Exodus - నిర్గమకాండము 2 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. లేవి వంశస్థుడొకడు వెళ్లి లేవి కుమార్తెను వివాహము చేసికొనెను.

1. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married.

2. ఆ స్త్రీ గర్భవతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి మూడునెలలు వానిని దాచెను.
అపో. కార్యములు 7:20, హెబ్రీయులకు 11:23

2. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for three months.

3. తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జమ్ముపెట్టె తీసికొని, దానికి జిగటమన్నును కీలును పూసి, అందులో ఆ పిల్లవానిని పెట్టియేటి యొడ్డున జమ్ములో దానిని ఉంచగా,

3. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River.

4. వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అక్క దూరముగా నిలిచియుండెను.

4. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him.

5. ఫరో కుమార్తె స్నానము చేయుటకు ఏటికి వచ్చెను. ఆమె పనికత్తెలు ఏటియొడ్డున నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెట్టెను చూచి, తన పనికత్తె నొకతెను పంపి దాని తెప్పించి
అపో. కార్యములు 7:21

5. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the riverbank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her.

6. తెరచి ఆ పిల్లవాని చూచినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చుచుండగా చూచి వానియందు కనికరించి వీడు హెబ్రీయుల పిల్లలలో నొకడనెను.

6. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. "This must be one of the Hebrew children," she said.

7. అప్పుడు వాని అక్క ఫరో కుమార్తెతో నీకొరకు ఈ పిల్లవాని పెంచుటకు నేను వెళ్లి హెబ్రీ స్త్రీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వత్తునా అనెను.

7. Then the baby's sister approached the princess. "Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" she asked.

8. అందుకు ఫరో కుమార్తె వెళ్లుమని చెప్పగా ఆ చిన్నది వెళ్లి ఆ బిడ్డ తల్లిని పిలుచుకొని వచ్చెను.

8. "Yes, do!" the princess replied. So the girl went and called the baby's mother.

9. ఫరో కుమార్తె ఆమెతో ఈ బిడ్డను తీసికొని పోయి నాకొరకు వానికి పాలిచ్చి పెంచుము, నేను నీకు జీతమిచ్చెదనని చెప్పగా, ఆ స్త్రీ ఆ బిడ్డను తీసికొని పోయి పాలిచ్చి పెంచెను.

9. "Take this baby and nurse him for me," the princess told the baby's mother. "I will pay you for your help." So the woman took her baby home and nursed him.

10. ఆ బిడ్డ పెద్దవాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమార్తె యొద్దకు అతని తీసికొని వచ్చెను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెప్పి అతనికి మోషే అను పేరు పెట్టెను.
అపో. కార్యములు 7:21

10. Later, when the boy was older, his mother brought him back to Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses, for she explained, "I lifted him out of the water."

11. ఆ దినములలో మోషే పెద్దవాడై తన జనులయొద్దకు పోయి వారి భారములను చూచెను. అప్పుడతడు తన జనులలో ఒక హెబ్రీయుని ఒక ఐగుప్తీయుడు కొట్టగా చూచెను.
అపో. కార్యములు 7:23, హెబ్రీయులకు 11:24

11. Many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his own people, the Hebrews, and he saw how hard they were forced to work. During his visit, he saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrews.

12. అతడు ఇటు అటు తిరిగి చూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుప్తీయుని చంపి యిసుకలో వాని కప్పి పెట్టెను.
అపో. కార్యములు 7:24

12. After looking in all directions to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptian and hid the body in the sand.

13. మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళ్లుచుండగా హెబ్రీయులైన మనుష్యులిద్దరు పోట్లాడుచుండిరి.
అపో. కార్యములు 7:27-28

13. The next day, when Moses went out to visit his people again, he saw two Hebrew men fighting. "Why are you beating up your friend?" Moses said to the one who had started the fight.

14. అప్పుడతడు అన్యాయము చేసినవాని చూచి నీ వేల నీ పొరుగు వాని కొట్టుచున్నావని అడుగగా అతడు-మామీద నిన్ను అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నియమించినవాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుప్తీయుని చంపినట్లు నన్నును చంపవలెనని అనుకొనుచున్నావా అనెను. అందుకు మోషే-నిశ్యముగా ఈ సంగతి బయలు పాడెననుకొని భయపడెను.
లూకా 12:14, అపో. కార్యములు 7:35, అపో. కార్యములు 7:27-28

14. The man replied, "Who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed that Egyptian yesterday?" Then Moses was afraid, thinking, "Everyone knows what I did."

15. ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంప చూచెనుగాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి పారిపోయి మిద్యాను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొద్ద కూర్చుండెను.
హెబ్రీయులకు 11:27, అపో. కార్యములు 7:29

15. And sure enough, Pharaoh heard what had happened, and he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and went to live in the land of Midian.When Moses arrived in Midian, he sat down beside a well.

16. మిద్యాను యాజకునికి ఏడుగురు కుమార్తెలుండిరి. వారు వచ్చి తమ తండ్రి మందకు పెట్టుటకు నీళ్లు చేది తొట్లను నింపుచుండగా

16. Now the priest of Midian had seven daughters who came as usual to draw water and fill the water troughs for their father's flocks.

17. మందకాపరులు వచ్చి వారిని తోలివేసిరి. అప్పుడు మోషే లేచి వారికి సహాయము చేసి మందకు నీళ్లు పెట్టెను.

17. But some other shepherds came and chased them away. So Moses jumped up and rescued the girls from the shepherds. Then he drew water for their flocks.

18. వారు తమ తండ్రియైన రగూయేలు నొద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు నేడు మీరింత త్వరగా ఎట్లు వచ్చితిరనెను.

18. When the girls returned to Reuel, their father, he asked, "Why are you back so soon today?"

19. అందుకు వారు ఐగుప్తీయుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మమ్మును తప్పించి వడిగా నీళ్లు చేది మన మందకు పెట్టెననగా

19. "An Egyptian rescued us from the shepherds," they answered. "And then he drew water for us and watered our flocks."

20. అతడు తన కుమార్తెలతొ-అతడెక్కడ? ఆ మనుష్యుని ఏల విడిచి వచ్చితిరి? భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను.

20. "Then where is he?" their father asked. "Why did you leave him there? Invite him to come and eat with us."

21. మోషే ఆ మనుష్యునితో నివసించుటకు సమ్మతించెను. అతడు తన కుమార్తెయైన సిప్పోరాను మోషే కిచ్చెను.

21. Moses accepted the invitation, and he settled there with him. In time, Reuel gave Moses his daughter Zipporah to be his wife.

22. ఆమె ఒక కుమారుని కనినప్పుడు మోషే నేను అన్యదేశములో పర దేశినై యుంటిననుకొని వానికి గెర్షోము అనుపేరు పెట్టెను.
అపో. కార్యములు 7:6

22. Later she gave birth to a son, and Moses named him Gershom, for he explained, "I have been a foreigner in a foreign land."

23. ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుప్తు రాజు చనిపోయెను. ఇశ్రాయేలీయులు తాము చేయుచున్న వెట్టి పనులనుబట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొరపెట్టు చుండగా, తమ వెట్టి పనులనుబట్టి వారుపెట్టిన మొర దేవునియొద్దకు చేరెను.

23. Years passed, and the king of Egypt died. But the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cry rose up to God.

24. కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
అపో. కార్యములు 7:34

24. God heard their groaning, and he remembered his covenant promise to Abraham, Isaac, and Jacob.

25. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు లక్ష్యముంచెను.

25. He looked down on the people of Israel and knew it was time to act.