Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 13 | View All

1. మరియు పది కొమ్ములును ఏడు తలలును గల యొక క్రూరమృగము సముద్రములోనుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ములమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద దేవదూషణకరమైన పేళ్లును ఉండెను.
దానియేలు 7:3, దానియేలు 7:7

2. నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదములవంటివి, దాని నోరు సింహపునోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసర్పము తన బలమును తన సింహాసనమును గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను.
దానియేలు 7:4-6

3. దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబ్బ తగిలినట్టుండెను; అయితే ఆ చావుదెబ్బ మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళ్ళుచు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి.

4. ఆ మృగమునకు అధికారమిచ్చినందున వారు ఘటసర్పమునకు నమస్కారముచేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుద్ధము చేయగల వాడెవడు? అని చెప్పుకొనుచు ఆ మృగమునకు నమస్కారముచేసిరి.

5. డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్య బడెను. మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కార్యము జరుప నధికారము దానికి ఏర్పాటాయెను
దానియేలు 7:8, దానియేలు 7:20, దానియేలు 7:25, దానియేలు 11:36-37

6. గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, పరలోకనివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను.

7. మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధముచేయను వారిని జయింపను దానికి అధికారమియ్యబడెను. ప్రతి వంశముమీదను ప్రతి ప్రజమీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిమీదను ప్రతి జనముమీదను అధికారము దానికియ్యబడెను.
దానియేలు 7:21, దానియేలు 7:7

8. భూని వాసులందరును, అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింప బడియున్న గొఱ్ఱపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేయుదురు.
నిర్గమకాండము 32:33, కీర్తనల గ్రంథము 69:28, యెషయా 53:7, దానియేలు 12:1

9. ఎవడైనను చెవిగలవాడైతే వినును గాక;

10. ఎవడైనను చెరపట్టవలెనని యున్నయెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను ఖడ్గముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడ్గముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుద్ధుల ఓర్పును విశ్వాసమును కనబడును.
యిర్మియా 15:2, యిర్మియా 43:11

11. మరియు భూమిలోనుండి మరియొక క్రూరమృగము పైకివచ్చుట చూచితిని. గొఱ్ఱపిల్ల కొమ్మువంటి రెండు కొమ్ములు దానికుండెను; అది ఘటసర్పమువలె మాటలాడు చుండెను;

12. అది ఆ మొదటి క్రూరమృగమునకున్న అధికారపు చేష్టలన్నియు దానియెదుట చేయుచున్నది; మరియు చావుదెబ్బతగిలి బాగుపడియున్న ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు దానిలో నివసించువారును నమస్కారము చేయునట్లు అది బలవంతము చేయుచున్నది.

13. అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుష్యులయెదుట అగ్ని దిగివచ్చునట్టుగా గొప్ప సూచనలు చేయుచున్నది.
1 రాజులు 18:24-29

14. కత్తి దెబ్బ తినియు బ్రదికిన యీ క్రూరమృగమునకు ప్రతిమను చేయవలెనని అది భూనివాసులతో చెప్పుచు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియ్యబడిన సూచనలవలన భూనివాసులను మోసపుచ్చుచున్నది.
ద్వితీయోపదేశకాండము 13:2-4

15. మరియు ఆ మృగముయొక్క ప్రతిమ మాటలాడునట్లును, ఆ మృగము యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారము చేయని వారిని హతము చేయునట్లును, ఆ మృగముయొక్క ప్రతిమకు ప్రాణ మిచ్చుటకై దానికి అధికారము ఇయ్యబడెను.
దానియేలు 3:5-6

16. కాగా కొద్దివారుగాని గొప్పవారుగాని, ధనికులుగాని దరిద్రులుగాని, స్వతంత్రులుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొపటియందైనను ముద్ర వేయించుకొనునట్లును,

17. ఆ ముద్ర, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖ్యయైనను గలవాడు తప్ప, క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునట్లును అది వారిని బలవంతము చేయు చున్నది.

18. బుద్ధిగలవాడు మృగముయొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము; అది యొక మనుష్యుని సంఖ్యయే; ఆ సంఖ్య ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జ్ఞానము కలదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1-3 సముద్రములోనుండి (మానవాళి అనబడే సముద్రం) పైకి వచ్చుచున్న క్రూరమృగము అని, మొదటగా 11:7లో పేర్కొనబడినది (అక్కడ వాడు అగాధంలోనుండి వచ్చాడు). (1) దానియేలు 7అధ్యా. లోని దర్శనంలోని క్రూరమృగములు (ముఖ్యంగా నాలుగవది), (2) ప్రక 12:3 లోని ఘటసర్పము (పదికొమ్ములు... ఏడు తలలు... పది కిరీటములు), (3) క్రూరమృగమునకు తన బలమును... గొప్ప అధికారమును ఇచ్చిన సాతాను ఇదే మాటలతో వర్ణించబడ్డారు. ఇద్దరు సాక్షుల పునరుత్థానం, ఆరోహణంతో క్రూరమృగము ఇబ్బందిపడినందువలన (11:11-12), 13:3 నిజమైన పునరుత్థాన్ని లేక చావుదెబ్బను వివరిస్తున్నట్లు కనబడుతుంది. 

13:4 జనులంతా ఆ క్రూరమృగమును ఆరాధించడానికి కారణం, అది అజేయమైనది అని వారు నమ్మడమే. 

13:5-7 ఆ మృగము దేవుని దూషించుటకు, అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్యులైన విశ్వాసుల మీద (పరిశుద్ధులు; 12:17 నోట్సు చూడండి) భయంకరమైన పాలన చేయుటకు అధికారమును ప్రభువు అనుమతించాడు. ఈ దేవదూషణ, సాక్షులు తమ పరిచర్య ముగించి, పరలోకానికి తీసుకొనిపోబడిన తర్వాత (11:3,7,11-12), శ్రమకాలంలో మిగిలిన మూడున్నర సంవత్సరాలు (నలువది రెండు నెలలు) కొనసాగుతుంది. ఇవి 11:2 లో పేర్కొన్న 42 నెలలే. గుదారము అనే మాట ఉపయోగించడం, “పరిశుద్దుల"ను, 7:9 లో దేవుడు “తన గుడారమును వారిమీద కప్పును" (7:15) అని చెప్పబడిన “ప్రతి జనములోనుండి... ఒక గొప్ప జనసమూహము" (7:9-12 నోట్సు చూడండి)తో సమానం చేస్తుంది. “గొప్ప. జనసమూహము” అనే మాటలోని, ఈ “పరలోక నివాసులు" క్రీస్తు రెండవ రాకడకు ముందు (19:11-16) దేవుని న్యాయమైన తీర్పుకై,గొట్టెపిల్ల తన వధువును వివాహం చేసుకున్నందుకై (19:7), ఆయనను స్తుతిస్తూ, పుస్తకంలో తరువాత కనిపిస్తారు (19:1). 

13:8 "భూనివాసులు" (3:10; 6:9-11; 8:13 నోట్సు చూడండి) మృగానికి ఎందుకు ఆరాధన చేస్తారో ఈ వచనం వివరిస్తుంది వారి పేరులు గొట్టిపిల్ల... జీవగ్రంథమందు లేకపోవడమే దానికి కారణం. ఆ గ్రంథంలో అంత్య తీర్పులో (20:12,15) అగ్నిగుండము నుండి తప్పింపబడే వారి పేర్లు ఉంటాయి. 

13:9-10 ఎవడైనను చెవిగలవాడైతే అనే మాటలు అవసరమైతే మరణ పర్యంతము పరిశుద్దుల ఓర్పు... విశ్వాసముల (13:5-7; 18:20,24 నోట్సు చూడండి కై పిలుపునిస్తాయి. కొందరు చెరపట్టబడతారు, మరికొందరు హతసాక్షులౌతారు. 

13:11 మరొక క్రూరమృగము (మరియొక అంటే దానివంటిదే వేరొకటి అని, గ్రీకు. అల్లోస్) పైకి రావడం అంటే ఒక మత నాయకుడు అని స్పష్టమౌతుంది. ఎందుకంటే అతనిని 16:13; 19:20; 20:10లో “అబద్ద ప్రవక్త” అని పిలిచారు. బయటకు చూడడానికి అది క్రీస్తువలె సౌమ్యంగా కనిపిస్తుంది (గొట్టెపిల్ల... వంటి), కానీ దాని ప్రవచనాలు సాతాను మాటలు (ఘటసర్నమువలె) గా ఉన్నాయి.

13:12-13 రెండవ క్రూరమృగము తన పనిని (మొదటి క్రూరమృగముకు అందరిచేత నమస్కారము చేయించడం) పూర్తిచేయడానికి, మొదటి క్రూరమృగము నుండి పూర్తి అధికారము పొందివుంటుంది. ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగివచ్చునట్లుగా చేయడం అంటే, ఇద్దరు సాక్షులు చేసిన అద్భుతాలలో ఒకదాన్ని అనుకరించినట్లు అనిపిస్తుంది (11:5). 

13:14-15 తాను చేయగలిగే గొప్ప సూచనల ద్వారా (2థెస్స 2:9) “భూనివాసులను” మోసపుచ్చు. (12:9) లక్షణమును బట్టి రెండవ క్రూరమృగము దాని పోలిక సాతానుదని చూపిస్తుంది. ఆరాధించడానికి మొదటి మృగపు ప్రతిమను నిలబెట్టమని అది “భూనివాసులను” ఒప్పిస్తుంది. గ్రీకు, రోమీయ దేవతలకు, రోమా చక్రవర్తుల విగ్రహాలకు అలవాటుపడిన యోహాను కాలపు పాఠకులకు ఇలాంటి విషయం సామాన్యమైనదే. కానీ ఈ ప్రతిమకు ప్రాణం వస్తుంది. 

13:16-18 ఆ రోజున ఎవరైనా వ్యాపారం చేయాలంటే, మృగపు ముద్ర (గుర్తు)ను అంటే ఒక రకమైన పచ్చబొట్టు లేక మృగం పేరైనను లేక దానికి సమానమైన సంఖ్యనైనా కలిగివుండాల్సిందే. ఈ గుర్తుకు, గొట్టిపిల్ల, తండ్రి పేరు (14:1)ను నొసటిపై కలిగిన 144,000 మంది ముద్రకు (7:3-4) తేడా ఉంది. ఆ సంఖ్య ఆరువందల అరువది యారు. ఆరు అనేది పరిపూర్ణమైన సంఖ్య (7)కు ఒకటి తక్కువగా ఉండడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |