Isaiah - యెషయా 32

1. ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబట్టి రాజ్యపరిపాలన చేయును అధికారులు న్యాయమునుబట్టి యేలుదురు.
యోహాను 1:49, యోహాను 18:37, 1 కోరింథీయులకు 15:25

1. A king will come who will do what is right. His officials will govern fairly.

2. మనుష్యుడు గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును.

2. Each man will be like a place to get out of the wind. He will be like a place to hide from storms. He'll be like streams of water flowing in the desert. He'll be like the shadow of a huge rock in a dry and thirsty land.

3. చూచువారి కన్నులు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును.

3. Then the eyes of those who see won't be closed anymore. The ears of those who hear will listen to the truth.

4. చంచలుల మనస్సు జ్ఞానము గ్రహించును నత్తివారి నాలుక స్పష్టముగా మాటలాడును.

4. The minds of thoughtless people will know and understand. Tongues that stutter will speak clearly.

5. మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు.

5. Foolish people won't be considered noble anymore. Those who are worthless won't be highly respected.

6. మూఢులు మూఢవాక్కులు పలుకుదురు భక్తిహీనముగా నడుచుకొందురు యెహోవానుగూర్చి కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దప్పిగొనినవారికి పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూర్వకముగా పాపము చేయుదురు.

6. A foolish person says foolish things. His mind is full of evil thoughts. He doesn't do what is right. He tells lies about the Lord. He doesn't give hungry people any food. He doesn't let thirsty people have any water.

7. మోసకారి సాధనములును చెడ్డవి నిరుపేదలు న్యాయవాదన చేసినను కల్లమాటలతో దీనులను నాశనముచేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.

7. The one who is worthless uses sinful methods. He makes evil plans against poor people. He destroys them with his lies. He does it even when those people are right.

8. ఘనులు ఘనకార్యములు కల్పించుదురు వారు ఘనకార్యములనుబట్టి నిలుచుదురు.

8. But the man who is noble makes noble plans. And by doing noble things he succeeds.

9. సుఖాసక్తిగల స్త్రీలారా, లేచి నా మాట వినుడి నిశ్చింతగానున్న కుమార్తెలారా, నా మాట వినుడి.

9. You women who are so contented, pay attention to me. You who feel so secure, listen to what I have to say.

10. నిశ్చింతగల స్త్రీలారా, యిక ఒక సంవత్సరమునకు మీకు తొందర కలుగును ద్రాక్షపంట పోవును పండ్లు ఏరుటకు రావు.

10. You feel secure now. But in a little over a year you will tremble with fear. The grape harvest will fail. There won't be any fruit.

11. సుఖాసక్తిగల కన్యలారా, వణకుడి నిర్విచారిణులారా, తొందరపడుడి మీ బట్టలు తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనె పట్ట కట్టుకొనుడి.

11. So tremble, you contented women. Tremble with fear, you who feel so secure. Take your fine clothes off. Put black clothes on.

12. రమ్యమైన పొలము విషయమై ఫలభరితమైన ద్రాక్షా వల్లుల విషయమై వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు.

12. Beat your chests to show how sad you are. The pleasant fields have been destroyed. The fruitful vines have dried up.

13. నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనందగృహములన్నిటిలో ముండ్ల తుప్పలును బలురక్కసి చెట్లును పెరుగును. పైనుండి మనమీద ఆత్మ కుమ్మరింపబడువరకు

13. My people's land is overgrown with thorns and bushes. Sob over all of the houses that were once filled with joy. Cry over this city that used to be full of wild parties.

14. నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పట్టణము విడువబడును కొండయు కాపరుల గోపురమును ఎల్లకాలము గుహ లుగా ఉండును

14. The royal palace will be left empty. The noisy city will be deserted. The fort and lookout tower will become a dry and empty desert forever. Donkeys will enjoy being there. Flocks will eat there.

15. అవి అడవిగాడిదలకు ఇష్టమైనచోట్లుగాను మందలు మేయు భూమిగాను ఉండును అరణ్యము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరిత మైన భూమి వృక్షవనముగానుండును.

15. That will continue until the Holy Spirit is poured out on us from heaven. Then the desert will be turned into rich farm lands. The rich farm lands will seem like a forest.

16. అప్పుడు న్యాయము అరణ్యములో నివసించును ఫల భరితమైన భూమిలో నీతి దిగును

16. In the desert and the rich farm lands people will do what is right. And they will treat one another fairly.

17. నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నిత్యమును నిమ్మళము నిబ్బరము కలుగును. అప్పుడు నా జనుల విశ్రమ స్థలమునందును ఆశ్రయ స్థానములయందును సుఖకరమైన నివాసముల యందును నివసించెదరు
యాకోబు 3:18

17. Doing what is right will bring peace and rest. When my people do that, they will stay calm and trust in the Lord forever.

18. అయినను అరణ్యము ధ్వంసమగునప్పుడు వడగండ్లు పడును

18. They will live in a peaceful land. Their homes will be secure. They will enjoy peace and quiet.

19. పట్టణము నిశ్చయముగా కూలిపోవును.

19. Hail might strip the forests bare. Cities might be completely destroyed.

20. సమస్త జలములయొద్దను విత్తనములు చల్లుచు ఎద్దులను గాడిదలను తిరుగనిచ్చు మీరు ధన్యులు.

20. But how blessed you people will be! You will plant your seeds by every stream. You will let your cattle and donkeys wander anywhere they want to.