దూరా (దూరా)


నివాస స్థలము లేక గుండ్రము

Bible Results

"దూరా" found in 1 books or 1 verses

దానియేలు (1)

3:1 రాజగు నెబుకద్నెజరు బంగారు ప్రతిమయొకటి చేయించి, బబులోనుదేశములోని దూరాయను మైదాన ములో దాని నిలువబెట్టించెను. అది అరువదిమూరల ఎత్తును ఆరుమూరల వెడల్పునై యుండెను.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"దూరా" found in 7 lyrics.

అప్పగింపబడిన రాత్రి - Appagimpabadina Raathri

చిరుగాలి వీచినా ప్రభూ - Chirugaali Veechinaa Prabhu

నా ఊహకందని ప్రేమతో నన్ను నీవు పిలిచావు - Naa Oohakandani Prematho Nannu Neevu Pilichaavu

నా తండ్రి నన్ను మన్నించు - Naa Thandri Nannu Manninchu

లాలి పాట పాడనా నీకోసం

స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా - Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa

స్తుతిపాత్రుడా.. - స్తోత్రార్హుడా.. - స్తుతులందుకో పూజార్హుడా

Sermons and Devotions

Back to Top
"దూరా" found in 11 contents.

పరలోకానికి వెళ్ళడానికి యేసు ఒక్కడే మార్గమా?
“నేను ప్రాధమికంగా ఒక మంచి వ్యక్తిని, కాబట్టి నేను పరలోకానికి పోతాను.” సరే. నేను కొన్ని చెడు విషయాలని చేస్తాను కాని నేను మంచి విషయాలని ఎక్కువ చేస్తాను, కాబట్టి నేను పరలోకానికి వెళ్తాను.” “నేను బైబిల్ ప్రకారం జీవించనందువల్ల నన్ను దేవుడు పాతాళలోకానికి పంపించడు. కాలం మారింది!” “చిన్నపిల్లలపైన అత్యాచ

Day 75 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మన మేలు కొరకే (హెబ్రీ 12:10) రాల్ఫ్ కానర్ రాసిన ఒక పుస్తకంలో గ్వెన్ అనే అమ్మాయి కథ ఉంది. గ్వెన్ చాలా మొండిపిల్ల. ఎప్పుడూ అన్నింటినీ తనకిష్టమైనట్టుగానే జరిపించుకుంటూ ఉండేది. అయితే ఒక రోజు హఠాత్తుగా ప్రమాదం సంభవించి, జీవితాంతం అంగవైకల్యంతో బాధపడాల్సిన దుర్గతి పట్టింది. ఆమె మొండితనం ఇం

Day 35 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
దేశముయొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నేను నిన్నెక్కించెదను (యెషయా 58:14). గాలి ఓడల్లో (విమానాలు రాకముందు ఇవి ఉండేవి) ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు నేర్చుకునే మొదటి కిటుకు ఏమిటంటే ఓడని ఎప్పుడు గాలికి ఎదురుగా నడపాలి అనేదే. ఆ గాలి ప్రవాహాలు ఓడని పై పైకి తీసుకెళ్తాయి. ఈ సూత్రాన్ని వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు?

Day 42 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
యాజకుల అరికాళ్ళు యొర్దాను నీళ్ళను ముట్టగానే యొర్దాను నీళ్ళు, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళ్ళు ఆపబడి యేకరాశిగా నిలుచును (యెహోషువ 3:13). దారి సుగనమయ్యేదాకా ఆయన ప్రజలు పాళెంలో ఉండకూడదు. విశ్వాసంతో నడిచిపోవాలి. తమ గుడారాలను విప్పుకుని, సామాన్లు సర్దుకుని వరసలుగా నది ఒడ్డుకి సూటిగా నడుస్తూ రావాలి

Day 96 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చునో ... చూచుటకై నేను నా కావలి స్థలముమీదను గోపురము మీదను కనిపెట్టుకొని యుందును (హబక్కూకు 2:1). కావలివాళ్ళు కనిపెట్టినట్టు కనిపెట్టకపోతే అది దేవుని సహాయం కోసం కనిపెట్టడం కానే కాదు. సహాయమూ రాదు. ఆయన నుండి మనకి బలము, ఆపదలలో రక్షణ లభించడం లేదంటే మనం దానిగురించి కనిపెట్టడం

Day 225 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మేఘములు వర్షముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును (ప్రసంగి 11:3). అయితే మనం కమ్ముకున్న మబ్బుల్ని చూసి భయపడతామెందుకు? నిజమే కొంతసేపు అవి సూర్యుణ్ణి కప్పేస్తాయి. కాని ఆర్పెయ్యవుగా. త్వరలోనే సూర్యుడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు. పైగా ఆ కారు మబ్బులనిండా వర్షం ఉంది. అవి ఎంత నల్లగా ఉంటే అంత సమృద్ధిగా

Day 293 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును (ఫిలిప్పి 4:7). సముద్ర ఉపరితలం అంతా తుపానులతో, కెరటాలతో అల్లకల్లోలమైపోతూ ఉంటే దానీ లోపలి పొరలు మాత్రం ఎప్పుడూ చెక్కుచెదరవు. సముద్రపు లోతుల్ని తోడి అక్కడ పేరుకున్న జంతువుల, మొక్కల అవశేషాలు ప

Day 3 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నా ముందరనున్న మందలు నడవగలిగిన కొలదిని, ఈ పిల్లలు నడవగలిగిన కొలదిని వాటిని మెల్లగా నడిపించుకొని వచ్చెదను (ఆది 33: 14). మందల గురించి, పిల్లల గురించి యాకోబుకు ఎంత శ్రద్ధ! ఎంత ఆపేక్ష! వాటి క్షేమాన్ని గురించిన అతని శ్రద్ధను మనకి తెలిసేలా ఎంత చక్కగా రాయబడినాయి ఈ మాటలు! ఒక్క రోజు కూడా వాటిని వ

Day 16 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగెను (మార్కు 4:37) జీవితంలో కొన్ని కొన్ని తుఫాన్లు హఠాత్తుగా వస్తాయి. ఓ గొప్ప ఆవేదన, భయంకరమైన నిరాశ, లేక అణగ దొక్కేసే అపజయం. కొన్ని క్రమక్రమంగా వస్తాయి. అవి దూరాన కనిపించే మనిషి చెయ్యి అంత మేఘంలా ప్రారంభమై, ఇది చిన్నదే కదా అని అనుకుంటుండగానే ఆకాశమంతా కమ్ముకుని మనల్

Day 338 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ప్రార్థనచేయుటకు ఏకాంతముగా కొండయెక్కి పోయి, సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను (మత్తయి 14:23). ఇశ్రాయేలీయుల సబ్బాతులోని విశేషమేమంటే దాని ప్రశాంతత, విశ్రాంతి, దాని పరీశుద్ధమైన శాంతి. ఏకాంతములో అర్థంకానీ బలమేదో ఉంది. కాకులు గుంపులు గుంపులుగా ఎగురుగుతాయి. నక్కలు గుంపులు గుంపులుగల ఉంటాయి. కాని ప

కొంచెం కష్టం, కాస్త సంతోషం
కొంచెం కష్టం, కాస్త సంతోషందేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము. రోమా 8:28మనకు ఎల్లప్పుడూ మంచే జరుగుతుంది అని అపో.పౌలు ఈ వాక్యంలో వ్రాయలేదు కాని, సమస్తము సమ

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , కోరహు , యాకోబు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , యెరూషలేము , ప్రేమ , మిర్యాము , అక్సా , అగ్ని , సౌలు , సెల , హనోకు , సాతాను , ప్రార్థన , పౌలు , ఇశ్రాయేలు , సొలొమోను , దేవ�%B , యూదా , రాహాబు , రాహేలు , లోతు , సీయోను , బబులోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , అన్న , నోవహు , అతల్యా , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , ఎలియాజరు , బేతేలు , తెగులు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , కూషు , యోబు , రోగము , ఏలీయా , అబ్దెయేలు , వృషణాలు , అకుల , కనాను , ఆషేరు , తీతు , ఆసా , బేతనియ , రక్షణ , ఎఫ్రాయిము , మార్త , దొర్కా , సీమోను , హిజ్కియా , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , పరదైసు , ఏఫోదు , హాము , కయీను , యెఫ్తా , అంతియొకయ , ఊజు , ఈకాబోదు , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help