Daily Bible Verse
"నీకు శుభమవును గాక, ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము. ధైర్యము తెచ్చుకొమ్మని నాతో చెప్పెను. అతడు నాతో ఇట్లనగా నేను ధైర్యము తెచ్చుకొనినీవు నన్ను ధైర్యపరచితివి గనుక నా యేలినవాడవైన నీవు ఆజ్ఞ ఇమ్మని చెప్పితిని. "
దానియేలు 10:19
Daily Bible Quote
"ఒకడు తన ఒడిలో అగ్ని నుంచుకొనినయెడల వాని వస్త్రములు కాలకుండునా?" సామెతలు 6:27
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

కాబట్టి వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్ళను బలపరచుడి. మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడునిమిత్తము మీ పాదములకు మార్గములను సరళము చేసికొనుడి (హెబ్రీ 12:12,13).

మన విశ్వాసపు చేతుల్ని పైకెత్తమని, ప్రార్థన మోకాళ్ళని దృఢంగా చేసుకొమ్మనీ ఇది దేవునినుండి ఒక ప్రోత్సాహవాక్యం. ఒక్కోసారి మన విశ్వాసం అలసిపోయి, వడలిపోయి నిరాశ పడిపోతుంది. మన ప్రార్థనల్లో తీవ్రత, పదును తగ్గుతుంది.

ఈ వాక్యంలో కనిపించే దృశ్యం కొట్టొచ్చినట్టుగా ఉంది. ఇక్కడ మన కర్దమవుతున్నదేమిటంటే, మనం ఒక్కోసారి ఎంత నిరుత్సాహపడిపోతామంటే ప్రతి చిన్న అడ్డంకికీ చతికిలబడిపోతాం, భయపడిపోతాం. దాన్ని ఎదుర్కోకుండా చుట్టూ తిరిగి నడిచి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. తేలిక దారుల్ని వెదుకుతాం.

ఒకవేళ నీకేదన్నా అంగవైకల్యం ఉండి దేవుడు దాన్ని బాగుచెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడనుకో. కాని అందుకోసం నువ్వు చెయ్యవలసింది నీకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది. మనుషుల్ని సహాయమడగడం తేలిక అనిపిస్తుంది. లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా దాన్నంతటినీ తప్పించుకోగలిగితే బావుండుననిపిస్తుంది.

అత్యవసర పరిస్థితుల్ని హడలగొట్టే సమస్యలు ఎన్నిసార్లు మనకేదురవ్వలేదు. వాటిని తప్పించుకోవడానికి ఎన్నిసార్లు మనం సాకులు చెప్పలేదు. "దాన్ని గురించి ఆలోచించడానికి ఇప్పుడప్పుడే నేను సిద్ధంగా లేను" అలాకాదు. ఎంతో కొంత త్యాగం చేయ్యాలి. ఎంతో కొంత లోబడాలి. ఏదో ఒక యెరికో పట్టణాన్ని పట్టుకోవాలి. ప్రార్ధనకు ఏదో ఒక జవాబు వచ్చేదాకా కనిపెట్టాలి. ఎంతో కొంత అస్వస్థతను భరించాలి. ఎంతో కొంత నష్టపోవాలి. సహనం వహించాలి.

దేవుడంటున్నాడు "వేలాడిపోతున్న చేతుల్ని పైకెత్తండి" వరదలోగుండా సూటిగా నడిచిపొండి. మీ కళ్ళ ఎదుటే నీళ్ళు చీలి మీకు దారినిస్తాయి. ఎర్రసముద్రం పాయలు అవుతుంది. యొర్దాను నది దారినిస్తుంది. దేవుడు మిమ్మల్ని విజయంలోకి నడిపిస్తాడు.

"మీ కాళ్ళు దారి తప్పి పోనివ్వకండి" మీ విశ్వాసం బలపడనివ్వండి. ధైర్యంగా సాగిపో. నీకు లొంగని యెరికో ఏదీ ఉండదు. ఏ ప్రదేశంలోనూ నీకు అలవికాని సైతాను బలం ఉండదు. ఇది మనకెంతో ప్రయోజనకరం, అనుసరణీయం అయిన పాఠం.

నిరుత్సాహాన్నీ పట్టించుకోవద్దు. నీటిలో స్టీమరు కదులుతున్నట్టుగా నీటిని దున్నుతూ ముందుకి సాగండి. ఎండైనా, వానైనా, సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉన్నా, అలలు రేగుతున్నా, నీ సరుకుని గమ్యానికి చేర్చడమే నీ విధి, నీ గురి.

Share on Whatsapp Daily Devotion - Birds are flying over my head
You cant keep the birds from flying over your head,

but you can sure keep them from building a nest in your hair!

What we think or the way we think can either steer us towards a positive and productive life or a negative and destructive path. When our thoughts are bad, everything else in life simply becomes bad. Though we try to maintain positive thoughts all the time, there are times when negative thoughts strike us. And when they do, they can sometimes grow wild and conquer our whole mind. At such times, the positive state of our mind seems to be out of reach. Most of us have felt that at one time or another as such thoughts are universal among humans.

Bad or negative thoughts are like birds flying over our head. What i too feel is that, we cannot stop those thoughts fly over our head. But it is 100% possible that we can sure keep them from resting and building a nest in our hair.

 If we allow them to rest on our head, It happens that they build a nest and positive state of our mind. Such thinking is just like a leak in our confidence bucket - constantly drip-drip-dripping away our confidence. we have to Clear such type of thoughts by thinking opposite thoughts. E.g.forgiveness instead of hate, goodwill/feeling happy for others success and taking practical action for our own success instead of envy etc.

Bad qualities must also be identified and changed. Otherwise they ruin our life in the same way.
rigevidon reddit rigevidon risks rigevidon quantity