తెలుగు Verse   English Verse
Share on Whatsapp ఏదేనులో యుద్ధం


మీకు తెలుసా ?

ఏదేను తోటలో సాతాను అవ్వను,
ఆదామును మోసం చేసి దేవుని
నుండి దేవుని ప్రతి రూపమైన
మనిషిని వేరు చెయ్యటానికి
ఉపయోగించిన
ప్రదాన ఆయుధాలు ఏంటో??
(ఆదికాండము 3:6) స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు( ఇది శరీర ఆశ )
కన్నులకు అందమైనదియు, ( ఇది నేత్ర ఆశ )
వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదియు ( ఇది జీవపుడంబము)
నై యుండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలము లలో కొన్ని తీసికొని తిని తనతోపాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను, అతడుకూడ తినెను;
సాతాను పాము రూపంలో అవ్వకు చెప్పిన మాటలు అవ్వ విని సాతాను శరీర ,నేత్ర ,జీవపుడంబం అనే ఈ మూడు ఆయుధాలకు బలి అయింది
గమనించారా??
ప్రియ సహోదరా/సోహోదరీ!

సాతాను ప్రధాన మరణపు ఆయుధాలు
1)శరీర ఆశ
2)నేత్ర ఆశ
3)జీవపు డంబము
సాతాను ఈ మూడు ఆయుధాలను
ఏదేను తోటలో అవ్వ, ఆదాము పై
ప్రయోగించి సర్వోన్నతుడు ,సర్వ సృష్టికి కారణభూతుడైన దేవుని రెక్కలచాటు
సన్నిధి నుండి మానవాళిని
వేరు చేసి నరకం అనే దైవోగ్రతను
సంపాదించి పెట్టేడు

ఏదేను యుద్ద భూమి లో సాతాను
ప్రయోగించిన బలమైన
ఈ శరీరాశ ,నేత్రాశ ,జీవపుడంబం అనే
ఈ మూడు ఆయుధాలు తగిలి
ఆదాము అవ్వల ఆత్మీయ జీవితం
అంతరించి పోయింది
సాతాను సామ్రాజ్యపు
కేంద్ర బిందువు గా ఏదేను
మారిపోయింది

అంతరించిన దేవుని పిల్లల
ఆధిపత్యానికి ,,
అవతరించిన
సాతాను సామ్రాజ్య ఆధిపత్యానికి
ఒక సాక్షిగా ఏదేను మిగిలి పోయింది

సృష్టి కర్తకు,మరియు సృష్టించబడిన
ఆదాము అవ్వలకు మద్యలో
అవధులు లేని శూన్యం అలుముకుంది
ఆ శూన్యపు అంచులవరకు
అంతుపట్టని ఆనందం తో సాతాను
దూతల ఆనంద వీరవిహారం తో
చప్పట్లు కేరింతలతో నిండి పోయింది

పేరు లేని ప్రతి పక్షికి ,ప్రతి జంతువుకి
పేరు పెట్టి ప్రేమించిన మన పితురుడు
ఉన్నపట్టుగా ఏదేను ను ఖాళీ
చెయ్యవలసి వచ్చింది

ప్రతి జంతువుకు, పక్షికి వెళ్లి పోతున్న
ఆదాము తో ఉన్న అనుభందం ,
ఆప్యాయత ,అంతరంగాలలో
మెదులుతున్నప్పటికి
సాతాను కొత్త నాయకుడికి
స్వాగతిస్తూ ఏదేను లో
జేజేలు కొట్టవలసి వచ్చింది

సాతాను కు ఊహించని గొప్ప విజయం
సంపాదించి పెట్టిన
( శరీర ఆశ ,నేత్రాశ ,జీవపుడంబం)
అనే ఆయుధాలు ను విశ్వ సామ్రాజ్య
వాప్తికోరకు సాతాను ప్రధాన
ఆయుధాలుగా ఈ
భూలోకమంతా ప్రకటించాడు


కాల గమనం లో 4000 ఏండ్లు
గడిచాయికాలం పరిపూరమైనప్పుడు
మన దేవాది దేవుడు రక్షణ కర్త
ఏదేను లో ఆదాము కి దేవుడికి
ఏర్పడ్డ శూన్యం ని దాటుకుని
సర్వ మానవాళి రక్షణకై,అపవాది
ముందు ఎత్తైన కొండమీద శోధన
అనే యుద్ద రణరంగ భూమి పై
సాతాను ముందు నిలబడ్డాడు

వెంటనే సాతాను ఏదేను తోటలో
ఏ ఆయుధాలు అయితే
ఆదాము దంపతులపై గొప్ప
విజయం సంపాదించి పెట్టాయో
సరిగ్గా ఒక్కటి మర్చిపోకుండా అవే ఆయుదాలు
(శరీర ఆశ ,నెత్రాశ, జీవపుడంభము )
ను ఎత్తైన కొండమీద బయటకు తీసేడుసాతాను యేసయ్య మీద గురిపెట్టిన ఆయుధాలు

ఈ రాళ్ళును రొట్టెలాగా మార్చు
(శరీర ఆశ)
Matthew 4:3

ఎత్తైన కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళి
యేసు కి ఈలోకరాజ్యాలు
చూపిం చాడు(నేత్రాశ)
(matthew4:8)

నాకు నమస్కరిస్తే ఈ రాజ్యాలన్నీ
నీకు ఇస్తాను అన్నాడు
(జీవపు డంభము)
(Matthew 4:9)

బహుషా
తిండి పుష్కలంగా దొరికే ఏదేను
తోటలోనే అవ్వా, ఆదాము
రమ్యమైన పండు అనేే
తిండి ఆయుధానికి పడిపోయారు


ఒక చుక్క నీటి బొట్టు గాని
ఒక ముద్ద ఆహారం గాని
దొరకని కటిన రాళ్ళఅరణ్యంలో
ఎత్తైన కొండమీద "రాళ్ళు ను
రొట్టెలాగా మార్చు"
అనే తిండి ఆయుధానికి యేసు,
యిట్టె పడిపోతాడు అనేే
విశ్వాసం తో సాతాను
యుద్దానికి దిగి ఉంటాడు

సాతాను ,ఆదాము పై ఏ
ఆయుధాలను ఐతే ఎక్కుపెట్టేడో
అవే ఆయుధాలను
పదును పెట్టి మరలా
ఎత్తైన కొండ యుద్ద భూమి లో
యేసు క్రీస్తు పై ప్రయోగించాడు

ఈ సారి యుద్ద భూమి లో ఉన్నది మొదటి ఆదాము కాదు
ఈయన కడపటి ఆదాము

ఐతే మన ప్రభువు యుద్ధంలో
సాతాను ఆయుధాలను వాక్యం
తో తిప్పికోట్టేడు
యేసుకి విజయం తధ్యం అని
ఉహించిన సాతాను యుద్ధం
మధ్యలోనే యేసుని వదిలి యుద్ద
భూమిలోనుండి పారిపోయాడు
చివరికి యేసు గొల్గొతా కొండమీద
సాతానుని జయించారు
సాతాను ని నిరాయుధ దారుడిగా చేసి
ఏదేను లో పోగొట్టుకున్న రాజ్యం
తిరిగి మానవుడికి ఇచ్చారు


(1 యోహాను 2:16)
లోకములో ఉన్నదంతయు, అనగా
1)శరీరాశయు
2)నేత్రాశయు
3)జీవపుడంబమును
తండ్రివలన పుట్టినవి కావు;
అవి లోకసంబంధమైనవే

అవును ప్రియమైన విశ్వాసులారా
శరీర ఆశ ,నేత్రాశ,జీవపు డంబం
అనేవి ఒక లోక సంభంద మైనవి
దేవుని వలన పుట్టినవి ఏమాత్రం కావు

సాతాను విజయానికి ఈమూడు ఆయుధాలు పట్టుకోడం అయితే
క్రీస్తును నమ్మిన నీకు ఆమూడు
ఆయుధాలు విడిచి పెట్టటమే
విజయ రహాస్యం

ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఈ మూడు
ఆయుధాలు ఉంటేగనక
నువ్వు సాతాను ప్రతినిధిగా
సాతాను ఆయుధ ధారునిగా ఉన్నావని
క్రీస్తు నామం లో తెలియ జేస్తున్నాను

(రోమీ 8:4,13)

మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన
యెడల చావవలసినవారై యుందురు
గాని ఆత్మచేత శారీర క్రియలను
చంపినయెడల జీవించెదరు


కాబట్టి శరీర క్రియలు విడిచి పెట్టి
మీ జీవాన్ని యేసు దగ్గర
దాచిపెట్టు కోండి అని ప్రభువు
కోరుతున్నాడు


నేడే రక్షణ దినం
క్రీస్తు విజయాన్ని ఆనందించు
క్రీస్తు రాజ్యంలో చేరు
సాతాను ఆయుధాలను దేవుని ఆత్మతో
ఎదుర్కో!
శరీర, నేత్ర ,జీవపు, ఆశలకు
దూరంగా జీవించి దేవుని నీడలో
రాబోవు ఏదేను
లో ప్రవేశించ నిరీక్షణ గలవారై
ప్రభువు సన్నిధిలో కనిపెట్టు

ప్రభువు మిమ్నును అత్యధికముగా దీవించు గాక
ఆమెన్

click here to read more Articles

 • యోనా ఇది నీకు తగునా?
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా! యేసుక్రీస్తునామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. జలప్రళయం, కేరళ రాష్ట్రాన్ని డీ కొట్టినప్పుడు ప్రజలు విలవిలలాడి కొట్టుకుపోతున్నారు. చెట్టుకు ఒకరు, గుట్టుకు ఒకరు, రోడ్డుకు ఒకరు ఇలా అక్కడక్కడ చెల్లా చెదురై పోయారు. ఇలాంటి ఘోరమైన విపత్తులో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టు... more

 • విధవరాలి పక్షమున న్యాయము తీర్చే దేవుడు
 • ఆయన తండ్రిలేనివారికిని విధవరాలికిని న్యాయము తీర్చి పరదేశియందు దయయుంచి అన్నవస్త్రములు అనుగ్రహించువాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 10:18

  ప్రభువునందు ప్రియమైన పాఠకులకు ఆశ్చర్యకరుడు యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు.

  ఈ లోకములో భూమి మీద జీవించే మనుషులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారిలో అనేకమంది పేదవ... more

 • ప్రకటన గ్రంథము యొక్క మర్మము
 •   ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటన గ్రంథము బైబిలు గ్రంథములోనే చిట్టచివరి పుస్తకము.

  ఈ పుస్తకంలో 22 అధ్యాయాలు, 404 వచనాలు కలవు. ఈ గ్రంథమంతా ప్రవచనములతో నింపబడియున్నది. ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాసినది యోహాను భక్తుడు. తాను వ్రాసిన ఈ పుస్తకము మొదట ఏడు సంఘములకు ఇవ్వబడెను. ఆ తదుపరి ఆ ప్రతులు రోమా ప్రభుత్వము... more

 • నీ ఇంటిని చక్కబెట్టుకో
 • నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు  చక్కబెట్టుకొనుమని యోహోవా సెలవిచ్చెను. 2 రాజులు 20:1-5

         క్రీస్తునందు ప్రియ ప్రియపాఠకులారా  యేసు నామమున  శుభము కలుగును గాక ! మరొక నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించుటకు కృప చూపిన దేవునికి స్తోత్రములు కలుగున... more

 • ప్రకటన గ్రంథము వ్రాసిన భక్తుడైన యోహాను సజీవ సాక్ష్యం
 • జెబెదాయి, సలోమి కుమారులు యోహాను, యాకోబులు వీరు యోసేపుకు మనుమలు, యోసేపుకు మరియ ప్రధానము చేయబడినప్పుడు వీరిద్దరు అక్కడే వున్నారు. అప్పటికి యోహాను వయస్సు 12 సంవత్సరాలు సలోమి మరియకు అంతరంగికురాలు. కావున క్రీస్తు తన తల్లిని చూచుకొనుము అని యోహానుకు చెప్పడం సహజమే. యోహాను 19:25-27. తనను గూర్చి యేసు ప్రేమ... more

click here to read more Articles
click here to read more Messages

 • ప్రస్తుత దినముల లోతు దినముల వంటివి
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. ప్రస్తుతం దినముల గురించి ఎవరి అభిప్రాయము వారు చెప్పుతుంటారు. చాలామంది చెప్పేది ఒకటే. రోజులు బాగా లేవు జాగ్రత్త అంటారు. రోజులు మునుపటిలాగా ఉండవు. అంతా గందరగోళం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అంటారు. ఇవన్ని చూస్తే శాంతి సమాధానాలు కరువ... more

 • ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించిన దేవుడు
 • “నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది” యోహాను 1:9

  క్రీస్తునందు ప్రియ పాఠకులారా! యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు కలుగునుగాక! ఈ మాసములో మొదట ప్రారంభించబడే క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ గురించి ధ్యానం చేసుకుందాం. మనమీలోక... more

 • మీ దీపములు వెలుగుచుండనియ్యుడి లూకా 12 :35
 •  క్రీస్తునందు ప్రియా పాఠకులారా   క్యాండీల్ లైటింగ్ సర్వీస్ను ఈనాడు అనేక సంఘంలో క్రిస్మస్ ముందు జరిపించుకుంటారు. ఈ కూడికలో తెల్లని బట్టలు ధరించి ఓ సద్భక్తులారా అని పాట పాడుతూ సంఘ కాపరి వెలిగించి పెద్దలకు ఆ తర్వాత సంఘం లో ఉండే వారందరితో   క్రొవొత్తులు వెలిగించి సంతోషముగా... more

 • ఒకరు విడువబడుదురు ఒకరు ఎత్తబడుదురు
 • ఒకరు విడువబడుదురు ఒకరు ఎత్తబడుదురు “ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో వుందురు ఒకడు తీసుకొనిపోబడును ఒకడు విడిచిపెట్టబడును, ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి విసురుచుందురు ఒకతె తీసుకునిపోబడును ఒకతె విడిచిపెట్టబడును. మత్తయి 24:40, 41 క్రీస్తు నందు ప్రియపాఠకులారా! మన రక్షకుడును, మన విమోచకుడును, జీవాధిపతియైనా యేసుక... more

 • పరలోక స్వరము చెప్పగా వింటిని
 • పరలోక స్వరము చెప్పగా వింటిని ప్రకటన – 14:13

   ఈ లోకంలో స్వరం అనుమాటను మనం ఆలోచించినప్పుడు దానిని మనుషులలో, జంతువులలో, వాయిద్యాలలో, వాహనాలలో, విమానాలలో, భూకంపములో మనం చూస్తాం. పసిపిల్లల స్వరము కూడా కొన్ని సార్లు మనకు చా... more

click here to read more Messages
>click here to read more Bible Study

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె... more

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి... more

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ... more

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు... more

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును... more

>click here to read more Bible Study
Daily Bible Verse
"వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూర్యుని యెండయైనను ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు," ప్రకటన గ్రంథం 7:16
Daily Bible Quote
"సోమరిదారిలో సింహమున్నదనును వీధిలో సింహ మున్నదనును." సామెతలు 26:13
Magazine
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2019. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.