ఎలాంటి విలువా లేదు. అదే బెత్లెహేము. అలాంటి బెత్లేహేమును దేవాదిదేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. అందులోనుండే యూదుల రాజును ఉదయింపజేసేందుకు.

(మీకా 5:2 బేత్లెహేము ఎఫ్రాతా, యూదావారి కుటుంబము లలో నీవు స్వల్పగ్రామమైనను నాకొరకు ఇశ్రాయేలీ యులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచ్చును; పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వతకాలము ఆయన ప్రత్యక్ష మగుచుండెను.)

అంటే ఇశ్రాయేలీయులను యేలబోవువాడు అనగా క్రీస్తు – బెత్లెహేము లోనుండే కదా వచ్చింది. ఈ ప్రవచనం యేసుని గూర్చియే చెప్పబడింది. అలాంటి మారు మూల కుగ్రామం, ఎలాంటి పేరూ ఎన్నికాలేని బేత్లెహేము ఈనాడు దేవునిచే ఎన్నిక చేయబడి ఆశీర్వదించబడినందున ప్రపంచలోనే అత్యంత ఘనమైన పవిత్ర స్థలంగా గుర్తింపును, ఖ్యాతిని పొందింది.

అలాగే లేఖనాల ప్రకారం, యూదుల రాజు కన్యక గర్భమున జన్మిస్తాడని తెలిసిన వాళ్ళంతా, ముఖ్యంగా శ్రీమంతులైనవారి యవ్వన కన్యకలెందరో తమ గర్భములో దైవ కుమారుడు జన్మిస్తాడని పెండ్లి కూడా చేసుకొనుట మాని ఎదురుచూసారు . కానీ, దేవుని ఎన్నికా, ఏర్పాటూ శ్రీమంతులు, ఘనులు, జ్ఞానుల మీద లేదు కానీ లోకంలో ఎటువంటి ఎన్నికా లేని ధీనురాలు, విధేయురాలు, బీదరాలైన కన్య మరియ పట్ల వున్నది. మరియ నజరేతువాసియైనప్పటికీ, అప్పటికే బెత్లేహేమీయుడైన యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన కారణమున ఆమె కూడా బెత్లేహేమీయురాలిగా మార్చబడింది.

దేవుడు మొదటిగా ఎవరిలోనైనా చూసేది తగ్గింపు స్వభావమే. ఆయన తగ్గించుకొను ప్రతి వానిని హెచ్చిస్తాడు. హెచ్చించుకొను ప్రతివారిని తగ్గిస్తాడు. అందువల్లనే, మరియ దేవునిచే ఎన్నిక చేయబడింది. మనం బైబిలు గ్రంధములో ఎవరిని పరిశీలించినప్పటికీ వారిలోని తగ్గింపు, ధీనత్వం, విధేయతలే విధేయుడైన దేవునిచే ఎన్నుకునేల చేసాయి. అందువలననే మరియ దేవుని కృప పొందింది. (లూకా 1:20 - .... దూత మరియా,భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి.)

లోకములో మనము గాడిదను చాలా విలువలేనిదానిగా చూస్తాం. కానీ దేవుడు అలాంటి దాన్ని కూడా కొన్ని సందర్భాలలో వాడుకున్నాడు. ఒక ప్రవక్తకు దేవుని మార్గం తప్పినపుడు అతనికి బుద్ధి చెప్పుటకు మానవస్వరమిచ్చి వాడుకున్నాడు. (జెకర్యా 9:9. సీయోను నివాసులారా, .............. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. - అను లేఖనములు నెరవేరబడు నిమిత్తము యేసు కట్టబడి యున్న గాడిద పిల్లను అది ప్రభువునకు కావలసియున్నదని చెప్పి వాడుకున్నాడు.) అలాగే మనం చాలా తక్కువగా చూసే కాకిని కూడా, ప్రవక్తయైన ఏలియాను పోషించుటకు నియమించి వాడుకున్నాడు. మనం గాడిదల్లా భారాలు మోస్తూ శ్రమల్లో, బాధల్లో కట్టబడి నలిగిపోయి దిగాజారిపోవటం యేసునకు ఇష్టం కాదు. మనలను స్వతంత్రులుగా చేసి హెచ్చించాలన్నదే ఆయన వాంఛయైయున్నది.

యేసు విద్యలేని, పామరులైనవారినే శిష్యులనుగా ఏర్పరచుకుని అపోస్తులుగా, భూలోకమును తల్లక్రిందులు చేయువారిగా తయారుచేసాడు. ఒకానొక సందర్భంలో డెబ్బదిమంది శిష్యులు సంతోషముతో తిరిగి వచ్చి ప్రభువా, దయ్యములు కూడ నీ నామమువలన మాకు లోబడుచున్నవని చెప్పగా పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటిమీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించియున్నాను; ఏదియు మీ కెంతమాత్రమును హానిచేయదు అని చెప్పి ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుద్ధాత్మయందు బహుగా ఆనందించి జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసిబాలురకు బయలుపరచినందుకు తండ్రిని స్తుతించెను . (లూకా 10:17-24)

మనం, ఇప్పుడు చదివిన మాటలను జాగ్రత్తగా గమనించి చూసినట్లయితే..... లోకములోనుండు వెర్రివారు, బలహీనులైనవారు,నీచులైనవారు, తృణీకరింపబడినవారు, ఎన్నికలేనివారు ఎన్నిక చేయబడి, గొప్ప గొప్ప మర్మాలను పరలోకపు తండ్రిచే తెల్సుకుంటూ, శత్రువు బలమంతటిమీద తండ్రిచే మనకు అనుగ్రహించబడిన అధికారముచేత క్రీస్తునకు అసలైన శిష్యులుగా మారి పాములను తేళ్లను త్రొక్కుతూ, అన్నిటిలో విజయాన్ని పొందుతూ, ఆయనను పోలి జీవిస్తున్నపుడు మన పరిశుద్దాత్మ తండ్రి ఎంతగానో ఆనందిస్తాడు.

దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెత్తువాడు ఆయనేలేమిగలవారిని పెంటకుప్పమీదినుండి లేవనెత్తు వాడు ఆయనే. - 1 సమూయేలు 2:8

1 కోరింథీయులకు 1:26 సహోదరులారా, మిమ్మును పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో లోకరీతినిజ్ఞానులైనను ఘనులైనను కులీనులైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని . ఏ శరీరియు దేవునియెదుట అతిశయింపకుండునట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములోనుండు వెర్రివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని యున్నాడు. బలవంతులైనవారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. ఎన్నికైనవారిని వ్యర్థముచేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, తృణీకరింపబడినవారిని, ఎన్నికలేనివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని యున్నాడు.

లోకం దృష్టిలో.. అబ్రహాము ముసలివాడు, యాకోబు మోసగాడు, యోసేపు తృణీకరింపబడినవాడు, మోషే నత్తివాడు, గిద్యోను పిరికివాడు, నయోమి విధవరాలు, రాహాబు మరియు సమరేయ స్త్రీలు వేశ్యలు... కానీ దేవుడు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములోనుండు వెర్రివారిని, బలవంతులైనవారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని, ఎన్నికైనవారిని వ్యర్థముచేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, తృణీకరింపబడినవారిని, ఎన్నికలేనివారిని ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. ఆయన లోకరీతిన పైరూపాలపై , ఘనతనలపై, గతించువాటిపై దృష్టి నిలిపేవాడు కాదు. వారి వారి క్రియలను బట్టి, అంతరంగ స్వభావమును బట్టియే మనుషులను పరీశీలించి పరిశోధించేవాడు. చాలామంది ఘనతల కోసం ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ, ప్రయాసపడుతూ వుంటారు. మనం దేవుని కోసం కాక, మారి దేని కోసం ప్రాకులాడిన వాటి వలన శాపమునే సంపాదించుకుంటాం. దేవుని నమ్మి ఆయన మాటల యందు విశ్వసించి, అభ్యసించిన వారికే అసలైన ఘనత, మహిమైశ్వర్యములు అనుగ్రహింపబడతాయి. మనకు దేవుని కార్యములు చేయుటవలన ఘనత రావాలే కానీ, వేరే దేనివలననూ కాదు.

దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి. -1 పేతురు 5:6

తన్నుతాను హెచ్చించు కొనువాడు తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడును. - మత్తయి 23:12

సర్వలోకానికీ చక్రవర్తి తానే అయినప్పటికీ సమస్తమును విడిచి, అన్నిటిలో తగ్గించుకుని, అత్యంత ధీనుడై తనచే సృజించబడిన మానవులే ఎంతగా అసహ్యించుకొని, గేళి చేసి, హింసించినా నోరు తెరువక యేసయ్య చూపిన సహనం, తగ్గింపు, ధీనత్వం, క్షమాగుణం, ప్రేమ, పరిశుద్ధత ఎంత గొప్పవో కదా...! ఆయన బిడ్డలమైన మనం కూడా అదే మార్గంలో జీవిస్తూ క్రీస్తు గుణలక్షణములను ప్రచురము చేస్తూ, ఆయన చేత తగిన సమయమందు హెచ్చింపబడువారముగా ఉండుటకు ఆయన యెద్ద నేర్చుకోవాలి.

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగానుండి ప్రార్థన చేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పి" మార్కు 14:38
Daily Bible Quote
"వ్యర్థమైనవాటిని ఆబద్ధములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయ చేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగ్రహింపుము." సామెతలు 30:8
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2017. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.