Card image cap
Daily Bible Verse
"అప్పుడు నిన్ను ఈ ప్రజలను పడగొట్టజాలని యిత్తడి ప్రాకారముగా నేను నియమించె దను; నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక వారు నీమీద యుద్ధము చేయుదురు గాని నిన్ను జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. " - యిర్మియా 15:20
Daily Quote
"మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళ్లకుము అతడు నీవలన విసికి నిన్ను ద్వేషించునేమో." సామెతలు 25:17
Card image cap
Click to Play
ప్రవర్తనలో పరిపక్వత - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

బాణములను పట్టుకొమ్మనగా...నేలను కొట్టుమనినప్పుడు అతడు ముమ్మారు కొట్టి మానెను. అందు నిమిత్తము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి - నీవు అయిదు మారులైన ఆరుమారులైన కొట్టినయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము చేసియుందువు (2 రాజులు 13:18,19).

ఈ మాటల్లోని సందేశం ఎంత సూటిగా కనిపిస్తున్నది! యెహోయాషు తాను చేయ్యవలసిన పనిని రెండవసారి మూడవసారికూడా చేసినందుకు మురిసిపోయి ఉండవచ్చు. అతని దృష్టిలో ఇది విశ్వాసకార్యమే. అయితే దేవుడు, దైవజనుడు అతడు మధ్యలో ఆపినందుకు చాలా నిరుత్సాహపడ్డారు.

అతనికి కొంత దొరికింది. చెప్పాలంటే చాలా దొరికింది. పరీక్షలో అతడు ఎంతవరకు నమ్మి, ఆశీంచాడో అంతవరకు దొరికింది. కాని అతనికి దక్కాలని ప్రవక్త ఆశించినదంతా అతడు పొందలేకపోయాడు. ఆశీర్వాదంలోనూ,వాగ్దానంలోనూ ఉన్న పరిపూర్ణతలోని అర్థం అతనికి తెలిసిరాలేదు. మనుషులందరూ పొందగలిగేదానికంటే ఎక్కువే పొందాడు గాని, దేవుడు ఇవ్వగలిగిన దాన్నంతటినీ పొందలేదు.

మన జీవితాల్లో ఇది ఎంత ఉపయోగకరమైన సందేశం! ఈ దేవుని వాక్యం హృదయాన్ని ఎంతగా పరిశోధిస్తుంది! చివరిదాకా ప్రార్థన చెయ్యడమనేది ఎంత ముఖ్యం. వాగ్దాన పరిపూర్ణతను, నమ్మికగల ప్రార్థన...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappప్రవర్తనలో పరిపక్వత

ప్రవర్తనలో పరిపక్వత

Audio: https://youtu.be/C7ueFnsoa3M

పక్షపాతాన్ని చూపించడము పిల్లల మధ్య విరోధానికి అతి పెద్ద కారణం అని పిల్లల వైద్య నిపుణులు తల్లిదండ్రులను హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు. ఈ విరోధాలు ఎలా దారి తీస్తాయో మన ఊహలకు అందనివి. తన తండ్రికి ఇష్టుడైన కుమారుడైన పాత నిబంధనకు చెందిన యోసేపు దీనికి ఉదాహరణ. ఇందును బట్టి తనకంటే పెద్దవారైన అన్నలకు కోపం వచ్చింది (ఆది 37:3-4). ఆ చిన్నవాడైన యోసేపుపై తమ తండ్రి ప్రేమను ఓర్వలేక అతన్ని ఐగుప్తుకు ప్రయణమైపోతున్న వర్తకులకు అమ్మివేసారు. అంతేకాదు, ఒక దుష్టమృగము యోసేపును చంపివేసినట్లుగా తమ తండ్రి యెదుట చిత్రీకరించారు.

చిన్ననాటి నుండి కన్న కలలు చెదిరిపోయాయి, భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా కనిపించింది. అన్నలు మోసం చేసినా శిరము వంచి ఆ వర్తకులకు బానిసైపోయాడు. గమ్యం తెలియని తన ఒంటరి ప్రయాణం మొదలైంది, తన జీవనయానంలో తన దేవునికి నమ్మకస్తుడుగా ఉండడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. పరిస్థితులు తనకు అనుకూలించవు, స్వంత నిర్ణయాలు ఇంకెన్నడూ తీసుకోలేని దుస్తితి. ఎటువంటి పతికూల పరిస్థితి ఎదురైనా నా దేవునిపైనే ఆధారపడతాను అ...

Read More
4782 prayers for nations submitted till date.
Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..