జెఫన్యా (జెఫన్యా)


యెహోవా దాచినవాడు

Telugu Keyboard help