Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 32 | View All

1. రాజు ఇట్టి నమ్మకమైన చర్య చూపిన తరువాత అష్షూరురాజైన సన్హెరీబు వచ్చి, యూదాదేశములో చొరబడి ప్రాకారపురములయెదుట దిగి వాటిని లోపరచుకొన జూచెను.

2. సన్హెరీబు దండెత్తి వచ్చి యెరూషలేముమీద యుద్ధము చేయనుద్దేశించి యున్నాడని హిజ్కియాచూచి

3. పట్టణముబయటనున్న ఊటల నీళ్లను అడ్డవలెనని తలచి,తన యధిపతులతోను పరాక్రమశాలులతోను యోచనచేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి.

4. బహుజనులు పోగై అష్షూరు రాజులు రానేల? విస్తారమైనజలము వారికి దొరుక నేల? అనుకొని ఊటలన్నిటిని దేశమధ్యముగుండ పారు చున్న కాలువను అడ్డిరి.

5. మరియు రాజు ధైర్యము తెచ్చు కొని, పాడైన గోడ యావత్తు కట్టించి, గోపురములవరకు దానిని ఎత్తు చేయించి, బయట మరియొక గోడను కట్టించి, దావీదు పట్టణములో మిల్లో దుర్గమును బాగు చేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళ్లను విస్తారముగా చేయించెను.

6. జనులమీద సైన్యాధిపతులను నియమించి పట్టణపు గుమ్మములకు పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తన యొద్దకు రప్పించి వారిని ఈలాగు హెచ్చరికచేసెను

7. మీరు దిగులుపడకుడి, ధైర్యము విడువకుడి; అష్షూరు రాజుకైనను అతనితో కూడనున్న సైన్యమంతటికైనను మీరు భయపడవద్దు, విస్మయమొందవద్దు, అతనికి కలిగియున్న సహాయముకంటె ఎక్కువ సహాయము మనకు కలదు.

8. మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము చేయుటకును మన యుద్ధములను జరిగించుట కును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పగా జనులు యూదారాజైన హిజ్కియా చెప్పిన మాటలయందు నమ్మికయుంచిరి.

9. ఇదియైన తరువాత అష్షూరురాజైన సన్హెరీబు తన బలగ మంతటితో లాకీషును ముట్టడివేయుచుండి, యెరూషలేమునకు యూదారాజైన హిజ్కియా యొద్దకును, యెరూషలేమునందున్న యూదావారందరియొద్దకును తన సేవకులను పంపి ఈలాగు ప్రకటన చేయించెను

10. అష్షూరురాజైన సన్హెరీబు సెలవిచ్చునదేమనగా దేని నమ్మి మీరు ముట్టిడివేయబడియున్న యెరూషలేములో నిలుచు చున్నారు?

11. కరవుచేతను దాహముచేతను మిమ్మును చంపు టకైమన దేవుడైన యెహోవా అష్షూరురాజు చేతిలో నుండి మనలను విడిపించునని చెప్పి హిజ్కియా మిమ్మును ప్రేరేపించుచున్నాడు గదా?

12. ఆ హిజ్కియా, మీరు ఒక్క బలిపీఠము ఎదుట నమస్కరించి దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజ్ఞ ఇచ్చి, యెహోవా ఉన్నతస్థలములను బలిపీఠములను తీసి వేసినవాడుకాడా?

13. నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనుల కందరికిని ఏమేమి చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నా చేతిలోనుండి యేమాత్రమైనను రక్షింప చాలియుండెనా?

14. మీ దేవుడు మిమ్మును నా చేతిలోనుండి విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొత్తిగా నిర్మూలము చేసిన ఆ యా దేశస్థుల సకల దేవతలలోను తన జనులను నా చేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా?

15. కాబట్టి యిప్పుడు హిజ్కియాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇట్టి ప్రేరేపణకు లోబడకుడి, అతని నమ్ముకొనకుడి,యే జనుల దేవు డైనను ఏ రాజ్యపు దేవుడైనను తన జనులను నా చేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు నా చేతిలోనుండి మిమ్మును మొదలే విడిపింపలేక పోవునుగదా అనెను.

16. అతని సేవకులు దేవు డైన యెహోవామీదను ఆయన సేవకుడైన హిజ్కియా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి.

17. అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను నా చేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజ్కియా సేవించు దేవుడును తన జనులను నా చేతిలోనుండి విడిపింప లేకపోవునని ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పత్రికలు వ్రాసి పంపెను.

18. అప్పుడు వారు పట్టణమును పట్టుకొనవలెనన్న యోచనతో, ప్రాకారము మీదనున్న యెరూషలేము కాపురస్థులను బెదరించుటకును నొప్పించుటకును, యూదాభాషలో బిగ్గరగా వారితో ఆ మాటలు పలికిరి.

19. మరియు వారు మనుష్యుల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొక్క దేవునిమీద కూడను పలికిరి.

20. రాజైన హిజ్కియాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను ప్రవక్తయును ఇందును గురించి ప్రార్థించి ఆకాశముతట్టు చూచి మొఱ్ఱపెట్టగా

21. యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అష్షూరు రాజు దండులోని పరాక్రమశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనముచేయగా అష్షూరురాజు సిగ్గునొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవునిగుడిలో చొచ్చినప్పుడు అతని కడుపున పుట్టినవారే అతని అక్కడ కత్తిచేత చంపిరి.

22. ఈ ప్రకారము యెహోవా హిజ్కియాను యెరూషలేము కాపురస్థులను అష్షూరు రాజైన సన్హెరీబు చేతిలోనుండియు అందరిచేతిలోనుండియు రక్షించి, అన్నివైపులను వారిని కాపాడినందున

23. అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అర్పణలను యూదా రాజైన హిజ్కియాకు కానుకలను తెచ్చి యిచ్చిరి. అందు వలన అతడు అప్పటినుండి సకల జనముల దృష్టికి ఘనత నొందిన వాడాయెను.

24. ఆ దినములలో హిజ్కియా రోగియై మరణదశలో నుండెను. అతడు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన అతనికి తన చిత్తమును తెలియపరచి అతనికి సూచన యొకటి దయచేసెను.

25. అయితే హిజ్కియా మనస్సున గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లు ప్రవర్తింపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా

26. హిజ్కియా హృదయగర్వము విడచి, తానును యెరూషలేము కాపురస్థులును తమ్మును తాము తగ్గించుకొనిరి గనుక హిజ్కియా దినములలో యెహోవా కోపము జనుల మీదికి రాలేదు.

27. హిజ్కియాకు అతివిస్తారమైన ఐశ్వర్యమును ఘనతయు కలిగెను. అతడు వెండి బంగార ములను రత్నములను సుగంధద్రవ్యములను డాళ్లను నానా విధములగు శ్రేష్ఠమైన ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొక్కసములను కట్టించెను.

28. ధాన్యమును ద్రాక్షా రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొట్లను, పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడ్లను కట్టించెను.

29. మరియదేవుడు అతనికి అతి విస్తారమైన కలిమి దయచేసినందున పట్టణములను విస్తారమైన గొఱ్ఱెలమందలను పసులమందలను అతడు సంపాదించెను.

30. ఈ హిజ్కియా గిహోను కాలువకు ఎగువను కట్టవేయించి దావీదు పట్టణపు పడమటి వైపునకు దాని తెప్పించెను, హిజ్కియా తాను పూనుకొనిన సర్వప్రయత్నములయందును వృద్ధిపొందెను.

31. అతని దేశము ఆశ్చర్యముగా వృద్ధినొందుటను గూర్చి విచారించి తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొద్దకు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని శోధించి, అతని హృద యములోని ఉద్ధేశమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెట్టెను.

32. హిజ్కియా చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు చూపిన భక్తినిగూర్చియు, ప్రవక్త యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దర్శనముల గ్రంథము నందును యూదా ఇశ్రాయేలుల రాజుల గ్రంథమునందును వ్రాయబడియున్నది.

33. హిజ్కియా తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా జనులు దావీదు సంతతివారి శ్మశానభూమి యందు కట్టబడిన పైస్థానమునందు అతని పాతిపెట్టిరి. అతడు మరణ మొందినప్పుడు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురస్థులందరును అతనికి ఉత్తర క్రియలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనష్షే అతనికి మారుగా రాజాయెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
32:1 అష్పూరు రాజైన సనైరీబు వచ్చి, యూదా దేశములో చొరబడినప్పుడు హిజ్కియాకు దేవుని పై గల విశ్వాసానికి పరీక్ష కలిగింది. యెరూషలేముపై దాడి చేయక ముందు, యూదాదేశంలో పట్టణాలన్నింటినీ నిర్మూలంచేసి తాను దోచుకోగలిగినంత కొల్లసొమ్ము పట్టుకోవాలని సనెరీబు ఉద్దేశించాడు.
ఈ దండయాత్ర క్రీ.పూ. 701లో జరిగింది. యెషయా 36-37 కూడా చూడండి. 

32:2-5 హిజ్కియా స్సరీబు ప్రణాళిక గమనించాడు. అందువలన రాజధాని పట్టణంపై స్సరీబు జరపబోయే దాడికి హిజ్కియా సిద్ధపడే అవకాశం లభించింది. పట్టణపు గోడ తిరిగి కట్టి దానిని పటిష్టపరచడంతో పాటు అషూరీయులకు ఆ ప్రాంతపు నీరు దొరకకుండా చేయాలని హిజ్కియా అనుకున్నాడు. పట్టణము బయటనున్న ఊటల నీళ్ళ దగ్గరకు బయటనుంచి వెళ్ళే మార్గాలన్నీ మూసివేశాడు. తన ప్రజలు నీరు తోడుకోడానికి వీలుగా ఒక సొరంగమార్గం కట్టించాడు (వ.30). 1,777 అడుగుల పొడవుగల ఈ కాలువ గీహోను ఊటలనుంచి సిలోయము కోనేటి వరకు నీరు ప్రవహింప
జేసింది. (యోహాను 9:7). దీనిని తవ్వడానికి రెండువైపుల నుంచి రెండు జట్లు మధ్యభాగంలో కలుసుకునే వరకు గట్టి కొండరాయిని తవ్వుకుంటూ వచ్చారు. క్రీ.శ 1880లో 6 వాక్యాల సిలోయము శాసనం ఈ కాలువలో కనుగొన్నారు. ఇలా తవ్వుకుంటూ వచ్చిన రెండుజట్లు మధ్యభాగంలో కలుసుకున్న విషయం ఈ శాసనంలో వివరించారు.

32:6-8 హిజ్కియా తన సైన్యాన్ని జనులమీద చక్కగా నియమించాడు. అప్పుడు ప్రజలను తనవద్దకు రప్పించి యెహోవా బాహుబలము ముందు అష్పూరు ఏమాత్రం సాటిరాదని వారికి జ్ఞాపకం చేశాడు. సహజాతీతంగా దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటాడని చెప్పడానికి మొదటి సూచన దాదాపు వెంటనే లభించింది. ఎలాగంటే, ప్రజలు హిజ్కియా చెప్పిన మాటలయందు నమ్మిక యుంచిరి. 

32:9-12 సనెరీబు ప్రచార మంత్రియైన బాకే యెరూషలేమునకు వచ్చి, పట్టణపు గోడల బయటనున్న ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు (2రాజులు 18:17-19, యెషయా 36:2-4). ఈ వార్తాహరుడు సొంత గ్రహింపుతో తెలివైన వాదన వినిపించాడు. ప్రతి పట్టణానికి, దేశానికి, ప్రజలకు తమ సొంత దేవతలు ఉంటారని, ఆయా ప్రజలను కాపాడే బాధ్యత ఈ దేవతలకు ఉందని, ప్రాచీన సమీప ప్రాచ్యదేశాలలో అనేకులు నమ్మేవారు. ఏ సైనిక పోరాటమైనా దేవతల మధ్య యుద్ధంగానే భావించేవారు, ఎవరు గెలిస్తే వారి దేవతలు బలమైనవని - నమ్మేవారు. హిజ్కియా దేవుని ఆరాధనకు ప్రతిష్టించబడిన మందిరం వెలుపటి ఉన్నత స్థలాలను హిజ్కియా నిర్మూలించాడనే విషయం ఈ అషూరు వార్తాహరునికి తెలుసు. అతడు ప్రజలను హేళన చేశాడు. మీ రాజు ఏ దేవుని ఉన్నత స్థలాలను నిర్మూలం చేశాడో, ఆ దేవునినే నమ్మండని ఇప్పుడు అతడు మీకు హితవు పలుకుతున్నాడు, కానీ ఆ దేవుడు సహాయం చేస్తాడని మీరు ఎలా ఆశించగలరు అని ప్రజలను ప్రశ్నించాడు. హిజ్కియా తన దేవునికి, దేశానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించాడని అష్నూరీయునికి అనిపించింది. అయితే నిజానికి హిజ్కియా ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఉన్నత స్థలాలను తొలగించి, దేవుడు నియమించిన విధంగా యెరూషలేము మందిరంలో కేంద్రీకృత ఆరాధన తిరిగి జరిగేలా ఏర్పాటుచేశాడు.

32:13-15 అష్ఫూరీయులు ఇంతవరకు జయించిన దేశాల దేవతల కంటే అష్ఫూరీయులే బలవంతులని వార్తాహరుడు తన వాదన కొనసాగించాడు. అతని విశ్లేషణ ప్రకారం యూదా దేశపు దేవుడు వారిని రక్షించడు. 

32:16-19 యెరూషలేము ప్రజలు వారి దేవునినుంచి సహాయం ఆశించడంలో అర్థంలేదని అతనితోపాటు వచ్చిన ఇతర అష్పూరు. ప్రతినిధులు కూడా అతని అపహాస్యంలో జతకలిశారు. వారు దేవునిని హిజ్కియా సేవించు దేవుడు అని సంబోధిస్తూ, ప్రజలకు, రాజుకు, దేవుని మధ్య ఒక అడ్డుబండ ఏర్పరచడానికి ప్రయత్నించారు. కొందరు అపూరీయులు ప్రజలతో యూదభాషలో మాట్లాడగలిగారు. ఆ విధంగా అష్నూరు దేవతలు అత్యంత శక్తివంతులనే తమ ప్రచారాన్ని ప్రభావవంతంగా తెలియజేయడానికి ప్రయత్నించారు...

32:20-22 ఈ సంఘటన గురించి ఇతర గ్రంథాల్లో (2రాజులు 18; యెషయా 36-37) సమాంతరంగా నమోదు చేయబడివున్న భాగాలలో సుదీర్ఘ సంభాషణలు, ఈ ముట్టడికి సంబంధించిన వివరణాత్మక సమాచారం కనబడతాయి. యెషయా ప్రవక్త ప్రోత్సాహంతో దేవునిపై విశ్వాసముంచి అద్భుతమైన ఫలితం పొందిన హిజ్కియా విషయమే ఇక్కడ వృత్తాంతకారునికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. 1,85,000 అషూరు సైనికులు యెరూషలేము చుట్టూ ముట్టడి వేశారు. అయితే దేవుడే తాను అభిషేకించిన వాని పక్షంగా యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరాడు. ఒక్కరాత్రే సైన్యమంతా నాశనము అయ్యింది, అషూరు రాజు సనెరీబు తన దేశానికి సిగ్గుతో తిరిగి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి తలెత్తింది. తరవాత అతని సొంత కుమారులే అతనిని హతమార్చారు. 

32:23 యెహోవా హిజ్కియాకు అనుగ్రహించిన విజయానికి , అద్భుతమైన గుర్తింపు లభించింది. అర్పణలు చెల్లించడానికి అనేకులు - మందిరానికి వచ్చారు. వారిలో ఇతర జాతుల జనములు కూడా ఉన్నారు, వారు కూడా రాజుకు విలువైన కానుకలను తెచ్చారు. ఈ విధంగా దేవునికి, హిజ్కియాకు,
యెరూషలేము, యూదా దేశాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనత లభించింది. 

32:24 మరలా 2రాజులు, యెషయా గ్రంథాల్లో ఈ సంఘటన గురించి పేర్కొన్న వివరాలకంటే తక్కువ వివరాలే 2 దినవృత్తాంతములు గ్రంథంలో తెలియజేశారు. హిజ్కియా రోగియై మరణదశలో ఉన్నాడు. అయితే దేవుడు అతని మొట్ట ఆలకించి అతనికి పదిహేను సంవత్సరాలు అధిక ఆయుషు అనుగ్రహించాడు. సూర్యుని వలన ఏర్పడే నీడ గడియారపు పలక మీద వ్యతిరేక దిశలో పది మెట్లు వెనుకకు నడవడం అనే అద్భుతమైన సూచన ఇవ్వడం ద్వారా దేవుడు ఈ వాగ్దానం స్థిరపరచాడు (2రాజులు 20:1-11) 

32:25-26 అయితే బబులోను నుంచి సందర్శకులు అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, హిజ్కియా గర్వించి వారికి తన దగ్గర ఉన్న సంపద అంతటిని చూపించాడు. అందుకు ప్రవక్త అతడిని గద్దించాడు. - (వ.31; 2రాజులు 20:12-19). ఈ విషయంలో అతడిని సరిదిద్దినప్పుడు రాజు తనను తాను సమర్ధించుకోకుండా (2దిన 25:16తో పోల్చండి), దేవుని యెదుట తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు, దేవునికి విధేయత చూపించాడు. 

32:27-31 వృత్తాంతకారుడు, కు హిజ్కియా పరిపాలన సారాంశం తెలియజేస్తుంటే మనకు సొలొమోను కాలం జ్ఞాపకం వస్తుంది. హిజ్కియా అతి విస్తారమైన ఐశ్వర్యము సంపాదించాడు, కట్టడాలు కట్టించాడు (ప్రత్యేకంగా యెరూషలేము నీటిసరఫరా తిరిగి నవీకరించాడు). తన విజయం గురించి తెలుసుకుని వచ్చిన రాయబారులను స్వాగతించాడు, దేశం అతని పాలనలో అభివృద్ధి చెందింది.

32:32-34 వృత్తాంతకారుడు హిజ్కియాకు మంచి మూల్యాంకనం ఇచ్చాడు. అతడు మరణించిన సమయంలో యూదావారందరు ప్రలాపించారు. అతని ఉత్తర క్రియలు ఘనముగా జరిగించి యూదా రాజుల పితరుల సమాధులలో పాతి పెట్టారు. యెషయాకు కలిగిన దర్శనములు గ్రంథము అనేది బహుశ ప్రవక్త రాసిన చరిత్రను సూచిస్తుంది (26:22. పోల్చండి). ఇది మనకు అందుబాటులో లేదు. 


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |