Isaiah - యెషయా 49 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ద్వీపములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
గలతియులకు 1:15

ఈ భాగంలో దేవుడు ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశాల కోసం ఇస్రాయేల్‌ను ఎన్నుకొన్నానని లోకానికి చెప్తున్నాడు (యెషయా 2:3). అయితే వారు ఆ ఉద్దేశాల విషయంలో విఫలులయ్యారు (వ 4). దేవునినుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు (వ 5). అయితే ఇస్రాయేల్‌వారిలో నుంచే ఒకరు వచ్చి ఇస్రాయేల్‌ను తిరిగి దేవుని చెంతకు తెస్తాడనీ, అంతేగాక లోకమంతటికీ విముక్తి మూలాధారంగా ఉంటాడనీ చెప్తున్నాడు (వ 5,6). ఈయన అభిషిక్తుడు, యేసుప్రభువు. “వినండి”– యెషయా 1:1; యెషయా 41:1. “పుట్టుక”– ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తూవుంటే గనుక ఆ వ్యక్తి యాకోబు. ఇస్రాయేల్ జాతికంతటికీ ఇతడు ప్రతినిధి (ఆదికాండము 25:21-26). ఒకవేళ పుట్టుక అంటే ఒక వ్యక్తిని గురించి కాక యెషయా 44:1-2 లో లాగా ఒక జాతి పుట్టుకను గురించి అయి ఉండడానికి అవకాశం ఉంది.

2. నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసియున్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు.
ఎఫెసీయులకు 6:17, హెబ్రీయులకు 4:12, ప్రకటన గ్రంథం 1:16, ప్రకటన గ్రంథం 2:12-16, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

“కత్తి”– ఇస్రాయేల్‌కు దేవుడు తన వాక్కు ఇచ్చాడు. వారి ప్రవక్తలు కత్తి వంటి ఆ దైవ వాక్కును ప్రకటించారు (ఎఫెసీయులకు 6:17; హెబ్రీయులకు 4:12; ప్రకటన గ్రంథం 2:12, ప్రకటన గ్రంథం 2:16; ప్రకటన గ్రంథం 19:15). “నీడ”– ఇది కాపుదలకు గుర్తు. “బాణం”– దుష్ట రాజ్యాలకు దేవుని తీర్పు జరిగించేందుకు ఆయన చేతిలోని సాధనం ఇస్రాయేల్.

3. ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో నన్ను మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో చెప్పెను.
2 థెస్సలొనికయులకు 1:10, ఎఫెసీయులకు 6:15

“సేవకుడివి”– యెషయా 41:8-9. ఇస్రాయేల్ జాతి అంతా ఈ లోకంలో దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఆయన సంకల్పం చొప్పున చెయ్యాలి. “ఘనత”– ఇది దేవుడు ఇస్రాయేల్‌ను పిలవడంలో ఉన్న అత్యంత ఉదాత్తమైన ఉద్దేశం. దేవుడీ ఉద్దేశాన్ని సఫలం చేసుకుంటాడు. యెషయా 43:21 కూడా చూడండి. ఆయన స్వభావం, గుణగణాలు, చర్యల్లోని మహిమా ప్రభావాలు ఆ జాతిలో వ్యక్తమయ్యే కాలం వస్తుంది.

4. అయిననువ్యర్థముగా నేను కష్టపడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును వృథాగా వ్యయ పరచి యున్నాననుకొంటిని నాకు న్యాయకర్త యెహోవాయే, నా బహుమానము నా దేవునియొద్దనే యున్నది.
ఫిలిప్పీయులకు 2:16

దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చేందుకు తాము చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ ఎందుకూ కొరగాకుండా పోయాయని ఆ జాతి అంగీకరిస్తుంది. అయితే ఆశాభావంతో తమ భవిష్యత్తును దేవునికే విడిచిపెడుతున్నారు.

5. యెహోవా దృష్టికి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొద్దకు యాకో బును తిరిగి రప్పించుటకు ఇశ్రాయేలు ఆయనయొద్దకు సమకూర్చబడుటకు నన్ను గర్భమున పుట్టించిన యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు

ఇస్రాయేల్‌వారి ఆశాభావమూ, దేవుడు వారిని పిలిచిన పిలుపులో గల ఉద్దేశమూ తప్పక నెరవేరుతాయి. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి అంటే అభిషిక్తుడు కనిపిస్తున్నాడు. ఈయన ఇస్రాయేల్‌కు ప్రతినిధిగా ఉండి వారి తరఫున వారు దేన్ని చెయ్యలేకపోయారో దాన్ని చేస్తాడు. “గౌరవనీయుణ్ణి...బలంగా”– యేసుప్రభువు గౌరవం, బలం అంతా తండ్రి అయిన దేవునినుండి వచ్చినదే (యోహాను 5:19, యోహాను 5:30 మొ।।; యోహాను 8:50, యోహాను 8:54; యోహాను 17:1, యోహాను 17:5). “సేవకుడు”– యెషయా 42:1-9 నోట్.

6. నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.
లూకా 2:32, యోహాను 8:12, యోహాను 9:5, అపో. కార్యములు 13:47, అపో. కార్యములు 26:23

“యాకోబు”– యేసుప్రభువు దీన్ని చేస్తాడు (జెకర్యా 12:9-14; రోమీయులకు 11:25-29; ప్రకటన గ్రంథం 17:1-8). “భూమి”– కృప సంబంధమైన దేవుని ఉద్దేశాలు కేవలం ఇస్రాయేల్ జాతికే గాక ప్రపంచం మొత్తానికి వర్తిస్తాయి (లూకా 2:30-32; అపో. కార్యములు 3:19-21; రోమీయులకు 15:8-10).

7. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా మనుష్యులచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా నమ్మకమైనవాడనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనె ననియు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు.

“తృణీకారానికి”– యెషయా 53:3. ఆ జాతి మొత్తంగా తమకు దేవుని వైపుకు తిప్పగల ఏకైక వ్యక్తిని తృణీకరించారు (యెషయా 53:3; మత్తయి 27:22; యోహాను 15:24; అపో. కార్యములు 7:52). “సేవకుడు”– యేసుప్రభువు అందరికీ సేవకుడు. హేరోదు, పిలాతు ఆయన్ను అలానే చూశారు. అయితే ఆయన ఎదుట రాజులంతా మోకాళ్ళూని మ్రొక్కే సమయం రాబోతూ ఉంది (కీర్తనలు 72:8-11).

8. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర నాలకించి నీకు ఉత్తరమిచ్చితిని రక్షణదినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని. బయలువెళ్లుడి అని బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలోనున్నవారితోనుచెప్పుచు దేశమును చక్కపరచి పాడైన స్వాస్థ్యములను పంచి పెట్టుటకై నిన్ను కాపాడి ప్రజలకు నిబంధనగా నియమించితిని.
2 కోరింథీయులకు 6:2

“రక్షణ దినం”– ఈ క్రొత్త ఒడంబడిక కాలం గురించిన విషయం (2 కోరింథీయులకు 6:2). “దేశాన్ని”– యెషయా 44:26. ఈ క్రొత్త ఒడంబడిక యుగం అంతానికి ఇది సూచన. ఒక భవిష్యద్వాక్కు ఇప్పటికే కొంతవరకు నెరవేరిందంటే అది పూర్తిగా నెరవేరిందని అనుకోరాదు. “ఒడంబడిక”– యెషయా 42:6 నోట్స్ చూడండి.

9. మార్గములలో వారు మేయుదురు చెట్లులేని మిట్టలన్నిటిమీద వారికి మేపు కలుగును

10. వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొని పోవుచు నీటిబుగ్గలయొద్ద వారిని నడిపించును కాబట్టి వారికి ఆకలియైనను దప్పియైనను కలుగదు ఎండమావులైనను ఎండయైనను వారికి తగులదు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:16-17

11. నా పర్వతములన్నిటిని త్రోవగా చేసెదను నా రాజమార్గములు ఎత్తుగా చేయబడును.

12. చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచ్చుచున్నారు వీరు ఉత్తర దిక్కునుండియు పడమటి దిక్కునుండియు వచ్చుచున్నారు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచ్చుచున్నారు.

యెషయా 11:11; యెషయా 43:5-6; యెషయా 60:4. సీనీం ఈజిప్ట్‌కు దక్షిణాన ఉంది.

13. శ్రమనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను ఓదార్చియున్నాడు ఆకాశమా, ఉత్సాహధ్వని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పర్వతములారా, ఆనందధ్వని చేయుడి.
లూకా 2:25, 2 కోరింథీయులకు 7:6, ప్రకటన గ్రంథం 12:12, ప్రకటన గ్రంథం 18:20

14. అయితే సీయోనుయెహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి యున్నాడు ప్రభువు నన్ను మరచియున్నాడని అనుకొనుచున్నది.

దేవుడు తన ప్రజలను శిక్షించినప్పుడు కొన్నిసార్లు వారి మనసులో ముసురుకునే నిరుత్సాహం ఇలా ఉంటుంది (కీర్తనలు 13:1; కీర్తనలు 44:24; విలాపవాక్యములు 5:22; హెబ్రీయులకు 12:12).

15. స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండ తన చంటిపిల్లను మరచునా? వారైన మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను.

ఇక్కడినుండి అధ్యాయం చివరి వరకు దేవుడు జెరుసలం నగరాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు ఇస్రాయేల్ జాతిపట్ల తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చుకోడని మనం కలలోనైనా భావించకూడదు. ఈ వచనాల సందర్భాన్ని బట్టి చూస్తే అక్షరార్థంగా సీయోను విషయమే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది అని అర్థమౌతుంది (వ 5,16,19,22). అయితే ఇందులోని ఆధ్యాత్మిక సత్యం అన్ని యుగాల్లోనూ విశ్వాసులందరికీ వర్తిస్తుంది.

16. చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

“చెక్కాను”– నిర్గామకాండము 28:9-12 చూడండి. దేవుని చేతులపై చెక్కిన పేర్లను ఎవరు తుడిచివేయగలరు? “నా ఎదుట”– ద్వితియోపదేశకాండము 11:12 పోల్చి చూడండి.

17. నీ కుమారులు త్వరపడుచున్నారు నిన్ను నాశనముచేసి నిన్ను పాడుచేసినవారు నీలో నుండి బయలు వెళ్లుచున్నారు.

“నీ కొడుకులు”– జెరుసలంనుండి దేశాంతరం వెళ్ళినవారు తిరిగి వస్తారు.

18. కన్నులెత్తి నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొద్దకు వచ్చుచున్నారు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండ్లికుమార్తె ఒడ్డాణము ధరించుకొనునట్లు నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 14:11

“ఆభరణం”– తన ప్రజలంతా చెరనుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు సీయోనుకు కలిగే ఆనందం, గర్వం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది.

19. నివాసులు విస్తరించినందున పాడైన నీ చోట్లును బీటి స్థలములును నాశనము చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నిన్ను మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.

బబులోనునుండి యూదులు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ వచనాలు నెరవేరలేదు. అప్పుడు తిరిగి వచ్చినది కొద్దిమందే. ఎజ్రా 2:64 చూడండి. లెక్కకు అంత విస్తారంగా ఉండడం ఇంతవరకు జరగలేదు.

20. నీవు సంతానహీనురాలవైనప్పుడు నీకు పుట్టిన కుమా రులు ఈ స్థలము మాకు ఇరుకుగా ఉన్నది. ఇంక విశాలమైన స్థలము మాకిమ్మని నీ చెవులలో చెప్పుదురు.

21. అప్పుడు నీవునేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్న పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని పెంచినవా డెవడు? నేను ఒంటరికత్తెనై విడువబడితిని, వీరు ఎక్కడ ఉండిరి? అని నీ మనస్సులో నీవనుకొందువు.

తిరిగి వస్తున్న తన కుమారులను చూచి జెరుసలం తానే ఆశ్చర్యపోతుంది. 22వ వచనంలో సీయోను కుమారులకూ ఇతర జనాలకూ తేడా చెప్తున్నది కాబట్టి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది అక్షరార్థంగా యూదుల గురించేనని స్పష్టమైనట్టుంది. యెషయా 14:2; యెషయా 43:6; యెషయా 60:9 లో ఇతర జనాలు ఇస్రాయేల్‌ను తీసుకువస్తారని రాసి ఉంది.

22. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను జనములతట్టు నా చెయియెత్తుచున్నాను జనములతట్టు నా ధ్వజము ఎత్తుచున్నాను వారు నీ కుమారులను రొమ్ముననుంచుకొని వచ్చెదరు నీ కుమార్తెలు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు

23. రాజులు నిన్ను పోషించు తండ్రులుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచ్చు దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమస్కారము చేసెదరు నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు. అప్పుడు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కని పెట్టుకొనువారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

జెరుసలం ప్రియ నగరం అవుతుంది, దేశాలన్నిటికీ ప్రీతి పాత్రమౌతుంది – యెషయా 2:2-4. “ఆశాభంగం”– యెషయా 29:22; రోమీయులకు 10:11. “తెలుసుకొంటావు”– వ 26; యెషయా 60:16; యెహేజ్కేలు 12:20; యెహేజ్కేలు 13:9; యెహేజ్కేలు 36:38.

24. బలాఢ్యుని చేతిలోనుండి కొల్లసొమ్ము ఎవడు తీసికొన గలడు? భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురా?
మత్తయి 12:29

దేవుడు బందీలైన ఇస్రాయేల్‌వారిని విడిపించి వారి దేశానికి చేరుస్తాడు. శత్రువులు కొల్లగొట్టిన వారి సంపదను కూడా తిరిగి సమకూరుస్తాడు – యెహేజ్కేలు 14:2 మొ।।.

25. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు బలాఢ్యులు చెరపట్టినవారు సహితము విడిపింప బడుదురు భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుద్ధము చేయువారితో నేనే యుద్ధము చేసెదను నీ పిల్లలను నేనే రక్షించెదను.

26. యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ విమోచకుడనియు మనుష్యు లందరు ఎరుగునట్లు నిన్ను బాధపరచువారికి తమ స్వమాంసము తినిపించె దను క్రొత్త ద్రాక్షారసముచేత మత్తులైనట్టుగా తమ రక్తము చేత వారు మత్తులగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:6

ఇస్రాయేల్‌వారి శత్రువులు ఇస్రాయేల్‌ను ఎలా చేశారో దేవుడు ఆ శత్రువులకు అదే గతి పట్టిస్తాడు (విలాపవాక్యములు 4:10). “యాకోబు”– దేవుడు ఇస్రాయేల్ పట్ల చేసే చర్యలను బట్టి, ముఖ్యంగా ఈ యుగాంతంలో చేయబోయే చర్యలను బట్టి ఆయన ఆ జాతిని గాని, ఆ నగరాన్ని గాని పూర్తిగా విడిచిపెట్టెయ్యలేదనీ, రక్షించాడనీ సకల మానవాళీ తెలుసుకుంటుంది.