Daily Bible Verse
"అవన్నియు నా హస్తకృత్యములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను. "
యెషయా 66:2
Daily Bible Quote
"నెరసిన వెండ్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిప్రవర్తన గలవానికి కలిగి యుండును." సామెతలు 16:31
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా నుందురు... తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు.
(ఆది 15:13,14).

దేవుడు ఇస్తానన్న ఆశీర్వాదాలలో ఆలస్యం, శ్రమలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. అబ్రాహాము జీవితకాలమంతా ఆ ఆశీర్వాదం ఆలస్యం అయింది. దేవుని ప్రమాణం నిరర్థకమేమో అనిపించింది. అబ్రాహాము సంతతి వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆలస్యం భరించరానిదైంది. అయితే ఇది కేవలం ఆలస్యం మాత్రమే. వారు చాలా ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చారు, వాగ్దానం నెరవేరింది.

ఈ ఆలస్యాలతో దేవుడు నన్ను పరీక్షిస్తున్నాడు. ఆలస్యాలతో పాటు శ్రమలు వస్తాయి. అయితే వీటన్నిటిమధ్య దేవుని వాగ్దానం మాత్రం నిలిచే ఉంది. అది నాతో క్రీస్తు మూలంగా ఆయన చేసిన క్రొత్త నిబంధన. నాకు అవసరమైన ప్రతి చిన్న చిన్న ఆశీర్వాదాలు మాత్రం నాకెప్పుడూ ఉంటాయి. ఆలస్యం, శ్రమ ఆ వాగ్దానంలోని భాగాలే. వాటికోసం ఈ రోజున ఆయన్ను స్తుతిస్తాను. దేవుని గురించి కనిపెడతాను. ధైర్యంతో ఉంటాను. ఆయనే నన్ను బలపరుస్తాడు.

నీ విన్నపం దేవునికి వినబడేలా
విశ్వాసం వీగిపోసాగిందా
కన్నీరు వరదలై పారిందా
దేవుడు ఆలకించలేదనకు
ఎప్పుడో ఎక్కడో నీ ప్రార్థన తప్పక ఫలిస్తుంది.

జవాబు రాలేదా, అది నిరాకరణ అనుకోకు
నీ పని ఇంకా ఎక్కడో అసంపూర్తిగా ఉందేమో
నీ మొదటి ప్రార్థనప్పుడే మొదలైంది దాని నెరవేర్పు
మొదలుబెట్టిన దానిని దేవుడు తుదముట్టిస్తాడు
ధూపం అలాగే వెలగనియ్యి
ఎప్పుడో ఎక్కడో ఆయన మహిమని తప్పక చూస్తావు.

జవాబు రాలేదా, విశ్వాసానికి జవాబు రాకుండా పోదు
దాని పునాది బండమీదనే
వానల్లో వరదల్లో అది కదిలిపోదు
దైవశక్తి తన మొరలు విన్నదని తెలుసు దానికి
ఎప్పుడో ఎక్కడో అది జరిగి తీరుతుంది.

Share on Whatsapp Daily Devotion - యేసు దేవుడా? యేసు ఎప్పుడైనా దేవుడని అన్నారా?

బైబిల్ లో ఎక్కడా “నేనే దేవుడను” అని ఖచ్చితమైన పదాలతో యేసు గురించి తెలుపలేదు. ఏమయినప్పటికీ, ఆయన దేవుడని తెలుపలేదని కాదు. ఉదాహరణకి యోహాను 10:30 లో “నేనుయు మరియి తండ్రి ఒకరై ఉన్నాము.” మొదట చూడగానే, ఇది దేవుడని చెప్పినట్లు లేదు. ఏమయినప్పటికీ, (యోహాను 10:33) అతని ప్రవచనానికి యూదుల ప్రతిస్పందనను చూస్తే, “నీవు మనుష్యుడవైయుండి దేవుడనని చెప్పుకొనుచున్నావు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్ళతో కొట్టుదుము గాని, మంచి క్రియ చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పిరి”. యూదులు యేసు దేవుడన్న ప్రవచనాన్ని అర్ధo చేసుకున్నారు. తరువాత వాక్యాలలో యూదులు “నేను దేవుడను కాను” అన్న దాన్ని వ్యతిరేకించలేదు. దీనివల్ల మనకు యేసు ఆయన వాస్తవంగా దేవుడని (యోహాను 10:33) లో “నేనుయు మరియు తండ్రి ఒకరై ఉన్నాము.”అని ప్రకటించారు. యోహాను 8:58 మరియొక ఉదాహరణ. అబ్రహాము పుట్టుక మునుపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను! మరల యూదులు యేసు పై రాళ్ళు ఎత్తినపుడు బదులు పలికెను (యోహాను 8:59). వారు దైవదూషణ అని నమ్మేటట్లు నేను దేవుడను అని చెప్పడం వంటిది కాకపోతే యూదులు యేసుపై ఎందుకు రాళ్ళు రువ్వాలనుకున్నారు?

యోహాను 1:1 చెబుతుంది “వాక్యము దేవుడై యుండెను.” యోహాను 1:14 ప్రకారం “ఆ వాక్యము శరీర ధారియై యుండెను.” ఇది శరీరంలో యేసు దేవుడైయున్నాడని సూచిస్తుంది. అపోస్తలు 20:28 మనకు తెలుపుతోంది, దేవుడు తన స్వరక్త మిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు ...”. తన స్వరక్త ముతో ఎవరు సంఘాన్ని కొన్నారు? యేసు క్రీస్తు. అపోస్తలు 20:28 దేవుడు తన స్వరక్తముతో సంఘాన్ని కొన్నారు. కాబట్టి యేసే దేవుడు!

యేసు గురించి శిష్యుడు, “నా ప్రభువా నా దేవా” అనెను (యోహాను 20:28). యేసు అతనిని సరిచేయలేదు. తీతుకు లో 2:13 మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూడండి అని ప్రోత్సహిస్తుంది- . యేసు క్రీస్తు (2 పేతురు 1:1 కూడా చూడండి). హెబ్రీ 1:8 లో, యేసు తండ్రి గురించి చెబుతారు, తన కుమారుని గూర్చి అయితే, దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునది, మరియు నీ రాజ దండము న్యాయార్ధమయినది.

ప్రకటనలలో, ఒక దేవదూత యోహానును దేవునికి మాత్రమే నమస్కారము చేయుడని సూచించెను (ప్రకటనలు 19:10).లేఖనాలలో చాలా చోట్ల యేసు పూజలను అందుకున్నారు (మత్తయ2:11; 14:33; 28:9,17; లూకా 24:52; యోహాను 9:38).తనని పూజింజిన వారిని ఎప్పుడూ గద్దించలేదు. యేసు దేవుడు కాని ఎడల, ప్రకటనలలో దైవదూతలు తెలిపిన విధంగా, ఆయనను పూజించవద్దని ప్రజలను వారించెడివాడు. యేసు దేవుడనే వాదలకు లేఖనానలలోని పదబంధాలు మరియు సారాంశాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి.

ఆయన దేవుడు కాకుండా యేసు దేవుడు కావటానికి ముఖ్య కారణము సర్వ లోక పాపములను చెల్లించుటకు ఆయన మరణము సరిపోయెడిదికాదు (1 యోహాను 2:2). అటువంటి అనంతమైన శిక్షను దేవుడు మాత్రమే చెల్లి౦చగలడు. దేవుడు మాత్రమే సర్వలోక పాపములను తీసుకుని, (2 కొరింథి 5:21), మరణించి- పాపము మరియు మరణమును జయించి మరియు పునరుద్ధానమయ్యెను.