యరా (యరా)


తేనెపట్టు లేక వెల్లడిచేయువాడు

Bible Results

"యరా" found in 15 books or 26 verses

ఆదికాండము (3)

20:9 అబీమెలెకు అబ్రాహామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు నా మీదికిని నా రాజ్యము మీదికిని మహాపాతకము తెప్పించునట్లు నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? చేయరాని కార్యములు నాకు చేసితివని అతనితో చెప్పెను.
34:7 యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచ్చిరి. అతడు యాకోబు కుమార్తెతో శయనించి ఇశ్రాయేలు జనములో అవమానకరమైన కార్యము చేసెను; అది చేయరాని పని గనుక ఆ మనుష్యులు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపమువచ్చెను.
37:27 ఈ ఇష్మాయేలీయులకు వానిని అమ్మి వేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన రక్త సంబంధిగదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను. అందుకతని సహోదరులు సమ్మతించిరి.

నిర్గమకాండము (1)

11:4 మోషే ఫరోతో ఇట్లనెను - యెహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా - మధ్యరాత్రి నేను ఐగుప్తుదేశములోనికి బయలు వెళ్లెదను.

లేవీయకాండము (5)

4:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము యెహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిలో దేనివిషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కార్యములు చేసి పాపియైన యెడల, ఎట్లనగా
4:13 ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తప్పిదముచేసి, యెహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల
4:22 అధికారి పొరబాటున పాపముచేసి తన దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల
4:27 మీ దేశస్థులలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయములో యెహోవా ఆజ్ఞలలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల
21:10 ప్రధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజకవస్త్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు ప్రతిష్ఠింపబడునో అతడు తన తలకప్పును తీయరాదు; తన బట్టలను చింపుకొనరాదు;

ద్వితీయోపదేశకాండము (1)

23:4 ఏలయనగా మీరు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చు చుండగా వారు అన్నపానములు తీసికొని మిమ్మును ఎదుర్కొనరాక, నిన్ను శపించుటకు బహుమానమునిచ్చి నదుల యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి.

న్యాయాధిపతులు (2)

16:3 సమ్సోను మధ్యరాత్రివరకు పండుకొని మధ్యరాత్రి లేచి పట్టణపు తలుపులను వాటి రెండు ద్వారబంధములను పట్టుకొని వాటి అడ్డకఱ్ఱతోటి వాటిని ఊడబెరికి తన భుజములమీద పెట్టుకొని హెబ్రోనుకు ఎదురుగానున్న కొండకొనకు వాటిని తీసి కొనిపోయెను.
20:24 కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు రెండవ దినమున బెన్యా మీనీయులతో యుద్ధము చేయరాగా, ఆ రెండవ దినమున బెన్యామీనీయులు వారిని ఎదుర్కొనుటకు

రూతు (1)

3:8 మధ్యరాత్రియందు అతడు ఉలికిపడి తిరిగి చూచినప్పుడు, ఒక స్త్రీ అతని కాళ్లయొద్ద పండుకొని యుండెను.

2 సమూయేలు (1)

8:5 మరియు దమస్కులోనున్న సిరియనులు సోబారాజగు హదదెజెరు నకు సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరు వదిరెండు వేల మందిని ఓడించి

1 దినవృత్తాంతములు (4)

4:5 తెకోవ తండ్రియైన అష్షూరు నకు హెలా నయరా అను ఇద్దరు భార్యలుండిరి.
4:6 నయరా అతనికి అహుజామును హెపెరును తేమనీని హాయ హష్తారీని కనెను. వీరు నయరాకు పుట్టిన కుమా రులు.
8:8 వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు హుషీము బయరా అను తన భార్యలయందు కనిన పిల్లలుగాక
9:42 ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజ్మావెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను.

యోబు (2)

28:19 కూషుదేశపు పుష్యరాగము దానితో సాటికాదు. శుద్ధసువర్ణమునకు కొనబడునది కాదు.
34:20 వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధ్యరాత్రి ప్రజలు కల్లోలమునొంది నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.

యిర్మియా (1)

3:16 మీరు ఆ దేశములో అభివృద్ధి పొంది విస్తరించు దినములలో జనులుయెహోవా నిబంధన మందసమని ఇకను చెప్పరు, అది వారి మనస్సు లోనికి రాదు, దానిని జ్ఞాపకము చేసికొనరు, అది పోయి నందుకు చింతపడరు, ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

యెహెఙ్కేలు (1)

18:10 అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుట్టగా వాడు బలాత్కారము చేయువాడై ప్రాణహానికరుడై, చేయరాని క్రియలలో దేనినైనను చేసి

అపో. కార్యములు (1)

16:25 అయితే మధ్యరాత్రివేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి.

రోమీయులకు (1)

1:28 మరియు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటియ్య నొల్లకపోయిరి గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారినప్పగించెను.

2 పేతురు (1)

1:11 ఆలాగున మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నిత్యరాజ్యములో ప్రవేశము మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడును.

ప్రకటన గ్రంథం (1)

21:20 అయిదవది వైడూర్యము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువర్ణరత్నము, ఎనిమిదవది గోమేధికము, తొమ్మిదవది పుష్యరాగము, పదియవది సువర్ణల శునీయము, పదకొండవది పద్మరాగము, పండ్రెండవది సుగంధము.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"యరా" found in 12 lyrics.

ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా - Entha Dooramainaa Adi Entha Bhaaramainaa

ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నావు - Ae Yogyathaa Leni Nannu Enduku Ennukunnaavu

ఒకే ఒక మార్గము - Oke Oka Maargamu

చూచుచున్నాము నీ వైపు - Choochuchunnaamu Nee Vaipu

త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ – Thraahimaam Kreesthu Naatha

ధవళవర్ణుడా.. రత్నవర్ణుడా..

నేడే ప్రియరాగం పలికే నవ గీతం - Nede Priyaraagam Palike Nava Geetham

నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు - Nannu Gannayya Raave Naa Yesu

పాపమెరుగని పావనాత్ముని - Paapamerugani Paavanaathmuni

ప్రీతిగల మన యేసు - Preethigala Mana Yesu

మనోవిచారము కూడదు నీకు - మహిమ తలంపులే కావలెను

రాజా నీ సన్నిధిలోనే - Raajaa Nee Sannidhilone

Sermons and Devotions

Back to Top
"యరా" found in 22 contents.

ప్రస్తుత దినముల లోతు దినముల వంటివి
క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. ప్రస్తుతం దినముల గురించి ఎవరి అభిప్రాయము వారు చెప్పుతుంటారు. చాలామంది చెప్పేది ఒకటే. రోజులు బాగా లేవు జాగ్రత్త అంటారు. రోజులు మునుపటిలాగా ఉండవు. అంతా గందరగోళం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అంటారు. ఇవన్ని చూస్తే శాంతి సమాధానాలు కరువ

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 2వ అధ్యాయం - Revelation 2 Detailed Study
<< Previous - Revelation Chapter 1 వివరణ >> Previous - Revelation Chapter 3 వివరణ

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 17వ అనుభవం
క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 17వ రోజు:https://youtu.be/bzvye2PmtDQ శ్రమలయందును ఇబ్బందులయందును ఇరుకులయందును దెబ్బలయందును చెరసాలలలోను అల్లరులలోను ప్రయాసములలోను జాగరములలోను ఉపవాసములలోను మిగుల ఓర్పుగలవారమై 2 కొరింథీ 6:5 "మాతృదేవోభవ" అనేది

యోబు గ్రంథం
అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070 గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు. రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ మూల వాక్యాలు : 1:21 రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 1వ అధ్యాయం - Revelation 1 Detailed Study
Previous - Revelation Chapter 2 వివరణ > >   ఉపోద్ఘాతం: క్రీస్తు రెండవ రాకడ మర్మము ప్రతిఒక్కరికీ తెలియపరచబడాల

పరలోక ఆరాధనలు
ఆరాధన అనగానే యోహాను 4:24 గుర్తుకు వస్తుంది. ఆరాధకులు అంటే ఎవరు? ఆరాధన అంటే ఏమిటి? ఆరాధించడం ఎలా? ఇత్యాది ప్రశ్నలన్నిటికి ఒకే ఒక జవాబు యోహాను 4:24. సమరయ స్త్రీతో యేసుప్రభువు ఆరాధన గురించి క్లుప్తంగాను స్పష్టంగాను వివరించారు.” దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింప

నూతన సంవత్సరం
“...యెహోవా, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము...” హబక్కుకు 3:2. ప్రవక్త అయిన హబక్కుకు దేవునికి చేసిన ఈ శ్రేష్టమైన ప్రార్ధన ప్రతి విశ్వాసి నూతన సంవత్సర ఆరంభంలో మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన ప్రార్ధన. డిసంబరు 31వ తా||న మధ్యరాత్రివేళ పాత సంవత్సరపు చివరి ఘడియలలోను, నూతన సంవత

అనేకులను క్రీస్తువైపు నడిపించిన సిలువ సాక్షి, హతసాక్షి - అంద్రెయ
40 Days - Day 6అనేకులను క్రీస్తువైపు నడిపించిన సిలువ సాక్షి, హతసాక్షి - అంద్రెయయోహాను 1:41 ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెస్సీయను కనుగొంటి మని అతనితో చెప్పిఅంద్రెయ - అత్యంత ప్రసిద్ధగాంచిన సీమోను పేత

Day 45 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (ఫిలిప్పీ 4:4). ప్రభువులో ఆనందించడం మంచిది. మీరు బహుశా ఈ ప్రయత్నం చేసి మొదటి సారి విఫలులయ్యారేమో, ఫర్వాలేదు. ఏలాంటి ఆనందమూ మీకు తెలియక పోయినా ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా, ఆదరణ, సౌఖ్యం లేకపోయినా ఆనందించండి. వాటన్నిటినీ ఆనందంగా ఎంచుకోండి. మ

Day 189 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు (యెషయా 40:31). సృష్టి ఆరంభంలో పక్షులకి రెక్కలెలా వచ్చాయి అన్నదానిపై ఒక కథ ఉంది. మొదట్లో పక్షులకు రెక్కలు ఉండేవి కాదట. దేవుడు రెక్కల్ని తయారుచేసి రెక్కలు లేని ఆ పక్షుల ఎదుట పెట్టి "రండి, ఈ బరువుల్ని తగిలించుకుని మొయ్యండి" అన్నాడట. పక

Day 10 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆసియాలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్దాత్మ వారినాటంకపరిచినందున. . . (అపో. కా.16: 6). దేవుడు ఆ రోజుల్లో అపోస్తలులను నడిపించిన తీరు చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఆ నడిపింపు ఎక్కువ భాగము అడ్డగింపులతోనే నిండి ఉంది. చాలా సార్లు దారి తప్పుతూ వెళ్లారు ఈ అపోస్తలులు. ఎడమవైపుకి తిరిగి ఆసియా వెళ్తుంటే

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 4వ అనుభవం
దేవుని చిత్తప్రకారము బాధపడువారు సత్‌ప్రవర్తన గలవారై, నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను. I పేతురు 4:19 https://youtu.be/CNgG-ZLac1A క్రైస్తవ విశ్వాసంలో శారీరకంగా కలిగే శ్రమలు ఒక అనుభవం అయితే, ఆత్మీయంగా కలిగే శ్రమలు ప్

మీకొరకు ఒక సమాధాన గృహము
మీకొరకు ఒక సమాధాన గృహము శరణార్ధులు (Refugee), వీరు యుద్ధము లేదా హింసవలన తమ గృహాలను విడిచిపెట్టవలసిన వారు. నేడు మనం ప్రపంచంలో వీరి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. అయితే, ప్రతి బిడ్డ విద్యను, ప్రతి వయోజనుడు అర్ధవంతమైన పనిని, ప్రతి కుటుంబము ఒక గృహాన్ని కలిగియుండులాగున శరణార్ధులను స్వీకరించేలా

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 40వ అనుభవం
క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 40వ అనుభవం: మరణమువరకు నమ్మకముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీట మిచ్చెదను. ప్రకటన 2:10 సుమారు దశాబ్ధ కాలంనుండి జరుగుతున్న మార్పులు సామాన్య జీవనం నుండి ఆధునికత నేపథ్యంలో అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్నాయి. పరిధులులేని మానవుని జీవనశైలిలో కలిగే మార్పులను నిదానించి

గంతులు వేసే జీవితము నీ ముందుంది
గంతులు వేసే జీవితము నీ ముందుంది...! Audio: https://youtu.be/ZMlxtyZ9RCs కుంటితనముతో పుట్టిన ఒకనిని కొందరు ప్రతిదినము మోసుకొని దేవాలయము బయట భిక్షమడుగుటకు కూర్చుండబెట్టేవారు. ఈ భిక్షగాడు పుట్టిననది మొదలు కొందరి మీద ఆధారపడి బ్రత

క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి
క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి? Audio : https://youtu.be/1arhwxWd2Ww నూతనంగా క్రైస్తవ విశ్వాసం గూర్చి తెలుసుకున్న ఒక సహోదరుడు నాన్నో ప్రశ్న అడిగాడు “నేను జీవితంలో చేయరాని పొరపాట్లు చేశాను, దేవునికి అయిష్టంగా జీవించాను. నా

దానియేలు
దానియేలు యొక్క జీవితము, సేవయు బబులోను చెరనివాసకాలమైన డెబ్బై సంవత్సరములు విస్తరించియున్నది. 16వ ఏటే చెరపట్టబడిన దానియేలు రాజకార్యము నిమిత్తము ఎన్నుకొనబడ్డాడు. దాని తరువాత దేవుని తాత్కాలిక నిత్య ఉద్దేశమును ఇశ్రాయేలీయులకు అన్యజనులకు బయలుపరచు దేవుని ప్రవక్తగా ఉన్నాడు. దానియేలు గ్రంథములోని 12 అధ్యాయము

నిత్యరాజ్యం | Eternal Kingdom
నిత్యరాజ్యంప్రకటన గ్రంథం 7:16వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూర్యుని యెండయైనను ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు. ఒక రోజు మనం శాశ్వతమైన నిత్య సంతోషంలో దేవునితో ఉంటాము అదే పరలోకరాజ్యం. పరలోకం దేవుడు మరియు దేవదూతల నివాస స్థలం. పరలోకం

శ్రమకు బాధకు ముగింపు | With the King
శ్రమకు బాధకు ముగింపుయెషయా 33:17 అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులార చూచె దవు బహు దూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కన బడును.ఒకనాడు మనందరికీ ఆ నిత్యరాజ్యంలో మన నీతి సూర్యుడైన యేసు క్రీస్తు సౌందర్యమైన ముఖదర్శనం చూడగలమనే నిరీక్షణ ఉంది. ఈ నిరీక

గంతులు వేసే జీవితము నీ ముందుంది...!
గంతులు వేసే జీవితము నీ ముందుంది...!కుంటితనముతో పుట్టిన ఒకనిని కొందరు ప్రతిదినము మోసుకొని దేవాలయము బయట భిక్షమడుగుటకు కూర్చుండబెట్టేవారు.ఈ భిక్షగాడు పుట్టిననది మొదలు కొందరి మీద ఆధారపడి బ్రతకడమే. తను సొంతంగా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి. అడుకున్నప్ప

క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి?
క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి?నూతనంగా క్రైస్తవ విశ్వాసం గూర్చి తెలుసుకున్న ఒక సహోదరుడు నాన్నో ప్రశ్న అడిగాడు “నేను జీవితంలో చేయరాని పొరపాట్లు చేశాను, దేవునికి అయిష్టంగా జీవించాను. నా పాపాలకు క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి? ఉపవాసం ఉండాలా, దీక్ష

శ్రమకు బాధకు ముగింపు
శ్రమకు బాధకు ముగింపుయెషయా 33:17 అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులార చూచె దవు బహు దూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కన బడును.ఒకనాడు మనందరికీ ఆ నిత్యరాజ్యంలో మన నీతి సూర్యుడైన యేసు క్రీస్తు సౌందర్యమైన ముఖదర్శనం చూడగలమనే నిరీక్షణ ఉంది. ఈ నిరీక

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , శ్రమ , యేసు , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , యూదా , సొలొమోను , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , జక్కయ్య , ఇస్కరియోతు , స్వస్థ , యెహోషాపాతు , ఇస్సాకు , ఐగుప్తు , సారెపతు , యోకెబెదు , సమరయ , అతల్యా , నోవహు , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , ఎలియాజరు , బేతేలు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , తెగులు , కూషు , ఏలీయా , గిల్గాలు , యోబు , అబ్దెయేలు , రోగము , కనాను , ఆసా , ఆషేరు , వృషణాలు , తీతు , అకుల , రక్షణ , హిజ్కియా , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , దొర్కా , సీమోను , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , యెఫ్తా , ఏఫోదు , కయీను , పరదైసు , హాము , ఊజు , అంతియొకయ , రిబ్కా , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help