Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 21 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. అంతట నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముద్రమును ఇకను లేదు.
యెషయా 65:17, యెషయా 66:22

1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. And there was no more sea.

2. మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుద్ధపట్టణము తన భర్తకొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లికుమార్తెవలె సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్దనుండి దిగి వచ్చుట చూచితిని.
యెషయా 52:1, యెషయా 61:10

2. Then I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, having been prepared like a bride having been adorned for her husband.

3. అప్పుడుఇదిగో దేవుని నివాసము మనుష్యులతో కూడ ఉన్నది, ఆయన వారితో కాపుర ముండును, వారాయన ప్రజలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి తోడైయుండును.
లేవీయకాండము 26:11-12, 2 దినవృత్తాంతములు 6:18, యెహేజ్కేలు 37:27, జెకర్యా 2:10

3. And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and He shall dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them.

4. ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని సింహాసనములోనుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని.
యెషయా 25:8, యెషయా 35:10, యెషయా 65:19, యిర్మియా 31:16, యెషయా 65:17

4. And He shall wipe away every tear from their eyes; and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying out; neither shall there be any more pain, for the former things have passed away."

5. అప్పుడు సింహాసనాసీనుడైయున్నవాడుఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పెను; మరియు--ఈ మాటలు నమ్మకమును నిజమునై యున్నవి గనుక వ్రాయుమని ఆయన నాతో చె
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనలు 47:8, యెషయా 6:1, యెషయా 43:19, యెహేజ్కేలు 1:26-27

5. Then He who sat on the throne said, "Behold, I am making all things new." And He said to me, "Write, for these words are faithful and true."

6. మరియు ఆయన నాతో ఇట్లనెనుసమాప్తమైనవి; నేనే అల్ఫాయు ఓమెగయు, అనగా ఆదియు అంతమునై యున్నవాడను; దప్పిగొను వానికి జీవజలముల బుగ్గలోని జలమును నేను ఉచితముగా అనుగ్రహింతును.
కీర్తనలు 36:9, యెషయా 44:6, యెషయా 48:12, యెషయా 55:1, యిర్మియా 2:13, జెకర్యా 14:8

6. And He said to me, " I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give from the spring of the water of life freely to him that is thirsty.

7. జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించు కొనును; నేనతనికి దేవుడనై యుందును అతడు నాకు కుమారుడై యుండును.
2 సమూయేలు 7:14, కీర్తనలు 89:26

7. He that overcomes I shall give to him these things, and I shall be God to him, and he shall be to Me a son.

8. పిరికివారును, అవిశ్వాసులును, అసహ్యులును, నరహంతకులును, వ్యభిచారులును, మాంత్రి కులును, విగ్రహారాధకులును, అబద్ధికులందరును అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము.
ఆదికాండము 19:24, కీర్తనలు 11:6, యెషయా 30:33, యెహేజ్కేలు 38:22

8. But the cowardly, and unbelieving, and sinners, and abominable, and murderers, and fornicators, and drug users, and idolaters, and all who are false shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death."

9. అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళ్లతో నిండిన యేడు పాత్రలను పట్టుకొనియున్న యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచ్చి ఇటు రమ్ము, పెండ్లికుమార్తెను, అనగా గొఱ్ఱపిల్లయొక్క భార్యను నీకు చూ
లేవీయకాండము 26:21

9. Then one of the seven angels who had the seven bowls being full with the seven last plagues came to me and spoke with me, saying, "Come, I will show you the wife, the bride of the Lamb."

10. ఆత్మవశుడనైయున్న నన్ను యెత్తయిన గొప్ప పర్వతముమీదికి కొనిపోయి, యెరూషలేము అను పరిశుద్ధ పట్టణము దేవుని మహిమగలదై పరలోక మందున్న దేవుని యొద్దనుండి దిగివచ్చుట నాకు చూపెను.
యెహేజ్కేలు 40:2, యెషయా 52:1

10. And he carried me away in spirit onto a great and high mountain, and he showed to me the holy city Jerusalem, coming down out of heaven from God,

11. దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూర్యకాంతమువంటి అమూల్య రత్నమును పోలియున్నది.
యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, యెషయా 60:19

11. having the glory of God. Its radiance was like a most precious stone, like a jasper stone, [clear as] crystal,

12. ఆ పట్టణమునకు ఎత్తయిన గొప్ప ప్రాకారమును పండ్రెండు గుమ్మములును ఉండెను; ఆ గుమ్మములయొద్ద పన్నిద్దరు దేవదూతలుండిరి, ఇశ్రా యేలీయుల పండ్రెండు గోత్రముల నామములు ఆ గుమ్మముల మీద వ్రాయబడియున్నవి.
నిర్గామకాండము 28:21, యెహేజ్కేలు 48:31-34

12. having a wall great and high, having twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written on them, which are the names of the twelve tribes of the sons of Israel:

13. తూర్పువైపున మూడు గుమ్మములు, ఉత్తరపువైపున మూడు గుమ్మములు, దక్షిణపు వైపున మూడు గుమ్మములు, పశ్చిమపువైపున మూడు గుమ్మము లున్నవి.
నిర్గామకాండము 28:21, యెహేజ్కేలు 48:31-34

13. three gates on the east, three gates on the north, three gates on the south, and three gates on the west.

14. ఆ పట్టణపు ప్రాకారము పండ్రెండు పునాదులుగలది, ఆ పునాదులపైనగొఱ్ఱ పిల్లయొక్క పన్నిద్దరు అపొస్తలుల పండ్రెండు పేర్లు కనబడుచున్నవి.

14. And the wall of the city had twelve foundations, and on them were the twelve names of the twelve apostles of the Lamb.

15. ఆ పట్టణమును దాని గుమ్మములను ప్రాకారమును కొలుచుటకై నాతో మాటలాడు వాని యొద్ద బంగారు కొలకఱ్ఱ యుండెను.
యెహేజ్కేలు 40:3, యెహేజ్కేలు 40:5

15. And he who spoke with me had a measure, a golden reed, so that he might measure the city, and its gates.

16. ఆ పట్టణము చచ్చవుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడల్పుతో సమానము. అతడు ఆ కొలకఱ్ఱతో పట్టణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని పొడుగును ఎత్తును వెడల్పును సమముగా ఉన్నది.
యెహేజ్కేలు 43:16, యెహేజ్కేలు 48:16-17

16. The city is laid out [like] a square; its length is as great as its breadth. And he measured the city with the reed: twelve thousand furlongs. Its length, breadth, and height are equal.

17. మరియు అతడు ప్రాకారమును కొలువగా అది మనుష్యుని కొలత చొప్పున నూట నలుబదినాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూతకొలతయే.
యెహేజ్కేలు 41:5, యెహేజ్కేలు 48:16-17

17. And its wall is one hundred and forty-four cubits, [by the] measure of a man, which is, of an angel.

18. ఆ పట్టణపు ప్రాకారము సూర్యకాంతములతో కట్టబడెను; పట్టణము స్వచ్ఛమగు స్ఫటికముతో సమానమైన శుద్ధసువర్ణముగా ఉన్నది.
యెషయా 54:11-12

18. And the construction of its wall was of jasper; and the city was pure gold, like transparent glass.

19. ఆ పట్టణపు ప్రాకారపు పునాదులు అమూల్యమైన నానావిధ రత్నములతో అలంకరింపబడియుండెను. మొదటి పునాది సూర్యకాంతపురాయి, రెండవది నీలము, మూడవది యమునారాయి, నాలుగవది పచ్చ,
యెషయా 54:11-12

19. The foundations of the wall of the city [were] adorned with every precious stone: the first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald,

20. అయిదవది వైడూర్యము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువర్ణరత్నము, ఎనిమిదవది గోమేధికము, తొమ్మిదవది పుష్యరాగము, పదియవది సువర్ణల శునీయము, పదకొండవది పద్మరాగము,

20. the fifth sardonyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst.

21. దాని పండ్రెండు గుమ్మములు పండ్రెండు ముత్యములు; ఒక్కొక గుమ్మము ఒక్కొక ముత్యముతో కట్టబడియున్నది. పట్టణపు రాజవీధి శుద్ధ సువర్ణమయమై స్వచ్ఛమైన స్ఫటికమును పోలియున్నది.

21. The twelve gates are twelve pearls: each one of the gates was [made] of one pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass.

22. దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సర్వాధి కారియైన దేవుడగు ప్రభువును గొఱ్ఱపిల్లయు దానికి దేవాలయమై యున్నారు.
ఆమోసు 4:13

22. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty is its temple, also the Lamb.

23. ఆ పట్టణములో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికక్కరలేదు; దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది. గొఱ్ఱపిల్లయే దానికి దీపము.
యెషయా 60:1-2, యెషయా 60:19

23. The city had no need of the sun nor of the moon to shine, for the very glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb.

24. జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసికొనివత్తురు.
యెషయా 60:2, యెషయా 60:3, యెషయా 60:5, యెషయా 60:10-11

24. And the nations shall walk in its light, and the kings of the earth shall bring to it [the] glory and honor of the nations into it.

25. అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటివేళ ఏమాత్రమును వేయబడవు.
జెకర్యా 14:7, యెషయా 60:10-11

25. And its gates shall by no means be closed by day, for night shall not exist there.

26. జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచ్చెదరు.
కీర్తనలు 72:10-11

26. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it, so that they may enter.

27. గొఱ్ఱపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయ బడినవారే దానిలో ప్రవేశింతురు గాని నిషిద్ధమైన దేదైనను, అసహ్యమైనదానిని అబద్ధమైనదానిని జరిగించు వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు.
కీర్తనలు 69:28, దానియేలు 12:1, యెషయా 52:1

27. But there shall by no means enter into it any common [thing], and the [one] doing an abomination and a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life.