Ephesians - ఎఫెసీయులకు 4 | View All

1. కాబట్టి, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుటయందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహించుచు,

1. kaabaṭṭi, meeru samaadhaanamanu bandhamuchetha aatma kaligin̄chu aikyamunu kaapaaḍukonuṭayandu shraddha kaligina vaarai, prēmathoo okaninokaḍu sahin̄chuchu,

2. మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణవినయముతోను సాత్వికముతోను నడుచుకొనవలెనని,

2. meeru piluvabaḍina pilupunaku thaginaṭlugaa deerghashaanthamuthoo kooḍina sampoorṇavinayamuthoonu saatvikamuthoonu naḍuchukonavalenani,

3. ప్రభువునుబట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మును బతిమాలు కొనుచున్నాను.

3. prabhuvunubaṭṭi khaideenaina nēnu mimmunu bathimaalu konuchunnaanu.

4. శరీర మొక్కటే, ఆత్మయు ఒక్కడే; ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపువిషయమై యొక్కటే నిరీక్షణ యందుండుటకు పిలువబడితిరి.

4. shareera mokkaṭē, aatmayu okkaḍē; aa prakaaramē mee pilupuvishayamai yokkaṭē nireekshaṇa yanduṇḍuṭaku piluvabaḍithiri.

5. ప్రభువు ఒక్కడే, విశ్వాస మొక్కటే, బాప్తిస్మ మొక్కటే,

5. prabhuvu okkaḍē, vishvaasa mokkaṭē, baapthisma mokkaṭē,

6. అందరికి తండ్రియైన దేవుడు ఒక్కడే. ఆయన అందరికిపైగా ఉన్నవాడై అందరిలోను వ్యాపించి అందరిలోఉన్నాడు.

6. andariki thaṇḍriyaina dhevuḍu okkaḍē. aayana andarikipaigaa unnavaaḍai andarilōnu vyaapin̄chi andarilō'unnaaḍu.

7. అయితే మనలో ప్రతివానికిని క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము యొక్క పరిమాణముచొప్పున కృప యియ్యబడెను.

7. ayithē manalō prathivaanikini kreesthu anugrahin̄chu varamu yokka parimaaṇamuchoppuna krupa yiyyabaḍenu.

8. అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు, చెరను చెరగా పట్టుకొనిపోయి మనష్యులకు ఈవులను అనుగ్రహించెనని చెప్పబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 68:18

8. anduchetha aayana aarōhaṇamainappuḍu, cheranu cheragaa paṭṭukonipōyi manashyulaku eevulanu anugrahin̄chenani cheppabaḍiyunnadhi.

9. ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొక్క క్రింది భాగములకు దిగెననియు అర్థమిచ్చు చున్నదిగదా.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

9. aarōhaṇamaayenanagaa aayana bhoomiyokka krindi bhaagamulaku digenaniyu arthamichu chunnadhigadaa.

10. దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశమండలము లన్నిటికంటె మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునై యున్నాడు.

10. diginavaaḍu thaanē samasthamunu nimpunaṭlu aakaashamaṇḍalamu lanniṭikaṇṭe mari paiki aarōhaṇamaina vaaḍunai yunnaaḍu.

11. మనమందరము విశ్వాసవిషయములోను దేవుని కుమారునిగూర్చిన జ్ఞానవిషయములోను ఏకత్వముపొంది సంపూర్ణపురుషులమగువరకు,

11. manamandharamu vishvaasavishayamulōnu dhevuni kumaarunigoorchina gnaanavishayamulōnu ēkatvamupondi sampoorṇapurushulamaguvaraku,

12. అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను.

12. anagaa kreesthunaku kaligina sampoorṇathaku samaanamaina sampoorṇatha kalavaaramaguvaraku, aayana eelaagu niyamin̄chenu.

13. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును, పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొస్తలులనుగాను, కొందరిని ప్రవక్తలనుగాను, కొందరిని సువార్తికులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను.

13. parishuddhulu sampoorṇulagunaṭlu kreesthu shareeramu kshēmaabhivruddhi chenduṭakunu, paricharya dharmamu jaruguṭakunu, aayana kondarini aposthalulanugaanu, kondarini pravakthalanugaanu, kondarini suvaarthikulanugaanu, kondarini kaaparulanugaanu upadheshakulanugaanu niyamin̄chenu.

14. అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై యుండి, మనుష్యుల మాయో పాయములచేత వంచనతోను, తప్పుమార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోను, గాలికి కొట్టుకొనిపోవునట్లు, కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొనిపోవుచు అలలచేత ఎగురగొట్టబడినవారమైనట్లుండక

14. anduvalana manamika meedaṭa pasipillalamai yuṇḍi, manushyula maayō paayamulachetha van̄chanathoonu, thappumaargamunaku laagu kuyukthithoonu, gaaliki koṭṭukonipōvunaṭlu, kalpimpabaḍina prathi upadheshamunaku iṭu aṭu koṭṭukonipōvuchu alalachetha eguragoṭṭabaḍinavaaramainaṭluṇḍaka

15. ప్రేమగలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తువలె ఉండుటకు, మనమన్ని విషయములలో ఎదుగుదము.

15. prēmagaligi satyamu cheppuchu kreesthuvale uṇḍuṭaku, manamanni vishayamulalō edugudamu.

16. ఆయన శిరస్సయి యున్నాడు, ఆయననుండి సర్వశరీరము చక్కగా అమర్చ బడి, తనలోనున్న ప్రతి అవయవము తన తన పరిమాణము చొప్పున పనిచేయుచుండగా ప్రతి కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, ప్రేమయందు తనకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు శరీరమునకు అభివృద్ధి కలుగజేసికొనుచున్నది.

16. aayana shirassayi yunnaaḍu, aayananuṇḍi sarvashareeramu chakkagaa amarcha baḍi, thanalōnunna prathi avayavamu thana thana parimaaṇamu choppuna panicheyuchuṇḍagaa prathi keeluvalana galigina balamuchetha athukabaḍi, prēmayandu thanaku kshēmaabhivruddhi kalugunaṭlu shareeramunaku abhivruddhi kalugajēsikonuchunnadhi.

17. కాబట్టి అన్యజనులు నడుచుకొనునట్లు మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని ప్రభువునందు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను.

17. kaabaṭṭi anyajanulu naḍuchukonunaṭlu meerikameedaṭa naḍuchukonavaladani prabhuvunandu saakshyamichuchunnaanu.

18. వారైతే అంధకారమైన మనస్సుగలవారై, తమ హృదయ కాఠిన్యమువలన తమలోనున్న అజ్ఞానముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ మనస్సు నకు కలిగిన వ్యర్థత అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు.

18. vaaraithē andhakaaramaina manassugalavaarai, thama hrudaya kaaṭhinyamuvalana thamalōnunna agnaanamuchetha dhevunivalana kalugu jeevamulōnuṇḍi vēruparachabaḍinavaarai, thama manassu naku kaligina vyarthatha anusarin̄chi naḍuchukonuchunnaaru.

19. వారు సిగ్గులేనివారైయుండి నానావిధమైన అపవిత్రతను అత్యాశతో జరిగించుటకు తమ్మునుతామే కాముకత్వమునకు అప్పగించుకొనిరి.

19. vaaru siggulēnivaaraiyuṇḍi naanaavidhamaina apavitrathanu atyaashathoo jarigin̄chuṭaku thammunuthaamē kaamukatvamunaku appagin̄chukoniri.

20. అయితే మీరు యేసునుగూర్చి విని,

20. ayithē meeru yēsunugoorchi vini,

21. ఆయనయందలి సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఆయన యందు ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు క్రీస్తును నేర్చుకొన్నవారుకారు.

21. aayanayandali satyamu unnadhi unnaṭṭugaanē aayana yandu upadheshimpabaḍinavaarainayeḍala, meeraalaagu kreesthunu nērchukonnavaarukaaru.

22. కావున మునుపటి ప్రవర్తన విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన చెడిపోవు మీ ప్రాచీనస్వభావమును వదలుకొని

22. kaavuna munupaṭi pravarthana vishayamulōnaithē, mōsakaramaina duraashavalana cheḍipōvu mee praachinasvabhaavamunu vadalukoni

23. మీ చిత్తవృత్తియందు నూతనపరచబడినవారై,

23. mee chitthavrutthiyandu noothanaparachabaḍinavaarai,

24. నీతియు యథార్థమైన భక్తియుగలవారై, దేవుని పోలికగా సృష్టింప బడిన నవీనస్వభావమును ధరించుకొనవలెను.
ఆదికాండము 1:26

24. neethiyu yathaarthamaina bhakthiyugalavaarai, dhevuni pōlikagaa srushṭimpa baḍina naveenasvabhaavamunu dharin̄chukonavalenu.

25. మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యున్నాము గనుక మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతివాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాటలాడవలెను.
జెకర్యా 8:16

25. manamu okarikokaramu avayavamulai yunnaamu ganuka meeru abaddhamaaḍuṭa maani prathivaaḍunu thana poruguvaanithoo satyamē maaṭalaaḍavalenu.

26. కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూర్యుడస్తమించువరకు మీ కోపమునిలిచియుండకూడదు.
కీర్తనల గ్రంథము 4:4

26. kōpapaḍuḍi gaani paapamu cheyakuḍi; sooryuḍasthamin̄chuvaraku mee kōpamunilichiyuṇḍakooḍadu.

27. అపవాదికి చోటియ్యకుడి;

27. apavaadhiki chooṭiyyakuḍi;

28. దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుటకు వీలుకలుగు నిమిత్తము తన చేతులతో మంచి పనిచేయుచు కష్టపడవలెను.

28. doṅgiluvaaḍu ikameedaṭa doṅgilaka akkaragalavaaniki pan̄chipeṭṭuṭaku veelukalugu nimitthamu thana chethulathoo man̄chi panicheyuchu kashṭapaḍavalenu.

29. వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి.

29. vinuvaariki mēlu kalugunaṭlu avasaramunubaṭṭi kshēmaabhivruddhikaramaina anu koolavachanamē palukuḍi gaani durbhaashayēdainanu meenōṭa raaniyyakuḍi.

30. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి; విమోచనదినమువరకు ఆయనయందు మీరు ముద్రింపబడి యున్నారు.
యెషయా 63:10

30. dhevuni parishuddhaatmanu duḥkhaparachakuḍi; vimōchanadhinamuvaraku aayanayandu meeru mudrimpabaḍi yunnaaru.

31. సమస్తమైన ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి.

31. samasthamaina dvēshamu, kōpamu, krōdhamu, allari, dooshaṇa, sakalamaina dushṭatvamu meeru visarjin̄chuḍi.

32. ఒకని యెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి.

32. okani yeḍala okaḍu dayagaligi karuṇaahrudayulai kreesthunandu dhevuḍu mimmunu kshamin̄china prakaaramu meerunu okarinokaru kshamin̄chuḍi.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |