యన్న (యన్న)


ప్రభువైన యేసు వంశావళిలోని వారిలో నొకడు

Bible Results

"యన్న" found in 2 books or 2 verses

ఓబద్యా (1)

1:7 నీతో సంధిచేసిన వారు నిన్ను తమ సరిహద్దువరకు పంపివేయుదురు; నీతో సమాధానముగా ఉన్నవారు నిన్ను మోసపుచ్చి నీకు బలాత్కారము చేయుదురు; వారు నీ యన్నము తిని నీ కొరకు ఉరి యొడ్డుదురు; ఎదోమునకు వివేచన లేకపోయెను.

లూకా (1)

3:25 మెల్కీ యన్నకు, యన్న యోసేపుకు, యోసేపు మత్తతీయకు, మత్తతీయ ఆమోసుకు, ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎస్లికి, ఎస్లి నగ్గయికి,

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"యన్న" found in 4 lyrics.

తనువు నా దిదిగో గై - Thanuvu Naa Didigo Gai

త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ – Thraahimaam Kreesthu Naatha

మానవుడవై సకల నరుల - Maanavudavai Sakala Narula

యేసు నాథా దేవా - Yesu Naathaa Devaa

Sermons and Devotions

Back to Top
"యన్న" found in 50 contents.

యేసు సిలువలో పలికిన ఏడవ మాట | Seventh Word- Sayings of Jesus on Cross
యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - ఏడవ మాటతండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. లూకా 23:46ఇంచుమించు ఉదయం 9 గంటలకు యేసు నేరస్తుడని తీర్పు ప్రకటించి సిలువవేయాలని సిద్ధమైంది వ్యతిరేకపు అధికారం. సమాజ బహిష్కరణ చేసి, పాళెము వెలుపట వధకు

దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?
మేము ఈప్రశ్నకు సమాధానం జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తట్టిన శుభ సమాచారం- దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉందన్నది. తొలుత దాన్ని యావత్తూ చదివి, తరువాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి, ఎన్నుకోబడిన లేఖనాలని, మరింత ఎక్కువ విశదీకరణ కోసం శోధిస్తే, అది సహాయకరమైనదని ఈ విపులీకరణని పరిశీలించేవారు చూస

దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?
దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?. మేము ఈప్రశ్నకు సమాధానం జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తట్టిన శుభ సమాచారం- దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉందన్నది. తొలుత దాన్ని యావత్తూ చదివి, తరువాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి, ఎన్నుకోబడిన లేఖనాలని, మరింత ఎక్కువ విశదీకరణ కోసం శోధిస్తే, అది సహాయకరమైన

Day 87 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
సర్వలోక నాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాళ్ళు యొర్దాను నీళ్ళను ముట్టగానే యొర్దాను నీళ్ళు, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళ్ళు ఆపబడి యేకరాశిగా నిలుచును (యెహోషువ 8:13). లేవీయుల ధీరత్వాన్ని ఎవరు ప్రశంసించకుండా ఉండగలరు! మందసాన్ని నేరుగా నదిలో మోసుకుపోయారు. వాళ్ళ కాళ్ళు నీటిలో మునిగే

Day 46 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మత్సరపడకుము (కీర్తన 37:1). ఊరికే తాపత్రయపడిపోతూ ఆవేశపడిపోకు. వేడెక్కాల్సిన సమయమంటూ ఏదైనా ఉంటే అది ఈ కీర్తనలో మనకి కనిపించే సమయమే. దుర్మార్గులు ప్రశస్త వస్త్రాలు కట్టుకుని దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నారు. దుష్కార్యాలు చేసేవాళ్ళు పరిపాలకులౌతున్నారు. తమ తోటి వాళ్ళని నిరంకుశంగా అణగ దొక్కుతున్

Day 106 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్ళేను (హెబ్రీ 11:8). తానెక్కడికి వెళ్తున్నాడో తనకి తెలియదు. తాను దేవునివెంట వెళ్తున్నాడన్నది మాత్రం తెలుసు. అది చాలు అతనికి. ప్రయాణంమీద ఎక్కువ ఆశ పెట్టుకోలేదుగాని ప్రయాణం చేసిన

Day 113 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నేను ఆపదలలో చిక్కుబడియున్నను నీవు నన్ను బ్రదికించెదవు (కీర్తన 138:7). హెబ్రీ భాషలో ఈ మాటలెలా ఉన్నాయంటే "ఆపదల మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పటికీ" మన కష్టకాలంలో దేవుడికి మనం మొర్రపెట్టాము. విడిపిస్తానన్న ఆయన మాటనుబట్టి ఆయన్నడిగాము, గాని విడుదల రాలేదు. శత్రువు వేధిస్తూనే ఉన్నాడు. మనం యుద్ధరంగ నడిబొడ్డ

Day 135 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
ఉన్నతమైన మేఘములలో ప్రకాశించు ఎండ ఎప్పుడు కనబడకయున్నను..... (యోబు 37: 21). మేఘ ప్రపంచం లేకపోతే మన ప్రకృతికి అందం లేదు. ఇటలీ ప్రాంతంలో ఆకాశం ఎప్పుడు మేఘం లేకుండా బోసిగా ఉంటుందట. క్షణ క్షణానికి ఆకారాలు మారుతూ ఆకాశంలో హుందాగా తేలే మేఘాలకు ఉన్న అందం కాళీ ఆకాశానికి ఎక్కడ వస్తుంది? మేఘాల్లేకపోత

Day 168 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అవి నిలిచి రెక్కలను వాల్చునప్పుడు వాటి తలలకు పైగా నున్న ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి శబ్దము పుట్టెను (యెహెజ్కేలు 1:25). పక్షులు రెక్కల్ని టపటపా కొట్టుకోవడం చూస్తుంటాము. అవి నిలబడి ఉన్నప్పుడు కూడా రెక్కల్ని విదిలిస్తాయి ఒక్కోసారి. అయితే ఇక్కడ అవి నిలబడి రెక్కల్ని వాల్చినప్పుడు వాటికి ఆ స్వ

Day 173 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును (సామెతలు 10:12). ప్రేమ కలిగియుండుటకు ప్రయాసపడుడి (1 కొరింథీ 14:1). నీ బాధలను దేవుడికి మాత్రమే వినిపించు. కొంతకాలం క్రితం ఒక భక్తురాలి వ్యక్తిగత అనుభవాల్ని ఒకచోట చదివాను. అది నాలో చెరగని ముద్ర వేసింది. ఆమె ఇలా రాసింది. ఒక అర్ధరాత్రి నాకు నిద్

Day 174 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొద్దకు వెళ్ళుటకు నీళ్ళమీద నడచెను గాని గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి - ప్రభువా, నన్ను రక్షించుమని కేకలువేసెను (మత్తయి 14:29,30). జాన్ బన్యన్ అంటాడు, పేతురుకి సందేహాలున్నప్పటికీ కాస్తంత విశ్వాసం కూడా ఉంది. అందువల్లనే నడిచో లేక కేకలు వేసో యేసుప్రభువు చెంత

Day 185 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆ దర్శనవిషయము నిర్ణయకాలమున జరుగును ... అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దానికొరకు కనిపెట్టుము, అది తప్పక జరుగును, జాగుచేయక వచ్చును (హబక్కూకు 2:3). "ఎదురుతెన్నులు" అనే తన చిన్న పుస్తకంలో ఆడం స్లోమన్ ఒక దర్శనం గురించి వ్రాస్తాడు. దాన్లో అతడు దేవుని పరలోకపు ధనాగారాన్నంతటినీ చూస్తూ వెళ్తుంటాడు. ఎన్నెన

Day 200 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగకుందునా? (యోహాను 18:11). సముద్రపు పొంగును చల్లార్చడంకన్నా, చనిపోయిన వారిని బ్రతికించడంకన్నా ఈ మాటలు అనగలగడం, వీటి ప్రకారం చెయ్యగలగడం మరింత గొప్ప విషయం. ప్రవక్తలు, అపొస్తలులు ఆశ్చర్యకార్యాలు చాలా చేశారు. నిజమే. కానీ వాళ్ళు ఒకప్పుడు కాకపోయినా

Day 204 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమునుగూర్చి తండ్రియైన దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు . . . (ఎఫెసీ 5:20). నీకు కీడు కలిగించేదేదైనా సరే, నువ్వు దేవునిలో ఉన్నట్టయితే నిన్ను ఆవరించిన వాతావరణంలాగా దేవుడు నిన్ను ఆవరించినట్టయితే ఆ కీడు అంతా నిన్నంటబోయే ముందు దేవుణ్ణి దాటిర

Day 210 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నీవు హిమముయొక్క నిధులలోనికి చొచ్చితివా? ఆపత్కాలముకొరకును, యుద్దముకొరకును యుద్దదినముకొరకును నేను దాచియుంచిన వడగండ్ల నిధులను నీవు చూచితివా? (యోబు 38:22,23). మన శ్రమలే మనకి గొప్ప అవకాశాలు. చాలాసార్లు వాటిని ఆటంకాలుగా భావిస్తాం. ఇక పై మనకొచ్చే ఇబ్బందులన్నీ దేవుడు తన ప్రేమని మనపట్ల కనపరచడానిక

Day 212 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
కార్యములయందు నేర్పరియై వారిని నడిపించెను (కీర్తనలు 78:72). నువ్వు నడవవలసిన దారి గురించి సందేహమేమైనా ఉంటే, నీ నిర్ణయాన్ని దేవుని ఆత్మ యెదుట ఉంచు. వెళ్ళవలసిన దారీని తప్ప మిగతా దారులన్నిటినీ మూసెయ్యమని ఆయన్ను అడుగు. ఈ లోపల నువ్వున్న దారిలోనే కొనసాగుతూ దేవుని నుండి ప్రస్తుతానికి నడిపింపు ఏదీ

Day 12 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని యెరిగి, మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి. (యాకోబు 12,3). దేవుడు తనవారికి కొన్ని అవరోధాలు కల్పిస్తాడు. ఇలా కల్పించడం వాళ్ళని క్షేమంగా ఉంచడానికే. అయితే వాళ్లు దాన్ని వ్యతిరేకమైన దృష్టితోనే చూస్త

Day 222 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అతడు రోగియైయున్నాడని యేసు వినినప్పుడు తానున్న చోటనే యింక రెండు దినములు నిలిచెను (యోహాను 11:6). ఈ అద్భుతమైన అధ్యాయం మొదట్లోనే ఉంది "యేసు మార్తను, ఆమె సహోదరుడైన లాజరును ప్రేమించెను" అనే మాట. దేవుడు మనపట్ల చేసే కార్యాలు మనకెంత అయోమయంగా అనిపించినప్పటికీ, ఆయనకు మనపై ఉన్న అపారమైన మార్పులేని ఉచ

Day 224 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములును అత్యధికములునైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించియున్నాడు (2 పేతురు1:4). ఓడలను నిర్మించే ఇంజనీరు ఒక ఓడను ఎందుకోసం నిర్మిస్తాడు? దాన్ని నిర్మించి నౌకాశ్రయంలో భద్రంగా ఉంచాలనా? కాదు, తుపానుల్నీ, అలలనూ ఎదిరించి నిలబడాలని. దాన్ని తయారుచేసేటప్పుడే అతడు తుప

Day 231 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము (2 కోరింథీ 6:10). విచారానికి ఓ వింత అందం ఉంది. వెన్నెలకాంతి మర్రిచెట్టు ఆకుల్లోగుండా చీకటి నేలపై పడి అక్కడక్కడా వెండి జలతారును ఒలకబోసినట్టు ఉండే అందం ఇది. విచారం గీతాలాపన చేస్తే అది రాత్రివేళ ఒంటరి కోయిల తీసిన రాగంలా ఉంటుంది. వి

Day 307 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
చెట్లులేని మిట్టలన్నిటిమీద వారికి మేపు కలుగును (యెషయా 49:9). ఆట బొమ్మలు, చేతిగాజులు తేలికగా లభిస్తాయి. కాని విలువైన వస్తువులు కొనాలంటే కష్టపడాలి. ఉన్నతాధికారాలు రక్తం ధారపోసిన వారికే దక్కుతాయి. నీ రక్తమిచ్చి ఎంత ఎత్తైన స్థానాన్నైనా కొనుక్కోవచ్చు. పరిశుద్ధ శిఖరాలను చేరడానికి షరతు ఇదే. నిజ

Day 238 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అది నాలో లేదు (అనును) (యోబు 28:14). ఎండాకాలపు రోజుల్లో నేననుకున్నాను, నాకిప్పుడు సముద్ర వాతావరణం, సముద్రపు గాలి అవసరమని. అయితే సముద్ర తీరానికి వెళ్ళినప్పుడు "అది నాలో లేదు" అని సముద్రం అంటున్నట్టు అనిపించింది. దానివల్ల నేను పొందగలననుకున్న మేలును పొందలేకపోయాను. కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్లే నాకు

Day 239 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి ... (మార్కు 7:33). పౌలు క్రైస్తవ నిర్వాహకత్వంలో హుషారుగా పాలుపంచుకోవడమే కాదు, చెరసాల ఒంటరితనాలు కూడా చవి చూశాడు. తీవ్రమైన బాధలతో కూడిన కాయకష్టాన్ని మీరు తట్టుకుని నిలబడగలరేమో గాని, క్రైస్తవ కార్యకలాపాలన్నిటి నుండి దూరమైపోతే మాత్రం నిలదొక్క

Day 241 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆయన తన సిలువ మోసికొని కపాలస్థలమను చోటికి వెళ్ళేను (యోహాను 19:17). "మారిన సిలువ" అనే ఒక పద్యం ఉంది. ఒక స్త్రీ తన సిలువను మొయ్యలేక అలసి సొలసీ తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మోస్తున్న సిలువలను చూసి "నా సిలువ వాళ్ళందరి సిలువల కంటే బరువైనది" అనుకుంది. తన సిలువకు బదులుగా వేరొకరి సిలువ తనకు పస్తే బావుండు

Day 246 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దోనే నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి . . . (మార్కు 6:48). దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన పని కష్టపడి ఒళ్ళు హూనం చేసుకున్నందువల్ల జరగదు. తన పిల్లలకు ఇచ్చిన పనిని దేవుడే సునాయాసంగా, కష్టం లేకుండా పూర్తి చేస్తాడు. వారు విశ్రాంతిగా ఆయనలో నమ్మిక ఉంచితే పని సంపూర్ణంగా నెరవేరుతుంది. ఆయన్న

Day 250 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై యున్నాడు. ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు (కీర్తనలు 46:1). "దేవుడు నాకు కాస్త ముందుగా సహాయం చేసి ఉండవచ్చు గదా" అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం కాని, ఆయన పద్ధతి అది కాదు. నీ బాధలకు నువ్వు అలవాటు పడి వాటి ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠాన్ని నేర్చుకున్న తరువాతే నిన్ను

Day 253 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యెహోవా నా పక్షమున కార్యము సఫలముచేయును (కీర్తనలు 138:8). శ్రమలు పడడంలో దైవసంబంధమైన ఠీవి, వింతైన అలౌకిక శక్తి ఉన్నాయి. ఇది మానవ మేధస్సుకు అందదు. మనుషులు శ్రమలు లేకుండా గొప్ప పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళడం సాధ్యంకాదు. వేదనల్లో ఉన్న ఆత్మ ఇక దేనికీ చలించని పరిణతి నొందినప్పుడు తనకు సంభవించే కష్టాలను చూ

Day 260 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సెలవిచ్చినవాడు యెహోవా, తన దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని ఆయనచేయునుగాక అనెను (1 సమూ 3:18). అన్నింటిలోనూ దేవుని హస్తాన్ని చూడడం నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకున్నప్పుడు నువ్వు చూసే వాటన్నింటినీ దేవుడు చక్కబరచి కంటికి ఇంపుగా కనబడేలా చేస్తాడు. మన విచారానికి మూలమైన స్థితిగతులు తొలగిపోవడం జరగకపోవచ్చుగాని

Day 309 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైననున్నదా? (ఆది 18:14). ఇది నీకూ, నాకూ ఈ రోజు దేవుని ప్రేమపూర్వకమైన సవాలు. మన హృదయంలో ఉన్న ప్రియమైన అత్యున్నతమైన, అత్యంత యోగ్యమైన కోరికను దేన్నయినా తలుచుకోమంటున్నాడు. అది మన కోసం గానీ, మనకు అయినవాళ్ళకోసం గాని మనం మనసారా ఆశించింది. ఎంతోకాలంగా అది నెరవేరకపోతున్నందుకు

Day 267 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ముసియ దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని యేసు యొక్క ఆత్మ వారిని వేళ్ళనియ్యలేదు (అపొ.కా. 16:6-8). యేసు ఆత్మ ఇలా అడ్డు పెట్టడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. క్రీస్తు పని చెయ్యడానికే వీళ్ళు బితూనియకు వెళ్తున్నారు. అయితే క్రీస్తు ఆత్మే వాళ్ళను వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుకున్నాడు. కొన్ని సమయా

Day 268 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించవలసి వచ్చెనేమి? (కీర్తనలు 42:9). విశ్వాసీ, ఈ ప్రశ్నకు జవాబు నీ దగ్గర లేదా? ఎక్కువ సమయం నువ్వు చింతాక్రాంతుడవై తిరుగుతూ ఉంటావేమిటి? దుఃఖకరమైన ఎదురుతెన్నులతో నిండి ఉంటావేమిటి? రాత్రి గడిచి ఉదయకాంతి వ్యాపిస్తుందని నీకెవరూ చెప్పలేదా? నీ అసంతృప్తి పొగమంచులా పట్టి ఉ

Day 270 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరికెను (యోబు 33:24). ఆత్మీయ స్వస్థత అంటే మన శరీరానికి క్రీస్తు శిరస్సె ఉండడమే. మన దేహంలో క్రీస్తు ప్రాణమై ఉండడమే. మన అవయవాలన్నీ క్రీస్తు శరీరంగా రూపొంది మనలో క్రీస్తు జీవం ప్రవహించడం; పునరుత్థాన శరీరంలాగా రూపాంతరం పొందడం. ఇదే ఆత్మకు స్వస్థత. క్రీస్తు మరణంనుండి తిరిగ

Day 276 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టెను.. మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను (1 రాజులు 19:12). ఒకామె ప్రభువును గురించిన అనుభవంలో, అవగాహనలో చాలా త్వరితగతిన ముందడుగు వేసింది. దీన్లోని రహస్యమేమిటి అని అడిగితే "ఆయన స్వరాన్ని జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి వినాలి" అని చెప్పింది. మన

Day 282 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు (యెషయా 30:18). ఎక్కువగా వర్షం పడినచోట గడ్డి ఎక్కువ పచ్చగా ఉంటుంది. ఐర్లండు మీద ఎప్పుడూ పడుతూ ఉండే పొగమంచువల్లే ఆ దేశం అంత సస్యశ్యామలంగా ఉంటుందనుకుంటాను. వేదనల పొగమంచులు, బాధల వర్షాలు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే అక్కడ సస్యశ్యామలమైన ఆత్మలు కనిపిస్తాయి

Day 290 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవునుగాక; దానివలన నాకు లోకమును, లోకమునకు నేనును సిలువ వేయబడియున్నాము (గలతీ 6:14). వారు కేవలం తమ కొరకే జీవిస్తున్నారు. స్వార్థం వాళ్ళను చెరపట్టి ఉంది. అయితే వారి ప్రార్థనలను దేవుడు సఫలం చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. తమకు

Day 291 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా నుందురు... తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. (ఆది 15:13,14). దేవుడు ఇస్తానన్న ఆశీర్వాదాలలో ఆలస్యం, శ్రమలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. అబ్రాహాము జీవితకాలమంతా ఆ ఆశీర్వాదం ఆలస్యం అయింది. దేవుని ప్రమాణం నిరర్

Day 10 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆసియాలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్దాత్మ వారినాటంకపరిచినందున. . . (అపో. కా.16: 6). దేవుడు ఆ రోజుల్లో అపోస్తలులను నడిపించిన తీరు చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఆ నడిపింపు ఎక్కువ భాగము అడ్డగింపులతోనే నిండి ఉంది. చాలా సార్లు దారి తప్పుతూ వెళ్లారు ఈ అపోస్తలులు. ఎడమవైపుకి తిరిగి ఆసియా వెళ్తుంటే

Day 21 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఈ విషయాలేవీ నన్ను కదిలించవు (అపొ.కా. 20:24, స్వేచానువాదం). సమూయేలు గ్రంథంలో చదువుతాము - హెబ్రోనులో దావీదును అభిషేకించగానే ఫిలిష్తీయులంతా దావీదు మీదపడి దాడి చెయ్యడానికి వెదుక్కుంటూ వచ్చారు. ప్రభువు దగ్గరనుండి యోగ్యమైనది ఏదన్నా పొందామంటే వెంటనే సైతాను మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాడు.

Day 24 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి (నల్లపావురమునకు) స్థలము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనున్న అతని యొద్దకు తిరిగివచ్చెను… సాయంకాలమున అది అతని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు త్రుంచబడిన ఒలీవ చెట్టు ఆకు దాని నోటనుండెను (ఆది 8:9-11). మనకి ప్రోత్సాహాన్నివ్వకుండా ఎప్పుడు తొక్కిపట్టి ఉంచాలో, ఎప్పుడు సూచక క్రియనిచ్చి ఆదరించ

Day 306 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సంఘమయితే . . . ప్రార్థన చేయుచుండెను (అపొ.కా. 12:5). ప్రార్థన మనలను దేవునితో కలిపే లింకు వంటిది. ఇది అగాధాలన్నిటినీ దాటించే వంతెన. ప్రమాదాలు, అవసరాలు అనే గోతుల మీదుగా మనలను అది దాటిస్తుంది. ఇక్కడ అపొస్తలుల కాలంనాటి సంఘం కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. పేతురు చెరసాలలో ఉన్నాడు. య

Day 329 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
బాణములను పట్టుకొమ్మనగా...నేలను కొట్టుమనినప్పుడు అతడు ముమ్మారు కొట్టి మానెను. అందు నిమిత్తము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి - నీవు అయిదు మారులైన ఆరుమారులైన కొట్టినయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము చేసియుందువు (2 రాజులు 13:18,19). ఈ మాటల్లోని సందేశం ఎంత సూటిగా కనిపిస్తున్నది! యెహోయాషు

Day 330 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
కాలేబు ఆమెను చూచి - నీకేమి కావలెనని ఆమెనడిగెను. అందుకామె - నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దక్షిణభూమీ యిచ్చియున్నావు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను (యెహోషువ 15:18,19). మెరక మడుగులు, పల్లపు మడుగులు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఊటలు. నీళ్ళు నిలిచిన

Day 332 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఉదయ సాయంత్రముల ఉత్పత్తులను నీవు సంతోషభరితములుగా చేయుచున్నావు (కీర్తనలు 65:8). ఉదయం పెందలాడే లేచి కొండమీదికి వెళ్ళి దేవుడు ఉదయాన్ని ఎలా తయారు చేస్తాడో పరిశీలించండి. దేవుడు సూర్యుణ్ణి పైకి నెడుతున్నకొలదీ ఆకాశంలో బూడిద రంగు మెల్లిమెల్లిగా కరిగిపోతుంది. అన్ని రంగులూ కాస్త కాస్త అక్కడక్కడా ప్

యేసు సిలువలో పలికిన యేడు మాటలు - ఏడవ మాట
తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. లూకా 23:46 ఇంచుమించు ఉదయం 9 గంటలకు యేసు నేరస్తుడని తీర్పు ప్రకటించి సిలువవేయాలని సిద్ధమైంది వ్యతిరేకపు అధికారం. సమాజ బహిష్కరణ చేసి, పాళెము వెలుపట వధకు సిద్ధపరిచారు. శరీరమంతా గాయాలతో నిలువెల్లా నలుగ గొట్టి, మోమున ఉమ్మివేసి, పిడుగుద్దులు గు

యేసు క్రీస్తు సిలువ లో పలికిన ఏడు మాటలు  - సప్తపలుకులు - Jesus 7 Words on Cross in Telugu
యేసు క్రీస్తు సిలువ లో పలికిన ఏడు మాటలు  - సప్తపలుకులు - Jesus 7 Words on Cross in Telugu యేసు “తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని” చెప్పెను. {Luke,23,34} “నేడు నీవు నాతోకూడ పర దైసులో ఉందువు” . {Luke,23,43}

దేవుని వలన కృప పొందిన స్త్రీ
లోకరక్షకుని జనన కాలంలో దేవుని కృపపొందితి అని దేవదూత ద్వారా కొనియాడబడిన స్త్రీ యేసు తల్లియైన మరియ. (లూకా 1:30) కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కనును అతనికి “ఇమ్మానుయేలు” అను పేరు పెట్టబడును అనే ప్రవచనము క్రీస్తుకు పూర్వం దాదాపు 700 సం||ల క్రిందటనే ప్రవచింపబడినది. (యెషయా 7:14) దాని నెరవేర్పు క్రొత్తనిబంధన

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 22వ అనుభవం
క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 22వ రోజు: అయితే నీవు అన్నివిషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమపడుము, సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము 2 తిమోతి 4:5 పాడి పరిశ్రమ చేసే ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి, అనుదినం కష్టాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా; అందరిలాగే క్రమశిక్షణతో కుమారుణ్ణి ప

అణు యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
క్రీస్తునందు ప్రియమైన పాఠకులారా యేసు నామమున మీకు శుభములు కలుగును గాక ! అణు యుద్ధం గురించి ధ్యానించుటకు ప్రభువు ఇచ్చిన సమయమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు. యుద్ధం అనే మాట విని విని  మనందరికీ బోర్ గా అనిపిస్తుంది.మరి యుద్ధం చేయాలని ఆశ పడుతున్న    వారి కథ ఏమిటి? వారు కూడా నిరాశలో మునిగ

దానియేలు - Sunday School Story
మీ అందరికి దానియేలు ఎవరో తెలుసా.. మనము ఈ కథలో దానియేలు ఎవరో, Lions దేవుని మాట ఎలా వింటాయో తెలుసుకుందాము. దానియేలు ఇశ్రాయేలీయుల రాజవంశంలో ముఖ్యుడు. ఒకనాడు బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు, అష్పెనజు అను తన యధిపతిని పిలిపించి ఇశ్రాయేలీయుల రాజవంశములలో ముఖ్యులై, లోపములేని సౌందర్యమును సకల వి

నీటి ఊటలు | Water Springs
యోహాను 4:15 ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా,నేను దప్పిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయుమని అడుగగానీటి ఊటలను వీక్షించడం ఒక అందమైన ప్రశాంతమైన అనుభవం. నీటి ఊటలు భూమి నుండి ఉద్భవించే మంచినీటి వనరులు మరియు తరచుగా దట్టమైన వృక్షసంపద వన్యప్రాణులచే చుట్టుముట్ట

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ఇశ్రాయేలు , ప్రార్థన , పౌలు , సొలొమోను , యూదా , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , నోవహు , అతల్యా , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , తెగులు , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , కూషు , ఏలీయా , యోబు , రోగము , అబ్దెయేలు , ఆషేరు , కనాను , ఆసా , తీతు , అకుల , వృషణాలు , రక్షణ , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , హిజ్కియా , సీమోను , మార్త , దొర్కా , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , యెఫ్తా , ఎలీషా , ఏఫోదు , పరదైసు , హాము , కయీను , ఊజు , అంతియొకయ , బర్జిల్లయి , రిబ్కా ,

Telugu Keyboard help