అయ్యా (అయ్యా)


పాడు దిబ్బ , గద్ద లేక రాబందు

Bible Results

"అయ్యా" found in 11 books or 41 verses

ఆదికాండము (6)

23:5 హేతు కుమారులు అయ్యా మా మాట వినుము. నీవు మా మధ్యను మహారాజవై యున్నావు;
23:11 అయ్యా అట్లు కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును నీకిచ్చుచున్నాను; దానిలో నున్న గుహను నీకిచ్చుచున్నాను; నా ప్రజల యెదుట అది నీకిచ్చుచున్నాను; మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతి పెట్టుమనెను
23:14 అందుకు ఎఫ్రోను అయ్యా నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగు వందల తులముల వెండి చేయును;
24:18 అందుకామె అయ్యా త్రాగుమని చెప్పి త్వరగా తన కడవను చేతిమీదికి దించుకొని అతనికి దాహమిచ్చెను.
36:24 సిబ్యోను కుమారులు అయ్యా అనా; ఆ అనా తన తండ్రియైన సిబ్యోను గాడిదలను మేపుచుండి అరణ్యములో ఉష్ణధారలు కనుగొనిన వాడు.
43:20 అయ్యా ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితివిు.

యెహోషువ (3)

10:12 యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అప్పగించిన దినమున, ఇశ్రాయేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్రార్థన చేసెను సూర్యుడా, నీవు గిబియోనులో నిలువుము. చంద్రుడా, నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనువరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను. అను మాట యాషారు గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది గదా.
19:43 అయ్యా లోను యెతా ఏలోను
21:24 అయ్యాలోనును దాని పొలమును గత్రిమ్మోనును దాని పొలమును వారికిచ్చిరి.

న్యాయాధిపతులు (2)

1:35 అమోరీయులు అయ్యాలోను నందలి హెరెసు కొండలోను షయల్బీములోను నివసింపవలెనని గట్టి పట్టు పట్టియుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై వారిచేత వెట్టిపనులు చేయించుకొనిరి
12:12 జెబూలూనీయుడైన ఏలోను చనిపోయి జెబూలూను దేశమందలి అయ్యాలోనులో పాతిపెట్టబడెను.

1 సమూయేలు (1)

14:31 ఆ దినమున జనులు ఫిలిష్తీయులను మిక్మషునుండి అయ్యాలోను వరకు హతముచేయగా జనులు బహు బడలిక నొందిరి.

2 సమూయేలు (4)

3:7 అయ్యా కుమార్తెయైన రిస్పా యను ఒక ఉపపత్ని సౌలుకుండెనునా తండ్రికి ఉప పత్నియగు దానిని నీ వెందుకు కూడితివని ఇష్బోషెతు అబ్నేరును అడుగగా
21:8 అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా సౌలునకు కనిన యిద్దరు కుమారులగు అర్మోనిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమార్తెయగు మెరాబు మెహూలతీయుడగు బర్జిల్లయి కుమారుడైన అద్రీయేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పట్టుకొని గిబియోనీయుల కప్పగించెను.
21:10 అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా గోనెపట్ట తీసికొని కొండపైన పరచుకొని కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వర్షము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు అచ్చటనే యుండి, పగలు ఆకాశపక్షులు వాటిమీద వాలకుండను రాత్రి అడవిమృగములు దగ్గరకు రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా
21:11 అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా అను సౌలు ఉపపత్ని చేసినది దావీదునకు వినబడెను.

1 దినవృత్తాంతములు (3)

1:40 శోబాలు కుమారులు అల్వాను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. సిబ్యోను కుమారులు అయ్యా అనా.
6:69 అయ్యాలోనును దాని గ్రామములును గత్రిమ్మోనును దాని గ్రామములును వారి కియ్యబడెను.
8:13 బెరీయాయును షెమయును అయ్యాలోను కాపురస్థులయొక్క పితరులలో పెద్దలు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి.

2 దినవృత్తాంతములు (2)

11:10 జొర్యా, అయ్యాలోను, హెబ్రోను అను యూదా బెన్యామీను ప్రదేశము లందుండు ప్రాకారపురములను కట్టించి
28:18 ఫిలిష్తీయులు షెఫేలా ప్రదేశములోని పట్టణములమీదను యూదా దేశమునకు దక్షిణపు దిక్కుననున్న పట్టణములమీదను పడి బేత్షెమెషును అయ్యాలోనును గెదెరోతును శోకోను దాని గ్రామములను, తిమ్నాను దాని గ్రామములను, గివ్జూెనును దాని గ్రామములను ఆక్రమించుకొని అక్కడ కాపురముండిరి.

మత్తయి (7)

13:27 అప్పుడు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొద్దకు వచ్చి అయ్యా, నీవు నీ పొలములో మంచి విత్తనము విత్తితివి గదా, అందులో గురుగు లెక్కడనుండి వచ్చినవని అడిగిరి.
21:30 అతడు రెండవవానియొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడుఅయ్యా, పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిద్దరిలో ఎవడు తండ్రి యిష్టప్రకారము చేసినవాడని వారి నడిగెను.
25:11 అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరు వాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చిఅయ్యా, అయ్యా, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా
25:20 అప్పుడు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచ్చి అయ్యా, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులప్పగించి తివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.
25:22 ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచ్చిఅయ్యా, నీవు నాకు రెండు తలాంతులప్పగించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.
25:24 తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచ్చి అయ్యా, నీవు విత్తనిచోట కోయువాడవును, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగు దును
27:63 అయ్యా, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినప్పుడు మూడు దినములైన తరువాత నేను లేచెదనని చెప్పినది మాకు జ్ఞాపకమున్నది.

లూకా (6)

13:8 అయితే వాడు అయ్యా, నేను దానిచుట్టు త్రవ్వి, యెరువు వేయుమట్టుకు ఈ సంవత్సరముకూడ ఉండనిమ్ము;
13:25 ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి తలుపు తట్టి అయ్యా, మాకు తలుపు తీయుమని చెప్ప నారంభించి నప్పుడు
19:16 మొదటివాడాయన యెదుటికి వచ్చి అయ్యా, నీ మినావలన పది మినాలు లభించెనని చెప్పగా
19:18 అంతట రెండవవాడు వచ్చి అయ్యా, నీ మినావలన అయిదు మినాలు లభించెననగా
19:20 అంతట మరియొకడు వచ్చి అయ్యా, యిదిగో నీ మినా;
19:25 వారు అయ్యా, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి.

యోహాను (6)

4:11 అప్పుడా స్త్రీ అయ్యా, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును?
4:15 ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా, నేను దప్పిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయుమని అడుగగా
4:19 అప్పుడా స్త్రీ అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను.
5:7 ఆ రోగి అయ్యా, నీళ్లు కదలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడును లేడు గనుక నేను వచ్చునంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను.
12:21 వారు గలిలయలోని బేత్సయిదా వాడైన ఫిలిప్పునొద్దకు వచ్చి అయ్యా, మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా
20:15 యేసు అమ్మా, యందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవనిని వెదకు చున్నావు? అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయ్యా, నీవు ఆయనను మోసికొని పొయినయెడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాతో చెప్పుము, నేను ఆయనను ఎత్తికొని పోదునని చెప్పెను.

ప్రకటన గ్రంథం (1)

7:14 అందుకు నేను అయ్యా, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెప్పెను వీరు మహాశ్రమలనుండి వచ్చిన వారు; గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపుచేసికొనిరి.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"అయ్యా" found in 20 lyrics.

అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో - Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo

ఇమ్మానుయేలు నా తోడై యున్నాడు

ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది - Ullaasa Jeevitham Adi Oohaku Andanidi

ఏమని నే పాడెదన్ - Emani Ne Paadedan

ఏమని నే పాడెదన్ ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును - Emani Ne Paadedan Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu

కంటి పాపను కాయు రెప్పలా - Kanti Paapanu Kaayu Reppalaa

కమ్మని బహుకమ్మని - Kammani Bahu Kammani

కమ్మని బహుకమ్మని - Kammani Bahu Kammani

కుమ్మరి చేతిలో మంటి వలె - Kummari Chethilo Manti Vale

జయ జయ యేసు - Jaya Jaya Yesu

జయ జయ యేసు జయ యేసు - Jaya Jaya Yesu Jaya Yesu

జాలిగల దైవమా యేసయ్యా - Jaaligala Daivamaa Yesayyaa

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో - Nannenthagaa Preminchithivo

నన్ను బ్రతికించుటకు - Nannu Brathikinchutaku

పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు - Paapaaniki Naaku Ae Sambandham Ledu

పాపానికి నాకు ఏ సంబంధము లేదు - Paapaaniki Naaku Ae Sambandhamu Ledu

యాకోబు బావి కాడ యేసయ్యను చూసానమ్మా - Yaakobu Baavi Kaada Yesayyanu Choosaanammaa

యేసు రాజా… - Yesu Raajaa…

సేవకులారా సువార్తికులారా - Sevakulaaraa Suvaarthikulaaraa

హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా- Hosannaa Hosannaa Hosannaa

Sermons and Devotions

Back to Top
"అయ్యా" found in 41 contents.

సందేహించేవాడు హతసాక్షి అయ్యాడు – తోమా
40 Days - Day 9 సందేహించేవాడు హతసాక్షి అయ్యాడు – తోమా"సందేహించువాడు" అని కూడా పిలువబడే తోమా, తన స్ఫూర్తిదాయకమైన విశ్వాస ప్రయాణంతో విశ్వాసులపై శాశ్వతమైన ముద్ర వేశారు. యేసు పునరుత్థానం తర్వాత అతని సందేహం యొక్క క్షణం మన మనస్సులలో నిలిచిపోయినప్పటికీ, తోమా

సుంకరి హతసాక్షి అయ్యాడు - మత్తయి | Matthew: From Tax Collector to Martyr - A Story of Radical Transformation and Unwavering Faith
40 Days - Day 7సుంకరి హతసాక్షి అయ్యాడు - మత్తయిమత్తయి 9 : 9,10. యేసు అక్కడ నుండి వెళ్లుచు సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చుండియున్న మత్తయి అను ఒక మనుష్యుని చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూర్చుండియుండగా ఇద

40 Days - Day 1 - స్తెఫెను - మొదటి క్రైస్తవ హతసాక్షి
40 Days - Day 1 - స్తెఫెను - మొదటి క్రైస్తవ హతసాక్షిఅపొ. కార్యములు 7 : 55-56 అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై ఆకాశము వైపు తేరి చూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటను చూచి ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుష్యకుమారుడు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి

హతసాక్షులు అంటే ఎవరు ?
ఎవరనగా తన మతమునకై, స్వధర్మ రక్షణకై అనేక హింసలు పొంది, రాళ్ళతో కొట్టబడి, కాల్చబడి తమ శరీరమును ప్రాణమును సహితం లెక్క చేయకుండా ప్రాణము నిచ్చిన వారు. అయితే వీరు మతానికై చావడము, మత ద్వేషమువల్ల అన్యమతస్థులచేత చంపబడడము లేక స్వమతార్థ ప్రాణత్యాగము చేసేవారు. అసలు వీరు ఎలా ఉంటారు ? వీరు ఎక్కడ జన్మిస్తారు? వ

సజీవ వాహిని
రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునైన క్రీస్తు యేసు ఘనమైన నామమున మీకు శుభములు. “ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోష పరచుచున్నవి.” కీర్త 46:4. ఈ నది మరియు కాలువలను గూర్చి కొన్ని వేల సంవత్సరముల క్రితమే ప్రవచింపబడియున్నది. ఈ ప్రవచనము ప్రకారము నది

అనేకులను క్రీస్తువైపు నడిపించిన సిలువ సాక్షి, హతసాక్షి - అంద్రెయ
40 Days - Day 6అనేకులను క్రీస్తువైపు నడిపించిన సిలువ సాక్షి, హతసాక్షి - అంద్రెయయోహాను 1:41 ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెస్సీయను కనుగొంటి మని అతనితో చెప్పిఅంద్రెయ - అత్యంత ప్రసిద్ధగాంచిన సీమోను పేత

ప్రతికూల పరిస్థితులలో నమ్మకమైన సాక్షి – యూదా (తద్దయి)
40 Days - Day 11 ప్రతికూల పరిస్థితులలో నమ్మకమైన సాక్షి – యూదా (తద్దయి)యూదా 1: 20,21. ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతిపరిశుద్దమైనదానిమీద మిమ్మును మీరు కట్టుకొనుచు, పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థనచేయుచు, నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు కనికరముకొరకు కని

పెడ్రో కలంగ్‌సోడ్: విశ్వాసం మరియు త్యాగం యొక్క నిబంధన
40 Days - Day 31పెడ్రో కలంగ్‌సోడ్: విశ్వాసం మరియు త్యాగం యొక్క నిబంధనపెడ్రో కలంగ్‌సోడ్, ఒక యువ ఫిలిపినో మిషనరీ మరియు అమరవీరుడు, క్రీస్తు పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం, ధైర్యం మరియు త్యాగపూరిత ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచాడు. ఇతని జీవితం మన విశ్వాసాన్ని ధైర్యంగా స్వీక

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప

ఆరాధనకి వెళ్ళినప్పుడు కావాల్సిన సిద్ధపాటు- కనీస క్రమశిక్షణ
ప్రియ దేవుని సంఘమా! మనమందరం ఆదివారం ఆరాధనకి వెల్లడానికి ఇష్టపడతాం.(దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారంతా). అయితే ఆరాధనకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆరాధన మీద – వాక్యం మీద మన మనస్సు, ధ్యానం లఘ్నం చేస్తున్నామా లేదా? ఒకవేళ చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ? కొంచెం ఆలోచిద్దాం. దేవుని సమాజంలో దేవుడు నిల

సరిచేసుకొనుట - దిద్దుకొనుట
పితృపారంపర్యమైన మీ ప్రవర్తనను విడచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింప బడలేదు గాని, అమూల్యమైన గొర్రెపిల్ల వంటి క్ర్రీస్తురక్తముచేత విమోచింపబడితిరి (1 పేతురు 1:18,19) మనము పోకిరిచేష్టలు, దురాశలు, మద్యపానం, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతుల విందులు, చేయదగని

నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12 ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన. చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి

Day 75 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మన మేలు కొరకే (హెబ్రీ 12:10) రాల్ఫ్ కానర్ రాసిన ఒక పుస్తకంలో గ్వెన్ అనే అమ్మాయి కథ ఉంది. గ్వెన్ చాలా మొండిపిల్ల. ఎప్పుడూ అన్నింటినీ తనకిష్టమైనట్టుగానే జరిపించుకుంటూ ఉండేది. అయితే ఒక రోజు హఠాత్తుగా ప్రమాదం సంభవించి, జీవితాంతం అంగవైకల్యంతో బాధపడాల్సిన దుర్గతి పట్టింది. ఆమె మొండితనం ఇం

Day 170 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
గోధుమలు నలుగును (యెషయా 28:28) స్వేచ్ఛానువాదం. క్రీస్తు చేతుల్లో నలగనిదే మనమెవరమూ ఈ లోకంలో ఆకలిగొన్న వాళ్ళకి ఆహారం కాలేము. గోధుమలు నలగాలి, క్రీస్తు ఆశీర్వాదాలు ఒక్కోసారి దుఃఖ కారణాలే. అయితే మనతోటి వారి జీవితాలను దీవెన హస్తాలతో ముట్టుకోగలగడం కోసం విచారాన్ని భరించడం పెద్ద లెక్కలోనిదేమీ కాదు

Day 181 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మెల్లనైన యొక కంఠస్వరమును నేను వింటిని (యోబు 4:16). చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఒక స్నేహితురాలు నాకు "నిజమైన శాంతి" అనే పుస్తకాన్ని ఇచ్చింది. దాన్లో చాలా పురాతనమైన విషయాలున్నాయి. ఆ పుస్తకమంతటిలో ఒకే ఒక సందేశం మాటిమాటికి కనిపించేది. నా లోపల ఎక్కడో దేవుని స్వరం ఉండి ఆ సందేశం నేను వినాలని ఎదురుచూస్తూ ఉ

Day 194 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
లేనివాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడు (రోమా 4:17). అంటే అర్థమేమిటి? అబ్రాహాము మనందరికి తండ్రి ఎలా అయ్యాడు? అతడు దేవుని మాటను అక్షరాలా నమ్మడానికి వెనుకాడలేదు. అంత వృద్ధాప్యంలో తాను తండ్రి కావడం అన్నది అసాధ్యమే మరి. అది అసంభవమే. కానీ పిల్లవాడు పుట్టక మునుపే దేవుడు అతణ్ణి "అనేక జనాంగాలకు తండ్ర

Day 199 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
తనయెడల యథార్దహృదయముగలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచారము చేయుచున్నది (2 దిన 16:9). తనమీద మనసంతా నిలుపుకుని, తన మాటల్ని నమ్మకంతో అనుసరించే స్త్రీ పురుషుల కోసం దేవుడు వెదుకుతున్నాడు. ఆత్మల ద్వారా గొప్ప పనులు చెయ్యాలని ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఆయన తహతహలాడుతున్నాడు. శతాబ్దాల

Day 232 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడేను (ఆదీ 32:24). యాకోబు దేవునితో పోరాడిన దానికంటే దేవుడు యాకోబుతో ఎక్కువగా పోరాడుతున్నాడు. ఈ పోరాడుతున్నది నిబంధన పురుషుడైన మనుష్య కుమారుడే. దేవుడే మనిషి రూపంలో పాత యాకోబు జీవితాన్ని పిండి చేస్తున్నాడు. ఉదయమయ్యే వేళకు దే

Day 237 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
చెరలో ఉంచబడినట్టు . . . (గలతీ 3:23). గతించిన కాలంలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రం అనే శిక్షకుని క్రింద మనిషిని ఉంచి దానిద్వారా విశ్వాసానికి దారి సిద్ధపరిచాడు. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం మూలంగా మనిషి దేవుని న్యాయవిధిని తెలుసుకుంటాడు. దాని మూలంగా తన నిస్సహాయతను గ్రహిస్తాడు. ఆ తరువాతే దేవుడు చూపిన విశ్వాస

యోబు
ఊజు దేశస్తుడైన యోబు యథార్ధవంతుడు, న్యాయవంతుడు దైవభక్తిగలవాడు. చెడుతనమును విసర్జించినవాడు. భూమి మీద అతనివంటి వాడు లేడని దేవునితో మెప్పుపొందాడు. అతని భార్య పేరు ఎక్కడ వ్రాయబడలేదు. కేవలం యోబు భార్య గానే పిలవబడింది. వీరికి ఏడుగురు కొడుకులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు. ఏడువేల గొర్రెలు, మూడువే

నా జీవితం ఎలా ఉండాలి?
నా జీవితం ఎలా ఉండాలి? “నీవు ఎందుకు పనికి రాని వాడవని” తండ్రి గద్ధిస్తే, ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో రవి అనుదినం నిరాశ పడిపోయేవాడు. తన తండ్రి మాటలు అతని హృదయంలో లోతుగా గుచ్చుకున్నాయి. నీ స్నేహితులను చూడు వారు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, మన బంధువుల ముందు నేను తలెత్తుకోలేక పోతున్నానని తండ్రి అన్నప్పుడల్

అనుభవ గీతాలు
అనుభవ గీతాలు ఒక రోజు సాయంత్రం మేము మరియు మా సంఘంలోని మరి కొన్ని కుటుంబాలతో కలిసి చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టాము. చెన్నై పట్టణంలో నివసించే మాకు, ఎవరైనా తెలుగు వారు పరిచయం అయ్యారంటే ఆ ఆనందమే వేరు. మన వాళ్ళు కలిసారంటే ఎక్కడలేని తెలుగు వంటలు, ఆంధ్రా రాజకీయాల చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా. అయితే ప్

మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
మనం చేరుకోబోయే గమ్యంAudio: https://youtu.be/NBkhC3eXVX4 రవి అస్తమించని సామ్రాజ్య అధిపతి, ప్రపంచాన్ని జయించిన వీరుడు అలక్సాండర్ ది గ్రేట్. తండ్రిని మించిన కొడుకు, గురువును మించిన శిష్యుడు. క్రీ. పూ. 4వ శతాభ్ద కాలంలో కేవలం 12సంవత్సరాలలో ప్రపం

గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం
గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరంAudio: https://youtu.be/AxZYvSD2Mfs విన్సెంట్ వాన్ గోహ్ డచ్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తన కళలను 19వ శతాభ్ద కాలంలో ప్రదర్శించాడు. అయితే ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తీ అని చెప్పబడినట్టు తన జ

ఉగాండా కు చెందిన కిజిటో, చిన్నవాడు, క్రీస్తు కోసం హతసాక్షి
40 Days - Day 33. ఉగాండా కు చెందిన కిజిటో, చిన్నవాడు, క్రీస్తు కోసం హతసాక్షిఉగాండాకు చెందిన కిజిటో, అతన్ని కిజిటో ఒముటో అని కూడా పిలుస్తారు, అతను ఉగాండాలో ఒక బాలుడు, హతసాక్షి కూడా. ఇతను జూన్ 3, 1886న 14 సంవత్సరాల వయస్సులో సజీవ దహనం చేయబడ్డాడు. అతని అచ

అలుపెరుగని విశ్వాసానికి, త్యాగపూరితమైన భక్తికి సాక్షి, హతసాక్షి - అంతియోకయకు చెందిన ఇగ్నేషియస్
40 Days - Day 15అలుపెరుగని విశ్వాసానికి, త్యాగపూరితమైన భక్తికి సాక్షి, హతసాక్షి - అంతియోకయకు చెందిన ఇగ్నేషియస్అంతియోకయకు చెందిన ఇగ్నేషియస్ ప్రారంభ క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ప్రముఖ వ్యక్తి, క్రీస్తు పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం మరియు త్యాగపూరిత భక్తికి

క్రైస్తవ చరిత్రలో ధైర్యం మరియు త్యాగపూరిత విశ్వాసానికి చిహ్నం - టార్సిసియస్
40 Days - Day 21క్రైస్తవ చరిత్రలో ధైర్యం మరియు త్యాగపూరిత విశ్వాసానికి చిహ్నం - టార్సిసియస్టార్సిసియస్, క్రైస్తవ చరిత్రలో అంతగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వాడు కాదు. అయినప్పటికీ, ధైర్యం, నిస్వార్థత మరియు క్రీస్తు పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం యొక్క సద్గుణాల

సెయింట్ ఆల్బన్: త్యాగపూరిత ప్రేమ మరియు అచంచల విశ్వాసం యొక్క నమూనా
40 Days - Day 27సెయింట్ ఆల్బన్: త్యాగపూరిత ప్రేమ మరియు అచంచల విశ్వాసం యొక్క నమూనాక్రైస్తవ చరిత్రలో గౌరవనీయమైన వ్యక్తి అయిన సెయింట్ ఆల్బన్, హింసను ఎదుర్కొన్నప్పుడు త్యాగపూరిత ప్రేమ, అచంచలమైన విశ్వాసం మరియు క్రీస్తు పట్ల ధైర్యమైన భక్తికి ఒక

నీటి ఊటలు | Water Springs
యోహాను 4:15 ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా,నేను దప్పిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయుమని అడుగగానీటి ఊటలను వీక్షించడం ఒక అందమైన ప్రశాంతమైన అనుభవం. నీటి ఊటలు భూమి నుండి ఉద్భవించే మంచినీటి వనరులు మరియు తరచుగా దట్టమైన వృక్షసంపద వన్యప్రాణులచే చుట్టుముట్ట

పరిచర్య పిలుపు
పరిచర్య పిలుపు లూకా 5:10 అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇప్పటినుండి నీవు మనుష్యులను పట్టువాడవై యుందువని సీమోనుతో చెప్పెను.తాను చేయబోతున్న నూతన పరిచర్యలో అననుకూల పరిస్థితులకు, సవాళ్లకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని యేస

మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
మనం చేరుకోబోయే గమ్యంరవి అస్తమించని సామ్రాజ్య అధిపతి, ప్రపంచాన్ని జయించిన వీరుడు అలక్సాండర్ ది గ్రేట్.  తండ్రిని మించిన కొడుకు, గురువును మించిన శిష్యుడు. క్రీ. పూ. 4వ శతాభ్ద కాలంలో కేవలం 12సంవత్సరాలలో ప్రపంచాన్నంతా జయించి, రాజ్యాల సరిహద్దులను, ప్రపంచ పటాన్నే మార్

గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం
గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరంవిన్సెంట్ వాన్ గోహ్ డచ్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తన కళలను 19వ శతాభ్ద కాలంలో ప్రదర్శించాడు. అయితే ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తీ అని చెప్పబడినట్టు తన జీవితకాలంలో 900ల చిత్రాలను వేసి అమ్మకానికి పెట్టినప్పటికీ, కేవలం

నా జీవితం ఎలా ఉండాలి?
నా జీవితం ఎలా ఉండాలి? “నీవు ఎందుకు పనికి రాని వాడవని” తండ్రి గద్ధిస్తే, ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో రవి అనుదినం నిరాశ పడిపోయేవాడు. తన తండ్రి మాటలు అతని హృదయంలో లోతుగా గుచ్చుకున్నాయి. నీ స్నేహితులను చూడు వారు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, మన బంధువుల ముందు నేను తలెత్తుకోలేక పో

అనుభవ గీతాలు
అనుభవ గీతాలుఒక రోజు సాయంత్రం మేము మరియు మా సంఘంలోని మరి కొన్ని కుటుంబాలతో కలిసి చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టాము. చెన్నై పట్టణంలో నివసించే మాకు, ఎవరైనా తెలుగు వారు పరిచయం అయ్యారంటే ఆ ఆనందమే వేరు. మన వాళ్ళు కలిసారంటే ఎక్కడలేని తెలుగు వంటలు, ఆంధ్రా రాజకీయాల చర్చలు జరుగుతూనే

10 ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు
అనేక ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు సాహిత్యం, కళ మరియు మీడియా యొక్క వివిధ రూపాల్లో తిరిగి చెప్పబడ్డాయి మరియు స్వీకరించబడ్డాయి. ఇక్కడ అత్యంత ప్రసిద్ధ మరియు ప్రియమైన కొన్ని ఉన్నాయి:సృష్టి - ఆదికాండము పుస్తకంలో వివరించిన విధంగా దేవుడు ఆరు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని మరియు దాని

నా జీవితం ఎలా ఉండాలి?
నా జీవితం ఎలా ఉండాలి? “నీవు ఎందుకు పనికి రాని వాడవని” తండ్రి గద్ధిస్తే, ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో రవి అనుదినం నిరాశ పడిపోయేవాడు. తన తండ్రి మాటలు అతని హృదయంలో లోతుగా గుచ్చుకున్నాయి. నీ స్నేహితులను చూడు వారు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, మన బంధువుల ముందు నేను తలెత్తుకోలేక పో

సెయింట్ ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యలు, ధైర్యమైన భక్తికి సాక్షులు
40 Days - Day 30సెయింట్ ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యలు, ధైర్యమైన భక్తికి సాక్షులుసెయింట్ ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యల కథ ఒక అసాధారణమైన విశ్వాసం, అచంచలమైన భక్తి మరియు హింసను ఎదుర్కొంటూ క్రీస్తుకు ధైర్యసాక్షిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. వ

సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వోన్నతుడు
సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వోన్నతుడుద్వితీయోపదేశకాండము 10:17 ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమదేవుడును పరమప్రభువునై యున్నాడు. ఆయనే మహాదేవుడు పరాక్రమవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరులముఖమును లక్ష్యపెట్టనివాడు, లంచము పుచ్చుకొననివాడు.సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వ

పరిచర్య పిలుపు
పరిచర్య పిలుపు లూకా 5:10 అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇప్పటినుండి నీవు మనుష్యులను పట్టువాడవై యుందువని సీమోనుతో చెప్పెను.తాను చేయబోతున్న నూతన పరిచర్యలో అననుకూల పరిస్థితులకు, సవాళ్లకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని యేసు క్రీస్తు సీమోను పెతురుకు హామీ ఇ

మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
మనం చేరుకోబోయే గమ్యంరవి అస్తమించని సామ్రాజ్య అధిపతి, ప్రపంచాన్ని జయించిన వీరుడు అలక్సాండర్ ది గ్రేట్.  తండ్రిని మించిన కొడుకు, గురువును మించిన శిష్యుడు. క్రీ. పూ. 4వ శతాభ్ద కాలంలో కేవలం 12సంవత్సరాలలో ప్రపంచాన్నంతా జయించి, రాజ్యాల సరిహద్దులను, ప్రపంచ పటాన్నే మార్

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , శ్రమ , యేసు , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , యూదా , సొలొమోను , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , జక్కయ్య , ఇస్కరియోతు , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , నోవహు , అతల్యా , అన్న , ఏశావు , లేవీయులు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , తెగులు , ఏలీయా , కూషు , గిల్గాలు , యోబు , అబ్దెయేలు , రోగము , కనాను , ఆషేరు , ఆసా , వృషణాలు , తీతు , అకుల , రక్షణ , హిజ్కియా , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , దొర్కా , సీమోను , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , యెఫ్తా , కయీను , ఏఫోదు , పరదైసు , హాము , ఊజు , అంతియొకయ , రిబ్కా , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help