Ezra - ఎజ్రా 1 | View All

1. పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు యిర్మీయాద్వారా పలుకబడిన తన వాక్యమును నెరవేర్చుటకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనస్సును ప్రేరేపింపగా అతడు తన రాజ్యమందంతట చాటింపుచేయించి వ్రాతమూలముగా ఇట్లు ప్రకటన చేయించెను

2. పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజ్ఞాపించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందున్న సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందున్న యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కట్టించుమని నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాడు.

3. కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయున్నారో వారు యూదాదేశమందున్న యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశ్రా యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కట్టవలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండునుగాక.

4. మరియయెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కట్టించుటకై స్వేచ్ఛార్పణను గాక ఆ యా స్థలములలోనివారు తమ యొద్ద నివసించువారికి వెండి బంగారములను వస్తువులను పశువులను ఇచ్చి సహాయము చేయవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

5. అప్పుడు యూదా పెద్దలును, బెన్యామీనీయుల పెద్దలును, యాజకులును లేవీయులును ఎవరెవరి మనస్సును దేవుడు ప్రేరేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచ్చి, యెరూషలేములో ఉండు యెహోవా మందిరమును కట్టుటకు ప్రయాణమైరి.

6. మరియు వారి చుట్టు నున్న వారందరును స్వేచ్ఛగా అర్పించినవి గాక, వెండి ఉపకరణములను బంగారును పశువులను ప్రశస్తమైన వస్తు వులను ఇచ్చి వారికి సహాయము చేసిరి.

7. మరియు నెబు కద్నెజరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొని వచ్చి తన దేవ తలయొక్క గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉప కరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెప్పించెను.

8. పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తన ఖజానాదారుడైన మిత్రిదాతుద్వారా వాటిని బయటికి తెప్పించి లెక్క చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేష్బజ్జరు చేతికి అప్పగించెను.

9. వాటియొక్క లెక్క ముప్పది బంగారపు పళ్లెములును వెయ్యి వెండి పళ్లెములును ఇరువది తొమ్మిది కత్తులును

10. ముప్పది బంగారుగిన్నెలును నాలుగువందలపది వెండితో చేయబడిన రెండవ రకమైన గిన్నెలును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును వెయ్యియై యుండెను.

11. బంగారు వస్తువులును వెండి వస్తువులును అన్నియు అయిదువేల నాలుగు వందలు. షేష్బజ్జరు బబులోనుచరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటన్నిటిని యెరూషలేమునకు తీసికొని వచ్చెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 రాజైన - కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు అనేది బబులోనుపై అతడు - పాలించిన మొదటి సంవత్సరమే (క్రీ.శ. 538) కానీ పర్షియాలో అతడు పరిపాలనకు వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం కాదు. పర్షియాలో కోరెషు పరిపాలన క్రీ.పూ. 559లో, మొదలై క్రీ.పూ. 530 సంవత్సరం వరకూ కొనసాగింది. యిర్మీయా ద్వారా పలుకబడిన అనేది 70 సంవత్సరాల చెర గురించి యిర్మీయా చేసిన ప్రవచనాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు (యిర్మీయా 29:10-14). దానికంటే మించి ఇది యిర్మీయా 51:11 లోని *మాదీయుల రాజుల మనస్సును దాని మీదికి రేపుచున్నాడు” అనే మాటల గురించి కావచ్చు. ఎజ్రా 1:1లో కూడా ఇదే పదజాలంతో యెహోవా పారశీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనస్సును ప్రేరేపింపగా (యిర్మీయా 51:1తో పోల్చండి) అని రాసి ఉంది. 

1:2-3 ప్రకటన" (వ.1) అనే మాట తరచుగా కోరేషు చేసిన శాసనం గురించి పేర్కొంటుంది. చెరలో ఉన్నవారిని తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు అనుమతించిన కోరెషు విధానాన్ని ప్రకటన అనే ఈ పదం తెలియజేస్తుంది. 2దిన 36:23 లోని చివరి మాటల్లో కనబడే శాసనం ఎజ్రా గ్రంథంలో రెండు భాషల్లో కనబడుతుంది. ఇక్కడ హెబ్రీలో ఉండి, ఒక బలమైన యూదా దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 6:3-5లో అరామిక్ భాషలో ఉంది (ఇది పర్షియా సామ్రాజ్యపు అధికారిక భాష). ఇది అధికార సభ నిమిత్తం రాయబడిన ప్రతిగా కనబడుతుంది. పర్షియా రాజు దేవుణ్ణి ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా అని సంబోధిస్తాడా అని కొందరు పండితులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. బహుశా బబులోనులో ఉండే యూదుల నాయకులు రాజు చెప్పినదానిని తమ మాటలలో ఈ విధంగా తెలియచేసి ఉండవచ్చు. యూదా దేశమందున్న యెరూషలేములో ఒక మందిరమును కట్టించడమే కోరెషు యొక్క బాధ్యతల్లో ముఖ్యమైనది. “మందిరము” (హెబ్రీ. బేత్) తరచూ దేవుడైన యెహోవా మందిరాన్ని సూచిస్తుంది. క్రీ.పూ. 586 లో బబులోనీయులు దేవాలయాన్ని నాశనం చేశారు.

1:4 ఆయా స్థలముల లోనివారు అనే మాట యూదులను ప్రస్తావిస్తున్నదా లేక మొత్తం జనాభా అంతటినీ పేర్కొంటుందా స్పష్టంగా తెలియదు. అది ప్రజలందరినీ ప్రస్తావిస్తుందనుకుంటే వారు ఐగుప్తీయుల నుండి దోచుకొన్న బహుమానాలకు (నిర్గమ 3;11;12 అధ్యాయాలు) ఇది సమాంతరంగా ఉంది. అప్పుడు అన్యజనుల నుంచి తీసుకున్న బహుమానాలతో జాతి ఆవిర్భావం జరిగిన విధంగానే, దేవుని ప్రజల నూతనారంభం అప్పటివరకు తమను అణచివేసిన వారి వెండి బంగారములతో మొదలైంది.

1:5 క్రీ.పూ. 586లో బబులోనీయులు జయించిన యూదా రాజ్యంలో
ప్రాథమికంగా ఉన్నది యూదా బెన్యామీను - గోత్రాలవారే. అందువల్ల చెర నుంచి తిరిగి వచ్చిన వారిలో మూడు గోత్రాలవారే, అంటే యూదా, బెన్యామీను, లేవీ (యాజకులు, లేవీయులు) గోత్రీకులే ఉన్నారు. 

1:6 చెర నుంచి తిరిగిరావడం ఒక నూతన నిర్గమమని - ఈ వచనం సూచిస్తోంది. (చూడండి నిర్గమ 12:36; కీర్తన 105:37; యెషయా 43:14-16). 

1:7 బబులోనీయులు. దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేసి దోచుకున్నపుడు నెబుకద్నెజరు తీసుకువచ్చిన మందిరపు ఉపకరణములు చెర నుంచి తిరిగివస్తున్న యూదులకు అత్యంత విలువైనవి మాత్రమే కావు. అవి వెలకట్టలేనంత ఆధ్యాత్మిక విలువ గలవి. అవి సొలొమోను నిర్మించిన దేవాలయం నుంచి దోచుకోబడినప్పటికీ రెండవ దేవాలయం ఆరాధనలో మళ్ళీ ఉపయోగించబడతాయి. క్రీ.పూ.586 సంవత్సరంలో ఆ మహా విధ్వంసం జరగడానికి ముందున్న ఆరాధన సమాజంతో అది. వారికి ఒక అదనపు బాంధవ్యంలాగా ఉంటుంది. 

1:8 మిత్రిదాతు అనే పేరు, బిరుదు రెండూ పర్షియాకు చెందినవే. సమస్యాత్మకమైన షేషజరు గురించిన తొలి - ప్రస్తావన ఇదే (8,11; 5:15, 16). అతని పేరు. బబులోనుకు చెందినది (మే సమాస్, అంటే సూర్యదేవుడు తండ్రిని కాపాడుతాడు అని అర్థం). యూదులకు అధిపతి అనే బిరుదు పా.ని.లో మరెక్కడా కనిపించదు.

1:9-10 ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన వస్తువులను సరిగ్గా గుర్తించడం కష్టమే. ఇరువది తొమ్మిది కత్తులు గురించిన ప్రస్తావన చాలా అస్పష్టంగా ఉంది (హెబ్రీ. మకలఫీమ్). ఈ అరుదైన పదం నకిలీ పాత్రలను (LXX) లేక వేరొక రకమైన పాత్రను సూచిస్తుండవచ్చు. 

1:11 వ.9,10 లలో తెలియచేసిన వస్తువుల సంఖ్యకంటే ఐదువేల నాలుగు వందలు అనేది రెట్టింపుకంటే ఎక్కువగా ఉంది. జాబితాలో (వ. 9,10) ప్రస్తావించిన వస్తువులు బహుశా షేష్పజరుకి ఇచ్చిన వస్తువుల్లో ఒక భాగమై ఉంటాయి. నకలు ప్రతులు రాస్తున్నప్పుడు దొర్లిన పొరపాట్లు, మరి ముఖ్యంగా సంఖ్యలను రాస్తున్నప్పుడు అత్యంత సాధారణంగా దొర్లిన పొరపాట్లు కూడా ఈ వ్యత్యాసానికి కారణమై ఉండవచ్చు. చెరలో నుండి విడిపింపబడినవారు అనే పదం (హెబ్రీ. ఓ గోలహ్) బబులోను చెరను గానీ చెరలోకి వెళ్ళిన ప్రజలను గానీ సూచిస్తుండవచ్చు. ఎజ్రా గ్రంథంలో (ఎజ్రా 6:21) ఈ పదం ఉపయోగించిన 12 పర్యాయాల్లో ఒక్కసారి తప్ప మిగిలిన అన్నిచోట్లా అది చెరలో ఉన్న ప్రజలను సూచిస్తూ వాడబడింది. 


Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |