Esther - ఎస్తేరు 8 | View All

1. ఆ దినమున రాజైన అహష్వేరోషు యూదులకు శత్రువుడైన హామాను ఇంటిని రాణియైన ఎస్తేరున కిచ్చెను ఎస్తేరు మొర్దెకై తనకు ఏమి కావలెనో రాజునకు తెలియ జేసినమీదట అతడు రాజు సన్నిధికి రాగా

1. And in that day King Artaxerxes gave to Esther all that belonged to Haman the slanderer. And Mordecai was called by the king; for Esther had shown that he was related to her.

2. రాజు హామాను చేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొర్దెకైకి ఇచ్చెను. ఎస్తేరు మొర్దెకైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను.

2. And the king took the ring which he had taken away from Haman, and gave it to Mordecai. And Esther appointed Mordecai over all that had been Haman's.

3. మరియఎస్తేరు రాజు ఎదుట మనవి చేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధ ముగా తలంచిన యోచనను వ్యర్థపరచుడని కన్నీళ్లతో అతని వేడుకొనగా

3. And she spoke yet again to the king, and fell at his feet, and beseeched [him] to do away the mischief of Haman, and all that he had done against the Jews.

4. రాజు బంగారు దండమును ఎస్తేరు తట్టు చాపెను. ఎస్తేరు లేచి రాజు ఎదుట నిలిచి

4. Then the king stretched out to Esther the golden scepter; and Esther arose to stand near the king.

5. రాజవైన తమకు సమ్మతియైన యెడలను,తమ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాననై రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుక్తముగా తోచిన యెడలను, తమ దృష్టికి నేను ఇంపైన దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంస్థానములలో నుండు యూదులను నాశనముచేయవలెనని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వ్రాయించిన తాకీదులచొప్పున జరుగకుండునట్లు వాటిని రద్దుచేయుటకు ఆజ్ఞ ఇయ్యుడి.

5. And Esther said, If it seems good to you, and [if] I have found favor [in your sight], let an order be sent that the letters sent by Haman may be reversed, that were written for the destruction of the Jews, who are in your kingdom.

6. నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశముయొక్క నాశనమును చూచి నేను ఏలాగు సహింప గలనని మనవిచేయగా

6. For how shall I be able to look upon the affliction of my people, and how shall I be able to survive the destruction of my relatives?

7. రాజైన అహష్వేరోషు రాణియైన ఎస్తేరునకును యూదుడైన మొర్దెకైకిని ఈలాగు సెల విచ్చెనుహామాను ఇంటిని ఎస్తేరున కిచ్చియున్నాను; అతడు యూదులను హతముచేయుటకు ప్రయత్నించి నందున అతడు ఉరికొయ్యమీద ఉరితీయబడెను.

7. And the king said to Esther, If I have given and freely granted you all that was Haman's, and hanged him on a gallows, because he laid his hands upon the Jews, what do you yet further seek?

8. అయితే రాజుపేరట వ్రాయబడి రాజు ఉంగరముతో ముద్రింపబడిన తాకీదును ఏ మానవుడును మార్చజాలడు; కాగా మీకిష్టమైనట్లు మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున తాకీదు వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముద్రించుడి.

8. Write also in my name, as it seems good to you, and seal [it] with my ring; for whatever [orders] are written at the command of the king, and sealed with my ring, it is not lawful to revoke them.

9. సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దిన మందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; మొర్దెకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు వ్యాపించియున్న నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములలోనున్న అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంస్థానములకును దాని దాని వ్రాతనుబట్టియు దాని దాని భాషనుబట్టియు తాకీదులు వ్రాయబడెను.

9. So the scribes were called in the first month, which is Nisan, on the twenty-third day of the same year. And [orders] were written concerning the Jews, whatever [the king had] commanded to the local governors and chiefs of the satraps, from India even to Ethiopia, a hundred and twenty-seven satraps, according to the several provinces, according to their dialects.

10. రాజైన అహష్వేరోషు పేరట తాకీదులు మొర్దెకై వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో ముద్రించి గుఱ్ఱములమీద, అనగా రాజనగరుపనికి పెంచ బడిన బీజాశ్వములమీద అంచెగాండ్ర నెక్కించి ఆ తాకీ దులను వారిచేత పంపెను.

10. And they were written by order of the king, and sealed with his ring, and they sent the letters by couriers.

11. రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సంస్థానములన్నిటిలో ఒక్క దినమందే, అనగా అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందే ప్రతి పట్టణమునందుండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా ప్రదేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు జనుల సైనికులనందరిని, శిశు వులను స్త్రీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిర్మూల పరచి

11. In it he charged them to use their [own] laws in every city, and to help each other, and to treat their adversaries, and those who attacked them, as they pleased,

12. వారి వస్తువులను కొల్లపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచ్చెనని దానియందు వ్రాయబడెను.

12. on one day in all the kingdom of Artaxerxes, on the thirteenth [day] of the twelfth month, which is Adar.

13. మరియు ఈ తాకీదుకు ప్రతులు వ్రాయించి ఆ యా సంస్థానముల లోని జనులకందరికి పంపించవలెననియు,యూదులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనుటకు ఒకానొక దినమందు సిద్ధముగా ఉండవలెననియు ఆజ్ఞ ఇయ్యబడెను.

13. And the following is the copy of the letter of the orders: The great King Artaxerxes sends greeting to the rulers of [the] provinces [in] a hundred and twenty-seven satraps, from India to Ethiopia, even to those who are faithful to our interests. Many who have been frequently honored by the most abundant kindness of their benefactors have conceived ambitious designs, and not only endeavor to hurt our subjects, but moreover, not being able to bear prosperity, they also endeavor to plot against their own benefactors. And they not only would utterly abolish gratitude from among men, but also, elated by the boastings of men who are strangers to all that is good, they suppose that they shall escape the sin-hating vengeance of the ever-seeing God. And oftentimes [evil] exhortation has made partakers of the guilt of shedding innocent blood, and has involved in irremediable calamities, many of those who were appointed to offices of authority, who had been entrusted with the management of their friends' affairs. While [men], by the false sophistry of an evil disposition, have deceived the simple candor of the ruling powers. And it is possible to see [this], not so much from more ancient traditionary accounts, as it is immediately in your power [to see it] by examining what things have been wickedly perpetrated by the baseness of men holding power in an unworthy manner. And [it is right] to take heed with regard to the future, that we may maintain the government in undisturbed peace for all men, adopting [needful] changes, and ever judging those cases which come under [our] notice, with truly equitable decision. For whereas Haman, a Macedonian, the son of Hammedatha, in reality an alien from the blood of the Persians, and differing widely from our mild course of government, having been hospitably entertained by us, obtained so large a share of our universal kindness, as to be called our father, and to continue the person next to the royal throne, reverenced by all. [He, however,] overcome by the pride [of his station], endeavored to deprive us of our dominion, and our life; having by various and subtle artifices demanded for destruction both Mordecai, our deliverer and perpetual benefactor, and Esther, the blameless consort of [our] kingdom, with their whole nation. For by these methods, the thought, having surprised us in a defenseless rate, to transfer the dominion of the Persians to the Macedonians. But we find that the Jews, who have been consigned to destruction by the most abominable of men, are not malefactors, but living according to the most just laws, and being the sons of the living God, the Most High and Mighty, who maintains the kingdom, to us as well as to our forefathers, in the most excellent order. You will therefore do well in refusing to obey the letters sent by Haman the son of Hammedatha, because he that has done these things has been hanged with his whole family at the gates of Susa, Almighty God having swiftly returned to him a worthy recompense. [We beseech you], therefore, having openly published a copy of this letter in every place, to give the Jews permission to use their own lawful customs, and to strengthen them, that on the thirteenth [day] of the twelfth month [of] Adar, on that same day, they may defend themselves against those who attacked them in a time of affliction. For in the place of the destruction of the chosen race, Almighty God has granted them this [time of] gladness. Therefore you also among your [notable] feasts, keep a distinct day with all festivity, that both now and hereafter it may be a day of deliverance to us and those who are well disposed toward the Persians, but to those that plotted against us a memorial of destruction. And every city and province collectively, which shall not do accordingly, shall be consumed with vengeance by spear and fire. It shall be made not only inaccessible to men, but also most hateful to wild beasts and birds forever. And let the copies be posted in conspicuous places throughout the kingdom, and let all the Jews be ready against this day, to fight against their enemies.

14. రాజ నగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశ్వములమీద నెక్కిన అంచె గాండ్రు రాజు మాటవలన ప్రేరేపింప బడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను.

14. So the horsemen went forth with haste to perform the king's commands; and the ordinance was also published in Susa.

15. అప్పుడు మొర్దెకై ఊదావర్ణమును తెలుపువర్ణ మునుగల రాజవస్త్రమును బంగారపు పెద్దకిరీటమును అవిసె నారతో చేయబడిన ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమిత్తము షూషను పట్టణము ఆనందించి సంతోష మొందెను.

15. And Mordecai went forth clothed in the royal apparel, and wearing a golden crown, and a diadem of fine purple linen. And the people in Susa saw [it] and rejoiced.

16. మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను.

16. And the Jews had light and gladness,

17. రాజుచేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమందును ప్రతి పట్టణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోష మును కలిగెను, అది శుభదినమని విందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయముకలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించిరి.

17. in every city and province wherever the ordinance was published: wherever the proclamation took place, the Jews had joy and gladness, feasting and mirth. And many of the Gentiles were circumcised, and became Jews, for fear of the Jews.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |