ఆదా (ఆదా)


అలంకారము, భూషణము

Telugu Keyboard help