Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Hebrews - హెబ్రీయులకు 1

1. పూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తలద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు

1. IN MANY separate revelations [each of which set forth a portion of the Truth] and in different ways God spoke of old to [our] forefathers in and by the prophets,

2. ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించెను.
ద్వితియోపదేశకాండము 32:18, కీర్తనలు 2:8

2. [But] in the last of these days He has spoken to us in [the person of a] Son, Whom He appointed Heir and lawful Owner of all things, also by and through Whom He created the worlds and the reaches of space and the ages of time [He made, produced, built, operated, and arranged them in order].

3. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును,3 ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునైయుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె అంత శ్రేష్ఠుడై, ఉన్నత లోక
కీర్తనలు 45:2, కీర్తనలు 110:1

3. He is the sole expression of the glory of God [the Light-being, the out-raying or radiance of the divine], and He is the perfect imprint and very image of [God's] nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by His mighty word of power. When He had by offering Himself accomplished our cleansing of sins and riddance of guilt, He sat down at the right hand of the divine Majesty on high,

4. మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుం డెను.
కీర్తనలు 45:2

4. [Taking a place and rank by which] He Himself became as much superior to angels as the glorious Name (title) which He has inherited is different from and more excellent than theirs.

5. ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కని యున్నాను అనియు, ఇదియుగాక నేను ఆయనకు తండ్రినైయుందును, ఆయన నాకు కుమారుడైయుండును అనియు ఆ దూతలలో ఎవనితోనైన ఎప్పుడైనను చెప్పెనా ?
2 సమూయేలు 7:14, 1 దినవృత్తాంతములు 17:13, కీర్తనలు 2:7

5. For to which of the angels did [God] ever say, You are My Son, today I have begotten You [established You in an official Sonship relation, with kingly dignity]? And again, I will be to Him a Father, and He will be to Me a Son? [II Sam. 7:14; Ps. 2:7.]

6. మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమస్కారము చేయవలెనని చెప్పుచున్నాడు.
ద్వితియోపదేశకాండము 32:43, కీర్తనలు 97:7

6. Moreover, when He brings the firstborn Son again into the habitable world, He says, Let all the angels of God worship Him.

7. తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలలుగాను చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూర్చి చెప్పుచున్నాడు
కీర్తనలు 104:4

7. Referring to the angels He says, [God] Who makes His angels winds and His ministering servants flames of fire; [Ps. 104:4.]

8. గాని తన కుమారునిగూర్చియైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునది;నీ రాజదండము న్యాయార్థమయినది.
కీర్తనలు 45:6-7

8. But as to the Son, He says to Him, Your throne, O God, is forever and ever (to the ages of the ages), and the scepter of Your kingdom is a scepter of absolute righteousness (of justice and straightforwardness).

9. నీవు నీతిని ప్రేమించితివి దుర్నీతిని ద్వేషించితివి అందుచేత దేవుడు నీతోడివారికంటె నిన్ను హెచ్చించునట్లుగా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను.
కీర్తనలు 45:6-7

9. You have loved righteousness [You have delighted in integrity, virtue, and uprightness in purpose, thought, and action] and You have hated lawlessness (injustice and iniquity). Therefore God, [even] Your God (Godhead), has anointed You with the oil of exultant joy and gladness above and beyond Your companions. [Ps. 45:6, 7.]

10. మరియు ప్రభువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి
ఆదికాండము 1:1, కీర్తనలు 102:25-26

10. And [further], You, Lord, did lay the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the works of Your hands.

11. ఆకాశములుకూడ నీ చేతిపనులే అవి నశించును గాని నీవు నిలిచియుందువు అవన్నియు వస్త్రమువలె పాతగిలును

11. They will perish, but You remain and continue permanently; they will all grow old and wear out like a garment.

12. ఉత్తరీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వస్త్రమువలె మార్చబడును గాని నీవు ఏకరీతిగానే యున్నావు నీ సంవత్సరములు తరుగవు అని చెప్పుచున్నాడు.

12. Like a mantle [thrown about one's self] You will roll them up, and they will be changed and replaced by others. But You remain the same, and Your years will never end nor come to failure. [Ps. 102:25-27.]

13. అయితే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయు వరకు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూర్చియైనయెప్పుడైనను చెప్పెనా?
కీర్తనలు 110:1

13. Besides, to which of the angels has He ever said, Sit at My right hand [associated with Me in My royal dignity] till I make your enemies a stool for your feet? [Ps. 110:1.]

14. వీరందరు రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోవువారికి పరి చారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా?
కీర్తనలు 33:6, కీర్తనలు 33:9, కీర్తనలు 34:7, కీర్తనలు 91:11-12

14. Are not the angels all ministering spirits (servants) sent out in the service [of God for the assistance] of those who are to inherit salvation?