Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Timothy I - 1 తిమోతికి 5

1. వృద్ధుని గద్దింపక తండ్రిగా భావించి అతని హెచ్చ రించుము.
లేవీయకాండము 19:32

1. The elder to Gaius the beloved, whom I love in truth.

2. అన్నదమ్ములని ¸యవనులను, తల్లులని వృద్ధ స్త్రీలను, అక్కచెల్లెండ్రని పూర్ణపవిత్రతతో ¸యవనస్త్రీలను హెచ్చరించుము.

2. Beloved, I pray that in all things you may prosper and be in health, even as your soul prospers.

3. నిజముగా అనాథలైన విధవరాండ్రను సన్మానింపుము.

3. For I rejoiced greatly, when brothers came and bore witness to your truth, even as you walk in truth.

4. అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిల్లలు గాని మనుమలు గాని యుండిన యెడల, వీరు మొదట తమ యింటివారియెడల భక్తి కనుపరచుటకును, తమ తలిదండ్రులకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకు

4. I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth.

5. అయితే నిజముగా అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియై యుండి, దేవునిమీదనే తన నిరీక్షణనుంచుకొని, విజ్ఞాప నలయందును ప్రార్థనలయందును రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును.
యిర్మియా 49:11

5. Beloved, you do a faithful work in whatever you do toward those who are brothers and strangers as well;

6. సుఖభోగములయందు ప్రవర్తించునది బ్రదుకు చుండియు చచ్చినదైయుండును.

6. who bore witness to your love before the church: whom you will do well to set forward on their journey worthily of God:

7. వారు నిందారహితులై యుండునట్లు ఈలాగు ఆజ్ఞాపించుము.

7. because for the sake of the Name they went forth, taking nothing of the Gentiles.

8. ఎవడైనను స్వకీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరక్షింపక పోయినయెడల వాడు విశ్వాసత్యాగము చేసినవాడై అవిశ్వాసికన్న చెడ్డవాడై యుండును.

8. We therefore ought to welcome such, that we may be coworkers for the truth.

9. అరువది ఏండ్ల కంటె తక్కువవయస్సు లేక, ఒక్క పురుషునికే భార్యయై,

9. I wrote somewhat to the church: but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, doesn't receive us.

10. సత్‌క్రియలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిల్లలను పెంచి, పరదేశులకు అతిథ్యమిచ్చి, పరిశుద్ధుల పాదములు కడిగి, శ్రమపడువారికి సహాయముచేసి, ప్రతి సత్కార్యముచేయ బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండ్ర లెక్కలో చేర్చవచ్చును.

10. Therefore, if I come, I will bring to remembrance his works which he does, talking foolishly against us with wicked words. And not content with this, he doesn't receive the brothers either, and he forbids and casts out of the church those who would.

11. ¸యవనస్థులైన విధవ రాండ్రను లెక్కలో చేర్చవద్దు;

11. Beloved, don't imitate that which is evil, but that which is good. He who does good is of God: he who does evil has not seen God.

12. వారు క్రీస్తునకు విరోధముగా నిరంకుశలైనప్పుడు తమ మొదటి విశ్వాసమును వదలుకొనిరను తీర్పుపొందినవారై పెండ్లాడగోరుదురు.

12. Demetrius has the witness of all [men], and of the truth itself: yes, we also bear witness; and you know that our witness is true.

13. మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బద్ధకురాం డ్రగుటకు మాత్రమేగాక, ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరు బోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేర్చు కొందురు.

13. I had many things to write to you, but I am unwilling to write [them] to you with ink and pen:

14. కాబట్టి ¸యవన స్త్రీలు వివాహము చేసికొని పిల్లలను కని గృహపరిపాలన జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియ్యకుండవలెనని కోరు చున్నాను.

14. but I hope shortly to see you, and we will speak face to face. [15] Peace [be] to you. The friends greet you. Greet the friends by name.