Job - యోబు 11 | View All

1. అప్పుడు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. ప్రవాహముగా బయలువెళ్లు మాటలకు ప్రత్యుత్తరము చెప్పవలెను గదా.వదరుబోతు వ్యాజ్యెము న్యాయమని యెంచదగునా?

3. నీ ప్రగల్భములను విని మనుష్యులు మౌనముగా నుండ వలెనా?ఎవడును నిన్ను అపహసింపకుండనే నీవు హాస్యముచేయుదువా?

4. నా ఉపదేశము నిర్దోషమనియుదేవా, నీదృష్టికి నేను పవిత్రుడననియు నీవనుచున్నావే.

5. దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలుఆయనే నీతో వాదించిన మేలు

6. ఆయనే జ్ఞానరహస్యములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అప్పుడు జ్ఞానము నీ యోచనకు మించినదని నీవుతెలిసికొందువు నీ దోషములో అధిక భాగము దేవుడు మరచిపోయియున్నాడని తెలిసికొనుము.

7. దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా?సర్వశక్తుడగు దేవునిగూర్చి నీకు పరిపూర్ణజ్ఞానముకలుగునా?

8. అది ఆకాశ వీధి అంత ఉన్నతమైనది, నీవేమిచేయుదువు?పాతాళముకంటె లోతుగానున్నది, నీవేమి యెరుగుదువు?

9. దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడల్పు సముద్రముకంటె అధికమైనది

10. ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వ్యాజ్యెమాడ పిలిచినప్పుడు ఆయన నడ్డగింపగలవాడెవడు?

11. పనికిమాలినవారెవరో ఆయనే యెరుగును గదా పరిశీలనచేయక యే పాపము ఎక్కడ జరుగుచున్నదో ఆయనే తెలిసికొనును గదా.

12. అయితే అడవి గాడిదపిల్ల నరుడై పుట్టిననాటికిగాని బుద్ధిహీనుడు వివేకికాడు.

13. నీవు నీ మనస్సును తిన్నగా నిలిపినయెడల నీ చేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల

14. పాపము నీ చేతిలోనుండుట చూచి నీవు దానివిడిచిన యెడలనీ గుడారములలోనుండి దుర్మార్గతను నీవు కొట్టివేసిన యెడల

15. నిశ్చయముగా నిర్దోషివై నీవు సంతోషించెదవు నిర్భయుడవై నీవు స్థిరపడి యుందువు.

16. నిశ్చయముగా నీ దుర్దశను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జ్ఞాపకము చేసికొనునట్లు నీవు దానిని జ్ఞాపకము చేసికొనెదవు.

17. అప్పుడు నీ బ్రదుకు మధ్యాహ్నకాల తేజస్సుకంటె అధికముగా ప్రకాశించును చీకటి కమ్మినను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును.

18. నమ్మకమునకు ఆస్పదము కలుగును గనుక నీవు ధైర్యముగా ఉందువు.నీ యింటిని నీవు పరిశోధించి సురక్షితముగా పండు కొందువు.

19. ఎవరి భయము లేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో విన్నపములు చేసెదరు.

20. దుష్టుల కనుచూపు క్షీణించిపోవునువారికి ఆశ్రయమేమియు ఉండదు ప్రాణము ఎప్పుడు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
11:1-3 జోఫరు యోబు మాటల్ని ప్రతిఘటిస్తూ ప్రతివాది మీద ప్రత్యారోప ణలు చేసే న్యాయవాదిలాగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. జోఫరు వేస్తున్న తార్కిక ప్రశ్నలకు జవాబులు నిషేధార్థంలోనే వస్తాయి. అతడు యోబును వదరుబోతు (అక్షరాలా “పెదవుల నుండి మాటలు దొర్లించేవాడు" అని అర్ధం) అంటున్నాడు. "పెదవులు" సాదృశ్యం పాతనిబంధనలో పలు రూపాల్లో కనబడుతుంది. బుద్ధిహీనులు పెదవుల నుండి జ్ఞానవచనాలు రావు (సామె 14:7), వివేకవంతుల పెదవుల్లో జ్ఞానం ఉంటుంది (5:2; 10:13; 20:15), జ్ఞానుల పెదవులు తెలివిని వెదజల్లుతాయి (15:7). కొన్ని పెదవుల నుండి గర్వపు మాటలు, దురుసు మాటలు, అపహాస్యపు మాటలు వస్తాయి (కీర్తన 12:4; 22:7; 106:33; సామె 12:6-7). 

11:4 జోఫరు యోబు స్థితిని తప్పుగా యెత్తి చూపుతూ వర్ణిస్తున్నాడు. న్యాయస్థానంలో ప్రతివాది తరపున వాదించే న్యాయవాదిలాగా, వాది వ్యాజ్యం లోని విషయాన్ని బట్టి కాక, అతడున్న స్థితిని సూచిస్తూ దాడి చేస్తున్నట్టుగా అభియోగాలు మోపుతున్నాడు. యోబు తన ఉపదేశము నిర్దోషమైందని చెప్పలేదు గానీ తనకు శ్రమను సహించే బలం లేదనీ (6:11), తనకు జరుగుతున్న దాని గురించి పూర్తి అవగాహన లేదనీ (7:15,20) గుర్తించాడు. యోబు తాను పవిత్రుడనని చెప్పుకోలేదు. కానీ, తాను యథార్థవంతుడననీ (9:21; 10:7) నిర్దోషిననీ (6:29) చెప్తున్నాడు.

11:5-6 జ్ఞానము నీ యోచనకు మించినదని - మనుషులకు గ్రాహ్యమైన జ్ఞానం ఒకటైతే, మనుషుల గ్రాహ్యతకు అందని జ్ఞానం ఒకటుందని జోఫరు
మాటల్లోని భావం. అంటే, మనుషులకు కనబడే జ్ఞానం, మనుషులకు గోచరం కానీ జ్ఞానం ఉన్నాయని అర్థం. జ్ఞానరహస్యములు దేవునికి మాత్రమే తెలుసు. ఆయన మాత్రమే దేన్నైనా నలుదిక్కుల నుండి చూడగలడు. యోబు తన స్థితిని రెండువైపుల నుండి చూడగలిగినట్లయితే, దేవుడతనికి ఈ స్థితి రప్పించినప్పటికీ ఆయన న్యాయవంతుడని తెలుసుకోగలడని జోఫరు సూచన. యోబు దోషములో చాలా భాగానికి కాక, కొద్దిదానికే దేవుడతణ్ణి శిక్షిస్తున్నాడని జోఫరు ప్రకటించాడు. 

11:7-9 జోఫరు తార్కిక ప్రశ్న యోబు తనకు జరుగుతున్న దానిని పూర్తిగా తెలుసుకోలేక పోతున్నాడని సూచిస్తుంది. 

11:10-11 దేవుడు న్యాయవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి ఆయనను ఆపగలవారు, ఆయన నడ్డగింప గలవారు ఎవరూ లేరు. యోబు పాపం చేశాడనీ, అదేమిటో దేవునికి కచ్చితంగా తెలుసనీ జోఫరు సూచన. 

11:12 బుద్ధిహీనుడు తనకు తానుగా వివేకి కాలేడు, మానవమాత్రుడైన యోబు దేవుని దృష్టిలో పవిత్రుడు కాలేడు (వ.4). 

11:13-14 యోబుకు శుద్ధమైన మనస్సు నిర్దోషమైన చేతులు (కీర్తన 24:4) ఉన్నట్లయితే అతడు దేవుని నుండి క్షమాపణను దీవెనను పొందగలడని జోఫరు సూచిస్తున్నాడు (యెషయా 1:15-17). నీ గుడారములో నుండి- ఇది దీవెనల్ని పంచుకోడాన్ని (ఆది 9:27), లేదా మరొకరి భూమిని ఆక్రమించుకోడాన్ని (కీర్తన 78:55) తెలిపే అలంకారిక వర్ణన, ఇక్కడ యోబు తన గుడారంలో నుండి దుర్మార్థతను కొట్టివేయాలని ఈ వర్ణన సూచిస్తుంది. బైబిల్ లో మానవ శరీరానికి కూడా ఒక సాదృశ్యంగా గుడారం అనే మాట వాడబడింది (2కొరింథీ 5:1). 

11:15-16 యోబు తన పాపాన్ని ఒప్పుకొన్నప్పుడు పరివర్తన చెందిన అతని జీవితం దేవుని యెదుట, మనుషుల యెదుట, అతనికి పూర్వ గౌరవాన్నీ, స్థాయిని తిరిగి తెస్తుందని జోఫరు అభిప్రాయం. యోబు అగాధజలాల్ని (నీటిని) ఈదుకుంటూ వెళ్ళిన వానిలా ఉన్నప్పటికీ (కీర్తన 69:1-2), ఆ స్థితిని దాటి రాగలడనీ, శ్రమ కేవలం ఒక జ్ఞాపకంగా మాత్రమే మిగిలిపోతుందనీ జోఫరు అభిప్రాయం. 

11:17-18 జోఫరు ధైర్యవచనాలు మొదట్లో యోబు విలాపానికి (3:4-7), దుష్టుల పన్నాగాలకు పట్టే గతి గురించి ఎలీఫజు పరిశీలనలకు (5:12-14), దుష్టక్రియలు చేసేవారి గురించి బిల్టదు ఇచ్చిన హెచ్చరికకు (8:20) పూర్తిగా భిన్నంగా కనబడుతున్నాయి. 

11:19 యోబు కీర్తిప్రతిష్టలు అతనికి తిరిగి మళ్ళీ వస్తాయని జోఫరు అభయమిస్తున్నాడు. “విన్నపములు చేసెదరు" అనే మాటలకు అనేకులు మళ్లీ బహుమానాలతో యోబు దగ్గరకు వస్తారనే జానపద వర్ణన కూడా ఉంది (42:11; కీర్తన 45:12 చూడండి). 

11:20 జోఫరు ఒక గట్టి హెచ్చరికతో తన మాటల్ని ముగిస్తున్నాడు. పరివర్తన చెందిన పాపి దీవెనలు పొందుతాడనే వర్ణనకు భిన్నంగా, మార్పు చెందని దుష్టుల గతిలో మార్పు ఉండకపోగా బాధ మాత్రమే ఎదురవుతుంది. వారి కనుదృష్టి క్షేమాన్ని చూడక క్షీణించిపోతుంది. వారికి ఆశ్రయమేమియు ఉండదు, ఏదైనా ఉందంటే అది మరణమే. 


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |