నీవు ఆకలిగొనియున్నావా? శరీరానుసారమైనది ఆకలి కాదు. అ౦తకంటే నీ జీవితంలో ఎక్కువగా దేనికొరకైనా ఆకలి గొనియున్నావా? నీ అంతరంగంలో తృప్తిపరచబడనిది ఏదైనా వున్నదా? అలాగైతే యేసే మార్గము. యేసు చెప్పెను “జీవాహారమును నేనే; నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు, మరియు నా యందు విశ్వాసముంచువాడు దప్పిక గొనడు” (యోహాను 6:35)

నీవు కలవరము లో ఉన్నావా? నీ జీవితములో ఎన్నడూ ఒక ఉద్దేశ్యమును కనుగొన లేని స్థితిలో ఉన్నావా? ఎవరో లైటు ఆర్పివేయగా నీవు స్విచ్ కనుక్కోలేనట్లు వున్నదా? అలాగైతే, యేసే మార్గము: నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను అనుసరి౦చు వీడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి యుండును అని యేసు ప్రకటించెను (యోహాను 8:12)

నీ జీవితంలో నీవు బంధింపబడినావని ఎప్పుడైనా అనిపించినదా? శూన్యము, అర్థ రహితమైన వాటినే కనుగొనుటకు, చాలా ద్వారములు తెరువ ప్రయత్నించావా ? సంపూర్తి చేయబడిన జీవితములో ప్రవేశించుటకు చూస్తున్నావా? అలాగయినచో యేసే మార్గము: “నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైన లోపల ప్రవేశి౦చిన ఎడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవుచు, బయటకి వచ్చుచు మేత మేయుచుండును (యోహా 10:19)

ఇతరులు నిన్ను ఎప్పుడూ చిన్న చూపు చూస్తున్నారా! నీ సంబంధ బా౦ధవ్యాలు శూన్యముగాను ఖాళీగానున్నవా? ప్రతివారు నిన్నుబట్టి లాభ౦ పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందా! అయినచో యేసే మార్గము. “నేను గొర్రెలకు కాపరిని; మంచి కాపరి గొర్రెలను ఎరుగును, నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును” అని యేసు చెప్పెను (యోహా: 10:11, 14)

ఈ జీవితం తరువాత ఏమగునోనని ఆశ్చర్యపోతున్నావా? పనికి రాని, తుప్పుపట్టిన జీవితం విషమై విసిగి పోయావా! అసలు ఈ జీవితమునకు ఏదైనా అర్ధముందా? అని సందేహపడినావా? నీవు చనిపోయిన తరువాత కూడా జీవించాలనుకుంటున్నావా? అలా అయితే యేసే మార్గము; పునరుద్ధానమును, జీవమును నేనే; నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయిననూ బ్రతుకును; బ్రతికి నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎప్పటికినీ మరణి౦చడు. (యోహా 11:25,26)

ఏది మార్గము, ఏది సత్యము, ఏది జీవము “నేనే మార్గమును సత్యమును, జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు” అని యేసు చెప్పెను (యోహా 14.6). నీవు ఆకలి గొనుచున్నది, ఆత్మ సంబంధమైన ఆకలి. యేసు చేత మాత్రమే తీర్చ బడగలదు. యేసు మాత్రమే చీకటిని తొలగి౦చ గలడు. తృప్తి పరచే జీవితమునకు యేసు మాత్రమే ద్వారము. నీవు ఎదురు చూచే స్నేహితుడు, కాపరి యేసే! యేసే జీవము- ఈ లోకమునకు, రాబోవు లోకమునకు రక్షణ మార్గము యేసే!

నీవు ఆకలిగొని యుండుటకు కారణము, నీవు చీకటిలో తప్పి పోయిన కారణము, నీ జీవితములో అర్థము గ్రహించలేకపోవుటకు కారణము- నీవు దేవుని నుండి వేరు చేయబడుటయే! మనమందరము పాపము చేసినందున దేవుని నుండి వేరు చేయబడ్డామని బైబిలే సెలవిస్తున్నది (ప్రసంగ౦ 7 20, రోమా 3 23). నీ హృదయమందు శూన్యము కనిపించుటకు గల కారణము నీ జీవితంలో దేవుడు లేనందువల్లనే. దేవునితో సంబంధము కల్గి యుండుటకు మనము సృష్టి౦చబడినాము. మన పాపము వల్ల ఆ సంబంధము నుండి మనము వేరు పర్చబడినాము. ఇ౦కా ఘోరమైనదేమంటే మన పాపము మనలను దేవుని నుండి ఈ జీవితములోనికి రాబోవు జీవితము నుండి నిత్యము వేరుచేస్తూ ఉ౦డడమే! (రోమా 6 23, యోహా 3:36)

ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కరింపబడగలదు. యేసే మార్గము! యేసు మనపాపములను తనపైన వేసుకొనెను (2 కొరి 5 :21) మనము పొందవలసిన శిక్షను ఆయన తీసుకుని, మన స్థానములో యేసు చనిపోయెను. (రోమా 5:8). మూడు దినముల తరువాత యేసు మరణము నుండి లేచి, పాపము మీద, మరణము మీద ఆయన జయమును రుజువు చేసెను (రోమా 6: 45) ఎందుకు ఆయన అది చేసెను. “తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు” అని ఆ ప్రశ్నకు యేసే సమాధానము చెప్పెను. ( యోహాను 15: 13) మనము జీవించునట్లుగా యేసు చనిపోయెను. మన విశ్వాసమును యేసు నందు ఉంచినట్లైతే, ఆయన మరణము మన పాపములకు పరిహారముగా చెల్లించాడని నమ్మినట్లైతే- మన పాపములన్నియు క్షమించబడి, కడిగిగివేయబడినట్లే. అప్పుడు మన ఆత్మీయ ఆకలి తీర్చబడును. తిరిగి, వెలుగు వచ్చును. సంపూర్తిచేయబడిన జీవితములోనికి మనకు మార్గముండును. మన మంచి కాపరిని, నిజస్నేహితుని కనుగొనగలము. మనము మరణించిన తరువాత జీవముందని గ్రహించగలము- పునరుద్ధాన జీవితము, పరలోకమందు యేసులో నిత్య జీవము.

దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను”(యోహాను 3:16)

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"అరణ్యమందు మెరీబాయొద్ద మీరు కఠినపరచుకొని నట్లు మస్సాదినమందు మీరు కఠినపరచుకొనినట్లు మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. " కీర్తనలు 95:8
Daily Bible Quote
"అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొని యాడబడును" సామెతలు 31:30
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2017. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.