ఉల్లా (ఉల్లా)


కాడి లేక భారము

Bible Results

"ఉల్లా" found in 7 books or 10 verses

1 దినవృత్తాంతములు (1)

7:39 ఉల్లా కుమారులు ఆరహు హన్నియేలు రిజెయా.

కీర్తనల గ్రంథము (1)

137:3 అచ్చట మనలను చెరగొన్నవారు ఒక కీర్తనపాడుడి అనిరి మనలను బాధించినవారు సీయోను కీర్తనలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉల్లాసము గోరిరి

ప్రసంగి (1)

9:7 నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అన్నము తినుము, ఉల్లాసపు మనస్సుతో నీ ద్రాక్షారసము త్రాగుము; ఇది వరకే దేవుడు నీ క్రియలను అంగీకరించెను.

యెషయా (2)

22:2 ఏమివచ్చి నీలోనివారందరు మేడలమీది కెక్కి యున్నారు? అల్లరితో నిండి కేకలువేయు పురమా, ఉల్లాసముతో బొబ్బలు పెట్టు దుర్గమా, నీలో హతులైనవారు ఖడ్గముచేత హతముకాలేదు యుద్ధములో వధింపబడలేదు.
61:3 సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతివస్త్రమును వారికిచ్చుటకును ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు. యెహోవా తన్ను మహిమపరచుకొనునట్లు నీతి అను మస్తకివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెట్లనియు వారికి పేరు పెట్ట బడును.

యిర్మియా (2)

7:34 ఉల్లాస ధ్వనియు ఆనందధ్వనియు పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము తప్పక పాడైపోవును.
25:10 సంతోషనాదమును ఉల్లాస శబ్దమును, పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును తిరుగటిరాళ్ల ధ్వనిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను.

జెకర్యా (1)

9:9 సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు.

అపో. కార్యములు (2)

2:28 నాకు జీవమార్గములు తెలిపితివి నీ దర్శన మనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసముతో నింపెదవు
14:17 అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వర్షమును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్నుగూర్చి సాక్ష్యములేకుండ చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పిరి. ¸

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"ఉల్లా" found in 15 lyrics.

ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము - Aahaa Yemaanandam Aahaa Yemaanandamu

ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది - Ullaasa Jeevitham Adi Oohaku Andanidi

ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా - Oohinchalenayyaa Vivarinchlenayyaa

ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించండి - Ellappudunu Prabhuvunandu Aanandinchandi

కృప సత్య సంపూర్ణుడా

నీ మాట నా పాటగా - అనుక్షణం పాడనీ

నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు - Nibbaram Kaligi Dhairyamugundu

ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే అనుదినం - Prabhu Sannidhilo Aanandame Ullaasame Anudinam

వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది క్రిస్మస్ పండుగా - Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas Pandugaa

సర్వాంగ కవచము నీవే - Sarvaanga Kavachamu Neeve

స్వఛ్చంద సీయోను వాసి - Swachchandha Seeyonu Vaasi

స్వఛ్చంద సీయోను వాసి - Swachchandha Seeyonu Vaasi

సుదూరము ఈ పయనము ముందు ఇరుకు మార్గము - Sudhooramu Ee Payanamu Mundu Iruku Maargamu

సృష్టికర్తవైన యెహోవా - Srushtikarthavaina Yehovaa

హే హే మనసంతా నిండే

Sermons and Devotions

Back to Top
"ఉల్లా" found in 18 contents.

సంపద-నిర్మాణ రహస్యం
సంపద-నిర్మాణ రహస్యంసామెతలు 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధిపొందువారు కలరు తగినదానికన్న తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు.అవును, ఈ రకమైన ఆర్థికశాస్త్ర నియమాన్ని ఏ వ్యాపార పుస్తకాల్లో  లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు వివరించలేవు. ఇది తన ప్రజలకు పరలోక దే

నేనేందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు?
ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనీ ఆలోచించే వారి పట్ల మన హృదయం కలవరపడ్తుంది. నిరాశ, నిస్పృహల మధ్యన సతమతమవుతూ అటువంటి ఆలోచనలకు లోనైన వ్యక్తివి నీవే అయితే నీవు ఒక లోతైన గుంటలో వున్నట్లు, ఇంకా మంచి స్ధితిగతులుంటాయనే నిరీక్షణను అనుమానించవచ్చు. నిన్నెవరు అర్దంచేసుకోవటంలేదని, ఆదరించువారు లేరని అనిపించవచ్చు. ఈ జీవిత

మద్యపానము/ ద్రాక్షారసము సేవించుట విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? క్రైస్తవులు మద్యపానమును/ ద్రాక్షారసము సేవించుట పాపమా?
మద్యపానము సేవించుట విషయమై అనేక లేఖనభాగాలున్నయి(లేవీకాండము 10:9; సంఖ్యాకాండము 6:3; ద్వితియోపదేశకాండము 29:6; న్యాయాధిపతులు 13:4, 7, 14; సామేతలు 20:1; 31:4; యెషయా 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). ఏదిఏమైనప్పటికి లేఖనములు ఓ క్రైస్తవుడ్ని బీరు, ద్రాక్షారసము మద్యమును కలిగిన మరి ఏ ఇతర పానీయములు తాగకూ

Day 104 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూత శబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైనవారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితో కూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘములమీద కొనిపోబడుదుము (1థెస్స 4:16,17). యేసు ప్రభువు సమాధినుండి లేచి

Day 115 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మగ్దలేనే మరియయు, వేరొక మరియయు, అక్కడనే సమాధికి ఎదురుగా కూర్చుండియుండిరి (మత్తయి 27:61). విచారం అన్నది ఎంత అర్థంలేని విషయం! అది నేర్చుకోదు, తెలుసుకోదు. కనీసం ప్రయత్నించదు. ఈ మరియలిద్దరూ కుమిలిపోతూ ప్రభువు సమాధి ద్వారం దగ్గర కూర్చుని ఉన్నప్పుడు, ఇప్పటిదాకా పునరుత్థానోత్సవాలతో జయార్భాటంతో గ

Day 145 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను (2 తిమోతి 2: 10). యోబు బూడిదలో కూర్చుని, తనకి వాటిల్లిన శ్రమ గురించి హృదయాన్ని క్షిణింపచేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం ఆయనకి తెలిసినట్లయితే ఎంతో ధైర్యం తెచ్చుకునేవాడు - ఈ లోకాన

Day 212 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
కార్యములయందు నేర్పరియై వారిని నడిపించెను (కీర్తనలు 78:72). నువ్వు నడవవలసిన దారి గురించి సందేహమేమైనా ఉంటే, నీ నిర్ణయాన్ని దేవుని ఆత్మ యెదుట ఉంచు. వెళ్ళవలసిన దారీని తప్ప మిగతా దారులన్నిటినీ మూసెయ్యమని ఆయన్ను అడుగు. ఈ లోపల నువ్వున్న దారిలోనే కొనసాగుతూ దేవుని నుండి ప్రస్తుతానికి నడిపింపు ఏదీ

Day 221 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నీవలన బలము నొందు మనుష్యులు ధన్యులు.. వారు బాకా లోయలోబడి వెళ్ళుచు దానిని జలమయముగా చేయుదురు (కీర్తనలు 84:5,6). తేలిక హృదయాలతో ఉల్లాసంగా ఉన్నవాళ్ళకు ఓదార్పు కలగదు. మనం అట్టడుగుకి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడే దేవుని నుండి వచ్చే అతి ప్రశస్తమైన బహుమానం, ఓదార్పును మనం పొందగలం. అప్పుడే ఆయన పనిలో ఆయనతో

Day 225 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మేఘములు వర్షముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును (ప్రసంగి 11:3). అయితే మనం కమ్ముకున్న మబ్బుల్ని చూసి భయపడతామెందుకు? నిజమే కొంతసేపు అవి సూర్యుణ్ణి కప్పేస్తాయి. కాని ఆర్పెయ్యవుగా. త్వరలోనే సూర్యుడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు. పైగా ఆ కారు మబ్బులనిండా వర్షం ఉంది. అవి ఎంత నల్లగా ఉంటే అంత సమృద్ధిగా

Day 306 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సంఘమయితే . . . ప్రార్థన చేయుచుండెను (అపొ.కా. 12:5). ప్రార్థన మనలను దేవునితో కలిపే లింకు వంటిది. ఇది అగాధాలన్నిటినీ దాటించే వంతెన. ప్రమాదాలు, అవసరాలు అనే గోతుల మీదుగా మనలను అది దాటిస్తుంది. ఇక్కడ అపొస్తలుల కాలంనాటి సంఘం కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. పేతురు చెరసాలలో ఉన్నాడు. య

ఉల్లాసము తో నడచుట
~ యేసు ఈ భూమ్మీద నడిచినప్పుడు తండ్రి యందు ఉన్న ఆనందముతో నడిచియుంటాడని ఆలోచించావా? ~ అవును..!! దయ్యములను వెళ్లగొట్టినప్పుడు, వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచినప్పుడు, జనములకు బోధించినపుడు ఆయన ఎంతో సంతోషముతో ఉన్నాడు. ~ ఆయన ఈ లోకమును విడిచి వెళ్ళే ముందు మనము ఆయనలో ఉండి ఆయన ఉద్దేశ్యం చొప్పు

Day 347 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అంధకారస్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను ... నీ కిచ్చెదను (యెషయా 45:3). బ్రస్సెల్స్ నగరంలో ఉన్న లేసు దుకాణాలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి నొందినాయి. వాటిల్లో అతి నాజూకైన ప్రశస్థమైన లేసును అల్లడానికి కొన్ని గదులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఆ గదులు చీకటిగా ఉంటాయి. ఒక చిన్న కిటికీలోనుండి పడుతున్న కొద్దిపాటి కాంతి మాత

జెకర్యా గ్రంథం
అధ్యాయాలు : 14, వచనములు : 211 గ్రంథకర్త : జెకర్యా. రచించిన తేది : దాదాపు క్రీ.పూ 500-470 సం. మూల వాక్యాలు : 1:3 కాబట్టి నీవు వారితో ఇట్లనుము సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా మీరు నాతట్టు తిరిగినయెడల నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహ

సంపద-నిర్మాణ రహస్యం | Wealth Building Secret!
సంపద-నిర్మాణ రహస్యంసామెతలు 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధిపొందువారు కలరు తగినదానికన్న తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు.అవును, ఈ రకమైన ఆర్థికశాస్త్ర నియమాన్ని ఏ వ్యాపార పుస్తకాల్లో  లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు వివరించలేవు. ఇది తన ప్రజలకు పరలోక దే

నీటి ఊటలు | Water Springs
యోహాను 4:15 ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా,నేను దప్పిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయుమని అడుగగానీటి ఊటలను వీక్షించడం ఒక అందమైన ప్రశాంతమైన అనుభవం. నీటి ఊటలు భూమి నుండి ఉద్భవించే మంచినీటి వనరులు మరియు తరచుగా దట్టమైన వృక్షసంపద వన్యప్రాణులచే చుట్టుముట్ట

ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసం | Our Spiritual Refreshment
ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసంయెహెఙ్కేలు 47:9 వడిగా పారు ఈ నది వచ్చుచోట్లనెల్ల జలచరములన్నియు బ్రదుకును. ఈ నీళ్లు అక్కడికి వచ్చుటవలన ఆ నీరు మంచి నీళ్లగును గనుక చేపలు బహు విస్తారములగును; ఈ నది యెక్కడికి పారునో అక్కడ సమస్తమును బ్రదుకును.ఈ నది దేవుని నుండ

సంపద-నిర్మాణ రహస్యం
సంపద-నిర్మాణ రహస్యంసామెతలు 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధిపొందువారు కలరు తగినదానికన్న తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు.అవును, ఈ రకమైన ఆర్థికశాస్త్ర నియమాన్ని ఏ వ్యాపార పుస్తకాల్లో  లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు వివరించలేవు. ఇది తన ప్రజలకు పరలోక దే

సంపద-నిర్మాణ రహస్యం
సంపద-నిర్మాణ రహస్యంసామెతలు 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధిపొందువారు కలరు తగినదానికన్న తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు.అవును, ఈ రకమైన ఆర్థికశాస్త్ర నియమాన్ని ఏ వ్యాపార పుస్తకాల్లో  లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు వివరించలేవు. ఇది తన ప్రజలకు పరలోక దే

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ఇశ్రాయేలు , ప్రార్థన , పౌలు , సొలొమోను , యూదా , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , నోవహు , అతల్యా , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , తెగులు , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , కూషు , ఏలీయా , యోబు , రోగము , అబ్దెయేలు , ఆషేరు , కనాను , ఆసా , తీతు , అకుల , వృషణాలు , రక్షణ , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , హిజ్కియా , సీమోను , మార్త , దొర్కా , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , యెఫ్తా , ఎలీషా , ఏఫోదు , హాము , పరదైసు , కయీను , ఊజు , అంతియొకయ , బర్జిల్లయి , రిబ్కా ,

Telugu Keyboard help