Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 9 | View All

1. నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యెహోవాను స్తుతించెదను యెహోవా, నీ అద్భుతకార్యములన్నిటిని నేను వివరించెదను.

2. మహోన్నతుడా, నేను నిన్నుగూర్చి సంతోషించిహర్షించుచున్నాను నీ నామమును కీర్తించెదను.

3. నీవు నా పక్షమున వ్యాజ్యెమాడి నాకు న్యాయము తీర్చుచున్నావు నీవు సింహాసనాసీనుడవై న్యాయమునుబట్టి తీర్పుతీర్చుచున్నావు

4. కాబట్టి నా శత్రువులు వెనుకకు మళ్లుదురునీ సన్నిధిని వారు జోగిపడి నశింతురు.

5. నీవు అన్యజనులను గద్దించి యున్నావు, దుష్టులను నశింపజేసి యున్నావువారి పేరు ఎన్నటికి నుండకుండ తుడుపు పెట్టియున్నావు.

6. శత్రువులు నశించిరి, వారు ఎన్నడు నుండకుండ నిర్మూలమైరి నీవు పెల్లగించిన పట్టణములు స్మరణకు రాకుండబొత్తిగా నశించెను.

7. యెహోవా శాశ్వతముగా సింహాసనాసీనుడైయున్నాడు.న్యాయము తీర్చుటకు ఆయన తన సింహాసనమును స్థాపించి యున్నాడు.

8. యెహోవా నీతినిబట్టి లోకమునకు తీర్పు తీర్చునుయథార్థతనుబట్టి ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును.
అపో. కార్యములు 17:31

9. నలిగినవారికి తాను మహా దుర్గమగును ఆపత్కాలములలో వారికి మహా దుర్గమగును

10. యెహోవా, నిన్ను ఆశ్రయించువారిని నీవు విడిచిపెట్టువాడవు కావుకావున నీ నామమెరిగినవారు నిన్ను నమ్ముకొందురు

11. సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీర్తించుడిఆయన క్రియలను ప్రజలలో ప్రచురము చేయుడి.

12. ఆయన రక్తాపరాధమునుగూర్చి విచారణచేయునప్పుడు బాధపరచబడువారిని జ్ఞాపకము చేసికొనునువారి మొఱ్ఱను ఆయన మరువడు.

13. నేను నీ కీర్తి అంతటిని ప్రసిద్ధిచేయుచు సీయోను కుమార్తె గుమ్మములలోనీ రక్షణనుబట్టి హర్షించునట్లుయెహోవా, నన్ను కరుణించుము.

14. మరణద్వారమున ప్రవేశించకుండ నన్ను ఉద్ధరించువాడా,నన్ను ద్వేషించువారు నాకు కలుగజేయు బాధనుచూడుము.

15. తాము త్రవ్విన గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి.తాము ఒడ్డిన వలలో వారి కాలు చిక్కుబడియున్నది.

16. యెహోవా ప్రత్యక్షమాయెను, ఆయన తీర్పు తీర్చియున్నాడు.దుష్టులు తాముచేసికొనిన దానిలో చిక్కియున్నారు(హిగ్గాయోన్‌ సెలా.)

17. దుష్టులును దేవుని మరచు జనులందరునుపాతాళమునకు దిగిపోవుదురు.

18. దరిద్రులు నిత్యము మరువబడరు బాధపరచబడువారి నిరీక్షణాస్పదము ఎన్నటికినినశించదు.

19. యెహోవా లెమ్ము, నరులు ప్రబలక పోవుదురు గాకనీ సన్నిధిని జనములు తీర్పు పొందుదురు గాక.

20. యెహోవా, వారిని భయపెట్టుముతాము నరమాత్రులమని జనులు తెలిసికొందురు గాక.(సెలా.)బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-9. గ్రీకు పా.ని. లో కీర్తనలు 9,10 రెండూ ఒకే కీర్తనగా పరిగణించబడ్డాయి. కీర్తన 9 శత్రు దేశాలపై లభించిన విజయాలను గురించి రాజు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ రాసిన కీర్తన.

శీర్షిక: ముళ్లబ్బేను - కీర్తన 46 శీర్షికలోని అలామోతు తో సంబంధించినదిగా కనబడుతుంది, ఇది సంగీత స్వరాన్ని లేదా సంగీత బాణీని సూచిస్తుండవచ్చు. కీర్తన 10 కి శీర్షిక లేదు, పైగా ఇది LXX లోను, వల్లేట్ లోను కీర్తన 9లో భాగంగా ఉంది. కీర్తన 9, 10 కలిసే ఉన్నాయనడానికి మరొక కారణం కీర్తన 9 లో ప్రారంభమైన ప్రథమాక్షర ప్రహేళిక కీర్తన 10 లో కూడా కొనసాగింది. అయితే భావంలో, ఆకృతిలో ఈ రెండు కీర్తనల్లో గుర్తించదగిన భేదాలున్నాయి (కీర్తన 9 కృతజ్ఞతాస్తుతి కీర్తన కాగా, కీర్తన 10 విలాపకీర్తన). ఈ కారణం చేత వీటిని రెండు కీర్తనలుగా ఉంచడం సమంజసంగానే ఉంది.

9:1 నా పూర్ణహృదయముతో అంటే "యథార్థంగా" అని అర్థం (86:12; 111:1; 119:10). అద్భుతకార్యము లన్నిటిని - ఈ కార్యాలేమిటో స్పష్టంగా చెప్పలేదు, అయితే ఈ పదజాలం ఇతరచోట్ల దేవుడు విశ్వాన్ని, అందులోని సమస్తాన్ని సృష్టించడాన్ని (136:4), ప్రపంచ గమనంలో ఆయన కార్యాల్ని (యోబు 5:9), ఆయన తన ప్రజల పక్షాన జరిగించిన రక్షణకార్యాల్ని (నిర్గమ 3:20) సూచిస్తుంది. 

9:2 మహోన్నతుడా (హెబ్రీ. ఏల్యోన్) అనే ఈ నామాన్ని కీర్తనలు గ్రంథంలో ఇరవై ఒక్కసార్లు ఉపయోగించారు. 

9:5 ఇక్కడ చెప్పిన సంఘటనలు ఇప్పటికే జరిగిపోయినవిగా దావీదు చెబుతున్నాడు (నీవు... దుష్టులను నశింపజేసి యున్నావు). కీర్తనలలో ఇదొక ప్రవచనాశైలి. ఇవి దేవుడు న్యాయం జరిగించడం నిశ్చయమని కీర్తనకారుని దృఢమైన నమ్మకాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంలో, సింహాసనము అనే పదం దేవుని పరిపాలన (45:6) కంటె మిన్నగా ఆయన తీర్పును (వ.3,7; 411:4) వర్ణిస్తున్నది.

9:7-8 యెహోవా శాశ్వతముగా సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు (29:10; 93:2), ఆయన లోకమునకు తీర్పు తీర్చుతున్నాడనే వర్ణన ఇది (7:6-8 నోట్సు చూడండి). భవిష్యత్తులో లోకానికి అంతిమ తీర్పు ఉండబోతున్నప్పటికీ, దేవుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడూ న్యాయము తీర్చువాడు కాబట్టి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు లోకంలో న్యాయాన్ని అమలు చేస్తుంటాడు (94:2). (1) ప్రపంచంలో చెడుగు విజయం సాధిస్తున్నట్టుగా కనిపించడం వలన కలిగే నిరుత్సాహం, నిరాశలను తట్టుకొని ప్రజలు దేవునిలో తమ విశ్వాసాన్ని నిర్మూలింప జూసేవారిని ఎదిరించి నిలబడాలంటే దేవునిలో స్థిరమైన నమ్మకం కలిగి ఉండాలి (వ.7-10; ప్రక 19-21 చూడండి). (2) కొత్త నిబంధనలో ఈ వచనాలను దేవుని శత్రువులకు, ఆయన సంఘానికి అన్వయించవచ్చు. కొ.ని. కాలమంతా చెడు శక్తులకు, నైతిక శక్తులకు మధ్య తీవ్ర పోరాటం సాగుతూనే ఉంటుంది. సంఘంలో నమ్మకమైన విశ్వాసులను సాతాను, ప్రపంచం, అబద్ద విశ్వాసులు వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటారు (2తిమోతి 3:12 నోట్సు చూడండి).

9:9-10 యెహోవా తన సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడనే వాస్తవం నలిగినవారికి ఓదార్పునిస్తుంది, ఎందుకంటే వారిని బాధించేవారి నుండి విడిపించి కాపాడే ఆశ్రయం ఆయనే (మహా దుర్గమగును). నిన్ను ఆశ్రయించు వారు, నీ నామమెరిగిన వారు నిన్ను నమ్ముకొందురు అనే మాటలు అత్యావశ్యకంగా ఇదే భావాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ మాటలు యెహోవాతో వ్యక్తిగతమైన అనుభవపూర్వక జ్ఞానం కలిగిన వారిని (91:14 - నా నామము నెరిగినవాడు కాబట్టి), ఆయనను నమ్ముకొనువారిని, అవసర సమయాల్లో ఆయనను ఆశ్రయించు వారిని వర్ణిస్తున్నాయి. 

9:11 కీర్తించుడి... ప్రచురము చేయుడి అనే మాటలు ఒకే భావాన్నిచ్చే ఆదేశాలు. దేవుణ్ణి ఎరిగినవారికి ఆయన కార్యాల గురించి ఇతరులకు తెలియజేయ వలసిన బాధ్యత ఉందని ఈ వచనం సూచిస్తున్నది. (30:4; 1దిన 16:8; యెషయా 12:4).

9:13-14 వ.13 లోని విన్నపం ఉద్దేశం ఆయన కీర్తి అంతటిని ప్రసిద్ధి చేయడం. ఇది వ.11 లోని ఆదేశాన్ని మరింతగా విశదీకరించి, దేవుని మంచితనం గురించి ఇతరులకు ప్రకటించడానికి కీర్తనకారుని విడుదల ఉపయోగపడుతుందని చెబుతుంది. దేవుడు కీర్తనకారున్ని మరణ ద్వారమున ప్రవేశించకుండ చేయడం అతణ్ణి సీయోను కుమార్తె గుమ్మములలో ప్రవేశించేలా చేయడమే. యెరూషలేము గురించి సీయోను కుమార్తె అనే ప్రస్తావన కీర్తనల్లో ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నా, లేఖనాల్లో ఇతర చోట్ల కూడా, ముఖ్యంగా యెషయా, విలాప వాక్యములు లో ఉంది. “సీయోను కుమార్తె గురించిన ప్రస్తావన కేవలం నగరాన్ని మాత్రమే కాక, అందులోని నివాసుల్ని సైతం సూచిస్తుంది. 

9:15-16 దుర్మార్గులు ఇతరుల్ని బాధ పెట్టాలని పన్నిన పన్నాగాల్లో తమకు తామే చిక్కుకోవడం గురించి కీర్తనల్లో ఇతర చోట్ల కూడా ఉంది (7:15-16; 35:8; 57:6). ఈ సందర్భంలో, శత్రువులు అన్య జనములు, దేవుని ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన వీరికి దేవుడు తీర్పు తీర్చుతాడు (2:1). వ.16 లో ఉన్న దుష్టులు అనే పదం వీరినే సూచిస్తుందని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. హిగ్గాయోన్ అనే పదం బహుశా “గొణుగుడు” లేదా “గుసగుస” అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదం నుండి వచ్చి ఉండవచ్చు. లేదా ఇది మంద్రస్వరంతో వాయించే వాద్యపరికరాల్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

9:17-18 ఈ వచనాల్లో మరచు అనే పదాన్ని శబ్దచమత్కారంగా ఉపయోగించారు. దేవుని మరచు జనాలు పాతాళమునకు పోతారు, అక్కడ వారు మరువబడతారు. (88:5; స్మరింపని వారివలె), ఇది 9:5-6 లోని భావనకు దగ్గరగా ఉంది. ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా, యెహోవాను నమ్మినవారికి ప్రస్తుత కాలంలో శ్రమలెదురవుతున్నా గానీ భవిష్యత్తులో వారికి మంచి జరుగుతుంది, వారు మరువబడకపోవడమే దేవుడు వారి పట్ల జరిగించిన న్యాయం.

9:19-20 లెమ్ము అనేది యెహోవా వెంటనే చర్య తీసుకోవాలనే విజ్ఞప్తి (7:6-8 నోట్సు చూడండి). వారిని భయపెట్టుము అని ఇంకా సూటిగా కీర్తనకారుడు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు. ఈ భయం యెహోవాను నమ్మిన వారిలో ఉండే భక్తిపూర్వకమైన భయం కాదు, సైన్యం సమీపిస్తున్నప్పుడు ప్రజల్లో కలిగే భీతి లేదా వెఱపు (ద్వితీ 2:25; 11:25). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |