Colossians - కొలస్సయులకు 4 | View All

1. యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజ మానుడున్నాడని యెరిగి, న్యాయమైనదియు ధర్మాను సార మైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

2. ప్రార్థనయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజ్ఞతగలవారై దానియందు మెలకువగా ఉండుడి.

3. మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే

4. ఆ మర్మమును వెల్లడిపరచునట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు ప్రార్థించుడి.

5. సమయము పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు వెలుపటి వారియెడల జ్ఞానము కలిగి నడుచు కొనుడి.

6. ప్రతి మనుష్యునికి ఏలాగు ప్రత్యుత్తరమియ్య వలెనో అది మీరు తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనియ్యుడి.

7. ప్రియసహోదరుడును, ప్రభువునందు నమ్మకమైన పరిచారకుడును, నా తోడి సేవకుడునైన తుకికు నన్నుగూర్చిన సంగతులన్నియు మీకు తెలియజేయును.

8. మీరు మా స్థితి తెలిసికొనునట్లును మీ హృదయములను అతడు ఆదరించు నట్లును,

9. అతనిని అతనితోకూడ నమ్మకమైన ప్రియసహో దరుడైన ఒనేసిమును మీయొద్దకు పంపుచున్నాను; ఇతడు మీ యొద్దనుండి వచ్చినవాడే; వీరిక్కడి సంగతులన్నియు మీకు తెలియజేతురు.

10. నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిస్తార్కును, బర్నబాకు సమీపజ్ఞాతియైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు; ఈ మార్కునుగూర్చి మీరు ఆజ్ఞలు పొందితిరి, ఇతడు మీయొద్దకు వచ్చినయెడల ఇతని చేర్చుకొనుడి.

11. మరియయూస్తు అను యేసుకూడ మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు. వీరు సున్నతి పొందినవారిలో చేరిన వారు, వీరుమాత్రమే దేవుని రాజ్యము నిమిత్తము నా జత పనివారై యున్నారు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను.

12. మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు.

13. ఇతడు మీకొరకును, లవొదికయవారి కొరకును, హియెరా పొలివారికొరకును బహు ప్రయాసపడుచున్నాడని యితనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను.

14. లూకా అను ప్రియుడైన వైద్యుడును, దేమాయు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

15. లవొదికయలో ఉన్న సహోదరులకును, నుంఫాకును, వారి యింట ఉన్న సంఘమునకును వందనములు చెప్పుడి.

16. ఈ పత్రిక మీరు చదివించుకొనిన తరువాత లవొదికయ వారి సంఘములోను చదివించుడి; లవొదికయకు వ్రాసి పంపిన పత్రికను మీరును చదివించుకొనుడి.

17. మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి.

18. పౌలను నేను స్వహస్తముతో నా వందనములు వ్రాయుచున్నాను; నా బంధకములను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1 తమ దాసులతో న్యాయంగా వ్యవహరించమని పౌలు యజమానులను హెచ్చరించాడు. ఎందుకంటే పరలోకములో వారికి కూడా యజమానుడున్నాడు. ఎఫెసీ 6:9 కూడా చూడండి.

4:2 మెలకువగా ఉండుడి లేక జాగరూకులై ఉండండి అంటే కనిపెట్టుకుని, ఎదురు చూసే మనోవైఖరితో ఉండమని అర్థం. 

4:3-4 అనుకూలమైన సమయం అనేది ఒకడు . ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది. దీనినే తెరచిన ద్వారం అని సాధారణంగా చెప్పేవారు. (అపొ.కా. 14:27; 1కొరింథీ 16:9; 2 కొరింథీ 2:12). తాను చేస్తున్న సువార్త విస్తరణ అనే పనిని కొనసాగించేలా విశ్వాసులు ప్రార్థించాలని పౌలు కోరాడు. మర్మము అనే మాట గురించి 1:26 నోట్సు చూడండి. 

4:5-6 అవిశ్వాసులతో వ్యవహరించేటప్పుడు జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించమని (1:9-10) కొలస్సీయులకు పౌలు చివరి మాటగా చెప్పాడు. సద్వినియోగము అనే క్రియాపదం. బేరం కుదిరితే "అంతా కొనేయ”మనే అర్థమున్న మాట నుండి వస్తుంది. ఇక్కడ అది అవిశ్వాసులతో గడిపే సమయాన్ని ఒకడు పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలి అనే అర్థంలో ప్రయోగించబడింది. 

4:7-8 ఆసియావాడైన తుకికు అపొ.కా. 20:4లో పౌలును కలిసి, అతనితో పాటు పరిచర్య కొనసాగించాడు (ఎఫెసీ 6:21; 2తిమోతి 4:12; తీతు 3:12). ఈ ఉత్తరాన్ని కొలస్సీయులకు, - అలాగే లవొదకయవారి పత్రికను అందించినవాడు ఇతడే కావచ్చు (కొలస్సీ 4:16 నోట్సు చూడండి). 

4:9 కొలస్సయి వాసియైన ఒనేసిము పారిపోయిన ఒక బానిస (ఫిలే 10). అతని పేరుకు అర్థం “ప్రయోజనకరమైనవాడు”. 

4:10-11 థెస్సలోనిక వాసియైన అరిస్తార్కు పౌలు సహకారుల్లో ఒకడు, అతని తోటి ఖైదీ కూడా (అపొ.కా. 19:29; 20:4). మార్కు సువార్తను రాసిన యోహాను అనబడిన మార్కు పౌలు బర్నబాల మొదటి మిషనరీ యాత్రలో వారితో చేరాడు (అపొ.కా.12:12,25). వారి రెండవ ప్రయాణంలో పౌలు మార్కును వద్దనడంతో పౌలు బర్నబాలు విడిపోయారు (అపొ.కా. 15:37-39). ఏదో సమయంలో మార్కు తనకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాడని పౌలు ఒప్పించబడినట్లు ఈ వచనాలు ఋజువుగా ఉన్నాయి. యూస్తు అనబడిన యేసు ఒక తోటి యూదు విశ్వాసి. 

4:12-13 ఎపఫ్రా గురించి 1:7-8 నోట్సు చూడండి.

4:14 కొ.ని.లో లూకా వృత్తి ఏమిటో వెల్లడైంది. ఈ ఒక్కచోటే. పౌలు సహకారుల్లో ఒకడైన దేమా తరువాతి కాలంలో లోకాన్ని ప్రేమించి సువార్త పరిచర్యను విడిచిపెట్టాడు (2తిమోతి 4:10). 

4:15 కొలస్సయి నుండి పదిమైళ్ళ దూరంలో ఉన్న లవొదికయలో కూడా అప్పుడప్పుడే రెక్కలు తొడుక్కుంటున్న విశ్వాసుల సంఘం ఒకటి ఉంది.. లవొదికయ సంఘం సమావేశమయ్యే ఇంటి యజమాని నుంఫాను పౌలు ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నాడు. 

4:16 ఈ పత్రిక ఒకసారి కొలస్సయి విశ్వాసుల మధ్య చదివిన తర్వాత, వారు దీన్ని గాని లేక దీని నకలు గానీ లవొదికయ సంఘానికి పంపించాలి. లవొదికయ వారికి కూడా పౌలు మరొక ఉత్తరం రాశాడు, దాన్ని వారు కొలస్సీ సంఘంలో కూడా చదివి వినిపించాలి. లవొదికయకు రాసిన ఉత్తరం బహుశా పౌలు రాసిన మరొక పత్రిక (ఎఫెసీయులకు?) కావచ్చు లేదా ఆ ఉత్తరం మనకు దొరికి ఉండకపోవచ్చు. 

4:17 అర్టిప్పు గురించి ఫిలే 2 నోట్సు చూడండి.

4:18 ఈ పత్రిక రాయడానికి పౌలు ఒక కార్యదర్శిని వాడుకున్నప్పటికీ (రోమా 16:22తో పోల్చండి), తన అధికార ముద్రగా గుర్తించడానికి లేక తాను రాసినవారిపై ఉన్న అపేక్ష, ప్రేమలను బట్టి పౌలు చివరిలో తానే స్వయంగా సంతకం చేసేవాడు. (1కొరింథీ 16:21; గలతీ 6:11; 2థెస్స 3:17; ఫిలే 19).


Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |