Daily Bible Verse
"నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము "
కీర్తనలు 103:2
Daily Bible Quote
"సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎప్పుడు నిద్రలేచెదవు? " సామెతలు 6:9
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

అవి నిలిచి రెక్కలను వాల్చునప్పుడు వాటి తలలకు పైగా నున్న ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి శబ్దము పుట్టెను (యెహెజ్కేలు 1:25).

పక్షులు రెక్కల్ని టపటపా కొట్టుకోవడం చూస్తుంటాము. అవి నిలబడి ఉన్నప్పుడు కూడా రెక్కల్ని విదిలిస్తాయి ఒక్కోసారి. అయితే ఇక్కడ అవి నిలబడి రెక్కల్ని వాల్చినప్పుడు వాటికి ఆ స్వరం వినబడిందని చదువుతున్నాం.

"అవి నిలిచి రెక్కలను వాల్చునప్పుడు వాటి తలలకు పైగానున్న ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి శబ్దము పుట్టెను" (యెహేజ్కేలు 1:25). రెక్కలు వాల్చడం ఏమిటి? కొందరు అడుగుతుంటారు. దేవుని స్వరం నీకెలా వినబడింది? అని. ఇదిగో ఇదే ఆ రహస్యం. అవి నిలబడి వాటి రెక్కల్ని వాల్చినప్పుడు ఆ స్వరాన్ని విన్నాయి.

మీరు గమనించారా, మనం కొన్నిసార్లు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని లేక మోకరించి ఉన్నప్పటికీ మన ఆత్మ టపాటపా కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. ఇది ఆయన సన్నిధిలో నిజమైన ధ్యానం కాదు.

ఒక బంధువు చాలా కాలం క్రిందట తాను ప్రార్థించిన ఒక విషయాన్ని గురించి నాతో చెప్పింది. "కాని జవాబు వచ్చేదాకా నేను ఎదురు చూడలేదు" అందామె.

అంటే ఆయన స్వరం వినేంతలా నిశ్శబ్దం అయిపోలేదామె మనస్సు. ప్రార్థించి లేచిపోయి ఆ విషయాన్ని గురించిన స్వంత ఆలోచనల్లో పడిపోయింది. ఫలితం శూన్యం. మళ్ళీ మొదటికొచ్చింది ఆమె పరిస్థితి.

"ఎంత శక్తి వ్యర్థమైపోతోంది" మన రెక్కల్ని వాల్చుకుని ఆయన ఎదుట మౌనముద్ర వహించనందువల్ల ఎంత సమయం వ్యర్థం అయిపోతోంది! ఆయన్నుంచి సమాధానం వచ్చేదాకా మనం కనిపెడితే ఎంత ప్రశాంతత, ఎంత విశ్రాంతి!

అప్పుడే మనం కూడా మెరుపులాగా నేరుగా ఆత్మ ఎక్కడికి పోతుందో అక్కడికి పోగలం. అవును అప్పుడే!

కదలకు, మౌనంగా ఉండు
నీ ఆత్మకెప్పుడూ వినబడనిది
ఏ గాలిలోనూ, ఏ అలలపైనా
ఏ పక్షి పాటలోనూ తేలిరానిది
తండ్రి ఇంటినుండి వస్తున్నది
దిగులుపడ్డ మనసుని అలరించే సందేశం
కదలక మౌనంగా ఉంటే
వస్తుంది నీ చెంతకి

కదలకు మౌనంగా ఉండు
లీలగా మధురంగా ఒక సన్నిధి
మృదువుగా చప్పుడులేని పాద ధ్వని
యేసు పంపిన ఆదరణకర్త
ఆయన బోధకర్థాలు చెప్పేందుకు
ఎదురుచూసే నీ ఆత్మని నింపేందుకు
వస్తున్నాడు, ఆ సందేశం ఆలకించి
నాలోని ఆత్మా, మౌనం వహించు.

Share on Whatsapp Daily Devotion - The Last Tract
Every Sunday afternoon, after the morning service at the church, the Pastor and his eleven year old son would go out into their town and hand out Gospel Tracts.

This particular Sunday afternoon, as it came time for the Pastor and his son to go to the streets with their tracts, it was very cold outside, as well as pouring rain.

The boy bundled up in his warmest and driest clothes and said, OK, dad, Im ready.

His Pastor dad asked, Ready for what?

Dad, its time we gather our tracts together and go out.

Dad responds, Son, its very cold outside and its pouring rain.

The boy gives his dad a surprised look, asking, But Dad, arent people still going to Hell, even though its raining?

Dad answers, Son, I am not going out in this weather.

Despondently, the boy asks, Dad, can I go? Please?

His father hesitated for a moment then said, Son, you can go. Here are the tracts, be careful son.

Thanks Dad!

And with that, he was off and out into the rain. This eleven year old boy walked the streets of the town going door to door and handing everybody he met in the street a Gospel Tract .

After two hours of walking in the rain, he was soaking, bone-chilled wet and down to his VERY LAST TRACT. He stopped on a corner and looked for someone to hand a tract to, but the streets were totally deserted.

Then he turned toward the first home he saw and started up the sidewalk to the front door and rang the door bell.. He rang the bell, but nobody answered.

He rang it again and again, but still no one answered. He waited but still no answer.

Finally, this eleven year old trooper turned to leave, but something stopped him.

Again, he turned to the door and rang the bell and knocked loudly on the door with his fist. He waited, something holding him there on the front porch!

He rang again and this time the door slowly opened.

Standing in the doorway was a very sad-looking elderly lady. She softly asked, What can I do for you, son? With radiant eyes and a smile that lit up her world, this little boy said, Maam, Im sorry if I disturbed you, but I just want to tell you that * JESUS REALLY DOES LOVE YOU * and I came to give you my very last Gospel Tract which will tell you all about JESUS and His great LOVE.

With that, he handed her his last tract and turned to leave.

She called to him as he departed. Thank you, son! And God Bless You!

Well, the following Sunday morning in church Pastor Dad was in the pulpit. As the service began, he asked, Does anybody have testimony or want to say anything?

Slowly, in the back row of the church, an elderly lady stood to her feet.

As she began to speak, a look of glorious radiance came from her face, No one in this church knows me. Ive never been here before. You see, before last Sunday I was not a Christian. My husband passed on some time ago, leaving me totally alone in this world. Last Sunday, being a particularly cold and rainy day, it was even more so in my heart that I came to the end of the line where I no longer had any hope or will to live.

So I took a rope and a chair and ascended the stairway into the attic of my home. I fastened the rope securely to a rafter in the roof, then stood on the chair and fastened the other end of the rope around my neck. Standing on that chair, so lonely and broken-hearted I was about to leap off, when suddenly the loud ringing of my doorbell downstairs startled me. I thought, Ill wait a minute, and whoever it is will go away.

I waited and waited, but the ringing doorbell seemed to get louder and more insistent, and then the person ringing also started knocking loudly...

I thought to myself again, Who on earth could this be? Nobody ever rings my bell or comes to see me. I loosened the rope from my neck and started for the front door, all the while the bell rang louder and louder.

When I opened the door and looked I could hardly believe my eyes, for there on my front porch was the most radiant and angelic little boy I had ever seen in my life. His SMILE, oh, I could never describe it to you!

The words that came from his mouth caused my heart that had long been dead, TO LEAP TO LIFE as he exclaimed with a cherub-like voice, Maam, I just came to tell you that JESUS REALLY DOES LOVE YOU . Then he gave me this Gospel Tract that I now hold in my hand.

As the little angel disappeared back out into the cold and rain, I closed my door and read slowly every word of this Gospel Tract. Then I went up to my attic to get my rope and chair. I wouldnt be needing them any more.

You see-- -I am now a Happy Child of the KING. Since the address of your church was on the back of this Gospel Tract, I have come here to personally say THANK YOU to Gods little angel who came just in the nick of time and by so doing, spared my soul from an eternity in hell.

There was not a dry eye in the church. And as shouts of praise and honour to THE KING resounded off the very rafters of the building, Pastor Dad descended from the pulpit to the front pew where the little angel was seated....

He took his son in his arms and sobbed uncontrollably.

Probably no church has had a more glorious moment, and probably this universe has never seen a Papa that was more filled with love & honour for his son... Except for One