Jeremiah - యిర్మియా 13 | View All

1. యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు వెళ్లి అవిసెనార నడికట్టుకొని నీ నడుమున దానిని కట్టు కొనుము, నీళ్లలో దాని వేయకుము.

2. కావున యెహోవా మాటచొప్పున నేను నడికట్టు ఒకటి కొని నడుమున కట్టుకొంటిని.

3. రెండవ మారు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై

4. నీవు కొని నడుమున కట్టుకొనిన నడి కట్టును తీసికొని, లేచి యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి అక్కడ నున్న బండబీటలో దానిని దాచిపెట్టుమనగా

5. యెహోవా నాకాజ్ఞాపించినట్లు నేను పోయి యూఫ్రటీసునొద్ద దాని దాచిపెట్టితిని.

6. అనేక దినములైన తరువాత యెహోవా నీవు లేచి యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి, నేను అక్కడ దాచి పెట్టుమని నీకాజ్ఞాపించిన నడికట్టును అక్కడనుండి తీసి కొనుమని నాతో చెప్పగా

7. నేను యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి త్రవ్వి ఆ నడికట్టును దాచి పెట్టినచోటనుండి దాని తీసికొంటిని; నేను దానిని చూడగా ఆ నడికట్టు చెడిపోయి యుండెను; అది దేనికిని పనికిరానిదాయెను.

8. కాగా యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

9. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఈ విధముగానే యూదావారి గర్వమును యెరూషలేము నివాసుల మహా గర్వమును నేను భంగపరచుదును.

10. అన్యదేవతలను పూజించుచు వాటికి నమస్కారము చేయుదుమని వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విన నొల్లక తమ హృదయకాఠిన్యము చొప్పున నడుచుకొను ఈ ప్రజలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికట్టువలె అగు దురు.

11. నాకు కీర్తి స్తోత్ర మహిమలు కలుగుటకై వారు నాకు జనముగా ఉండునట్లు నేను ఇశ్రాయేలు వంశస్థుల నందరిని యూదా వంశస్థులనందరిని, నడికట్టు నరుని నడుముకు అంటియున్నరీతిగా నన్ను అంటియుండజేసితిని గాని వారు నా మాటలు వినకపోయి యున్నారని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

12. కాబట్టి నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏదనగా, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షారసముతో నింపబడునుప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షా రసముతో నింపబడునని మాకు తెలియదా అని వారు నీతో అనిన యెడల

13. నీవు వారితో ఈ మాట చెప్పుము యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఈ దేశనివాసులనందరిని, దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజుల నేమి యాజకులనేమి ప్రవక్తలనేమి యెరూషలేము నివాసులనందరిని నేను మత్తులుగా చేయబోవుచున్నాను.

14. అప్పుడు నేను తండ్రులను కుమారులను అందరిని ఏకముగా ఒకనిమీద ఒకని పడద్రోయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; వారిని కరుణింపను శిక్షింపక పోను; వారియెడల జాలిపడక నేను వారిని నశింప జేసెదను.

15. చెవి యొగ్గి వినుడి; యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు, గర్వపడకుడి.

16. ఆయన చీకటి కమ్మజేయక మునుపే, మీ కాళ్లు చీకటి కొండలకు తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెట్టుచుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా చేయకమునుపే, మీదేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి.

17. అయినను మీరు ఆ మాట విననొల్లని యెడల మీ గర్వమునుబట్టి నేను చాటున ఏడ్చుదును; యెహోవామంద చెరపట్టబడినందున నా నేత్రము బహుగా వలపోయుచు కన్నీరు విడుచుచు నుండును.

18. రాజును తల్లియైన రాణిని చూచి ఇట్లనుము మీ శిరోభూషణములును తలమీదనున్న మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; క్రుంగి కూర్చుండుడి.

19. దక్షిణదేశ పట్టణములు మూయబడియున్నవి; వాటిని తెరువగలవాడెవడును లేడు; యూదావారందరు చెరపట్ట బడిరి; ఏమియు లేకుండ సమస్తము కొనిపోబడెను.

20. కన్నులెత్తి ఉత్తరమునుండి వచ్చుచున్నవారిని చూడుడి; నీకియ్యబడిన మంద నీ సౌందర్యమైన మంద ఎక్కడ నున్నది?

21. నీవు నీకు స్నేహితులుగా చేసికొనినవారిని ఆయన నీ మీద అధిపతులుగా నియ మించునప్పుడు నీవేమి చెప్పెదవు? ప్రసవించు స్త్రీ వేదనవంటి వేదన నిన్ను పట్టును గదా?

22. నీవు ఇవి నా కేల సంభవించెనని నీ మనస్సులో అనుకొనినయెడల నీవు చేసిన విస్తారమైన దోషములనుబట్టి నీ బట్టచెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు సిగ్గు నొందెను.

23. కూషుదేశస్ధుడు తన చర్మమును మార్చుకొనగలడా? చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? మార్చుకొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును మేలుచేయ వల్లపడును.

24. కాబట్టి అడవిగాలికి పొట్టు ఎగురునట్లు నేను వారిని చెదరగొట్టెదను.

25. నీవు అబద్ధమును నమ్ముకొనుచు నన్ను మరచితివి గనుక ఇది నీకు వంతు, నాచేత నీకు కొలవబడిన భాగమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 1:25

26. కాబట్టి నీ అవమానము కనబడునట్లు నేను నీ బట్టల చెంగులను నీ ముఖముమీదికి ఎత్తు చున్నాను.

27. నీ వ్యభిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కార్యములను కామాతురతను నేనెరుగుదును; పొలములలో నున్న మెట్టలమీద నీ హేయ క్రియలు నాకు కనబడుచున్నవి; యెరూషలేమా, నీకు శ్రమ, నిన్ను నీవు పవిత్ర పరచు కొననొల్లవు; ఇక నెంత కాలము ఈలాగు జరుగును?బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1-2 యిర్మీయా ఒక కొత్త అవిసెనార నడికట్టు కొనుక్కోవాలని దేవుడతనితో చెప్పాడు. ఇది నడుము నుండి తొడల వరకు ఉండే వస్త్రం (హెబ్రీ. ఇజోర్). సన్నపునారతో తయారయ్యే. ఇంత విలువైన వస్త్రాన్ని సాధారణంగా యాజకులు మాత్రమే ధరిస్తారు (లేవీ 16:4). 

13:3-7 యిర్మీయా కొని తన నడుముకు కట్టుకొనిన నడికట్టును తీసికొని యూఫ్రటీసు నదీతీరంలో బండబీటలో దాచిపెట్టమని దేవుడతనికి సెలవిచ్చాడు, యూఫ్రటీసు నది. అనాతోతుకు ఈశాన్యంలో సుమారు 350 మైళ్ల దూరంలో ఉంది, అక్కడకు వెళ్లి రావడమంటే 700 మైళ్ల ప్రయాణం. హెబ్రీలో యూఫ్రటీసు నది పేరు. పరాతు. శిక్షార్హమైన అనాతోతుకు ఈశాన్యంలో సుమారు నాలుగు మైళ్ల దూరంలో ఫరా లోయలో పరాతు అనే పేరుతో ఒక నీటి ఊట ఉంది. హెబ్రీలో ఈ రెండు చోట్లకు ఉన్న పేరు ఒకటే కాబట్టి, ఈ పదం వినాశనం యూఫ్రటీసు వైపు నుండి రాబోతుందని సూచిస్తుంది (చెడిపోయిన నడికట్టు వినాశనానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. వ.7).

13:8-10 సంకేతరూపంలో ఉన్న ఈ చర్య ద్వారా దేవుడు ఈ విధముగానే యూదావారి గర్వమును యెరూషలేము నివాసుల మహా గర్వమును నేను భంగపరచుదును అని తెలియజేస్తున్నాడు. దేవుడు యూదాను నిష్కళంకమైన వధువుగా ఏర్పరచుకున్నాడు (2:2-3). అయితే యూదా తన పాపం వలన చెడిపోయి నిరుపయోగమైంది. 

13:11 నడికట్టు నడుముకు అంటే ఉన్న రీతిగా యూదా ఇదివరకు యెహోవాను అంటిపెట్టుకొని ఉంది. యెహోవా యూదాను తనకు కీర్తి స్తోత్ర మహిమలు కలుగుటకై వారు నాకు జనము అని పిలిచాడు. అయితే, యిర్మీయా తన నడికట్టును తీసివేసినట్టుగా, ఇప్పుడు యూదా ప్రజలు బబులోనుకు తీసుకొనిపోబడి క్షేమాన్ని కోల్పోతారు. 

13:12-14 వాడుకలో ఉన్న ప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షారసముతో నింపబడును అనే ఒక సామెతను యిర్మీయా ప్రకటించాలని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. దానికి “ప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షారసముతో నింపబడునని మాకు తెలియదా" అనేది ప్రజల నుండి రాబోయే హేళనపూర్వకమైన జవాబు. అయితే ద్రాక్షారసంతో నింపబడవలసిన మట్టికుండలు వీరేనని ఈ అలంకారిక వర్ణన తెలియజేస్తుంది. సమాజంలో పైస్థాయి మొదలుకొని అట్టడుగు స్థాయివరకు అందరూ దేవుని ఉగ్రతతో నింపబడి మత్తులుగా ఉంటారు (25:15-16,27). దేవుడు ఈ మట్టికుండలను పడద్రోయును. 

13:15-17 ఒకే అర్థాన్నిచ్చే రెండు వేర్వేరు హెబ్రీ పదాలను ఉపయోగించి నప్పటికీ, గర్వము అనే పదం ఈ విభాగాన్ని 1-11 వచనాల్లోని రెండు ఉపమానాలతో జోడిస్తుంది. 
స్వాతిశయం, అహంకారం, లెక్కలేనితనం అనే విషయాల్లో యూదా అపరాధి అయింది. దేవుడు సెలవిచ్చిన మాటలను ఏ మాత్రం వినలేదు. 

13:16 చీకటిలో కొండమీద చిక్కుకొని ఉదయం కోసం కనిపెట్టే విసిగి పోయిన బాటసారిలాగా యూదా వర్ణించబడింది. యూదా దేవుని మాటలతో సహా ఎవరి మాటలను వినడం లేదు. మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి అనే ఆజ్ఞ యూదా ప్రజలు వారి పాపాలు ఒప్పుకొనడం కోసమైన పిలుపు కాగలదు(యెహో 7:19; యోహాను 9:24), యూదా తన పాపాలు ఒప్పుకొనకపోతే, ముందు ముందు ఇంకా చీకటి రోజులు రాబోతున్నాయి. 

13:18 రాజును . (యెహోయాకీను), అతని తల్లియైన రాణిని (రాణి నెహుష్టా) చూచి వారితో మాట్లాడాలని దేవుడు యిర్మీయాకు ఆజ్ఞాపించాడు. నెబుకద్నెజరు రాజు వీరిని క్రీ.పూ. 597 లో బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకొని వెళ్లాడు (2రాజులు 24:8-15). కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమే రాజుగా పరిపాలించిన యెహోయాకీను సింహాసనాన్ని అధిష్టించినప్పుడు అతని వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే. బహుశా అతనిని అతని తల్లి తన అదుపాజ్ఞల్లో ఉంచి ఉండవచ్చు. దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా సెలవిచ్చిన పిలుపును వీరిద్దరూ వినలేదు. 

13:19 బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు యూదాలో ముందుగా దక్షిణ ప్రాం తంలోని పట్టణాల మీద దాడి చేయబోతున్నాడు. అయితే, చివరకు యూదా వారందరు చెరపట్టబడతారు. “అందరూ” “సమస్తము" అనే పదాలు అతిశ యోక్తి లాగా ఉన్నాయి. బబులోనీయులు యిర్మీయాతోబాటు మరికొందరిని యూదాలోనే శేషజనంగా విడిచిపెట్టారు (39:9-10). 

13:20 కన్నులెత్తి, చూడుడి అనే క్రియాపదాలు స్త్రీలింగ ఆదేశాలు.  ఈ పదాలను యెరూషలేము కుపయోగించారు. యెరూషలేము తనకివ్వబడిన మందను విడిచిపెట్టి, ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించిన మహిళా కాపరి అనే వర్ణనలో కనబడుతుంది. 

13:21 అధిపతులు అనే పదానికి హెబ్రీ పదం (రోష్) రెండు వేర్వేరు అర్థాలను ఇస్తుంది - "నాయకుడు/అధిపతి" “విషపు మొక్క/విషం”. ఈ ప్రకారంగానే యూదా తనకు తానుగా ఎన్నుకొన్న రాజకీయమిత్రులు కూడా యూదా మీద అధిపతులుగా ఉండడం మాత్రమే కాదు, యూదాకు విషంగా కూడా ఉంటారు. 

13:22 ఇవి నాకేల సంభవించెనని యెరూషలేము అడిగిన ప్రశ్నకు, దేవుడు వారి విస్తారమైన దోషములను కారణంగా చూపించాడు. అలంకారికంగా చెప్పాలంటే దేవుడు యూదా రహస్య పాపాలను బయటికి కనబడేలా చేస్తున్నాడు (నీ బట్టచెంగులు తొలగిపోయెను - ఈ మాటలు వారిమీద లైంగికదాడి జరగబోతున్నదని తెలియజేస్తున్నాయి, లేవీ 18:6-19; 20:17; ద్వితీ 22:30 చూడండి). నీ మడిమెలు సిగ్గునొందెను అనే మాటలకు అక్షరాలా “నీ కాలి మడిమెలు హింసించబడ్డాయి" అని అర్థం. ఈ మాటలు కూడా లైంగికదాడిని సూచించే అలంకారం. 

13:23-24 కూషుదేశస్థుడు (నూబీయుడు లేదా ఐతియోపీయుడు) తన చర్మమును మార్చుకొనగలదా? చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? అనే ప్రశ్నలకు జవాబులు కాదు, లేదు అనే ఉంటాయి. శతాబ్దాలపాటు దుష్టత్వంలో మునిగిపోయిన యూదా అంత తేలికగా మారలేదనే భావాన్ని ఈ ప్రశ్నలు సూచిస్తున్నాయి.

13:25 వంతు లేదా భాగం (స్వాస్థ్యం) అనే పదం కనాను విజయం తర్వాత ఇశ్రాయేలీయుల్లోని ప్రతి కుటుంబము పొందిన భూభాగాన్ని సూచిస్తుంది (సంఖ్యా 26:55-56). అయితే తిరుగుబాటు చేసిన ఈ తరానికి ఏ భాగమూ ఉండబోదు, దేవుడు వారిని చెరలోకి చెదరగొడుతున్నాడు (13:24). యూదా అబద్దమును నమ్ముకొనడం జరిగింది, అబద్దము అనే పదం అన్యదైవాలను మరీ ముఖ్యంగా బయలును సూచించే హేళనపదం. 

13:26 నీ బట్టల చెంగులను నీ ముఖముమీదికి ఎత్తుచున్నాను గురించి వ.22 నోట్సు చూడండి. యూదా అవమానము అందరికీ కనబడేలా బహిర్గతమవుతుంది. 

13:27 ఈ వచనం లైంగికపాపాన్ని తెలియజేసే వ్యభిచారమును... జారకార్యములను కామాతురతను అనే మూడు వర్ణనల్లో యూదా దుష్టత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇవి యూదా ప్రజలు కనానీయుల దేవతల పూజల్లో భాగంగా పశుప్రాయమైన రీతిలో బహిరంగంగా వ్యభిచారంలో పాల్గొనడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |