Jeremiah - యిర్మియా 46 | View All

1. అన్యజనులనుగూర్చి ప్రవక్తయైన యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు

2. ఐగుప్తునుగూర్చిన మాట, అనగా యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవత్సరమున నెబుకద్రెజరు కర్కెమీషులో యూఫ్రటీసునదిదగ్గర ఓడించిన ఫరోనెకో దండును గూర్చిన మాట.

3. డాలును కేడెమును స్థిరపరచుకొనుడి యుద్ధమునకు రండి

4. గుఱ్ఱములను కట్టుడి, రౌతులారా, కవచము తొడిగి ఎక్కుడి శిరస్త్రాణములను ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెట్టుడి కవచములు వేసికొనుడి.

5. నాకేమి కనబడుచున్నది? వారు ఓడిపోవుచున్నారు వెనుకతీయుచున్నారు వారి బలాఢ్యులు అపజయము నొందుచున్నారు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచున్నారు ఎటుచూచిన భయమే; యెహోవా మాట యిదే.

6. త్వరగ పరుగెత్తువారు పారిపోజాలకున్నారు బలాఢ్యులు తప్పించుకొనజాలకున్నారు ఉత్తరదిక్కున యూఫ్రటీసు నదీతీరమందు వారు తొట్రిల్లిపడుచున్నారు.

7. నైలునదీప్రవాహమువలె వచ్చు నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె ప్రవహించుచున్నవి

8. ఐగుప్తీయుల దండు నైలునదివలె ప్రవహించుచున్నది. దాని జలములు తొణకునట్లుగా అది వచ్చుచున్నది.నేనెక్కి భూమిని కప్పెదనుపట్టణమును దాని నివాసులను నాశనము చేసెదను.

9. గుఱ్ఱములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢ్యులారా, బయలుదేరుడి డాళ్లు పట్టుకొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండ్రైన లూదీయులును బయలుదేరవలెను.

10. ఇది ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీర్చు దినము. ఆయన తన శత్రువులకు ప్రతిదండనచేయును ఖడ్గము కడుపార తినును, అది తనివితీర రక్తము త్రాగును. ఉత్తర దేశములో యూఫ్రటీసునదియొద్ద ప్రభువును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా బలి జరి గింప బోవుచున్నాడు.
లూకా 21:22

11. ఐగుప్తుకుమారీ, కన్యకా, గిలాదునకు వెళ్లి గుగ్గిలము తెచ్చుకొనుము విస్తారమైన ఔషధములు తెచ్చుకొనుట వ్యర్థమే నీకు చికిత్స కలుగదు

12. నీకు సిగ్గుకలిగిన సంగతి జనములకు వినబడెను నీ రోదనధ్వని దేశమందంతట వినబడుచున్నది బలాఢ్యులు బలాఢ్యులను తగిలి కూలుచున్నారు ఒకనిమీద ఒకడు పడి అందరు కూలుదురు.

13. బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు బయలుదేరి వచ్చి ఐగుప్తీయులను హతముచేయుటను గూర్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

14. ఐగుప్తులో తెలియజేయుడి మిగ్దోలులో ప్రకటింపుడి నొపులోను తహపనేసులోను ప్రకటనచేయుడి ఏమనగాఖడ్గము నీ చుట్టునున్న ప్రదేశములను మింగివేయుచున్నది మీరు లేచి ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి.

15. నీలో బలవంతులైన వారేల తుడుపు పెట్టబడు చున్నారు? యెహోవా వారిని తోలివేయుచున్నాడు గనుకనే వారు నిలువకున్నారు.

16. ఆయన అనేకులను తొట్రిల్ల జేయుచున్నాడు వారొకనిమీద ఒకడు కూలుచు లెండి, క్రూరమైన ఖడ్గమును తప్పించుకొందము రండి మన స్వజనులయొద్దకు మన జన్మభూమికి వెళ్లుదము రండి అని వారు చెప్పుకొందురు.

17. ఐగుప్తురాజగు ఫరో యుక్తసమయము పోగొట్టుకొను వాడనియు వట్టిధ్వని మాత్రమేయని వారచ్చట చాటించిరి.

18. పర్వతములలో తాబోరు ఎట్టిదో సముద్రప్రాంతములలో కర్మెలు ఎట్టిదో నా జీవముతోడు అతడు అట్టివాడై వచ్చును రాజును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా వాక్కు ఇదే.

19. ఐగుప్తు నివాసులారా, నొపు పాడైపోవును అది నిర్జనమై కాల్చబడును ప్రయాణమునకు కావలసినవాటిని సిద్ధపరచుకొనుడి.

20. ఐగుప్తు అందమైన పెయ్య ఉత్తరదిక్కుననుండి జోరీగ వచ్చుచున్నది వచ్చే యున్నది.

21. పరదేశులైన ఆమె కూలి సిఫాయిలు పెంపుడు దూడల వలె ఉన్నారు వారేగదా వెనుకతట్టు తిరిగిరి యొకడును నిలువకుండ పారిపోయిరి వారికి ఆపద్దినము వచ్చియున్నది శిక్షాదినము వారికాసన్నమాయెను.

22. శత్రువులు దండెత్తి వచ్చుచున్నారు మ్రానులు నరుకువారివలె గొడ్డండ్లు పట్టుకొని దాని మీదికి వచ్చుచున్నారు ఆలకించుడి ఆమె ధ్వని ప్రాకిపోవు పాము చప్పుడు వలె వినబడుచున్నది యెహోవా వాక్కు ఇదే

23. లెక్కలేనివారై మిడతలకన్న విస్తరింతురు చొర శక్యముకాని ఆమె అరణ్యమును నరికివేయు దురు.

24. ఐగుప్తు కూమారి అవమానపరచబడును ఉత్తరదేశస్థులకు ఆమె అప్పగింపబడును

25. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నోలోనుండు ఆమోను దేవతను ఫరోను ఐగుప్తును దాని దేవతలను దాని రాజులను ఫరోను అతని నాశ్రయించువారిని నేను దండించు చున్నాను.

26. వారి ప్రాణము తీయజూచు బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు చేతికిని అతని సేవకులచేతికిని వారిని అప్పగించుచున్నాను ఆ తరువాత అది మునుపటివలెనే నివాసస్థలమగును ఇదే యెహోవా వాక్కు.

27. నా సేవకుడవైన యాకోబూ, భయపడకుము ఇశ్రాయేలూ, జడియకుము దూరములోనుండి నిన్ను రక్షించుచున్నాను వారున్న చెరలోనుండి నీ సంతతివారిని రక్షించుచున్నాను ఎవరి భయమును లేకుండ యాకోబు తిరిగివచ్చును అతడు నిమ్మళించి నెమ్మదినొందును.

28. నా సేవకుడవైన యాకోబు, నేను నీకు తోడై యున్నాను భయపడకుము నేనెక్కడికి నిన్ను చెదరగొట్టితినో ఆ సమస్త దేశప్రజలను సమూల నాశనము చేసెదను అయితే నిన్ను సమూల నాశనము చేయను నిన్ను శిక్షింపక విడువను గాని న్యాయమునుబట్టి నిన్ను శిక్షించెదను ఇదే యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
46:1-51:64 గ్రీక్ సెఫ్టువజింట్ లోని పాత నిబంధనలో (క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దం) అన్యజనుల నుద్దేశించి ఉన్న ఈ ప్రవచనాల్ని 25:13 తర్వాత చేర్చినప్పటికీ, వీటిని యిర్మీయా ప్రవక్త ద్వారానే దేవుడు సెలవిచ్చాడనడంలో ఏ సందేహమూ లేదు. దేవుడు అన్యజనుల విషయంలో చెప్పిన వాటిని ప్రవక్తలు తమ గ్రంథాల్లో చేర్చడం అసాధారణమేమీ కాదు. యెషయా (13-21 అధ్యా.), యెహెజ్కేలు (25-32 అధ్యా.), ఆమోసు (1:3-2:3) గ్రంథాల్లోను ఇవి కనబడతాయి. యెరూషలేములో నివసిస్తున్న రాయబారుల ద్వారా ఈ సందేశాల్ని ఆయా రాజ్యాలకు పంపించడం పరిపాటి. ప్రవక్త వీటిని నేరుగా తెలియజేయడం అరుదు. ఈ ప్రవచనాలు పది అన్యజాతుల కోసం - ఐగుప్తు, ఫిలిపీయ, మోయాబు, అమ్మోను, ఎదోము, సిరియా (దమస్కు, కేదారు, హాసోరు, ఏలాము, బబులోను. బహుశా యిర్మీయా తన పరిచర్య కాలంలో వేర్వేరు సమయాల్లో ఈ సందేశాలనిచ్చి ఉండవచ్చు, తరువాత వీటిని "దేవుని నైతిక ప్రమాణాల చొప్పున నడవకపోవడం వలన వచ్చిన తీర్పు" అనే సాధారణాంశంగా సంగ్రహపర్చి ఉండవచ్చు. ఈ జాతులు దేవుని నిబంధనలో భాగం కానప్పటికీ, ఆయన సర్వజనాంగాలకు దేవుడు కాబట్టి ఆయన వారి మీదికి తీర్పును రప్పిస్తున్నాడు. మనుషులందరినీ తన పోలికలోనే సృష్టించాడు కాబట్టి సర్వజనాంగాలకు దేవుడుగా ఆయన తన స్వభావాన్ననుసరించి అందరిలోను ప్రామాణికమైన పరిశుద్ధతను, నీతిని కోరుకుంటున్నాడు. అందుచేత దేవుడు ఇశ్రాయేలు, యూదా పాపాలకు తీర్పు తీర్చినట్లే అన్యజనుల పాపాలకు కూడా తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. 

46:1 ఈ వచనం 46-51 అధ్యాయాల్ని పరిచయం చేస్తూ ఈ సంకలన మంతటికీ ముందు మాటగా కనబడుతున్నది. ఇదే నమూనా 14:1; 47:1; 49:34 వచనాల్లోను కనబడుతోంది. మునుపు యెషయా ఐగుప్తు నుద్దేశించి చెప్పిన దేవోక్తి కోసం యెషయా 19:1-20:6 చూడండి. యిర్మీయాకు సమకాలీనుడైన యెహెజ్కేలు ఐగుప్తు నుద్దేశించి చెప్పిన దేవోక్తి కోసం యెహె 29:1-32:32 చూడండి.

46:2 కర్కెమీషులో... ఓడించిన ఫరో నెకో దండును అనే పదజాలం క్రీ.పూ. 609లో మెగిప్ట్ దగ్గర రాజైన యోషీయాను. హతం చేసిన ఫరోను సూచిస్తుంది. నెకో యూదా సింహాసనం - మీద ... యెహోయాహాజును మూడునెలల పాటు కూర్చోబెట్టాడు, తర్వాత అతణ్ణి తొలగించి రిబ్లాలో చెరసాలలో బంధించి, అతని స్థానంలో యెహోయాకీమును కూర్చోబెట్టాడు. యెహోయాకీము ఏలుబడిలో నాల్గవ సంవత్సరంలో 2వ నెకో బబులోను నుండి ఎదురవుతున్న బెడదను తప్పించుకోడానికి అపూరీయులకు మద్దతుగా వెళ్లాడు. అయితే క్రీ.పూ. 605లో కర్కెమీషు యుద్ధములో ఓడిపోయాడు. 

46:3-12 పాత నిబంధనలోని స్పష్టమైన వర్ణనలున్న పద్యాల్లో ఒకటి ఈ వచనాల్లో కనబడుతోంది. బబులోనువారు ఐగుప్తును త్రోసివేయడానికి కొద్దిగా ముందుగా గానీ లేదా వెనువెంటనే గానీ దీన్ని రాసి ఉండవచ్చు. ఐగుప్తు సైన్యం నెబుకద్నెజరు నెదిరించడానికి సిద్ధమవడాన్ని ఈ పద్యం వర్ణిస్తున్నది. ఈ పద్యంలో వ్యంగ్యార్థం స్ఫురిస్తున్నది. ఐగుప్తు అధిపతులు కేకలు వేస్తూ ఆజ్ఞలివ్వడం, యుద్ధం చేయడానికి వారి సైన్యాల్ని సిద్ధం చేసుకోవడం మన చెవులకు వినబడుతున్నట్టుగా ఉంది.

46:3 ఐగుప్తీయులు డాలును కేడెమును ఉపయోగించారు. ఇవి యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఆయుధదారులైన సైనికుల శరీరం గాయపడకుండా కవచం లాగా పనిచేసేవి. 

46:4 గుఱ్ఱములను, రౌతులారా అనే పదాలు పదాతిదళంతో బాటు రథాలు నడిపే సారథులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తుంది. ఐగుప్తు యుద్ధరచనలో రథాలున్న దళాలు ముఖ్యమైన భాగం. అధిపతులు కేకలు వేయడాన్ని వర్ణించిన క్లుప్త స్వరవిచ్ఛేద కవితలోని (జాన్ బ్రైట్,) ధ్వన్యనుకరణ మన చెవుల్లో గింగుర్లెత్తుతోంది: "కట్టండి... గుజ్రాల్ని... రౌతులూ... ఎక్కండి... శిరస్త్రాణాలు... ధరించండి... ఈటెలకు... పదును పెట్టండి... కవచాలు వేసుకోండి.

46:5 నాకేమి కనబడుచున్నది? అనే మాటలు యుద్ధం ప్రారంభమైన వెంటనే ఐగుప్తు సైన్యం అన్నీ విడిచిపెట్టి ప్రాణాలు కాపాడుకొనేందుకు పరుగెత్తి పారిపోయారని సూచిస్తున్నాయి. ఎటుచూచిన భయమే అనే మాటలు సర్వతా భయాందోళనలు వ్యాపించాయని తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ భావప్రకటన నుపయోగించడం బహుశా యిర్మీయాకు ఇష్టం కావచ్చు, “ఉత్తరదేశం నుండి వచ్చే జనం” గురించి వర్ణించేటప్పుడు (6:25 చూడండి), తనను అగౌరవపర్చేవారికి (20:3) కూడా ఇదే భావప్రకటనను ఉపయోగించాడు. తనకెదురైన తిరస్కారాన్ని వెల్లడి చేసే వర్ణనలో ఈ పదజాలాన్ని యిర్మీయా తనకు తానే ఉపయోగించుకున్నాడు కూడా (20:10). 

46:7-8 ఫరో - 2వ నెకో సారధ్యంలో ఐగుప్తు పునరుజ్జీవాన్ని, ప్రతి సంవత్సరమూ నైలు నదికి వచ్చే వరదప్రవాహంతో పోల్చారు. భూమిని కప్పెదను అని ఐగుప్తు తనను తానే పొగుడుకోవడం నైలు నదిని తలపిస్తుంది. ఇదే అలంకారిక వర్ణన అషూరుకు (యెషయా 8:7-8) కూడా ఉపయోగించబడింది. 

46:9 దక్షిణంలో ఉన్న ఐతియోపియా నుండి వచ్చిన కిరాయి సైన్యం (కూషీయులును) కూడా ఐగుప్తు సైన్యం వెంట ఉంది. పూతీయులును అనే పదం ఐగుప్తు సాహిత్యంలో కనబడే పంట్ ప్రాంతవాసుల్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఇది ఆఫ్రికా తూర్పు తీరంలో ఉంది. లూదీయులును అనే పదం ఆసియా మైనర్ లోని లూదియ ప్రాంతం వారిని సూచిస్తుండవచ్చు. (లూదీయులును - యెహె 30:5 తో పోల్చండి), లేదా ఉత్తర ఆఫ్రికా లోని లూదు అనే
ప్రాంతానికి చెందినవారు అయ్యుండవచ్చు (ఆది 10:13). 

46:10 ఈ వచనంలో ఐగుప్తు ఓటమి గురించి వేదాంతపరమైన వ్యాఖ్యానం కనబడుతున్నది. ఇది క్రీ.పూ. 609లో మెగిప్ట్ దగ్గర యూదా రాజైన యోషీయాను చంపినందుకు ఐగుప్తుమీద దేవుని ప్రతిదండనకు సంబంధించినదని కొందరి అభిప్రాయం. అయితే ఇక్కడ ఉన్న పగతీర్చు దినము అనే పదజాలం ఈ ఒక్క సంఘటనకు మాత్రమే పరిమితమైంది కాక, విస్తృతమైన అర్థంలో కనబడుతున్నది (యెషయా 61:2), ఐగుప్తు ఓటమి యెహోవా బలి జరిగింపబోవుచున్నాడు అనే అర్థంలో వర్ణించబడింది (యెషయా 34:5-7; యెహె 39:17-20; జెఫన్యా 1:7తో పోల్చండి). 

46:11 ఐగుప్తుకుమారీ, కన్యకా అనే పేరు ఐగుప్తునుద్దేశించి పలకడం అసాధారణంగా కనబడుతుంది. ఇలా పలకడం “ఇశ్రాయేలు కన్యకా” అనే పేరును గుర్తుకు తెస్తున్నది (18:13, 31:4,21). గిలాదులో ఔషధాలుగా ఉపయోగించే మొక్కల్ని ఖచ్చితంగా గుర్తించడం వీలుపడదు గానీ, గుగ్గిలం అనే ఔషధ లేపనాన్ని గిలాదుకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడింది (8:22; 51:8; ఆది 37:25). ఏదేమైనా, ఏ చికిత్సా, ఏ లేపనమూ ఐగుప్తును స్వపర్చలేదు. 

46:13 కర్కెమీషు దగ్గర ఐగుప్తు సైన్యాన్ని ఓడించిన నెబుకద్నెజరు ఐగుప్తు వైపు సాగిపోయాడు. క్రీ.పూ. 605 ఆగస్ట్ నెలలో నెబుకద్నెజరు తండ్రియైన నబొపొలాస్సరు మరణించాడు. నెబుకద్నెజరు బబులోనులోని తన సింహాసనాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం వెంటనే బబులోనుకు తిరిగి వెళ్లాడు. అయితే వెంటనే మళ్లీ ఐగుప్తు మీద దాడిని కొనసాగించాడు. క్రీ.పూ. 604 సంవత్సరం ముగిసేనాటికి బబులోను సైన్యం అష్కెలోనును పట్టుకొని దాన్ని కొల్లగొట్టింది (47:2-9), తర్వాత ఐగుప్తు వైపు సాగిపోయింది. 

46:14 మిగ్గోలు ఐగుప్తు ఈశాన్య సరిహద్దులో ఉంది. నొపు (మెంఫిస్) దిగువ ఐగుప్తు ప్రాంతానికి ప్రాచీన రాజధాని, ఇది కైరోకు దక్షిణంగా సుమారు ఇరవై అయిదు లేదా ముప్పయి మైళ్ల దూరంలో వుంది. పిరమిడ్ గోపురాల్ని నిర్మించినవారు నొపును పరిపాలించిన రాజులే. తహపనేను (డఫ్నె) ఐగుప్తు వాయవ్యసరిహద్దు దగ్గర ఉన్న పెలూసియముకు నైరుతిలో ఉన్న ప్రాకారాలున్న పట్టణం (2:16 నోట్సు చూడండి). ఐగుప్తు లేచి యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి. బబులోనుతో యుద్ధం ప్రారంభం కాబోతున్నది.

46:15 నీలో బలవంతులైన వారేల తుడుపు పెట్టబడుచున్నారు. అనే పదజాలం ఐగుప్తు దైవాలు అవసరమైన సమయంలో ఆదుకొనడం లేదని తెలుపుతున్నాయి. 

46:16 వారు చెప్పుకొందురు అనే పదజాలం ఇతర దేశాల నుండి వచ్చి ఐగుప్తు సైన్యానికి మద్దతు తెలిపిన కిరాయి సైన్యం మాట్లాడుకొనే రెండు వాక్యాల్ని తెలియజేస్తుంది. వారు లెండి... మన జన్మభూమికి వెళ్లుదము రండి అని చెప్పుకొంటున్నారు. 

46:17 ఐగుప్తు రాజైన ఫరో హెబ్రీ తన గురించి తాను అతిశయంగా మాట్లాడాడు. అయితే అదంతా వట్టిధ్వని మాత్రమే. అతడు యుక్తసమయము పోగొట్టుకున్నాడు. చివరిసారి యెరూషలేము ముట్టడి జరిగిన సమయంలో రాజైన సిద్కియాకు తోడుగా ఉంటానని ఫరో మాట ఇచ్చాడు (37:5-6), అయితే ఇది కేవలం మాటలకే పరిమితమైంది. 

46:18 "రాజు” యెహోవాకు వర్తించే బిరుదు. సర్వాధిపతియైన యెహోవా నెబుకద్నెజరు ఐగుప్తు వస్తాడని ప్రకటించాడు. పర్వతములో తాబోరు ఎట్టిదో సముద్ర ప్రాంతములలో కర్మలు ఎట్టిదో అలాగే బబులోను రాజు వస్తాడు. తాబోరు ఎయలోన్ మైదానం(యెజెయేలు లోయ)లో 1,800 అడుగుల ఎత్తు గల కొండ, కర్మలు మధ్యధరా సముద్రం పడమటి వైపు 1,700 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నది. ఈ రెండింటిలో దేని శిఖరమూ గొప్ప ఎత్తులో లేదు గానీ అవి విడి విడిగా ఉండడంవలన, వాటి చుట్టూ ఉన్న దిగుడు ప్రాంతాల వలన అవి ఎత్తుగా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయి. అందుచేత, విజేత అయిన బబులోను ఈ పర్వత శిఖరాల్లాగానే ఐగుప్తు కంటె ఎత్తుగా కనబడుతున్నది. 

46:19 ఐగుప్తు నివాసులారా అనే మాటలు యూదావారిని పిలిచే పదజా లాన్ని గుర్తుచేస్తున్నది: “నా జనుల కుమార్తె " (4:11; 6:26; 8:11.19,21; 14:17). యూదా ప్రజలు చెరను తప్పించుకోడానికి తమ ప్రయాణానికి కావలసినవి సిద్ధం చేసుకున్నట్టుగా, ఐగుప్తీయులు తమ ప్రయాణముకు కావలసినవాటిని సిద్ధపరచుకోవాలని యిర్మీయా సలహా ఇచ్చాడు, ఐగుప్తు విషయంలోను యూదా విషయంలోను శత్రువు ఒకరే. దిగువ ఐగుప్తు ప్రాంతానికి ముఖ్యపట్టణంగా ఉన్న నొపు (మెంఫిస్) పాడైపోయి నిర్జనమై పోతుంది. 

46:20 ఐగుప్తు "అందమైన పెయ్య" అనే వర్ణన కనబడుతుంది, అయితే రాజైన నెబుకద్నెజరు ఉత్తర దిక్కున నుండి వచ్చే జోరీగ అనే వర్ణన కనబడుతోంది, ఇది పెయ్యను కుట్టి గాయపరుస్తుంది. 

46:21 ఐగుప్తు కిరాయి సైనికుల్ని (కూలి సిఫాయిలు) తెచ్చుకొని వారిని పోషించినప్పటికీ ఆపద్దినము వచ్చినప్పుడు వారు వెనుకకు తిరిగి పారిపోతారు. 

46:22-24 పాము సాదృశ్యం ఐగుప్తు దేశానికి సరైనదే. ఇది వారి రాచరికపు అధికారచిహ్నం. పాము ప్రాకిపోయి అరణ్యములో దాగుకొన్నప్పటికీ మ్రానులు నరికేవారు అడవిని నరికివేయడం జరుగుతుంది. ఐగుప్తు దేశం బబులోనువారికి అప్పగించబడుతుంది. 

46:25-26 ఇశ్రాయేలు దేవుడు నోలోనుండు ఆమోను దేవతను శిక్షిస్తాడు. ఎగువ ఐగుప్తు ప్రాంతానికి ముఖ్యపట్టణమైన “నో” (థీబ్స్) లో ముఖ్యదేవత ఆమోను. తరువాత ఆమోను సూర్యదేవత "రా" తో కలిసి ఆమోన్-రా అయ్యింది, ఇదే ఐగుప్తు రాజుల దైవం. ఏదేమైనా, నో శిక్షించబడిన తర్వాత పునరుద్ధరణ వాగ్దానం కూడా కనబడుతున్నది, ఇది. ఇతర అన్యజనుల విషయంలో కూడా పునరావృతమౌతున్నది (48:47; 49:6,39).

46:27-28 ఈ వచనాలు అచ్చంగా 30:10-11 వచనాల్లాగా ఉన్నాయి. ఐగుప్తు దేశానికి పునరుద్ధరణ అవకాశం ఉన్నట్లయితే, ఇశ్రాయేలు విషయంలోను, యూదా విషయంలోను పునరుద్దరణ మరింత నిశ్చయం. నా సేవకుడవైన యాకోబూ అనే పదజాలం యెషయా 41:8-14; 48:1-5 వాక్యభాగాలను గుర్తుచేస్తుంది. వీటిలో ఇశ్రాయేలును యెహోవా సేవకుడుగా అభివర్ణించారు. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఏయే దేశాలకు చెదరగొట్టి పంపించివేశాడో ఆయా దేశాలకు సమూల నాశనము కలగబోతున్నది. యూదా శిక్షననుభవించడం జరుగుతుంది గానీ, ఆయన తన ప్రజల్ని సమూలంగా నాశనం చేయడు. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |