<< యెహేజ్కేలు - Ezekiel
దానియేలు - Daniel 8 : 26
<<7Chapters9>>
<<25Verses27>>
  • ఆ దినములను గూర్చిన2 దర్శనమును వివరించియున్నాను. అది వాస్త వము, అది యనేకదినములు జరిగిన పిమ్మట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దర్శనము వెల్లడిచేయకుమనెను.
  • "And the vision of the evening and the morning which was told is true. Therefore shut thou up the vision, for it shall be for many days."
హోషేయా - Hosea>>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home