ఏబెరు (ఏబెరు)


ఆవలి దేశస్థుడు 1) షేము మునిమనుమలలో నొకడు 2) గాదు వంశస్థులలో నొకడు 3) బెన్యామీను వంశస్థులలో వాడు 4) బెన్యామీను వంశస్థులలో మరియొకడు 5) నెహెమ్యా కాలమందలి యాజకుడు

Bible Results

"ఏబెరు" found in 4 books or 15 verses

ఆదికాండము (7)

10:21 మరియు ఏబెరుయొక్క కుమారులందరికి పితరుడును, పెద్దవాడయిన యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుట్టెను.
10:24 అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.
10:25 ఏబెరుకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.
11:14 షేలహు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి ఏబెరును కనెను.
11:15 షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.
11:16 ఏబెరు ముప్పది నాలుగేండ్లు బ్రదికి పెలెగును కనెను.
11:17 ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

సంఖ్యాకాండము (1)

24:24 కిత్తీము తీరమునుండి ఓడలు వచ్చును. అవి అష్షూరును ఏబెరును బాధించును. కిత్తీయులుకూడ నిత్యనాశనము పొందుదురనెను.

1 దినవృత్తాంతములు (6)

1:18 అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.
1:19 ఏబెరునకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి, ఒకని దినములలో భూమి విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెట్టబడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.
1:24 షేము అర్పక్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ
5:13 వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, మిఖాయేలు మెషుల్లాము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు.
8:12 ఎల్పయలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను లోదును దాని గ్రామములను కట్టించెను.
8:22 ఇష్పాను ఏబెరు ఎలీయేలు

నెహెమ్యా (1)

12:20 సల్లయి యింటివారికి కల్లయి ఆమోకు ఇంటివారికి ఏబెరు

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
No Data Found

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , కోరహు , యాకోబు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , యెరూషలేము , ప్రేమ , మిర్యాము , అక్సా , అగ్ని , సౌలు , సెల , హనోకు , సాతాను , ప్రార్థన , పౌలు , ఇశ్రాయేలు , సొలొమోను , దేవ�%B , యూదా , రాహాబు , రాహేలు , లోతు , సీయోను , బబులోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , అన్న , నోవహు , అతల్యా , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , ఎలియాజరు , బేతేలు , తెగులు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , కూషు , యోబు , రోగము , ఏలీయా , అబ్దెయేలు , వృషణాలు , అకుల , కనాను , ఆషేరు , తీతు , ఆసా , బేతనియ , రక్షణ , ఎఫ్రాయిము , మార్త , దొర్కా , సీమోను , హిజ్కియా , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , పరదైసు , ఏఫోదు , హాము , కయీను , యెఫ్తా , అంతియొకయ , ఊజు , ఈకాబోదు , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help