Matthew - మత్తయి సువార్త 17 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును... యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంట బెట్టుకొని యెత్తయిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారి యెదుట రూపాంతరము పొందెను.

1. And after six days Jesus took Peter and James and John his brother, and brought them up into an high mountain out of the way,

2. ఆయన ముఖము సూర్యునివలె ప్రకాశించెను; ఆయన వస్త్రములు వెలుగువలె తెల్లనివాయెను.
కీర్తనలు 45:2, యెషయా 33:17

2. and was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his clothes were as white as the light.

3. ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట లాడుచుండిరి.

3. And behold there appeared unto them Moses and Helyas talking with him.

4. అప్పుడు పేతురు ప్రభువా, మన మిక్కడ ఉండుట మంచిది; నీకిష్టమైతే ఇక్కడ నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పర్ణశాలలు కట్టుదునని యేసుతో చెప్పెను.

4. Then answered Peter, and said to Jesus: Master here is good being for us. If thou wilt, let us make here three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Helyas.

5. అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమాన మైన యొక మేఘము వారిని కమ్ముకొనెను; ఇదిగో ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించు చున్నాను, ఈయన మాట వినుడ
ద్వితియోపదేశకాండము 18:15, కీర్తనలు 2:7, యెషయా 42:1

5. While he yet spake, behold a bright cloud shadowed them. And lo(behold there came) a voice out of the cloud said:(saying:) This is my dear son, in whom I delight, hear him.

6. శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్లబడి మిక్కిలి భయపడగా

6. And when the disciples heard that, they fell on their faces, and were sore afraid.

7. యేసు వారియొద్దకు వచ్చి వారిని ముట్టిలెండి, భయపడకుడని చెప్పెను.

7. And Jesus came and touched them, and said: Arise and be not afraid.

8. వారు కన్నులెత్తి చూడగా, యేసు తప్ప మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు.

8. Then lift they up their eyes, and(And when they looked up, they) saw no man, but(save) Jesus only.(onely.)

9. వారు కొండ దిగి వచ్చుచుండగామనుష్యకుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు ఈ దర్శనము మీరు ఎవరి తోను చెప్పకుడని యేసు వారి కాజ్ఞాపించెను.

9. And as they came down from the mountain, he(Jesus) charged them saying: See that ye shew this (tell the) vision to no man, til the son of man be risen again from death.

10. అప్పు డాయన శిష్యులుఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలె నని శాస్త్రులెందుకు చెప్పుచున్నారని ఆయన నడిగిరి.

10. And his disciples asked of him, saying: Why then say the scribes, that Helias must first come?

11. అందుకాయనఏలీయా వచ్చి సమస్తమును చక్కపెట్టు నను మాట నిజమే;
మలాకీ 4:5

11. Jesus answered, and said unto them: Helias shall first come, and restore all things.

12. అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచ్చెను; వారతనిని ఎరుగక తమ కిష్టము వచ్చినట్టు అతని యెడల చేసిరి. మనుష్యకుమారుడు కూడ ఆలాగే వారి చేత శ్రమలు పొందబోవుచున్నాడని మీతో చె

12. And I say unto you, that Helias is come already: And they knew him not, but have done unto him whatsoever they lusted. In likewise shall also the son of man suffer of them.

13. అప్పుడాయన బాప్తిస్మమిచ్చు యోహా నునుగూర్చి తమతో చెప్పెనని శిష్యులు గ్రహించిరి.

13. Then his(the) disciples perceived, that he spake unto them of John baptist.

14. వారు జనసమూహమునొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూని

14. And when they were come to the people, there came to him a certain man, and kneeled down to him saying:(and said:)

15. ప్రభువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాంద్ర రోగియై మిక్కిలి బాధపడుచున్నాడు; ఏలాగనగా అగ్ని లోను నీళ్లలోను తరుచుగా పడుచున్నాడు;

15. Master have mercy on my son, for he is frantic,(lunatic) and is sore vexed. And ofttimes (he) falleth in to the fire, and oft into the water.

16. నీ శిష్యుల యొద్దకు వానిని తీసికొని వచ్చితిని గాని వారు వానిని స్వస్థపరచలేకపోయిరని చెప్పెను.

16. And I brought him to thy disciples, and they could not heal him.

17. అందుకు యేసువిశ్వాసములేని మూర్ఖతరమువారలారా, మీతో నేనెంత కాలము ఉందును? ఎంతవరకు మిమ్మును సహింతును? వానిని నాయొద్దకు తీసికొనిరండని చెప్పెను.
ద్వితియోపదేశకాండము 32:5, ద్వితియోపదేశకాండము 32:20

17. Jesus answered and said: O generation faithless, and crooked: how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

18. అంతట యేసు ఆ దయ్యమును గద్దింపగా అది వానిని వదలి పోయెను; ఆ గడియనుండి ఆ చిన్నవాడు స్వస్థత నొందెను.

18. And Jesus rebuked the devil, and he came out. (of him) And the child was healed even that same hour.

19. తరువాత శిష్యులు ఏకాంతముగా యేసు నొద్దకు వచ్చిమేమెందుచేత దానిని వెళ్లగొట్టలేక పోతి మని అడిగిరి.

19. Then came his(the) disciples(to Jesus) secretly and said: Why could not we cast him out?

20. అందుకాయనమీ అల్పవిశ్వాసము చేతనే; మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడనుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే అది పోవును;

20. Jesus said unto them: Because of your unbelief. For I say verily unto you, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye should say unto this mountain, remove hence to yonder place, and he should remove: Neither should any thing be unpossible for you to do.

21. మీకు అసాధ్యమైనది ఏదియు నుండదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.

21. But(Howbeit) this kind, goeth not out but by prayer and fasting.

22. వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసుమనుష్యకుమారుడు మనుష్యులచేతికి అప్పగింపబడబోవు చున్నాడు,

22. While(As) they passed the time in Galilee, Jesus said unto them, the son of man shall be betrayed into the hands of men,

23. వారాయనను చంపుదురు; మూడవదినమున ఆయన లేచునని వారితో చెప్పగా వారు బహుగా దుఃఖపడిరి.

23. and they shall kill him, and the third day he shall rise again. And they sorrowed greatly.

24. వారు కపెర్నహూమునకు వచ్చినప్పుడు అరషెకెలు అను పన్ను వసూలుచేయువారు పేతురునొద్దకువచ్చి మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెల్లింపడా అని యడు గగాచెల్లించుననెను.
నిర్గామకాండము 30:13, నిర్గామకాండము 38:26

24. (And) When they were come to Capernaum: They that were wont to gather poll money, came to Peter and said: Doth your Master pay tribute?

25. అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాట లాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెత్తిసీమోనా, నీకేమి తోచుచున్నది? భూరాజులు సుంకమును పన్నును ఎవరి యొద్ద వసూలుచేయుదురు? కుమారులయొద్దనా అన

25. He said: Yea. And when he was come into the house, Jesus spake first to him, saying: What thinkest thou Simon? of whom do the kings of the earth take tribute, or poll money? of their children, or of strangers?

26. అతడుఅన్యులయొద్దనే అని చెప్పగా యేసుఅలా గైతే కుమారులు స్వతంత్రులే.

26. Peter said unto him: Of strangers. Then said Jesus unto him again: Then are the children free.

27. అయినను మనము వారికి అభ్యంతరము కలుగజేయకుండు నట్లు నీవు సముద్రమునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచ్చు చేపను పట్టుకొని, దాని నోరు తెరచిన యెడల ఒక షె

27. Nevertheless, lest we should offend them: go to the sea and cast in thine angle, and take the fish that first cometh up: and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of twelve(twenty) pence that take and pay for me and thee.