Card image cap
Daily Bible Verse
"నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము "
కీర్తనలు 103:2
Daily Quote
"మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళ్లకుము అతడు నీవలన విసికి నిన్ను ద్వేషించునేమో." సామెతలు 25:17
Card image cap
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration


ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును (యోహాను 15:2)

ఒక భక్తురాలు తనకి ఒకదానివెంట ఒకటిగా వస్తున్న కష్టాలను చూసి విస్మయం చెందుతూ ఉండేది. ఒక రోజున ఒక ద్రాక్షతోట ప్రక్కగా నడిచివెళ్తూ ఒత్తుగా ఏపుగా పెరిగిన ద్రాక్ష ఆకుల్నీ, తీగెల్నీ చూసిందామె. నేలంతా పిచ్చిమొక్కలు, గడ్డి పెరిగి ఉన్నాయి. తోటంతా తోటమాలికి ఏమీ శ్రద్ద లేదన్న విషయాన్ని చాటి చెప్తున్నది. ఈ విషయాన్ని ఆలోచిస్తుంటే పరలోకపు తోటమాలి ఆమె చెవిలో ఒక విలువైన సందేశాన్ని ఊదాడు.

"నా ప్రియకుమారీ, నీ జీవితంలో పదే పదే వస్తున్న శ్రమలకి ఆశ్చర్య పోతున్నావు కదూ. అదిగో ఆ ద్రాక్షతోటను చూసి నేర్చుకో. ఆ సంవత్సరానికి ఇక ఆ తోటవల్ల రావలసిన పంటంతా వచ్చేసిన తరువాతే తోటమాలి దాన్ని పట్టించు కోవడం మానేస్తాడు. దాని కలుపు తీయడు. ఆకుల్ని కొమ్మల్ని కత్తిరించడు. ఎరువు, మందుల్ని వేయడు, ద్రాక్షపళ్ళు కాసే కాలం అయిపోయింది గనుక ఇక ఆ తోటని అలా వదిలేస్తాడు. ఆ తోటని ఇక ఎంత బాగుచేసినా ఆ యేడు పండ్లు కాయవు. బాధలనుండి విముక్తులైన వాళ్ళు చాలామంది ఇక దేవునికి అంతగా అవసరంలేని వాళ్ళన్నమాట. అయితే నీ జీవితాన్ని కూడా...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappనీటి ఊటలను ఆశించిన స్త్రీ - అక్సా

({Josh,15,13-19})

అరుదుగా వినిపించే ఈ స్త్రీ పేరు అక్సా. ఈ పేరునకు “కడియం” అని అర్థం ఈమె యెపున్నె కుమారుడైన కాలేబు పుత్రిక, కాలేబు అనాకీయుల దేశమును స్వాధీనపరచుకొనిన తరువాత దేబీరు నివాసుల మీదికి తన దృష్టిని సారించాడు. దానిని కొల్లగొట్టినవారికి తన కుమార్తెయైన అక్సాను యిచ్చి వివాహం జరిపిస్తానని ప్రకటించాడు. కాలేబు సహోదరుని కుమారుడైన ఒత్నీయేలు ఈ ప్రయత్నంలో నెగ్గినందున అతనికి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం జరిగించాడు దక్షిణ భూమిని పెండ్లి కానుకగా ఇచ్చాడు.

వివాహానంతరం అక్సా తన భర్తతో సంప్రదించి, తండ్రి యొద్దకు వచ్చి నీటి మడుగులను అడుగగా అతడు పల్లపు మడుగులను మెరకమడుగులను యిచ్చినట్లు వాక్యభాగములో మనము చూడగలము ({Joh,15,18-19}) అక్సా గాడిద దిగగానే తండ్రి నుండి దీవెనలు కోరుకుంది ({Joh,15,18}) తండ్రి యొక్క దీవెన తనను వర్ధిలజేస్తుందని ఆమె విశ్వసించింది. “నీవు దీర్ఘయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించుము” అనే దేవుని ఆజ్ఞను ఆమె అమలుపరిచింది తండ్రి కూడా ఆమె విధేయతకు ముగ్ధుడై ఆమె కోరిన విధముగా మడుగులను దయచేశాడు. ఆమె బాలికగాను కన్యగాను ఉన్ననాటినుండి తన తండ్రి యొక్క గుణగణాలను అ...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..