Card image cap
Daily Bible Verse
"సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొట్రిల్లు మోకాళ్లను దృఢపరచుడి. " - యెషయా 35:3
Daily Quote
"వెంటనే పశువు వధకు పోవునట్లును పరులచే జిక్కినవాడు సంకెళ్లలోనికి పోవునట్లును" సామెతలు 7:22
Card image cap
Click to Play
మనం చేరుకోబోయే గమ్యం - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నాయందు మీకు సమాధానము (యోహాను 16:33).

సంతోషానికి, ధన్యతకు తేడా ఉంది. అపొస్తలుడైన పౌలు చెరసాల, బాధలు, త్యాగాలు భరించలేనంతగా అనుభవించాడు. అయితే ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఆయన ధన్యత నొందాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో యేసు చెప్పిన నవధన్యతలు పౌలు జీవితంలో నెరవేరాయి.

ఒక ప్రఖ్యాత వయొలిన్ కళాకారుడు ఎప్పటిలాగానే ఒకరోజు తన సంగీత కచేరీలో క అంశాన్ని ముగించి, అందరూ ఆనందంతో చప్పట్లు కొడుతుంటే హటాత్తుగా తన మయోలిన్ వంక చూసుకున్నాడు. అది తన స్వంత వయొలిని కాదు. ఎవరిదో, పాతది.

ఒక్కక్షణం అతని గుండే గతుక్కుమంది. వెంటనే ప్రేక్షకులవైపుకి తిరిగి పొరపాటు జరిగిపోయిందని, ఇప్పటి దాకా తాను వాయించిన వయొలిన్ తనది కాదనీ చెప్పాడు. వెంటనే తెర వెనుకకు వెళ్ళి తన వయొలిన్ ఉంచిన చోట వెదికాడు. అప్పుడతనికి తెలిసింది, ఎవరో తన వయొలిన్ దొంగిలించి దాని స్థానంలో మరొక పాత వయొలిన్ ను ఉంచారని. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ప్రేక్షకుల ఎదుటికి వచ్చి వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు "సోదర సోదరీమణులారా, సంగీతం అనేది వాయిద్యంలో ఉండదు. ఆత్మలో ఉంటుందని ఇప్పుడు మీకు నిరూపిస్తాను" ఆ పాత వయొలిన్ తోనే ఇంతకు ముందెన్నడూ వాయించనంత మధురంగా సంగీతం వ...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappమనం చేరుకోబోయే గమ్యం

మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
Audio: https://youtu.be/NBkhC3eXVX4

రవి అస్తమించని సామ్రాజ్య అధిపతి, ప్రపంచాన్ని జయించిన వీరుడు అలక్సాండర్ ది గ్రేట్. తండ్రిని మించిన కొడుకు, గురువును మించిన శిష్యుడు. క్రీ. పూ. 4వ శతాభ్ద కాలంలో కేవలం 12సంవత్సరాలలో ప్రపంచాన్నంతా జయించి, రాజ్యాల సరిహద్దులను, ప్రపంచ పటాన్నే మార్చేసిన గ్రీకు చక్రవర్తి. రాజు అవ్వడానికి కూడా అర్హతలేని వయసులో ప్రపంచమనే మహా సామ్రాజ్యానికి ఏక చత్రాధిపతి అయ్యాడు. 32వ ఏట మరణించినప్పటికీ, జీవితకాలంలో చేయగలిగినదంతా, సాధించగలిగినదంతా సాధించాడు. అతడు మరణించక ముందు మూడు షరతులను తన తోటి వారితో వివరించాడు. నాకు వైద్యం చేసిన వైద్యులే నా శవపేటికను మోయాలి. నా అంతిమ యాత్రలో నా శవపేటికపై నా సంపదనంతా విసిరేయాలి. నా శవపేటికకు రెండువైపులా రంద్రాలు చేసి నా ఖాళీ చేతులు మాత్రం బయటకు పెట్టాలి. మనం ఎంత సంపాదించినా ఒకనాడు మట్టిలో కలిసిపోతాము, సంపాదించిన ఏఒక్కరూపాయి కూడా తీసుకెళ్లలేము. ఈ మాటలు వాస్తవమే కదా, పుస్తకాల్లో చదువుకున్న అలక్సాండర్ మనకో పాఠాన్ని నేర్పించాడు. ఖాళీ చేతులతో ఈ లోకానికి వస్తాము ఖాళీ చ...

Read More
4529 prayers for nations submitted till date.
Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..