Daily Bible Verse
"వారి పాదములు కడిగి తన పైవస్త్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల కూర్చుండినేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? బోధకుడనియు ప్రభువనియు మీరు నన్ను పిలుచుచున్నారు; నేను బోధకుడను ప్రభువును గనుక మీరిట్లు పిలుచుట న్యాయమే. కాబట్టి ప్రభువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగిన యెడల మీరును ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు చేసితిని. దాసుడు తన యజమానునికంటె గొప్పవాడు కాడు, పంపబడినవాడు తన్ను పంపిన వానికంటె గొప్పవాడు కాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. "
యోహాను 13:12-16
Daily Bible Quote
"ప్రేమను వృద్ధిచేయగోరువాడు తప్పితములు దాచి పెట్టును. జరిగిన సంగతి మాటిమాటికి ఎత్తువాడు మిత్రభేదము చేయును." సామెతలు 17:9
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును (కీర్తన 37:5).

ఒకప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని. ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చేసిన తరువాత ఆ విషయం నెరవేరడానికి మానవపరంగా నేను చెయ్యగలిగిందంతా చెయ్యాలి అని. అయితే దేవుడు సరైన మార్గాన్ని బోధించాడు. ఎలాగంటే నేను చేసే ప్రయత్నాలు ఆయన పనికి ఆటంకాలు తప్ప మరేమీ కాదని. ఒకసారంటూ ప్రార్థించి, తప్పకుండా అది జరుగుతుందని నమ్మినట్టయితే ఆత్మలో స్తుతులు చెల్లిస్తూ వేచి యుండాలనీ, ఆయనేదైనా చెప్తే చెయ్యాలని. కానీ చేతులు ముడుచుకు కూర్చోవడం, ఏమీ చెయ్యకుండా కేవలం దేవుడి మీద భారంవేసి ఊరకుండడం మనకి రుచించదు. పోరాటంలోకి మనం స్వయంగా దూకాలస శోధనను తట్టుకోవడం కష్టం.

నీళ్ళలో మునిగిపోతున్నవాడు తనను రక్షించడానికి వచ్చినవాడిని తానే రక్షించాలని ప్రయత్నిస్తుంటే వాడి ప్రాణాలు కాపాడడం ఎంత కష్టమో మనకి తెలుసు. అలానే మన పోరాటాలు మనమే పోరాడుతూ ఉంటే మన పక్షంగా యుద్ధం చెయ్యడం దేవునికి కష్టమైపోతుంది. చెయ్యడానికి కాదు, చేయ్యలేడు. మనం జోక్యం కలిగించుకోవడం ఆయన్ని అడ్డగించినట్టే.

ఇహలోకపు శక్తులు చురుకుగా పనిచేస్తుంటే ఆత్మ శక్తులు మెదలకుండా ఊరుకుంటాయి.

ప్రార్థనకి జవాబివ్వడానికి దేవుడు కొంత సమయం తీసుకోవచ్చు. ఈ సందర్భాలలో దేవుడికి మనం అసలు అవకాశమే ఇవ్వం. ఒక గులాబి పువ్వుకి రంగు వెయ్యడానికీ, ఒక దేవదారు చెట్టుని పెంచడానికీ, గోధుమ పొలాల్లోంచి రొట్టెలు తయారు చెయ్యడానికీ కొంత సమయం కావాలి. ముందు భూమిని మెత్తన చెయ్యాలి, పదును చెయ్యాలి, ఎరువు వెయ్యాలి, నీటితో తడపాలి మొలకెత్తడానికి వేడిమి కావాలి. ఇవన్నీ చేసాక దేవుడు మొలకల్ని మొలిపిస్తాడు. వాటికి ఆకుల్ని, కంకుల్నీ అమరుస్తాడు. చివరికి కొంతకాలం గడిచాక ఆకలి కడుపుకి రొట్టెలు తయారవుతాయి.

దీనంతటికీ కొంతకాలం పడుతుంది. అందుకే మనం విత్తనాలు చల్లుతాము, దున్నుతాము. తరువాత కొంతకాలం నమ్మకంతో ఎదురు చూస్తాము. దేవుని పనంతా పూర్తయ్యేదాకా కనిపెడతాము. దేవుడికి తన పని చెయ్యడానికి సమయాన్నిస్తాము. మన ప్రార్థన జీవితాల్లో కూడా ఇదే పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. ప్రార్థనలకి జవాబు ఇవ్వడానికి కొంత సమయం ఇవ్వండి.

Share on Whatsapp Daily Devotion - గ్రహించు తలంపులు - Perceptive Thoughts

గ్రహించు తలంపులు:
యెహెజ్కేలు 36:27 - "నా ఆత్మను మీయందుంచెదను".

మన ప్రతీ రోజూ ఉరుకులు పరుగులతో నడుస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనం నిత్యం చేస్తూ
ఉండే కార్యములు మన జీవితంలో ఏ మార్పు తీసుకురాక
మనలను బాధపెడతాయి. కానీ పరిస్థితులను వేరే కోణంలో చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక చిన్న మార్పు మన ఆలోచనను మార్చి మనమెన్నడూ ఊహించని రీతిగా మన జీవితాన్ని సానుకూలంగా మార్చవచ్చు. నిన్ను ఎప్పటినుంచో ఇబ్బంది పెట్టుచున్న శ్రమలను జయించుటకు దేవుడు మనకు జ్ఞానమిచ్చియున్నాడు. ఈ జీవితంలో నీవు వేదనను, బాధను, నొప్పిని భరించవలసి రావచ్చు. కానీ దేవుడు తన ఆత్మను అనగా ఆదరణకర్తను మనకు అనుగ్రహించాడు. గనుక మనం ఇంక చింతింపనవసరం లేదు. ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి ఆయనయందు విశ్వాసముంచి ధైర్యముగా ముందుకు సాగిపోదాము.

ప్రార్థనా మనవి:
పరలోక తండ్రి!!! నీవు నన్ను నడిపించుచున్న విధానమును బట్టి నీకు వందనములు. నేను ఎన్నో చిక్కుల నడుమ ఉన్నా తగిన జ్ఞానమిచ్చి ముందుకు నీ నీయందు ఆధారపడుటకు సహాయము చేయమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము పరమతండ్రి ఆమేన్. ‌

Perceptive Thoughts: Ezekiel 36:27- “ I will put My Spirit within you.” Each day begins with a rush, a dread. Sometimes whatever we do does not change things in our lives and that keeps us worried. But what would happen if you saw the situations differently?  Do not underestimate how a change in your perception can bring the positive change you never dreamed could be true.In all such problems, these struggles, God can bring wisdom, a new way of approaching what has been troubling you for so long. In this life, you have trouble, heartache, worry. But He is here to walk with you in each circumstance. You can trust Him, turn to Him, or you can continue to ignore His outstretched hand and go forward, on your own, completely alone. Choice is yours. Change your perception of looking at things with the help of God.

Talk to The King: Father, thank You for the way You guide me to perceive things differently. Though I am amidst struggles, help me to rely on You and Your wisdom and be lead in Your light. In Jesus name, Amen.