Isaiah - యెషయా 49 | View All

1. ద్వీపములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
గలతియులకు 1:15

1. dveepamulaaraa, naa maaṭa vinuḍi, dooramunanunna janamulaaraa, aalakin̄chuḍi, nēnu garbhamuna puṭṭagaanē yehōvaa nannu pilichenu thalli nannu oḍilō peṭṭukoninadhi modalukoni aayana naa naamamu gnaapakamu chesikonenu.

2. నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసియున్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు.
ఎఫెసీయులకు 6:17, హెబ్రీయులకు 4:12, ప్రకటన గ్రంథం 1:16, ప్రకటన గ్రంథం 2:12-16, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

2. naa nōru vaaḍigala khaḍgamugaa aayana chesiyunnaaḍu thana chethi neeḍalō nannu daachiyunnaaḍu nannu merugupeṭṭina ambugaa chesi thana ambulapodilō moosipeṭṭiyunnaaḍu.

3. ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో నన్ను మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో చెప్పెను.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:10, ఎఫెసీయులకు 6:15

3. ishraayēloo, neevu naa sēvakuḍavu neelō nannu mahimaparachukonedanu ani aayana naathoo cheppenu.

4. అయిననువ్యర్థముగా నేను కష్టపడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును వృథాగా వ్యయపరచి యున్నాననుకొంటిని నాకు న్యాయకర్త యెహోవాయే, నా బహుమానము నా దేవునియొద్దనే యున్నది.
ఫిలిప్పీయులకు 2:16

4. ayinanuvyarthamugaa nēnu kashṭapaḍithini phalamēmiyu lēkuṇḍa naa balamunu vruthaagaa vyayaparachi yunnaananukoṇṭini naaku nyaayakartha yehōvaayē, naa bahumaanamu naa dhevuniyoddhanē yunnadhi.

5. యెహోవా దృష్టికి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొద్దకు యాకోబును తిరిగి రప్పించుటకు ఇశ్రాయేలు ఆయనయొద్దకు సమకూర్చబడుటకు నన్ను గర్భమున పుట్టించిన యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు

5. yehōvaa drushṭiki nēnu ghanuḍanaithini naa dhevuḍu naaku balamaayenu kaagaa thanaku sēvakuḍanaiyuṇḍi thanayoddhaku yaakōbunu thirigi rappin̄chuṭaku ishraayēlu aayanayoddhaku samakoorchabaḍuṭaku nannu garbhamuna puṭṭin̄china yehōvaa eelaagu sela vichuchunnaaḍu

6. నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.
లూకా 2:32, యోహాను 8:12, యోహాను 9:5, అపో. కార్యములు 13:47, అపో. కార్యములు 26:23

6. neevu yaakōbu gōtrapuvaarini uddharin̄chunaṭlunu ishraayēlulō thappimpabaḍinavaarini rappin̄chunaṭlunu naa sēvakuḍavai yuṇḍuṭa enthoo svalpavishayamu; bhoodiganthamulavaraku neevu nēnu kalugajēyu rakshaṇaku saadhanamaguṭakai anyajanulaku velugai yuṇḍunaṭlu ninnu niyamin̄chi yunnaanu.

7. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా మనుష్యులచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా నమ్మకమైనవాడనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనె ననియు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు.

7. ishraayēlu vimōchakuḍunu parishuddha dhevuḍunagu yehōvaa manushyulachetha niraakarimpabaḍinavaaḍunu janulaku asahyuḍunu nirdayaatmula sēvakuḍunagu vaanithoo eelaagu selavichuchunnaaḍu yehōvaa nammakamainavaaḍaniyu ishraayēlu parishuddha dhevuḍu ninnu ērparachukone naniyu raajulu grahin̄chi lēchedaru adhikaarulu neeku namaskaaramu chesedaru.

8. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర నాలకించి నీకు ఉత్తరమిచ్చితిని రక్షణదినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని. బయలువెళ్లుడి అని బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలోనున్నవారితోనుచెప్పుచు దేశమును చక్కపరచి పాడైన స్వాస్థ్యములను పంచి పెట్టుటకై నిన్ను కాపాడి ప్రజలకు నిబంధనగా నియమించితిని.
2 కోరింథీయులకు 6:2

8. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu anukoolasamayamandu nēnu nee mora naalakin̄chi neeku uttharamichithini rakshaṇadhinamandu ninnu aadukoṇṭini. Bayaluveḷluḍi ani bandhimpabaḍinavaarithoonu bayaṭiki raṇḍi ani chikaṭilōnunnavaarithoonucheppuchu dheshamunu chakkaparachi paaḍaina svaasthyamulanu pan̄chi peṭṭuṭakai ninnu kaapaaḍi prajalaku nibandhanagaa niyamin̄chithini.

9. మార్గములలో వారు మేయుదురు చెట్లులేని మిట్టలన్నిటిమీద వారికి మేపు కలుగును

9. maargamulalō vaaru mēyuduru cheṭlulēni miṭṭalanniṭimeeda vaariki mēpu kalugunu

10. వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొని పోవుచు నీటిబుగ్గలయొద్ద వారిని నడిపించును కాబట్టి వారికి ఆకలియైనను దప్పియైనను కలుగదు ఎండమావులైనను ఎండయైనను వారికి తగులదు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:16-17

10. vaariyandu karuṇin̄chuvaaḍu vaarini thooḍukoni pōvuchu neeṭibuggalayoddha vaarini naḍipin̄chunu kaabaṭṭi vaariki aakaliyainanu dappiyainanu kalugadu eṇḍamaavulainanu eṇḍayainanu vaariki thaguladu.

11. నా పర్వతములన్నిటిని త్రోవగా చేసెదను నా రాజమార్గములు ఎత్తుగా చేయబడును.

11. naa parvathamulanniṭini trōvagaa chesedanu naa raajamaargamulu etthugaa cheyabaḍunu.

12. చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచ్చుచున్నారు వీరు ఉత్తర దిక్కునుండియు పడమటి దిక్కునుండియు వచ్చుచున్నారు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచ్చుచున్నారు.

12. chooḍuḍi veeru dooramunuṇḍi vachuchunnaaru veeru utthara dikkunuṇḍiyu paḍamaṭi dikkunuṇḍiyu vachuchunnaaru veeru seeneeyula dheshamunuṇḍi vachuchunnaaru.

13. శ్రమనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను ఓదార్చియున్నాడు ఆకాశమా, ఉత్సాహధ్వని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పర్వతములారా, ఆనందధ్వని చేయుడి.
లూకా 2:25, 2 కోరింథీయులకు 7:6, ప్రకటన గ్రంథం 12:12, ప్రకటన గ్రంథం 18:20

13. shramanondina thana janulayandu jaalipaḍi yehōvaa thana janulanu ōdaarchiyunnaaḍu aakaashamaa, utsaahadhvani cheyumu bhoomee, santhooshin̄chumu parvathamulaaraa, aanandadhvani cheyuḍi.

14. అయితే సీయోనుయెహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి యున్నాడు ప్రభువు నన్ను మరచియున్నాడని అనుకొనుచున్నది.

14. ayithē seeyōnuyehōvaa nannu viḍichipeṭṭi yunnaaḍu prabhuvu nannu marachiyunnaaḍani anukonuchunnadhi.

15. స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండ తన చంటిపిల్లను మరచునా? వారైన మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను.

15. stree thana garbhamuna puṭṭina biḍḍanu karuṇimpakuṇḍa thana chaṇṭipillanu marachunaa? Vaaraina marachuduru gaani nēnu ninnu maruvanu.

16. చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

16. chooḍumu naa yarachethulameedanē ninnu chekki yunnaanu nee praakaaramulu nityamu naayeduṭa nunnavi

17. నీ కుమారులు త్వరపడుచున్నారు నిన్ను నాశనముచేసి నిన్ను పాడుచేసినవారు నీలో నుండి బయలు వెళ్లుచున్నారు.

17. nee kumaarulu tvarapaḍuchunnaaru ninnu naashanamuchesi ninnu paaḍuchesinavaaru neelō nuṇḍi bayalu veḷluchunnaaru.

18. కన్నులెత్తి నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొద్దకు వచ్చుచున్నారు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండ్లికుమార్తె ఒడ్డాణము ధరించుకొనునట్లు నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 14:11

18. kannuletthi naludishala chooḍumu veerandaru kooḍukonuchu neeyoddhaku vachuchunnaaru neevu veerinandarini aabharaṇamugaa dharin̄chukonduvu peṇḍlikumaarthe oḍḍaaṇamu dharin̄chukonunaṭlu neevu vaarini alaṅkaaramugaa dharin̄chukonduvu naa jeevamuthooḍani pramaaṇamu cheyuchunnaanani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

19. నివాసులు విస్తరించినందున పాడైన నీ చోట్లును బీటి స్థలములును నాశనము చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నిన్ను మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.

19. nivaasulu vistharin̄chinanduna paaḍaina nee chooṭlunu beeṭi sthalamulunu naashanamu cheyabaḍina nee bhoomiyu vaariki irukugaa uṇḍunu ninnu miṅgivēsinavaaru dooramugaa unduru.

20. నీవు సంతానహీనురాలవైనప్పుడు నీకు పుట్టిన కుమా రులు ఈ స్థలము మాకు ఇరుకుగా ఉన్నది. ఇంక విశాలమైన స్థలము మాకిమ్మని నీ చెవులలో చెప్పుదురు.

20. neevu santhaanaheenuraalavainappuḍu neeku puṭṭina kumaa rulu ee sthalamu maaku irukugaa unnadhi. Iṅka vishaalamaina sthalamu maakimmani nee chevulalō cheppuduru.

21. అప్పుడు నీవునేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్న పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని పెంచినవా డెవడు? నేను ఒంటరికత్తెనై విడువబడితిని, వీరు ఎక్కడ ఉండిరి? అని నీ మనస్సులో నీవనుకొందువు.

21. appuḍu neevunēnu naa pillalanu pōgoṭṭukoni, santhaanaheenuraalanu, oṇṭarinai iṭu aṭu thirugulaaḍuchunna paradheshuraalanē gadaa? Veerini naayandu kaninavaaḍevaḍu? Veerini pen̄chinavaa ḍevaḍu? Nēnu oṇṭarikattenai viḍuvabaḍithini, veeru ekkaḍa uṇḍiri? Ani nee manassulō neevanukonduvu.

22. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను జనములతట్టు నా చెయియెత్తుచున్నాను జనములతట్టు నా ధ్వజము ఎత్తుచున్నాను వారు నీ కుమారులను రొమ్ముననుంచుకొని వచ్చెదరు నీ కుమార్తెలు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు

22. prabhuvagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu nēnu janamulathaṭṭu naa cheyiyetthuchunnaanu janamulathaṭṭu naa dhvajamu etthuchunnaanu vaaru nee kumaarulanu rommunanun̄chukoni vacchedaru nee kumaarthelu vaari bhujamulameeda mōyabaḍedaru

23. రాజులు నిన్ను పోషించు తండ్రులుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచ్చు దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమస్కారము చేసెదరు నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు. అప్పుడు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కని పెట్టుకొనువారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

23. raajulu ninnu pōshin̄chu thaṇḍrulugaanu vaari raaṇulu neeku paalichu daadulugaanu uṇḍedaru vaaru bhoomimeeda saagilapaḍi neeku namaskaaramu chesedaru nee paadamula dhooḷi naakedaru. Appuḍu nēnu yehōvaananiyu naakoraku kani peṭṭukonuvaaru avamaanamu nondharaniyu neevu telisikonduvu.

24. బలాఢ్యుని చేతిలోనుండి కొల్లసొమ్ము ఎవడు తీసికొన గలడు? భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురా?
మత్తయి 12:29

24. balaaḍhyuni chethilōnuṇḍi kollasommu evaḍu theesikona galaḍu? Bheekarulu cherapaṭṭinavaaru viḍipimpabaḍuduraa?

25. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు బలాఢ్యులు చెరపట్టినవారు సహితము విడిపింప బడుదురు భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుద్ధము చేయువారితో నేనే యుద్ధము చేసెదను నీ పిల్లలను నేనే రక్షించెదను.

25. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu balaaḍhyulu cherapaṭṭinavaaru sahithamu viḍipimpa baḍuduru bheekarulu cherapaṭṭinavaaru viḍipimpabaḍuduru neethoo yuddhamu cheyuvaarithoo nēnē yuddhamu chesedanu nee pillalanu nēnē rakshin̄chedanu.

26. యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ విమోచకుడనియు మనుష్యులందరు ఎరుగునట్లు నిన్ను బాధపరచువారికి తమ స్వమాంసము తినిపించెదను క్రొత్త ద్రాక్షారసముచేత మత్తులైనట్టుగా తమ రక్తము చేత వారు మత్తులగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:6

26. yehōvaanaina nēnē nee rakshakuḍananiyu yaakōbu balavanthuḍu nee vimōchakuḍaniyu manushyulandaru erugunaṭlu ninnu baadhaparachuvaariki thama svamaansamu thinipin̄chedanu krottha draakshaarasamuchetha matthulainaṭṭugaa thama rakthamu chetha vaaru matthulaguduru.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |