ముసియ (ముసియ)


మూసివేయుట

Bible Results

"ముసియ" found in 1 books or 2 verses

అపో. కార్యములు (2)

16:6 ఆసియలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారి నాటంకపరచినందున, వారు ఫ్రుగియ గలతీయ ప్రదేశముల ద్వారా వెళ్లిరి. ముసియ దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్లుటకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని
16:8 అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి త్రోయకు వచ్చిరి.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
"ముసియ" found only in one content.

Day 267 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ముసియ దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని యేసు యొక్క ఆత్మ వారిని వేళ్ళనియ్యలేదు (అపొ.కా. 16:6-8). యేసు ఆత్మ ఇలా అడ్డు పెట్టడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. క్రీస్తు పని చెయ్యడానికే వీళ్ళు బితూనియకు వెళ్తున్నారు. అయితే క్రీస్తు ఆత్మే వాళ్ళను వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుకున్నాడు. కొన్ని సమయా

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , యాకోబు , గిద్యోను , బిలాము , కోరహు , అహరోను , ఆత్మ , అబ్రాహాము , సెల , మిర్యాము , అక్సా , అగ్ని , ప్రేమ , యెరూషలేము , సాతాను , సౌలు , హనోకు , పౌలు , ప్రార్థన , రాహాబు , ఇశ్రాయేలు , దేవ�%B , సొలొమోను , రాహేలు , యూదా , యాషారు , సీయోను , బబులోను , లోతు , స్వస్థ , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , సారెపతు , సమరయ , ఇస్సాకు , అన్న , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , అతల్యా , నోవహు , ఏశావు , లేవీయులు , యోకెబెదు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , కెజీయా , తెగులు , ఎలియాజరు , అబ్దెయేలు , రోగము , యోబు , గిల్గాలు , బేతేలు , వృషణాలు , మగ్దలేనే మరియ , అకుల , కూషు , తీతు , ఏలీయా , ఆషేరు , కనాను , మార్త , రక్షణ , దొర్కా , సీమోను , సబ్బు , ఆసా , బెసలేలు , బేతనియ , యెహోవా వశము , ఎఫ్రాయిము , యొర్దాను , ఏఫోదు , పరదైసు , ఎలీషా , హాము , కయీను , తామారు , అంతియొకయ , హిజ్కియా , ఊజు , రూతు , ఈకాబోదు , అబ్దీ ,

Telugu Keyboard help