Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 14 | View All

1. మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱ్ఱపిల్ల సీయోను పర్వతముమీద నిలువబడియుండెను. ఆయన నామమును ఆయన తండ్రి నామమును నొసళ్లయందు లిఖింపబడియున్న నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి.
యెహెఙ్కేలు 9:4

2. మరియు విస్తారమైన జలముల ధ్వనితోను గొప్ప ఉరుము ధ్వనితోను సమానమైన యొక శబ్దము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబ్దము వీణలు వాయించుచున్న వైణికుల నాదమును పోలినది.
యెహెఙ్కేలు 1:24, యెహెఙ్కేలు 43:2, దానియేలు 10:6, యోవేలు 3:13

3. వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెద్దలయెదుటను ఒక క్రొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగువేలమంది తప్ప మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు.
కీర్తనల గ్రంథము 33:3, కీర్తనల గ్రంథము 40:3, కీర్తనల గ్రంథము 96:1, కీర్తనల గ్రంథము 98:1, కీర్తనల గ్రంథము 144:9, కీర్తనల గ్రంథము 149:1, యెషయా 42:10

4. వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కానివారును, స్త్రీ సాంగత్యము ఎరుగని వారునైయుండి, గొఱ్ఱపిల్ల ఎక్కడికి పోవునో అక్కడికెల్ల ఆయనను వెంబడింతురు;వీరు దేవుని కొరకును గొఱ్ఱ పిల్లకొరకును ప్రథమఫలముగా ఉండుటకై మనుష్యులలోనుండి కొనబడినవారు.

5. వీరినోట ఏ అబద్ధమును కనబడలేదు; వీరు అనింద్యులు.
కీర్తనల గ్రంథము 32:2, యెషయా 53:9, జెఫన్యా 3:13

6. అప్పుడు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా ప్రతి జనమునకును ప్రతి వంశ మునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ప్రతి ప్రజకును ప్రకటించునట్లు నిత్యసువార్త తీసికొని ఆకాశ మధ్యమున ఎగురుచుండెను.

7. అతడుమీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీర్పుతీర్చు గడియ వచ్చెను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే నమస్కారము చేయుడి అని గొప్ప స్వరముతో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 146:6

8. వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచ్చిమోహోద్రేకముతో కూడిన తన వ్యభిచార మద్యమును సమస్త జనములకు త్రాగించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను కూలిపోయెను అని చెప్పెను.
యెషయా 21:9, యిర్మియా 51:7, యిర్మియా 51:8, దానియేలు 4:30

9. మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచ్చి గొప్ప స్వరముతో ఈలాగు చెప్పెను ఆ క్రూరమృగమునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని యెవడైనను నమస్కారముచేసి, తన నొసటియందేమి చేతి మీదనేమి ఆ ముద్ర వేయించుకొనినయెడల

10. ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగ్రతపాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమను మద్యమును వాడు త్రాగును. పరిశుద్ధ దూతల యెదుటను గొఱ్ఱపిల్ల యెదుటను అగ్నిగంధకములచేత వాడు బాధింపబడును.
ఆదికాండము 19:24, కీర్తనల గ్రంథము 11:6, కీర్తనల గ్రంథము 75:8, యెషయా 51:17, యిర్మియా 25:15, యెహెఙ్కేలు 38:22

11. వారి బాధసంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ క్రూరమృగమునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని నమస్కారముచేయువారును, దాని పేరుగల ముద్ర ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాత్రింబగళ్లు నెమ్మదిలేనివారై యుందురు.
యెషయా 34:10

12. దేవుని ఆజ్ఞలను యేసునుగూర్చిన విశ్వాసమును గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనబడును.

13. అంతట ఇప్పటినుండి ప్రభువునందు మృతినొందు మృతులు ధన్యులని వ్రాయుమని పరలోకమునుండి యొక స్వరము చెప్పగా వింటిని. నిజమే; వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొందుదురు; వారి క్రియలు వారి వెంట పోవునని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు.

14. మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెల్లని మేఘము కనపడెను. మనుష్యకుమారుని పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడైయుండెను ఆయన శిరస్సుమీద సువర్ణకిరీటమును, చేతిలో వాడిగల కొడవలియు ఉండెను.
దానియేలు 10:16

15. అప్పుడు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచ్చి భూమి పైరుపండి యున్నది, కోతకాలము వచ్చినది, నీ కొడవలిపెట్టి కోయుమని గొప్ప స్వరముతో ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడైయున్న వానితో చెప్పెను.
యోవేలు 3:13

16. మేఘముమీద ఆసీనుడై యున్నవాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి పైరు కోయబడెను.

17. ఇంకొక దూత పరలోకమునందున్న ఆలయములోనుండి వెడలివచ్చెను; ఇతని యొద్దను వాడిగల కొడవలి యుండెను.

18. మరియొకదూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచ్చెను. ఇతడు అగ్నిమీద అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలిగలవానిని గొప్ప స్వరముతో పిలిచిభూమిమీద ఉన్న ద్రాక్షపండ్లు పరిపక్వమైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెట్టి దాని గెలలు కోయుమని చెప్పెను.
యోవేలు 3:13

19. కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనున్న ద్రాక్షపండ్లను కోసి, దేవుని కోపమను ద్రాక్షల పెద్ద తొట్టిలో వేసెను

20. ఆ ద్రాక్షలతొట్టి పట్టణమునకు వెలుపట త్రొక్కబడెను; నూరు కోసుల దూరము గుఱ్ఱముల కళ్ళెముమట్టుకు ద్రాక్షల తొట్టిలోనుండి రక్తము ప్రవహించెను.
యెషయా 63:3, విలాపవాక్యములు 1:15బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
14:1-5 మొదటగా -7:4-8లో (అక్కడ నోట్సు చూడండి) కనిపించిన నూటనలువది నాలుగువేలమంది ఇప్పుడు పరలోకపు సీయోను పర్వతము మీద... గొట్టెపిల్లయైన క్రీస్తుతో కనిపిస్తున్నారు. మృగము గుర్తు వారిపై లేకపోయినప్పటికీ, అది వారిని ముట్టలేదు (13:16-17), ఎందుకంటే వారి నొసళ్ళపై క్రీస్తు నామము, తండ్రి నామము లిఖించబడింది. క్రొత్త కీర్తన అంటే 5:9-10లో ఉన్నది కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది కేవలం 144,000 మంది మాత్రమే నేర్చుకునేది. నాలుగు జీవులను గురించి, 4:6-7 నోట్సు చూడండి. పెద్దలను గురించి 4:3-4 నోట్సు చూడండి. వారి ఆధ్యాత్మిక పవిత్రతలో, వారు ప్రభువు చివరి కోతలో (వ.14-20) ప్రథమ ఫలముగా (మొదటిగా కోయబడినవారుగా గాని లేక కోత అంతటిలో శ్రేష్ఠమైనవారుగాని, లేకపోతే రెండూ కావచ్చు) ఉండదగినవారు. ఇక్కడ ఉపయోగించిన మాటలు, ఇంకా అనేకులు సువార్త “పంట/కోత”కు రావాల్సివుంది. (అంటే రక్షణపొందే విశ్వాసానికి; వ.6-7 చూడండి) అని సూచిస్తుంది. 

14:6-7 ప్రకటన గ్రంథంలో సువార్త వ్యక్తీకరించబడలేదని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు తలుస్తారు. అయితే, “సువార్త" అని అనువదించబడిన గ్రీకు పదం (ఎవాంగెలియోన్) ఇక్కడ ఉంది. మనము (1) దేవునికి భయపడి, (2) ఆయనను మహిమపరచాలని ఒకవేళ ఎవరైనా వేరేలా చేస్తే, తీర్పు రావడం తప్పనిసరి అని గుర్తించాలని అంత్య ప్రసంగం పిలుపునిస్తుంది.

14:8-11 బబులోను పతనం, దేవుని ఉగ్రత 16:17-21; 18:1-19:3 లో విస్తరించబడతాయి. వ్యభిచారమును ప్రస్తావించడం, పెర్గము, తుయతైర సంఘాల్లోని సమస్య (2:14,20-21) ను జ్ఞాపకం చేస్తుంది. ప్రభువునం దుండి మృతులైనవారు “విశ్రాంతి" పొందితే (14:13), క్రూరమృగమునకు నమస్కారము చేసి, దాని ముద్ర (గుర్తు). వేయించుకున్న యెవడైనను రాత్రింబగళ్ళు నెమ్మదిలేనివారై యుందురు.

14:12-13 ధన్యులు అనేది ప్రకటనలో రెండవ ధన్యతను గుర్తిస్తుంది (1:3; 16:16; 19:9; 20:4-6; 22:6-7; 22:14-15,17 నోట్సు చూడండి). దేవుని - ఆజ్ఞలను గైకొనుచు, యేసును గూర్చిన విశ్వాసమును గైకొను విశ్వాసులు (పరిశుద్దులు) వారి భక్తిగల కార్యాలకు బహుమతి పొంది దీవించబడతారు (20:12; 2 కొరింథీ 5:10). 

14:14-20 ఈ భాగంలో మనుష్య కుమారుని పోలిన యొకడు ఒక దూత అయివుంటాడని కొందరు నమ్ముతారు, ఎందుకంటే కోత... కోయుమని క్రీస్తు వేరొక దూతనుండి ఆజ్ఞపొందే అవకాశం లేదు. కానీ మేఘముకు సంబంధించిన మనుష్య కుమారుడు మాత్రం, మెస్సీయను స్పష్టంగా చూపించే దాని 7:13ను సూచిస్తున్నాడు. ఈ భాగం “యుగాంతమున... కోత” (మత్తయి 13:38-43) అనేదాన్ని చూపిస్తుంది. ఇది "మంచి విత్తనం", “గురుగులు" వాటి నిత్యగమ్యాలకు వేరుచేయబడే సమయం. అంత్య కాల సువార్తకు అనుకూలంగా స్పందించిన వారందరినీ గోధుమల కోత స్పష్టంగా పోగుచేస్తుంది (ప్రక 14:6-7; 15:2-4 నోట్సు చూడండి). ఇటీవల వచ్చిన ఒక దృక్కోణం 14:14-16 దశలో సంఘం ఎత్తబడుతుంది అని నమ్ముతుంది. అది అసాధ్యం. ద్రాక్షల కోత, ఇక్కడ దేవుని కోపమను ద్రాక్షల పెద్ద తొట్టిగా చూపబడుచున్న తీర్పుకు నడిపిస్తుంది. ద్రాక్షలతొట్టి దృశ్యం దేవుని కోపానికి, క్రీస్తు రెండవ రాకడకు (19:15) సంబంధించిందిగా చూపబడినందున, 14:17-20 లోని సంఘటనలు ఇక్కడ జరగాలి. అక్షరార్థంగా తీసుకుంటే, యెరూషలేము పట్టణమునకు వెలుపల "కోపమను ద్రాక్షలు" క్రీస్తు ద్రాక్ష తొట్టిలో తొక్కబడినపుడు (19:15), రక్తము (19:19,21 లోని ఆయన రెండవ రాకడలో, అంత్య యుద్ధం నుండి) గుఱ్ఱముల కళ్ళెము మట్టుకు... నూరు కోసుల దూరము (సుమారు 180 మైళ్ళు) ప్రవహిస్తుంది. ఇది ఉత్తరం నుండి దక్షిణం వరకు ఇశ్రాయేలు పొడవు (సుమారుగా). అనేకమంది మారుమనస్సు పొందని వారు, దేవుని న్యాయ తీర్పు మూలంగా మరణించడానికి సాదృశ్యంగా ఈ భయంకరమైన వివరణ ఇవ్వబడిందని కొందరు భావిస్తారు.


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |