Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 17 | View All

1. ఆ యేడు పాత్రలను పట్టుకొనియున్న యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడువచ్చి నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెప్పెను. నీవిక్కడికి రమ్ము, విస్తార జలములమీద కూర్చున్న మహావేశ్యకు చేయబడు తీర్పు నీకు కనుపరచెదను;
యిర్మియా 51:13

2. భూరాజులు ఆమెతో వ్యభిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వ్యభిచార మద్యములో మత్తులైరి.
యెషయా 23:17, యిర్మియా 51:7

3. అప్పుడతడు ఆత్మవశుడనైన నన్ను అరణ్యమునకు కొనిపోగా, దేవ దూషణ నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొమ్ములునుగల ఎఱ్ఱని మృగముమీద కూర్చుండిన యొక స్త్రీని చూచితిని
దానియేలు 7:7

4. ఆ స్త్రీ ధూమ్రరక్తవర్ణముగల వస్త్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను రత్నములతోను ముత్యములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహ్యమైన కార్యములతోను తాను చేయుచున్న వ్యభిచారసంబంధమైన అపవిత్రకార్యములతోను నిండిన యొక సువర్ణ పాత్రను తనచేత పట్టుకొనియుండెను.
యెహెఙ్కేలు 28:13, యిర్మియా 51:7

5. దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వ్రాయబడియుండెను మర్మము, వేశ్యలకును భూమిలోని ఏహ్యమైనవాటికిని తల్లియైన మహా బబులోను.
దానియేలు 4:30

6. మరియు ఆ స్త్రీ పరిశుద్ధుల రక్తముచేతను, యేసుయొక్క హతసాక్షుల రక్తముచేతను మత్తిల్లియుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశ్చర్యపడగా

7. ఆ దూత నాతో ఇట్లనెను నీవేల ఆశ్చర్యపడితివి? యీ స్త్రీనిగూర్చిన మర్మమును, ఏడు తలలును పది కొమ్ములును గలిగి దాని మోయుచున్న క్రూరమృగమునుగూర్చిన మర్మమును నేను నీకు తెలిపెదను.

8. నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిప్పుడు లేదు; అయితే అది అగాధ జలములోనుండి పైకి వచ్చుటకును నాశనమునకు పోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నది. భూనివాసులలో జగ దుత్పత్తి మొదలుకొని జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, ఆ మృగముండెను గాని యిప్పుడు లేదు అయితే ముందుకు వచ్చునన్న సంగతి తెలిసికొని అశ్చర్యపడుదురు.
నిర్గమకాండము 32:33, కీర్తనల గ్రంథము 69:28, యెషయా 4:3, దానియేలు 7:3, దానియేలు 12:1

9. ఇందులో జ్ఞానముగల మనస్సు కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ స్త్రీ కూర్చున్న యేడు కొండలు;

10. మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడున్నాడు, కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను.

11. ఉండినదియు ఇప్పుడు లేనిదియునైన యీ క్రూరమృగము ఆ యేడుగురితో పాటు ఒకడునైయుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.

12. నీవు చూచిన ఆ పది కొమ్ములు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజ్యమును పొందలేదు గాని యొకగడియ క్రూరమృగముతోకూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు.
దానియేలు 7:24

13. వీరు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు అప్పగింతురు.

14. వీరు గొఱ్ఱపిల్లతో యుద్ధము చేతురు గాని, గొఱ్ఱపిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై యున్నందునను, తనతోకూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేర్పరచ బడినవారై, నమ్మకమైనవారై యున్నందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, దానియేలు 2:47

15. మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెప్పెను ఆ వేశ్య కూర్చున్నచోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను, జనసమూహములను, జన ములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సూచించును.
యిర్మియా 51:13

16. నీవు ఆ పది కొమ్ములుగల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశ్యను ద్వేషించి, దానిని దిక్కు లేనిదానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భక్షించి అగ్నిచేత దానిని బొత్తిగా కాల్చివేతురు.
లేవీయకాండము 21:9

17. దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ రాజ్యమును ఆ మృగమునకు అప్పగించుటవలన తన సంకల్పము కొనసాగించునట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించెను.

18. మరియు నీవు చూచిన ఆ స్త్రీ భూరాజులనేలు ఆ మహాపట్టణమే.
కీర్తనల గ్రంథము 89:27బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
17:1-19:5 ఈ భాగం ఉగత పాత్రల తర్వాత, మహా బబులోను గురించి పాఠకుని అవగాహనను విస్తరింప జేయునట్లు, దానికి క్రూరమృగమునకు ఉన్న సంబంధాన్ని గూర్చి, దానికి రాబోయే న్యాయమైన అంత్య తీర్పును గూర్చి తెలపడానికి రాసిన చివరి మాట. 

17:1-2 యేడు పాత్రలను... యేడుగురు దేవదూతలను గురించి 15:1 నోట్సు చూడండి. మహా వేశ్య, వ.5లో “వేశ్యలకు... తల్లియైన మహా బబులోను” అని పిలువబడిన మహా బబులోను. బబులోను చాలాకాలంగా ఉందనే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి అలా అన్నాడనేది స్పష్టం. వ.15లోని జలములు "ప్రజలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిని సూచిస్తున్నట్లు వివరించబడ్డాయి. “యెజెబెలు" తుయతైర సంఘంలోని పాపులతో కలిగి వున్నట్టే (2:20), బబులోను కూడా అలాంటి వ్యభిచార సంబంధాన్ని భూరాజులతో, “భూనివాసుల"తో (వ. 2) కలిగివుంది. 

17:3-6 ఆత్మవశుడనై గురించి 1:10 నోట్సు చూడండి. ఆ స్త్రీ బబులోను. ఈమెకు క్రూరమృగముతో కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది (దేవదూషణ నామములు యేడుతలలును పది కొమ్ములు గురించి 13:1-3 నోట్సు చూడండి). మామూలుగా బయటనుండి చూచేవానికి, బబులోనుకు అన్ని ఐశ్వర్యాల ఆభరణాలు, రాజసము ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి, కానీ నిజానికి ఆమె ఏహ్యమైన కార్యములతోను... వ్యభిచార సంబంధమైన అపవిత్ర కార్యములతోను నిండిన వ్యక్తిత్వం గలది. ఆమే నొసటనున్న పేరు, అది క్రూరమృగపు పేరు, సంఖ్య కాకపోయినా, బబులోను క్రూరమృగానికి సేవ చేస్తుందన్నట్లు కనిపిస్తుంది (13:16-18 నోట్సు చూడండి). బబులోను విశాలమైన మర్మము (పేరు), చరిత్ర అంతటా వ్యభిచారానికి (వేశ్యలకు... తల్లి), నైతికంగా హేయమైనవాటికి (భూమిలోని ఏహ్యమైనవాటికి), చంపడానికి ఆమె (బబులోను) మూలంగా ఉండడానికి సంబంధించింది. 

17:7-8 బబులోను (స్త్రీ), క్రూరమృగముల మర్మమునకు ఉన్న మరొక అంశం, వాటికి “భూనివాసుల" పై ఉన్న పట్టు. దానికి కారణం వారి పేరు... జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడలేదు (13:8 నోట్సు చూడండి). యేదు తలలు... పది కొమ్ములు గురించి 13:1-3 నోట్సు చూడండి. మానవ చరిత్రలో ఇంతకు ముందు క్రూరమృగము ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమై ఉండవచ్చనేది మనకు స్పష్టంగా తెలియదు. 

17:9-10 క్రూరమృగపు యేడు - తలలు (వ.3,7) యేడు. కొండలు (లేక పర్వతాలు, గ్రీకులో ఉన్న మాట రెండింటి భావాన్ని కలిగివుంది)గా ఉన్నాయి. ప్రాచీన కాలంలో “ఏడు కొండల మీది పట్టణం"గా పేరు గాంచిన రోమా పట్టణాన్ని ఇది సూచిస్తున్నట్లుంది. కానీ ఆ స్త్రీ (బబులోను) ఏడు
కొండలమీద కూర్చొని వుంది. కాబట్టి, ఏడు తలలు ఏడుగురు రాజులుగా గుర్తించబడ్డారు (వ.10) కాబట్టి, ఈ విషయమై పిడివాదం ఉండకూడదు. ఈ ఏడుగురు రాజుల గుర్తింపు చాలా వివాదాస్పదం. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు చారిత్రాత్మకంగా దీనిని ఏడుగురు రోమా చక్రవర్తులని అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ ఎక్కువమంది ఇది ఏడు లోక సామ్రాజ్యాలు (ఉదా: ఐగుప్తు, అష్నూరు, బబులోను, మాదీయ పారసీక, గ్రీకు, రోమా, ఇంకా రానున్న సామ్రాజ్యం)గా చెబుతారు. కొంచెము కాలము అనే మాటలు క్రూరమృగపు ఎదురులేని "42నెలల" పాలనను (13:5) సూచిస్తుంది. 

17:11 ఉండినదియు ఇప్పుడు లేనిదియునైన యీ క్రూరమృగము గురించి, వ.7-8 నోట్సు చూడండి. క్రూరమృగాన్ని యెనిమిదవ రాజుగా, అయినప్పటికీ యేడుగురితోపాటు ఒకడుగా ఉండడాన్ని వ్యాఖ్యానించడం కష్టం. ఆది సంఘంలో కొందరు దీనిని నీరో తిరిగి బ్రతకడంగా సూచించారు. ఉత్తమమైన వివరణ ఏమనిపిస్తుందంటే, భౌతిక శరీరం ఒకటిగానే ఉన్నప్పటికీ, క్రూరమృగము "ముందు, తరువాత"గా రెండు వ్యక్తిత్వాలు కలిగి వుంది. ఈ నాటకీయ మార్పు ఈ రెండిటిలో ఎలాగైనా జరగవచ్చు: (1) ఇద్దరు సాక్షులను చంపడంద్వారా క్రూరమృగమునకు మొదటగా
పేరు రావడంవల్ల (11:7) లేక (2) చావుదెబ్బ తగిలినట్టుండి తిరిగి "బ్రదికిన”ందువల్ల (13:3,12,14). క్రూరమృగము నాశనమునకు పోవును అనేది అగ్నిగుండములో (19:20; 20:10) నిత్యము బాధింపబడడాన్ని సూచిస్తుంది.

17:12-13 దాని 7:7,20,24 లోని పది కొమ్ములు (ప్రక 17:3, 7 చూడండి), క్రూరమృగము ఎదురులేని పరిపాలన చేసే 42 నెలల (18:5) కాలం వానితోపాటు ఏలే పదిమంది రాజులు. 3:10 లో శ్రమల కాలాన్ని "శోధన గడియ” అని పేర్కొన్నట్టే, ఇక్కడ ఈ కాలాన్ని యొక గడియ అని పేర్కొన్నాడు. 

17:14 ఇక్కడ చెప్పిన యుద్దం, క్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయంలో జరుగుతుంది. (గొట్టెపిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజు, “రాజులకు రాజును, ప్రభువులకు ప్రభువును". అనే మాటలు తిరగబడ్డాయి గమనించండి, 19:16). 19:14 లో గొట్టిపిల్లను అనుసరిస్తున్న సైన్యాలు విశ్వాసులు అని ఈ వచనం స్పష్టం చేస్తుంది. ఎందుకంటే పిలువబడిన... యేర్పరచబడిన... నమ్మకమైన వారు.. అనే మాటలు దేవదూతలను గూర్చి ఎన్నడూ ఉపయోగించలేదు.

17:15-17 వేశ్య (మహా బబులోను) మిగిలిన - ప్రపంచ జనాభా (జనములను, ఆయా భాషలు...) దయ సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఇందులోని చిత్రం ఏమిటంటే, చివరిలో ఏ అధిపతులతో (పది కొమ్ములు... ఆ మృగము) ఆ నకిలీ రాణి (వ.4; 18:7) మహా బబులోను అనైతికంగా ప్రవర్తించిందో (17:2), వారే ఆమెపై తిరగబడి, ఆమెను నాశనం చేస్తారు. అన్నిటికంటే అద్భుతం ఏమిటంటే, చివరికి ఇదంతా దేవుని, సంకల్పము, సార్వభౌమ ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతుంది.

17:18-18:3 ఆ స్త్రీ (మహా బబులోను, 17:5)ని ఇప్పుడు మహా పట్టణముగా చూపిస్తున్నాడు (16:17-21 నోట్సు చూడండి). . ఆమె తన వ్యభిచారము చేత (17:2) భూరాజులను (17:18) ప్రభావితం చేసి వారిపై రాజకీయ- ప్రభావం సంపాదించింది. బబులోను అంత్యకాలంలో ఉన్న ఒక నిజమైన పట్టణం కావచ్చు, కానీ ప్రక 18లోని “విలాపము” బబులోను సామ్రాజ్యము, బబులోను పట్టణం ఎన్నడూ “మరల పైకి రాలేక” మునిగిపోతుందని చెప్పే. యిర్మీయా 51 అధ్యా. లాగా ఉంది. (యిర్మీయా 51:64). కాబట్టి మహా బబులోను (18:2) అనేది- దేవునిపై తిరుగుబాటుకు ఉత్తమ వ్యక్తీకరణలుగా ఉన్న బాబేలు గోపురం, బబులోను సామ్రాజ్యం, రోమా- చివరికి యెరూషలేముతో సహా (ప్రక 11:8), చరిత్ర అంతటిలో మెడవంచని అహంకారంతో వ్యవస్థీకృత తిరుగుబాటు చేసిన ఒక ప్రపంచ వ్యవస్థ (1యోహాను 2:15-17) అని చెప్పడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. 18:4 మహా బబులోను .. (వ.2) దయ్యపు, చీకటి. “హృదయం "లోనికి తొంగిచూడడం దానిని విడిచి రండి అని తన ప్రజలకు ప్రభువు ఆజ్ఞాపించడానికి (పరలోకములోనుండి ఇంకొక స్వరము) కారణమైంది. వారు రాకుంటే దాని పాపములను బట్టి వచ్చే ఆయన శిక్షలో వారు కూడా చిక్కుకుంటారు. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు సంఘం ఎత్తబడడం ఈ దశలో జరుగుతుందని అర్థం చేసుకుంటారు.


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |