Daily Bible Verse
"నేను నీకు తోడైయున్నాను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి ఎవడును రాడు; ఈ పట్టణములో నాకు బహు జనమున్నదని పౌలుతో చెప్పగా "
అపో. కార్యములు 18:10
Daily Bible Quote
"నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును." సామెతలు 17:17
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

ఇంకొక మారే ఆ బొచ్చు చేత శోధింప సెలవిమ్ము (న్యాయాధి 6:39).

విశ్వాసంలో రకరకాల అంతస్తులు ఉన్నాయి. క్రైస్తవులుగా మన అనుభవం ఒక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక విషయాన్ని నమ్మవలసి వస్తే ఏదో ఒక సూచక క్రియ గాని, మనలో ఏదో అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి గాని కనిపిస్తేనే నమ్ముతాము. గిద్యోనులగానే మన దగ్గర గొర్రె బొచ్చులున్నాయి. అది చెమ్మగా అయితేనే మనలో నమ్మకం కలుగుతుంది. ఇది యథార్థమైన విశ్వాసమే గాని, పరిపూర్ణమైనది కాదు. ఈ విశ్వాసం కేవలం దేవుడి మాటే గాక ఏదైనా సూచకక్రియ కూడా ఉండాలని చూస్తుంది. అయితే మన అవగాహనతో నిమిత్తం లేకుండా పూర్తిగా దేవుని మాటమీదే నమ్మకముంచడం విశ్వాసంలో చాలా పై మెట్టు. ఇలా నమ్మడం ధన్యకరం.

మూడో మెట్టు కూడా ఉంది. మొదటిదేమిటంటే ఒక పని జరుగుతుందని మన మనస్సుకి నమ్మకం కుదిరితేనే విశ్వాసముంచడం. రెండవది అలాటిదేమీ లేకపోయినా దేవుని మాట మీదే ఆధారపడి విశ్వాసముంచడం. మూడో మెట్టు ఏమిటంటే పరిస్థితులు, మన అనుభూతులు. బయటికి కనిపించే తీరు, మనుషుల అభిప్రాయాలూ, మన ఊహలూ అన్నీ ఆ పనికి వ్యతిరేకంగా కనిపించినపుడు దేవునినీ, ఆయన వాక్కునీ నమ్మడం. అపొస్తలుల కార్యములు 27:20,25లో పౌలు ఇలాటి విశ్వాసాన్నే కనపరిచాడు.

కొంతకాలం "సూర్యుడైనను నక్షత్రములైనను కనబడక పెద్దగా మా మీద కొట్టినందున ప్రాణములతో తప్పించుకొందుమను ఆశ బొత్తిగ పోయెను." ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పటికీ పౌలు వారితో అంటున్నాడు "అయ్యలారా, ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి; నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను."

కనబడేదంతా వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెబుతున్నప్పటికీ మనం దేవుని మాటలో నమ్మకం ఉంచేలా దేవుడు మనకు విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు గాక.

నమ్మకముంచాల్సిన సమయమేది
అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడా?
అన్నింటిపై మనం గెలుస్తున్నప్పుడా?
బ్రతుకే స్తుతి పాటైనప్పుడా?
కాదు, కాదెంత మాత్రమూ
అలలు ఎగిసి పడేటప్పుడు
తుపాను మబ్బులు కమ్ముకొచ్చినప్పుడు
ప్రార్థనే ఆహారం, కన్నీళ్ళే దాహమైనప్పుడు

నమ్మకముంచాల్సిన సమయమేది?
ఎప్పుడో రాబోయే కాలంలో
పాఠాలన్నీ నేర్చుకున్న తరువాత
కష్టాలపాలై ప్రార్థనలు చేసి
స్థిర విశ్వాసం పొందిన తరువాతా?
కాదు, కాదెన్నటికీ కాదు
ఇప్పుడే ఈ దైన్యంలోనే
చితికిపోయి చినిగిపోయి
ధూళిలో కలిసినప్పుడే

నమ్మకముంచాల్సిన తరుణమేది?
మిత్రులంతా సఖ్యత చూపుతున్నప్పుడా
సౌఖ్యాలు కురిసేటప్పుడా
నేను చేసే ప్రతిదానిలో
నాకు మెప్పు కలుగుతున్నప్పుడా
కాదు, కాదెంతమాత్రమూ
అంతా నన్ను ఏకాకిని చేసినప్పుడు
ఆధారాలన్నీ కూలిపోయినప్పుడు

నమ్మకముంచాల్సిన తరుణమేది?
ఆశలు బావుటాలై ఎగిరినప్పుడా
ఆకాశంలో కాంతి నిండినప్పుడా
హృదయంలో హర్షం పొందినప్పుడా
కాదు, కాదెంతమాత్రమూ
సంతోషం అడుగంటినప్పుడు
దిగులు మెడను వంచినప్పుడు
దేవుడు తప్ప మిగతాదంతా
మరణం, శూన్యమైపోయినప్పుడు

Share on Whatsapp Daily Devotion - వివాహ బంధం 1

దేవుని జీవ వాక్యమైన బైబిలు లో ‘వివాహము’ నకు అత్యధిక ప్రాముఖ్యము ఇవ్వబడింది. మొదటి పుస్తకమైన ఆదికాండము లో వివాహముతో అనగా ఆదాము, హవ్వలు జతపరచబడుటతో ప్రారంభించబడి, చివరి పుస్తకమైన ప్రకటన గ్రంధంలో గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవముతో ముగించబడుతుంది. “వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది” అని హెబ్రీ 13:4 లో వ్రాయబడింది.

వివాహ బంధాన్ని మూడింతల అద్భుతంగా చెప్పవచ్చు. వారిద్దరు ఏక శరీరమగుదురు అని ఆదికాండము 2:24 లో వ్రాయబడింది కాబట్టి అది ఒక భౌతిక బంధము. రెండు పక్షాల కుటుంబాలు ఒకరితో ఒకరు అంటుకట్టబడుతారు కాబట్టి అది ఒక సాంఘిక అద్భుతం. క్రీస్తుకు, సంఘమునకు గల సంబంధాన్ని వివాహం చూపిస్తుంది కాబట్టి అది ఒక ఆత్మయ బంధం అని కూడా చెప్పవచ్చు.

వేరు వేరు కుటుంబాలు, స్థితి గతుల మధ్య పెరిగిన ఒక పురుషుడు, ఒక స్త్రీ దేవుని ఎదుట సంఘం సాక్షిగా ప్రమాణాలు చేసుకొని ఈ వివాహబంధం లో చేరి భార్య, భర్తలుగా మారుతారు. ఇది వారి కుటుంబ జీవితానికి ఒక తొలిమెట్టు. మరి ఈ బంధం ఎలా కొనసాగించాలి? ఎలా కాపాడుకోవాలి? ఎలా దీనిలో ఆనందించాలి అనే విషయాలను ఈ రోజు వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలిద్దాము.

మొదటగా స్త్రీ పురుషులకు బైబిలు లో ఇవ్వబడిన సూచనలను గమనిద్దాము.

స్త్రిలారా, ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్యలు కూడ ప్రతి విషయములోను తమ పురుషులకు లోబడవలెను, అని ఎఫెసి 5:22,24 లో చూస్తాము. ‘లోబడుట’ అనే విషయాన్ని క్రీస్తునకు, సంఘమునకు పోల్చి చెప్పబడింది. ఈ పోలిక అర్ధం చేసుకోవాలంటే మొదట, భార్య రక్షణ, లేక పాపక్షమాపణ పొందినదై యుండాలి. ఏ భేదమును లేదు! అందరును పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేక-పోవుచున్నారు అని రోమా 3:23 లో వ్రాయబడింది. పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తు. యేసు నందు నిత్యజీవము అని రోమా 6:23 లో ను వ్రాయబడింది. కాబట్టి ప్రభువా నేను పాపిని నన్ను కనికరించుమని ప్రభువు సన్నిధిలో వేడుకోన్నప్పుడు దేవుడు 1యోహాను 1:9 ప్రకారం మన పాపములను క్షమించి నీతిమంతులుగా తీరుస్తాడు అప్పుడు పరిశుద్దాత్మ దేవుడు ఎలా భర్తకు లోబడవలెనో దిన దినము నేర్పిస్తాడు. అలా జీవించునప్పుడు ఒకవేళ భర్త అవిశ్వాసి అయినా కూడ 1పేతురు 3:1,2 లో వ్రాయబడినట్లు ‘స్త్రీ లారా’, మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడియుండుడి; అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాక్యమునకు అవిధేయు-లైతే, వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి, వాక్యము లేకుండనే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్ట వచ్చును.

పురుషులారా, మీరునూ మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అటువలె క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి.. అని ఎఫెసి 5:25-27 లో వ్రాయబడి ఉంది. కాబట్టి భర్తలు కూడా సంఘము కొరకు తనను తాను అర్పించుకొనిన క్రీస్తును హృదయంలో అంగీకరించి రక్షణ పొందగలిగితే, క్రీస్తు సంఘమైన మనం, అనేక బలహీనతలు కలిగినా, మాటి మాటికి తప్పి పోయినా, ప్రభువు దిన దినం తన రక్తము ద్వారా, వాక్యము ద్వారా కడిగి మనలను నిర్దోషులుగా నిలువబెడుతుంది. అలాగే భర్త కూడా భార్య బలహీనతల్ని, బలాన్ని ఏకరీతిగా అర్ధం చేసుకుంటూ, తనను వలే తన భార్యను తప్పక ప్రేమింప బద్ధుడైయుండాలి.

రెండవదిగా భార్యా భర్తల బంధం విజయవంతంగా వుండాలంటే ఇరువురు కూడా తమ స్వజనం, బంధువులకంటే ఎదుటి వారి స్వజనమునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును అని ఆది 2:24 లో ఆదాము హవ్వలను సృష్టించినప్పుడు వారికి తల్లి, తండ్రి, అత్త, మామలు ఎవరూ లేనప్పుడే దేవుడు చెప్పాడు. దానిని తిరిగి యేసు ప్రభువు మత్తయి 19:5 లో నొక్కి చెప్పారు. తిరిగి అదే మాటతో పౌలు ఎఫేసి 5:31 లో భర్తలను హెచ్చరిస్తున్నాడు. మరి భార్య సంగతి ఏంటి? రూతు నిర్ణయం మనం గమనిస్తే “నీ జనమే నా జనము” అని రూతు 1:16 లో నయోమితో అంటుంది. దాని ద్వారా చాలా ఆశీర్వాదంపొంది, యేసు క్రీస్తు వంశావళిలో చేర్చబడింది. కీర్తనలు 45:10 లో కూడా కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగ్గుము నీ స్వజనమును నీ తండ్రి యింటిని మరువుము అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్రాసి యుంచాడు.

మూడవదిగా ఈ రోజుల్లో విడాకుల సంస్కృతి ఎక్కువవుతున్నది. ప్రతి చిన్న కారణానికి విడిపోతున్నారు. ఇమడలేక పోతున్నారు. అయితే దేవుడు మత్తయి 19:10 లో దేవుడు జత పరచినవారిని మనుష్యుడు వేరు పరచకూడదు. భార్యా భర్తలిద్దరూ రొజూ ఉదయం, సాయంత్రం కలిసి కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే ఒకరి నొకరు అర్ధం చేసికోడానికి అది సహాయపడుతుంది.

చివరిగా ఎఫెసి 4:1 లో మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకోనుటయందు శ్రద్ధ కలిగినవారై అని వ్రాయబడినట్లు, భార్యా భర్తలిద్దరు కూడా తమ ఇద్దరి మనస్సులను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఐక్యపరిచాడని గ్రహించాలి. తెగే దాకా లాగొద్దు అంటారు కదా! కాబట్టి ప్రతీదానికి పట్టుదలకు పోకుండ, ఆ బంధాన్ని కాపాడుకోనడానికి తన వంతు శ్రద్ధ వహించాలి. దేవుడు మనందరి కుటుంబాలను, భార్యా భర్తల సంబంధాలను పటిష్టం చేసి కాపాడును గాక.