Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 1 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ఆదాము షేతు ఎనోషు
లూకా 3:36-38

1. आदम, शॆत, एनोश;

2. కేయినాను మహలలేలు యెరెదు

2. केनान, महललेल, येरेद;

3. హనోకు మెతూషెల లెమెకు

3. हनोक, मतूशेलह, लेमेक;

4. నోవహు షేము హాము యాపెతు.

4. नूह, शेम, हाम और येपेत ।

5. యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు.

5. येपेत के पुत्रा : गोमेर, मागोग, मादै, सावान, तूबल, मेशेक और तीरास हैं।

6. గోమెరు కుమారులు అష్కనజు రీఫతు తోగర్మా.

6. और गोमेर के पुत्रा : अशकनज, दीपत और तोगर्मा हैं।

7. యావాను కుమారులు ఎలీషా తర్షీషు కిత్తీము దోదా నీము.

7. और यावान के पुत्रा : एलीशा, तश श, और कित्ती और रोदानी लोग हैं।

8. హాము కుమారులు; కూషు మిస్రాయిము పూతు కనాను.

8. हाम के पुत्रा : कुश, मिस्र, पूत और कनान हैं।

9. కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబ్తా రాయమా సబ్తకా. రాయమా కుమారులు షెబదదాను.

9. और कूश के पुत्रा : सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका हैं; और रामा के पुत्रा : शबा और ददान हैं।

10. కూషు నిమ్రోదును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరా క్రమశాలులలో మొదటివాడు.

10. और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ; मृथ्वी पर पहिला वीर वही हुआ।

11. లూదీయులు అనామీ యులు లెహాబీయులు నప్తుహీయులు

11. और मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही।

12. పత్రుసీయులు ఫిలిష్తీయుల వంశకర్తలైన కస్లూహీయులు కఫ్తోరీయులు మిస్రాయిము సంతతివారు.

12. पत्रूसी, कसलूही ( वहां से पलिश्ती निकले ) और कप्तोरी उत्पन्न हुए।

13. కనాను తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను.

13. कनान से उसका जेठा सीदोन और हित्त।

14. యెబూసీయులు అమోరీయులు గిర్గాషీయులు

14. और यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी।

15. హివ్వీయులు అర్కీయులు సీనీయులు

15. हिरवी, अक ,सीनी।

16. అర్వాదీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు.

16. अर्वदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए।

17. షేము కుమారులు; ఏలాము అష్షూరు అర్పక్షదు లూదు అరాము ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు.

17. शेम के पुत्रा : एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक हैं।

18. అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.

18. और अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ।

19. ఏబెరునకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి, ఒకని దినములలో భూమి విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెట్టబడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.

19. और एबेर के दो पुत्रा उत्पन्न हुए : एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई; और उसके भाई का नाम योक्तान था।

20. యొక్తాను అల్మోదాదును షెలపును హసర్మావెతును యెరహును

20. और योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसर्मावेत, येरह।

21. హదోరమును ఊజాలును దిక్లానును

21. हदोराम, ऊजाल, दिक्ला।

22. ఏబాలును అబీమా యేలును షేబను

22. एबाल, अबीमाएल, शबा,

23. ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొక్తాను కుమారులు.

23. ओपीर, हवीला और सोबाब उत्पन्न हुए; ये ही सब योक्तान के पुत्रा हैं।

24. షేము అర్పక్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ
లూకా 3:34-36

24. शेम, अर्पक्षद, शेलह।

25. సెరూగు నాహోరు తెరహు

25. एबेर, पेलेग, रू।

26. అబ్రాహామను పేరు పెట్టబడిన అబ్రాము.

26. सरूग, नाहोर, तेरह,

27. అబ్రాహాము కుమారులు,

27. अब्राम, वही इब्राहीम भी कहलाता है।

28. ఇస్సాకు ఇష్మాయేలు.
లూకా 3:34

28. इब्राहीम के पुत्रा इसहाक और इश्माएल हैं।

29. వీరి తరములు ఏవనగా ఇష్మాయేలునకు జ్యేష్ఠ కుమారుడు నెబాయోతు తరువాత కేదారు అద్బయేలు మిబ్శాము

29. इनकी वंशावलियां ये हैं। इश्माएल का जेठा नवायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम।

30. మిష్మా దూమా మశ్శా హదదు తేమా

30. मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा।

31. యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇష్మాయేలు కుమారులు.

31. यतूर, नापीश, केदमा। ये इश्माएल के पुत्रा हुए।

32. అబ్రాహాముయొక్క ఉపపత్నియైన కెతూరా కనిన కుమారులు ఎవరనగా జిమ్రాను యొక్షాను మెదానుమిద్యాను ఇష్బాకు షూవహు. యొక్షాను కుమారులు షేబదాను.

32. फिर कतूरा जो इब्राहीम की रखेली थी, उसके ये पुत्रा उत्पन्न हुए, अर्थात् उस से जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्रा : शबा और ददात।

33. మిద్యాను కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎల్దాయా; వీరందరును కెతూరాకు పుట్టిన కుమారులు.

33. और मिद्यान के पुत्रा : एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एलदा, ये सब कतूरा के पुत्रा हैं।

34. అబ్రాహాము ఇస్సాకును కనెను, ఇస్సాకు కుమారులు ఏశావు ఇశ్రాయేలు.
మత్తయి 1:2, లూకా 3:34

34. इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्रा : एसाव और इस्राएल।

35. ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూ వేలు యెయూషు యాలాము కోరహు.

35. एसाव के पुत्रा : एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह हैं।

36. ఎలీఫజు కుమా రులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు తిమ్నా అమాలేకు.

36. एलीपज के ये पुत्रा हैं : तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अपालेक।

37. రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమ్మా మిజ్జ.

37. रूएल के पुत्रा : नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा।

38. శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబ్యోను అనా దిషోను ఏసెరు దిషాను.

38. फिर सेईर के पुत्रा : लोतान, शोबाल, सिबोेन, अना, दीशोन, एसेर और दीशान हैं।

39. లోతాను కుమా రులు హోరీ హోమాము; తిమ్నా లోతానునకు సహోదరి.

39. और लोतान के पुत्रा : होरी और होमाम, और लोतान की बहिन तिम्ना थीं।

40. శోబాలు కుమారులు అల్వాను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. సిబ్యోను కుమారులు అయ్యా అనా.

40. शोबाल के पुत्रा : अल्यान, मानहत, एबाल, शषी और ओनाम।

41. అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అనిపేరు. దిషోను కుమారులు హమ్రాను ఎష్బాను ఇత్రాను కెరాను.

41. और सिबोन के पुत्रा : अरया, और अना। अना का पुत्रा : दीशोन। और दीशोन के पुत्रा : हम्रान, एशबान, यित्रान और करान।

42. ఏసెరు కుమారులు బిల్హాను జవాను యహకాను. దిషాను కుమారులు ఊజు అరాను.

42. एसेर के पुत्रा बिल्हान, जाचान और याकान। और दीशान के पुत्रा : ऊस और अरान हैं।

43. ఏ రాజును ఇశ్రాయేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు కుమారుడైన బెల అతని పట్టణము పేరు దిన్హాబా.

43. जब किसी राजा ने इस्राएलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए : अर्थात् बोर का पुत्रा बेला और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था।

44. బెల చనిపోయిన తరువాత బొస్రా ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన యోబాబు అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

44. बेला के मरने पर, बोस्राई जेरह का पुत्रा योबाब, उसके स्थान पर राजा हुआ।

45. యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపు వాడైన హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

45. और योबाब के मरने पर, तेमानियों के देश का हूशाम उसके स्थान पर राजा हुआ।

46. హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున మిద్యానీయులను హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పట్టణము పేరు అవీతు.

46. फिर हूशाम के मरने पर, बदद का पुत्रा हदद, उसके स्थान पर राजा हुआ : यह वही है, जिस ने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया; और उसकी राजधानी का नाम अबीत था।

47. హదదు చనిపోయిన తరువాత మశ్రేకా ఊరివాడైన శవ్లూ అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

47. और हदद के मरने पर, मस्रेकाई सम्ला उसके स्थान पर राजा हुआ।

48. శవ్లూ చనిపోయిన తరువాత నది దగ్గరనున్న రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

48. फिर सम्ला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ।

49. షావూలు చని పోయిన తరువాత అక్బోరు కుమారుడైన బయల్‌హానాను అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

49. और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्रा बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ।

50. బయల్‌హానాను చని పోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పట్టణము పేరు పాయు. ఇతని భార్యపేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు కుమార్తెయైన మత్రేదునకు పుట్టినది.

50. और बल्हानान के मरने पर, हदद उसके स्थान पर राजा हुआ; और उसकी राजधानी का नाम पाई था। और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल था जो मेज़ाहाब की नातिनी और मत्रोद की बेटी थी। और हदद मर गया।

51. హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోము నందు ఉండిన నాయకులెవరనగా తిమ్నా నాయకుడు, అల్వా నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు,

51. फिर एदोम के अधिपति ये थे : अर्थात् अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीवामा,

52. అహలీబామానాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు,

52. अधिपति एला, अधिपति पीनोन, अधिपति कनज,

53. కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబ్సారు నాయకుడు,

53. अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, अधिपति ईराम।

54. మగ్దీయేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయ కుడు; వీరు ఎదోముదేశమునకు నాయకులు.

54. एदोम के ये अधिपति हुए।