Zechariah - జెకర్యా 9 | View All

1. హద్రాకు దేశమునుగూర్చియు దమస్కు పట్టణ మునుగూర్చియు వచ్చిన దేవోకి ్త

2. ఏలయనగా యెహోవా సర్వ నరులను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రపువారినందరిని లక్ష్యపెట్టువాడు గనుక, దాని సరిహద్దును అనుకొని యున్న హమాతునుగూర్చియు, జ్ఞాన సమృద్ధిగల తూరు సీదోనులనుగూర్చియు అది వచ్చెను.
మత్తయి 11:21-22, లూకా 10:13-14

3. తూరు పట్టణపువారు ప్రాకారముగల కోటను కట్టుకొని, యిసుక రేణువులంత విస్తారముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విస్తారముగా సువర్ణమును సమకూర్చుకొనిరి.

4. యెహోవా సముద్ర మందుండు దాని బలమును నాశనముచేసి దాని ఆస్తిని పరులచేతి కప్పగించును, అది అగ్నిచేత కాల్చబడును.

5. అష్కెలోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, ఎక్రోనుపట్టణము తాను నమ్ము కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు లేకుండపోవును, అష్కెలోను నిర్జనముగా ఉండును.

6. అష్డోదులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిష్తీయుల అతిశయాస్పదమును నేను నాశనము చేసె దను.

7. వారి నోటనుండి రక్తమును వారికను తినకుండ వారి పండ్లనుండి హేయమైన మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదా వారిలో పెద్దలవలె నుందురు, ఎక్రోనువారును యెబూ సీయులవలె నుందురు.

8. నేను కన్నులారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, తిరుగు లాడు సైన్యములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక దండు పేటను ఏర్పరచెదను.

9. సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు.
మత్తయి 21:5, యోహాను 12:15

10. ఎఫ్రాయిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱ్ఱములు లేకుండ చేసెదను, యుద్ధపు విల్లు లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవార్త అన్యజను లకు తెలియజేయును, సముద్రమునుండి సముద్రమువరకు యూఫ్రటీసు నది మొదలుకొని భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును.
ఎఫెసీయులకు 2:17

11. మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రక్తమునుబట్టి తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి చెరపట్టబడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను.
మత్తయి 26:28, మార్కు 14:24, లూకా 22:20, 1 కోరింథీయులకు 11:25, హెబ్రీయులకు 13:20

12. బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణగలవారలారా, మీ కోటను మరల ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

13. యూదావారిని నాకు విల్లుగా వంచుచున్నాను, ఎఫ్రాయిము వారిని బాణములుగా చేయుచున్నాను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచున్నాను, శూరుడు ఖడ్గము ప్రయోగించునట్లు నేను నిన్ను ప్రయోగింతును. గ్రేకీయులారా, సీయోను కుమారు లను మీమీదికి రేపుచున్నాను.

14. యెహోవా వారికి పైగా ప్రత్యక్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె విడువ బడును, ప్రభువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దక్షిణదిక్కునుండి వచ్చు గొప్ప సుడిగాలితో బయలు దేరును.

15. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భక్షించుచు, వడిసెలరాళ్లను అణగద్రొక్కుచు త్రాగుచు, ద్రాక్షారసము త్రాగువారి వలె బొబ్బలిడుచు, బలిపశురక్త పాత్రలును బలిపీఠపు మూలలును నిండునట్లు రక్తముతో నిండియుందురు.

16. నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రత్నములవలె నున్నారు గనుక కాపరి తన మందను రక్షించునట్లు వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రక్షించును.

17. వారు ఎంతో క్షేమముగా ఉన్నారు, ఎంతో సొగసుగా ఉన్నారు; ధాన్యముచేత ¸యౌవనులును క్రొత్త ద్రాక్షా రసముచేత ¸యౌవన స్త్రీలును వృద్ధి నొందుదురు.
యోహాను 1:14బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-17 జెకర్యాలోని మూడవ భాగం, మొదటి రెండింటికి అనేకవిధాలుగా భిన్నంగా ఉంటుంది. అందుకే అనేకమంది వ్యాఖ్యాతలు, ఈ భాగం వేరొక గ్రంథకర్త రాశాడనే భావనకు వస్తుంటారు (పరిచయం చూడండి). ఇది దేవున్ని ఒక విజేతగా, రాజుగా వర్ణించడంతో ఆరంభమై, జనములకు విరోధంగా దేవోక్తులను పలికే విధానాన్ని అనుసరించడంతో కొనసాగిన కవిత (ఆమోసు 1:3-2:16 నోట్సు చూడండి). కవిత్వం అనేది ఒక విషయాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి అనేక దృశ్యాలతో కూడి ఉండడం వలన దేవుని అత్యధిక శక్తి, అనేకమైన శత్రువులకు విరోధంగా, అనేక విధాలుగా కనుపరచబడడం ఆశ్చర్యంగా అనిపించదు. బైబిల్లో మరెక్కడా ప్రస్తావించని, పురాతత్వ శాస్త్రంలో లేక సాహిత్యంలో సమాచారం దొరకని అస్పష్టమైన పట్టణాలను, ప్రాంతాలను కవి ఇక్కడ పేర్కొన్నాడు (జెకర్యా 9:1-2). దేవుని శక్తిచేత నాశనం చేయబడే శత్రువులకు, యెరూషలేము నుండి ఏలబోతున్న కొత్త రాజుకు మధ్య వైరుధ్యాన్ని నొక్కిచెప్పడమే దీని ఉద్దేశం. 

9:1 దేవోక్తి దేవునినుండి వచ్చిన సందేశాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది తరచూ తీర్పుభాష కలిగి ఉండి, ఇక్కడ ఒక కొత్తభాగం ఆరంభం కావడాన్ని సూచిస్తుంది. సర్వ నరులను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల వారినందరిని లక్ష్యపెట్టువాడు " అనేది పన్నెండు గోత్రాలవారు (యూదా, ఇశ్రాయేలు, 8:13తో పోల్చండి) పునరైక్యం కావడం, అన్యజనులు కూడా వారితో కలుపబడడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది మరొక గణనీయమైన తలకిందుల దృశ్యం. 

9:3-4 మద్యధరా తీరానికి మైలున్నర దూరంలోని అజేయమైన దుర్గం ఉన్న ద్వీపమైన తూరు వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధికెక్కింది. మహా అలెగ్జాండరు, అతని సైన్యం తీరాన ఉన్న పట్టణాన్ని కూలగొట్టి, ద్వీపానికి కాలిబాట వేయడానికి ఏడునెలలు పట్టింది. ప్రవక్తల గ్రంథాలలోని ప్రవచనాత్మక తీర్పుల్లో తూరు తరచుగా ఉండేది (యెషయా 23; యిర్మీయా 25:17-22; యెహె 26-28; ఆమోసు 1:9-10). 

9:5-7 రాజుల కాలంలో ఫిలిపీయ పట్టణాలు ఇశ్రాయేలీయులకు బద్ధశత్రు వులు. వారినోటనుండి రక్తమును తీసివేయడం అనే మాటలు శుద్ధికార్యాన్ని, ప్రజలను దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి అనుగుణంగా తేవడానికైన తీర్పును సూచిస్తు న్నాయి (లేవీ 17:11-12). వారును శేషముగా ఉందురు అని ప్రకటించడం గుర్తింపదగిన మరొక తలక్రిందుల దృశ్యంగా, శత్రువులకు కూడా అనుగ్రహించబడిన అసాధారణమైన దైవిక కృపకు గుర్తుగా కనబడుతుంది (2:11; 8:20-23తో పోల్చండి).

9:8 ముందున్న వచనాలు పాలస్తీనా గుండా, చివరికి యెరూషలేమునకు వచ్చేటట్లు, ఉత్తరంనుండి దక్షిణానికి వెళ్లిన విజేత కదలికను సూచిస్తున్నాయిమహా అలెగ్జాండరు ఈ మార్గాన్నే అనుసరించాడు (క్రీ.పూ. 332). బాధించు వారు ఇకను సంచరింపరు అనే మాటలను, అలెగ్జాండరు యెరూషలేమును నాశనం చేయకుండా విడిచి పెట్టడంలో నెరవేరినట్లు కొందరు భావిస్తారు. కాని క్రీ.శ.70లో పట్టణాన్ని రోమీయులు నాశనం చేయడం బట్టి, దేవుని సాధారణ సంరక్షణనుగూర్చిన (యెషయా 45:17; యిర్మీయా 17:25) కవితా భాషగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మంచిది.

9:9 ఏర్పరచబడిన ఆ జనాంగం దావీదు, సొలొమోనుల కాలంనుండి, నీతిపరుడునైన రాజుకోసం ఆశపడినాగాని అలాంటి ఈ రాజును గూర్చి ప్రకటించేవరకు ఎవరూ రాలేదు. రాజులు సాధారణంగా ఎక్కే గుర్రాన్ని కాక (2సమూ 13:29), ఊహించని దీనత్వంతో, ఆయన ఒక గాడిదను ఎక్కివస్తాడు. యేసు జయోత్సాహంతో యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించడాన్ని ఆది క్రైస్తవులు ఈ ప్రవచనంతో గుర్తించారు. (మత్తయి 21:5; యోహాను 12:14-15). 

9:10-15 దేవుణ్ణి యుద్దశూరునిగా చూపించడం పా.ని.లో సామాన్యమైనదే (నిర్గమ 15:3-12; యెహో 5:13-15; హబ 3:9-15). ఈ వాక్యభాగంలో రథములు... గుఱ్ఱములు.. విల్లు లేకుండా చేసి, రాజ్య ఏలుబడిని విస్తరించి, చెరపట్టబడిన వారిని విడుదలచేసి, దూరమున ఉన్న శత్రువులను (గ్రేకీయులను) జయించడం వంటి ఆయన క్రియలు విజయం సాధించిన ఒక జయశీలిగా ఆయనను చూపిస్తున్నాయి. 


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |