Genesis - ఆదికాండము 17

1. అబ్రాము తొంబదితొమ్మిది యేండ్లవాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమైనేను సర్వశక్తిగల దేవుడను; నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము.

“ప్రత్యక్షమై”– ఆదికాండము 12:7. “అమిత శక్తిగల దేవుణ్ణి”– దీనికి హీబ్రూ పదం “ఏల్ షద్దాయ్”. పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో ముఖ్యంగా ఆదికాండంలో (6 సార్లు), యోబులో (31 సార్లు), మొత్తం 48 సార్లు ఈ నామం కనిపిస్తున్నది. ఏల్ షద్దాయ్ అంటే అసాధ్యాలను సాధ్యం చేయగల దేవుడు. ఆయన తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోగలిగిన దేవుడు, తనవారికి ఏం చేద్దామనుకుంటాడో దాన్ని చేయగలవాడు, అన్నిటికీ చాలిన దేవుడు (ఆదికాండము 18:14 యిర్మియా 32:17యిర్మియా 32:27 మత్తయి 19:26 రోమీయులకు 4:21). “నిందారహితుడు”– తనపై నమ్మకం ఉంచినవారంతా ఇలా ఉండాలని దేవుని అభిష్టం – ఆదికాండము 6:9 ద్వితియోపదేశకాండము 18:13 యోబు 1:1 కీర్తనలు 15:1-2 కీర్తనలు 19:13 సామెతలు 2:7 1 కోరింథీయులకు 1:8 ఫిలిప్పీయులకు 2:15 1 థెస్సలొనికయులకు 3:13 1 థెస్సలొనికయులకు 5:23 2 పేతురు 3:14. నిందారహితమైన బ్రతుకంటే దేవుని సముఖంలో మెలగడం – ఆయన సన్నిధిలో ఉంటూ ఆయన బలం మీద ఆధారపడుతూ ఆయన వైపే, ఆయన కొరకే చూస్తూ ఉండడం.

2. నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించెద నని అతనితో చెప్పెను.

3. అబ్రాము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియున్నాను;

4. నీవు అనేక జనములకు తండ్రివగుదువు.

“అనేక జనాలు”– అంటే ఇష్మాయేల్, ఇస్సాకు, కెతూరా కొడుకులందరి సంతానంవాళ్ళు (ఆదికాండము 16:10 ఆదికాండము 17:19 ఆదికాండము 25:1-4).

5. మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబ్రాము అనబడదు; నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబ్రాహాము అన బడును.

అబ్రాము అంటే “ఘనత పొందిన తండ్రి”; అబ్రాహాము అంటే “అనేకులకు తండ్రి”.

6. నీకు అత్యధికముగా సంతానవృద్ధి కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు వచ్చునట్లు నియమించుదును, రాజు లును నీలోనుండి వచ్చెదరు.

“రాజులు”– అబ్రాహాము సంతతిలోనుంచి అనేకమంది రాజులు వచ్చారు. ఇస్రాయేల్, ఇతర ప్రజల పాలకులు ఇందులో ఉన్నారు. రారాజు యేసుప్రభువు కూడా తన మానవావతారంలో అబ్రాహాము సంతానమే (మత్తయి 1:1 గలతియులకు 3:16).

7. నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునట్లు, నాకును నీకును, నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతికిని మధ్య నా నిబంధనను నిత్యనిబంధనగా స్థిరపరచెదను.
లూకా 1:55-72-73, గలతియులకు 3:16

“నీకూ...దేవుడై ఉంటాను”– ఈ ఒడంబడికలోని వాగ్దానాల్లో ఇది ప్రాముఖ్యమైనది. కనానుదేశాన్ని ఇస్తానన్న వాగ్దానం కంటే ఎన్నో రెట్లు గొప్పది. ఎంత ఆస్తి సంపాదించడం కంటే కూడా నిజ దేవుడు మన దేవుడై ఉండడం గొప్ప సంగతి కాదా. కొత్త ఒడంబడిక గురించి కూడా ఈ మాట తెలియజేస్తున్నది. యిర్మియా 31:31-33 2 కోరింథీయులకు 6:16. బైబిల్లో కనిపించే ఆఖరు, అతి శ్రేష్ఠమైన అంశాల్లో ఇది కూడా ఒకటి – ప్రకటన గ్రంథం 21:3. సజీవుడైన నిజ దేవుడు మన దేవుడుగా ఉంటే, ఇప్పుడూ నిత్యత్వంలో కూడా మనం అన్నిటికన్నా గొప్ప మేలు పొందిన వారమే.

8. నీకును నీతరు వాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయున్న దేశమును, అనగా కనానను దేశమంతటిని నిత్యస్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెప్పెను.
అపో. కార్యములు 7:5-45

9. మరియు దేవుడునీవును, నీవు మాత్రమే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొన వలెను.

సున్నతి ఒక ఆత్మసంబంధమైన సత్యానికి సూచన – ద్వితియోపదేశకాండము 10:16 ద్వితియోపదేశకాండము 30:6 యిర్మియా 4:4 యిర్మియా 9:25-26 కొలస్సీయులకు 2:11. దేవుని వాక్కుపట్ల నమ్మకాన్నీ, నమ్మకం ద్వారా కలిగే నీతిన్యాయాలనూ ఇది తెలియజేసేది (రోమీయులకు 4:11). దేవుని ప్రజలుగా ఉండేందుకు సమ్మతించి ఆయన స్వరం వింటామని చేసే ఒప్పందం ఇది. దేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేస్తూ సేవిస్తూ ఉండాలన్న అభిలాషా, నమ్మకమూ లేకుంటే కేవలం బయటగా దీన్ని ఆచరించడంలో ఏ విశేషమూ లేదు (రోమీయులకు 2:28-29). కాని ఈ సంస్కారం జరక్కపోతే, ఒక వ్యక్తిలో నమ్మకం లేకపోతే, దేవుని ఒడంబడికపట్ల విధేయత లోపిస్తే ఆ ప్రజలోనుండి అతణ్ణి కొట్టివేయాలి. దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన ఒడంబడికలో మనిషికి కూడా బాధ్యత ఉంది. అదేమంటే దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి ఆ ప్రకారం నడుచుకోవడమే.

10. నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధ్య మీరు గైకొనవలసిన నా నిబంధన యేదనగామీలో ప్రతి మగవాడును సున్నతి పొంద వలెను.
అపో. కార్యములు 7:8, యోహాను 7:22

11. మీరు మీ గోప్యాంగచర్మమున సున్నతి పొందవలెను. అది నాకు నీకు మధ్యనున్న నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.
రోమీయులకు 4:11, అపో. కార్యములు 7:8

12. ఎనిమిది దినముల వయస్సుగలవాడు, అనగా నీ యింట పుట్టినవాడైనను, నీ సంతానము కాని అన్యునియొద్ద వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో ప్రతి మగవాడు మీలో సున్నతి పొందవలెను.
లూకా 1:59, లూకా 2:21

13. నీ యింట పుట్టినవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తప్పక సున్నతి పొందవలెను. అప్పుడు నా నిబంధన మీ శరీర మందు నిత్య నిబంధనగా ఉండును.

14. సున్నతి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోప్యాంగచర్మమున సున్నతి చేయబడదో అట్టివాడు తన జనులలోనుండి కొట్టి వేయ బడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియున్నాడని అబ్రాహాముతో చెప్పెను.

15. మరియు దేవుడునీ భార్యయైన శారయి పేరు శారయి అనవద్దు; ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా
రోమీయులకు 4:17

16. నేనామెను ఆశీర్వదించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; నేనామెను ఆశీర్వదించెదను; ఆమె జనములకు తల్లియై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన కలు గుదురని అబ్రాహాముతో చెప్పెను.

17. అప్పుడు అబ్రాహాము సాగిలపడి నవి్వనూరేండ్ల వానికి సంతానము కలుగునా? తొంబదియేండ్ల శారా కనునా? అని మనస్సులో అను కొనెను.
రోమీయులకు 4:19

శారా అంటే “రాకుమారి” అని అర్థం.

18. అబ్రాహాముఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రదుక ననుగ్రహించుము అని దేవునితో చెప్పగా

19. దేవుడునీ భార్యయైన శారా నిశ్చయముగా నీకు కుమారుని కనును; నీవతనికి ఇస్సాకు అను పేరు పెట్టుదువు; అతని తరువాత అతని సంతానముకొరకు నిత్యనిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో స్థిరపర చెదను.
హెబ్రీయులకు 11:11

దేవుడు తన వాగ్దానం మళ్ళీ వినిపిస్తున్నాడు. “ఇస్సాకు” అంటే “నవ్వుతాడు”. దేవుడు ఇష్మాయేల్‌తో కాదు, ఇస్సాకుతోనే తన ఒడంబడిక స్థిరపరుస్తానని అంటున్నాడు. (అయితే ఇష్మాయేల్ కూడా అబ్రాహాము కొడుకే గనుక అతడు కూడా దేవుని దీవెనలు అందుకునేవాడవుతాడు). ఇప్పుడు అబ్రాహాము ఇస్సాకును గురించిన ప్రమాణాన్ని సంపూర్తిగా నమ్మాడు. రోమీయులకు 4:17-24 చూడండి.

20. ఇష్మాయేలునుగూర్చి నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని ఆశీర్వదించి అతనికి సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి అత్యధిక ముగా అతని విస్తరింపజేసెదను; అతడు పండ్రెండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొప్ప జనముగా చేసెదను;

21. అయితే వచ్చు సంవత్సరము ఈ కాల మందు శారా నీకు కనబోవు ఇస్సాకుతో నా నిబంధనను స్థిరపరచెదనని చెప్పెను.

22. దేవుడు అబ్రాహాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత అతని యొద్దనుండి పరమునకు వెళ్లెను.

23. అప్పుడు అబ్రా హాము తన కుమారుడైన ఇష్మాయేలును, తన యింట పుట్టిన వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబ్రాహాము ఇంటి మనుష్యులలో ప్రతివానిని పట్టుకొని దేవుడు తన

అబ్రాహాము వెంటనే దేవుని ఆజ్ఞప్రకారం చేశాడు. ఆదికాండము 22:1-3 కూడా చూడండి. దేవుని మనిషిని మనం గుర్తుపట్టగలిగేది ఇలాంటి లక్షణం మూలానే. చాలామంది దేవుని వాక్కుపట్ల విధేయతను వాయిదా వేస్తారు, తరువాత ఎన్నడూ విధేయత చూపించేందుకు పూనుకోరు (అపో. కార్యములు 24:25 2 కోరింథీయులకు 6:2 హెబ్రీయులకు 3:15 యోహాను 2:5)

24. అబ్రాహాము గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు తొంబది తొమ్మిది యేండ్లవాడు.

25. అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలు గోప్యాంగచర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు పదుమూడేండ్లవాడు.

26. ఒక్కదినమందే అబ్రా హామును అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలును సున్నతి పొందిరి.

27. అతని యింట పుట్టినవారును అన్యునియొద్ద వెండితో కొనబడినవారును అతని యింటిలోని పురుషు లందరును అతనితో కూడ సున్నతి పొందిరి.