<< యెహేజ్కేలు - Ezekiel
దానియేలు - Daniel 8 : 25
<<7Chapters9>>
<<24Verses26>>
  • మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము తెచ్చుకొనును; అతడు అతి శయపడి తన్నుతాను హెచ్చించుకొనును; క్షేమముగా నున్న కాలమందు అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుద్ధముచేయును గాని కడపట అతని బలము దైవాధీనమువలన కొట్టివేయబడును.
    rigevidon reddit rigevidon tabletki rigevidon quantity
    methotrexat grapefruit methotrexat folsyre methotrexat 7 5
  • And through his policy also he shall cause deceit to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and by using peace shall destroy many. He shall also stand up against the Prince of princes, but he shall be broken without raising a hand.
హోషేయా - Hosea>>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home