Kings II - 2 రాజులు 20 | View All

1. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా, ఆమోజు కుమారుడును ప్రవక్త యునైన యెషయా అతనియొద్దకు వచ్చినీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రదుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు చక్కబెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

2. అతడు తన ముఖము గోడతట్టు త్రిప్పుకొని

3. యెహోవా, యథార్థ హృదయుడనై, సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచు కొంటినో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించితినో కృపతో జ్ఞాపకము చేసికొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థించెను.

4. యెషయా నడిమి శాలలోనుండి అవతలకు వెళ్లకమునుపే యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెల విచ్చెను.

5. నీవు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతియైన హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుమునీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చున దేమనగానీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచితిని; నీ ప్రార్థన నేనంగీకరించి యున్నాను; నేను నిన్ను బాగుచేసెదను; మూడవ దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎక్కి పోవుదువు.

6. ఇంక పదునయిదు సంవత్సరముల ఆయుష్యము నీకిచ్చెదను; మరియు నా నిమిత్తమును నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తమును ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు, నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరు రాజు చేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను.

7. పిమ్మట యెషయా అంజూరపుపండ్ల ముద్ద తెప్పించుడని చెప్పగా వారు దాని తెచ్చి కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను.

8. యెహోవా నన్ను స్వస్థపరచు ననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన మందిరమునకు ఎక్కి పోవుదు ననుటకును సూచన ఏదని హిజ్కియా యెషయాను అడుగగా యెషయా ఇట్లనెను

9. తాను సెలవిచ్చిన మాట యెహోవా నెరవేర్చుననుటకు ఆయన దయచేసిన సూచన ఏదనగా, నీడ పదిమెట్లు ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెట్లు వెనుకకు నడిచినయెడల అవునా?

10. అందుకు హిజ్కియా యిట్లనెనునీడ పదిమెట్లు ముందరికి నడుచుట అల్పము గాని నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట చాలును.

11. ప్రవక్తయగు యెషయా యెహో వాను ప్రార్థింపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు పలక మీద పదిమెట్లు ముందరికి నడిచిన నీడ పది మెట్లు వెనుకకు తిరిగి పోవునట్లు చేసెను.

12. ఆ కాలమందు బబులోనురాజును బలదాను కుమారుడు నైన బెరోదక్బలదాను హిజ్కియా రోగియైయుండిన సంగతివిని, పత్రికలను కానుకను అతని యొద్దకు పంపగా

13. హిజ్కియా, దూతలు వచ్చినమాట విని వారిని లోపలికిరప్పించి, తన నగరునందేమి రాజ్యమందేమి కలిగిన సమస్త వస్తువులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదార్థములుగల కొట్టును, వెండి బంగారములను, గంధవర్గములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన పదార్థములలోనున్న సమస్తమును వారికి చూపించెను.

14. పమ్మట ప్రవక్తయైన యెషయా రాజైన హిజ్కియాయొద్దకు వచ్చిఆ మను ష్యులు ఏమనిరి? నీయొద్దకు ఎక్కడనుండి వచ్చిరి? అని అడుగగా హిజ్కియాబబులోనను దూరదేశమునుండి వారువచ్చి యున్నారని చెప్పెను.

15. నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజ్కియానా పదార్థములలో దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనున్న సమస్తమును నేను వారికి చూపించి యున్నాననెను.

16. అంతట యెషయా హిజ్కియాతో ఇట్లనెనుయెహోవా సెలవిచ్చుమాట వినుము

17. వచ్చు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందున్న సమస్తమును, నేటివరకు నీ పితరులు సమకూర్చి దాచిపెట్టిన దంతయును బబులోను పట్టణమునకు ఎత్తికొని పోబడునని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

18. మరియు నీ గర్భమందు పుట్టిన నీ పుత్రసంతును బబులోనురాజు నగరునందు నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొని పోవుదురు.

19. అందుకు హిజ్కియానీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజ్ఞ చొప్పున జరుగుట మేలే; నా దినములలో సమాధానము సత్యము కలిగిన యెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను.

20. హిజ్కియా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతని పరాక్రమమంతటిని గూర్చియు, అతడు కొలను త్రవ్వించి కాలువ వేయించి పట్టణములోనికి నీళ్లు రప్పిం చినదానిని గూర్చియు, యూదారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

21. హిజ్కియా తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా అతని కుమారుడైన మనష్షే అతనికి మారుగా రాజాయెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
20:1-21 ఈ అధ్యాయంలో అధికభాగం (వ.1-19) స్పష్టంగా సనెరీబు దండయాత్రకు ముందే జరిగింది. ఎందుకంటే బబులోనులో మరోకు బలదాను చేపట్టిన ముఖ్యమైన కార్యకలాపాలు ఈ దండయాత్రకు ముందే సంభవించాయనేది మనకు లభించే ప్రధాన సాక్ష్యం. కాలక్రమానుగతంగా సంఘటనలు జరిగాయని తెలియజేసే స్పష్టమైన గుర్తులు లేనప్పుడు, హెబ్రీ కథనాలలో వివిధ అంకాలు కాలక్రమానుగత అమరికలో ఉండవు. ఈ అధ్యాయం రెండు విషయాల వివరణ తెలియజేస్తుంది. (1) హిజ్కియా చాలా భక్తిగలవాడు కాబట్టి దేవుడు అతని ప్రార్థన అంగీకరించి అతని ఆయుష్కాలంలో అదనపు సంవత్సరాలు అనుగ్రహించాడు, (2) గర్వంతో, హిజ్కియా ఆ అదనపు సంవత్సరాలను దుర్వినియోగం చేశాడు. 

20:1-3 ఆ దినములలో అనే మాటను "ఇదే సాధారణ కాలావధిలో (10:32 పోల్చండి; 15:37; న్యాయాధి 19:1) అని అనువదించవచ్చు. తనకు కలగబోతున్న మరణం గురించి తెలుసుకున్న హిజ్కియా దేవుని చిత్రాన్ని అంగీకరించడమా లేక ప్రత్యేకమైన దయ చూపాలని కోరడమా అనే అతి కష్టమైన వేదాంత ఎంపికను ఎదుర్కొన్నాడు. అయితే ఈ ప్రశ్నను ఇంకా కష్టమైన మాటల్లో చెప్పవచ్చు. ప్రేమ కలిగినవాడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సార్వభౌమాధికారం కలిగిన దేవుని చిత్తాన్ని హిజ్కియా అంగీకరించాలా, లేక
మార్పులేని దేవుడినే మనసు మార్చుకోమని అడగాలా (సంఖ్యా 23:19)? కొన్నిసార్లు మనం అడగాలని బైబిలు ఆశిస్తుంది. (యాకోబు 4:2), అందుకే హిజ్కియా కన్నీటితో ప్రార్థించాడు, నీతిగల తన ప్రవర్తన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు. .

20:4-6 హిజ్కియా ప్రార్థనకు దేవుడు ఆశ్చర్యపోలేదు, ఇంకా సిద్ధపడకుం డానూ లేడు. అతను అడిగినదానిని అనుగ్రహించడమే కాకుండా, రాబోయే అష్నూరు దండయాత్ర నుండి విడిపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆవిధంగా, ఈ సంఘటన రాబోయే కఠిన పరీక్ష కొరకు హిజ్కియా విశ్వాసాన్ని బలపరచింది. 

20:7 ఇక్కడ తెలియజేసిన విధానం దైవికంగా సూచించబడిన వైద్య చికిత్స అని కొందరు సూచిస్తారు, అంటే అంజూరపు పండ్లతో చేసే చికిత్స హిజ్కియాను బాగుచేస్తుందని దేవునికి తెలుసని వారి భావం. ఇది ఒక అద్భుత స్వస్థత. ఏదేమైనా, దేవుడు హిజ్కియా ప్రార్థనకు స్పందించాడు, స్వస్థత అనుగ్రహించాడు (వ.2). 

20:8 యెహోవానుండి సూచన కావాలని అహంకారపూరితంగా అడగటం పాపం (మత్తయి 16:1-4), అయితే వినయపూర్వకమైన అభ్యర్థనను గౌరవించి దేవుడు సూచన ఇవ్వవచ్చు (న్యాయాధి 6:36-40), 

20:9-11 సూచన ఎలా వుండాలో ఎంచుకునే అవకాశం దేవుడు హిజ్కియాకే ఇచ్చాడు. మరలా ఈ ప్రక్రియ కూడా రాబోయే కాలానికి హిజ్కియా విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించిందే..

20:12 బబులోనుతో జరిగిన ఈ సంఘటన కూడా సనైరీబు దండెత్తడానికి దారితీసింది. ఈ దండయాత్ర అషూరీయుల ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన కుట్రకు ప్రతిస్పందన. ఇలాంటి తిరుగుబాటులో హిజ్కియా మద్దతు పొందాలని బెరోదక్బలదాను ఆశించాడు. 

20:13 తాను కూడగట్టుకున్న సంపదబట్టి హిజ్కియా గర్వించాడా? సామ్రాజ్యం లేని సంపద సాపేక్షంగా యూదాకు క్రొత్త విషయం అయుండవచ్చు. దావీదు, సొలొమోనులకు గొప్ప సంపద ఉంది, కానీ వారి సంపద సామ్రాజ్యాధికారం, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మార్గాల నియంత్రణ, ఇతరదేశాలు చెల్లించే కప్పం నుంచి పెరిగింది. లేకపోతే అంతర్జాతీయ రాజకీయ వ్యవహారాలలో క్రియాశీలకమైన వ్యక్తిగా ఉండటాన్ని బట్టి హిజ్కియా గర్వించాడా? 

20:14-15 హిజ్కియా క్లుప్త సమాధానం చూస్తే ఆ విషయం యెషయాతో చర్చించటానికి అతనికి ఇష్టం లేదని సూచిస్తుంది, కానీ రాజు నుండి సరైన జవాబు వచ్చేవరకు ప్రవక్త తన ప్రశ్నలు కొనసాగించాడు. 

20:16-18 యూదాదేశపు సంపదనంతటినీ బబులోను రాయబారులకు చూపించిన విషయంలో హిజ్కియా తప్పుచేశాడని అతని సంపద, వారసుల గురించి యెషయా తెలియజేసిన ప్రవచనం సూచించింది. దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదాలను అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో అధికారయుత పాత్ర పోషించడానికి అనుకూలంగా వాడుకోవడం గర్వంతో చేసిన పాపం అవుతుంది. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో వివేకవంతమైన పాత్ర పోషించడం, దేవునిపై సరైన నమ్మకం ఉంచకపోవడం వంటి భిన్న వైఖరులు మరలా మరలా పునరావృతం అయ్యాయని చెప్పడానికి ఇది మరొక చక్కని ఉదాహరణ.

20:19 దేవుడు తెలియజేసిన శిక్ష అంగీకరించడం బహుశ హిజ్కియా తగ్గింపు మనసుతో దేవుని చిత్తాన్ని వినయంగా అంగీకరించాడని సూచిస్తుంది లేదా తన దినములలో సమాధానము సత్యము ఉంటాయని స్వార్థపూరితంగా సంతోషించి ఉంటాడని సూచిస్తుంది. 

20:20-21 సనెరీబు దండయాత్ర నుంచి హిజ్కియా చేసిన యితర కార్యముల సారాంశం, అతడి పాలన ముగింపు ఇక్కడ వృత్తాంతంలో హఠాత్తుగా ముగిశాయి. హిజ్కియా చేసిన కార్యాలు పేర్కొన్న ఇతర గ్రంథాల గురించి తెలియజేసిన వెంటనే, యుద్ధం కొరకు హిజ్కియా చేపట్టిన ముఖ్యమైన పనులు అంటే ముట్టడి కాలానికి అవసరమైన నీటికొలను కట్టించడం, యెరూషలేము పట్టణంలోనికి నీళ్ళు రప్పించడానికి కొలను తవ్వించి కాలువ వేయించడం వంటి పనులు ఈ ముగింపు మాటల్లో కనబడతాయి (పటం చూడండి). తరవాత హిజ్కియా చరిత్ర అతని మరణం, అతని కుమారుడైన మన ష్నే సింహాసనం అధిష్టించడం వంటి వివరాలతో ముగుస్తుంది. 


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |