నాతాను (నాతాను)


దాత, దానముగా నిచ్చెను

Telugu Keyboard help