అహరోను (Aharon)


Aharon or Aaron. అహరోను అనగా వెలుగునిచ్చు వాడు అని అర్ధము


Telugu Keyboard help