Daily Bible Verse
"అప్పుడు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముట్టి యీలాగు సెలవిచ్చెనుఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచియున్నాను. "
యిర్మియా 1:9
Daily Bible Quote
"నెరసిన వెండ్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిప్రవర్తన గలవానికి కలిగి యుండును." సామెతలు 16:31
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

నేను నిమ్మళించి నా నివాసస్థలమున కనిపెట్టుచుందును (యెషయా 18:4).

అషూరు సైన్యం ఇథియోపియా (కూషు) దేశం మీదికి దండెత్తింది. అషూరు వాళ్ళు పొడవుగా ఉండి, మృదువైన చర్మం కలిగి ఉన్నారట. ఆ సైన్యం దండెత్తి వస్తూ ఉండగా దేవుడు వాళ్ళను అడ్డగించడానికేమీ పూనుకోలేదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది చెయ్యడానికి వాళ్ళకు అధికారం ఉన్నట్టుగా ఉంది. దేవుడు తన నివాస స్థలం నుండి వాళ్ళను కనిపెట్టి చూస్తూ ఉన్నాడు. వారిమీద మామూలుగానే ఎండ కాస్తూ ఉంది. అయితే కొంతసేపటికి కోతపనివాడి కొడవలి వల్ల తెగిపడుతున్న ద్రాక్ష తీగెల్లాగా మీసిడి పడుతున్న ఆ సైన్యమంతా కుప్పకూలిపోయింది.

దేవుని ఊహలు ఎంత గంభీరమైనవి. ఆయన మెదలకుండా ఉండి కనిపెడుతున్నాడు. ఇది నిస్సహాయతతో కూడిన నిర్లిప్తత కాదు. ఆయన మౌనం అంగీకారం కాదు. ఆయన కేవలం సరియైన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. తరుణం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆయన లేస్తాడు. దుష్టుల పథకాలు ఇక ఫలించబోతున్నాయి అన్నప్పుడు గొప్ప ఆపదని వాళ్ళపైకి పంపించి వారిని లొంగదీస్తాడు. లోకంలో ప్రబలుతున్న దౌష్ట్యాన్ని మనం చూస్తూ, అన్యాయాలూ, అక్రమాలు వర్ధిల్లడాన్ని గమనిస్తూ, మనలను అసహ్యించు కొనేవాళ్ళ దౌర్జన్యాలకు గురై అల్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మాటలను గుర్తు తెచ్చుకుందాం. దేవుడు ప్రస్తుతం నిమ్మళంగా ఉండి కనిపెట్టి చూస్తున్నాడు.

దీన్నే మరో విధంగా చూడవచ్చు. తుపానులో తెడ్లు వెయ్యలేక అష్టకష్టాలు పడుతున్న తన శిష్యుల్ని చూశాడు యేసు ప్రభువు. బేతనియలో తాను ప్రత్యక్షంగా లేకపోయినప్పటికీ లాజరు జబ్బుపడి ప్రాణాలు వదులుతూ ఉండడం ఆయనకి తెలుస్తూనే ఉంది. అతణ్ణి రాతి సమాధికి మోసుకుపోవడం ఆయన దివ్యదృష్టికి కనబడుతూనే ఉంది. బంధువుల హృదయాలు మెల్లిమెల్లిగా కృంగిపోవడం ఆయనకు తెలుసు. అయితే తాను జోక్యం కలిగించుకోవడానికి సరియైన సమయం కోసం ప్రభువు ఎదురుచూశాడు. నీ విషయంలో కూడా ఆయన మెదలకుండా ఊరుకుంటున్నాడా? అయితే ఆయన నీ పరిస్థితుల్ని గమనించడం మాత్రం మానలేదు. ఆయన అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాడు. నీ నాడిని పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాడు. ఏమి జరుగుతున్నదో నిశితంగా పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాడు. సరియైన తరుణం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆయన దిగివచ్చి నిన్ను ఆదుకుంటాడు.

ఆయన ప్రశ్నలు ఎలాటివైనా, ఆయన మౌనం ఎలాటిదైనా ఆయన చురుకుదనం, వివేచన, దక్షతల విషయంలో మాత్రం మనకు సందేహాలు అవసరం లేదు.

శ్రమల్లో నలిగే హృదయమా, సందడి చెయ్యకు
దేవుని ఎదుట మౌనాన్ని ధరించుకో
తన ఇష్టప్రకారం నిన్ను కట్టేవాడాయన

ప్రార్థించే హృదయమా, గోల చెయ్యకు
ఇచ్చిన మాటను మీరలేడాయన
ఓపికతో దేవుని మ్రోల కనిపెట్టు

కని పెట్టే హృదయమా, బలం తెచ్చుకో
ఆలస్యమైనా నమ్మికతో ఎదురుచూడు
సమయం మించేదాకా ఉండడాయన సందేహమెందుకు?

Share on Whatsapp Daily Devotion - యోబు గ్రంథం

అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

మూల వాక్యాలు : 1:21

రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు ఎందుకు వస్తాయి అనే ప్రశ్నకు చక్కటి సమాధానం తెలియజేస్తుంది. అంతేకాక నీతిమంతులు శ్రమపడ్డానికి గల కారణాన్ని విశ్లేసిస్తుంది. మానవాళి పై సాతాను చేస్తున్న ఆరోపణలను ఎదుర్కోడానికి యోబు గ్రంథం వ్రాయబడింది. యోబు యొక్క సహనాన్ని చిత్రీకరించి

ఉపోద్ఘాతం: యోబు గ్రంథం హెబ్రీ బాషలో వ్రాయబడిన మొదటి పద్యరాగం. దీర్ఘకాలం జీవించిన యోబు జీవితంలో శ్రమల ద్వారా కలిగిన అనుభూతిని తెలియజేసే ఓ తత్వశాస్త్రం యోబు గ్రంథం. యోబు తన పితరులలాగే దీర్ఘకాలం జీవించి, తన కుటుంబంలో యాజకునిగా వ్యవహరించాడు. ఇశ్రాయేలు సంతానం గూర్చి గాని, యాజకులను గూర్చి గాని వ్రాయబడలేదు, బహుషా వారందరి కంటే ముందే సంభవించి యుండవచ్చు. ఎలీఫజు, ఎశావు జ్యేష్ఠకుమారుడు. దీనిని బట్టి యాకోబు సమకాలికుడని అనుకోవచ్చు. నీతిమంతులకు శ్రమలు ఎందుకు ? మానవాళిపై సాతాను చేస్తున్న నేరారోపణలు ఏవిధంగా ఉంటాయి ? మారుమనస్సు అనగా ఏమి? అనే ప్రశ్నలకు ఎన్నో సమాధానాలు బోధనాంశాలు.

యోబుకు భార్య, ఏడుగురు కొడుకులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు. తన కుటుబంపట్ల ఏంటో బాధ్యత కలిగి వారి నిమిత్తం తెలియక తెలిసిన చేసిన పాపాల కొరకు పాపపారిహారం చేస్తూ, ప్రతీ దినం ప్రతి ఒక్కరి కోసం దహన బలి అర్పిస్తూ వచ్చాడు. ఒకనాడు సాతాను యోబు పై ఆరోపణలు చేసి ఎన్నో శ్రమల పాలు చేస్తాడు. అట్టి శ్రమలలో మొదటిగా ఉత్తర అరేబియా ప్రాతం నుండి షెబాయీయులు అనే తెగవారు వచ్చి ఎద్దులు, గాడిదలు పట్టుకొని పోవడం, వాటి పని వారిని హతం చేయడం జరుగుతుంది. రెండవదిగా ఆకాశం నుండి దేవుని అగ్ని గొర్రెలను, పని వారిని, కాల్చివేయడం జరుగుతుంది. తరువాత పారశీక దేశానికి ఉత్తర భాగంలో నివసించే కల్దీయులు మూడు గుంపులుగా వచ్చి మూడు వేల ఒంటెలను తీసుకొని పోవడం. పనివారిని హతమార్చడం జరుగుతుంది. అటు తరువాత ఓ సుడిగాలి ప్రభావం వాల్ల ఇల్లు కూలి భోజనం చేస్తున్న యోబు కుమారులు, కుమార్తెల మీద పడగా వాడి మంది సంతానం మరణించడం జరుగుతుంది. ఆతి విపత్తుల తరువాత కూడా యోబు దేవుణ్ణి ఎంత మాత్రమును దూషించకుండా ఓ ప్రాముఖ్యమైన సందర్భం ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడియుంది. 1:21 “నేను నా తల్లిగర్భములోనుండి దిగంబరినై వచ్చితిని, దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్లెదను; యెహోవా ఇచ్చెను యెహోవా తీసికొని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగునుగాక!.” ఈ మాటలు పలుకక ముందే తన విశ్వాసాన్ని విడువలేదు, దుఃఖాన్ని దాచుకోనలేదు. అయితే తాను మానవ మాత్రుడనని, తన కుటుంబాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడో అనేది తెలియపరుస్తుంది. సాతాను పెట్టిన పరీక్షలలో తన ఆస్తిని కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకున్నాడే గాని, దేవుని దృష్టిలో తన యధార్ధతను మాత్రం పోగొట్టుకోలేదు. ఈ గ్రంథం లో మరి ముఖ్యంగా దేవుడు యోబుకు అనుగ్రహించిన దాని అంతటి మీద ఆయనకు సర్వాదికారం ఉంది అనే సంగతిని వ్యక్తం చేసాడు. చివరిగా తన యధార్ధతను బట్టి యోబును మొదటి స్థితి కంటే దేవుడు మరి బహుగా ఆశీర్వదించాడు అని చూడగలం. “దేవుడు తన ప్రజలకు ఏమి ఇచ్చాడు అని కాదు గానీ, దేవుడు ఏమై యున్నాడు అనే దాని బట్టే ఆయన్ని ప్రేమించగాలం”.

సారాంశం: యోబు జీవిత విధానంలోనే నేటి తలిదండ్రులమైన మనము మన బిడ్డల పొరపాట్లు క్షమించబడు నిమిత్తం, వారి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల నిమిత్తం, వారి భద్రత నిమిత్తం, వారు మన ప్రభవును సంతోషపెట్టే నిమిత్తం జీవింపచేయుమని దేవునికి విజ్ఞాపనలు చేసే వారముగా ఉండాలి. దేవునికి సాతానుకు మధ్య సంభాషణ మనకు నేర్పించే గొప్ప సత్యం ఏమిటంటే, సాతాను మనపై చేసే ప్రయత్నం దేవునికి ముందే తెలుసు, కాని ప్రత్యేకమైన కారణాలను బట్టి అట్టి శ్రమలగుండా వెళ్ళనిస్తాడు. అయితే అట్టి సమయంలో ఆయన ఎంతో కనికరం, దయ, జాలి చూపించేవాడుగా ఉంటాడు. కొన్ని సార్లు మన పరిస్థితిని బట్టి, దేవుడు మనకు చాలా దూరంలో ఉన్నాడేమో, మనల్ని ఏమీ పట్టిచ్చుకోవడంలేదేమో అనిపిస్తుంది. ఇక దేవుని భద్రత కాపుదలపై ఎన్నో అనుమానాలు మొదలవుతాయి. అయితే అతివంటి సమయాలల్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతి మనం గమనించాలి. మనం దేవున్ని తెలుసుకొని నమ్ముకొని, సేవిస్తున్నాం అంతే, ఆయన ఎవరై యున్నాడో దానిని గుర్తెరిగేగాని, ఆయన్ని మనం ఎలా ఊహించుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి కాదు. మన దేవుడు బాధలలో చూస్తూ ఊరుకునేవాడు కాడు. నిజానికి మన సమస్త బాధలలో సహాను భావము కలిగినవాడు. కాబట్టి మన బాధలన్నీ అర్ధం చేసుకొనగలిగిన వాడు, తన సహాయాన్ని అందించి ఆనందింపజేస్తాడు. పరిస్థితిని బట్టి శిక్షకు అనుమతించినా తిరిగి ప్రేమించి తన మంచితనాన్ని కనుపరచేవాడు. అట్టి మంచి దేవుని నుండి ఎట్టి పరిస్థితిలో దూరం కాక, ఆయన్నే వెంబడిస్తూ, ప్రేమిస్తూ ఆయనపైనే ఆధారపడి, ఆనుకొని జీవించాలి. సాతాను మన పై ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నినా విశ్వాస కర్తయైన దేవుడు మనలను ఎన్నడు విడువడు ఎడబాయాడు. తన కృపను ఇంకనూ విశాలపరచి భద్రపరుస్తాడు. నమ్ముట నీ వలననైతే సమ్మువానికి సమస్తం సాధ్యం. అట్టి కృప ప్రభువు మనందరికీ దయచేయును గాక.