Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 2 | View All

1. అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు? జనములు ఏల వ్యర్థమైనదానిని తలంచుచున్నవి?
ప్రకటన గ్రంథం 11:18, అపో. కార్యములు 4:25-26

2. మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండివారి పాశములను మనయొద్ద నుండి పారవేయుదము రండి అని చెప్పుకొనుచు
ప్రకటన గ్రంథం 19:19, ప్రకటన గ్రంథం 6:15, ప్రకటన గ్రంథం 7:18, ప్రకటన గ్రంథం 11:18, అపో. కార్యములు 4:25-26

3. భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషిక్తునికిని విరోధముగా నిలువబడుచున్నారు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు.

4. ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవ్వుచున్నాడు ప్రభువు వారినిచూచి అపహసించుచున్నాడు

5. ఆయన ఉగ్రుడై వారితో పలుకును ప్రచండ కోపముచేత వారిని తల్లడింపజేయును

6. నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సీయోను మీదనా రాజును ఆసీనునిగా చేసియున్నాను

7. కట్టడను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను నీవు నా కుమారుడవు నేడు నిన్ను కనియున్నాను.
మత్తయి 3:17, మత్తయి 17:5, మార్కు 1:11, మార్కు 9:7, లూకా 3:22, లూకా 9:35, యోహాను 1:49, అపో. కార్యములు 13:33, హెబ్రీయులకు 1:5, హెబ్రీయులకు 5:5, హెబ్రీయులకు 7:28, 2 పేతురు 1:17

8. నన్ను అడుగుము, జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమిని దిగంతములవరకు సొత్తుగాను ఇచ్చెదను.
హెబ్రీయులకు 1:2, ప్రకటన గ్రంథం 2:26-27, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

9. ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొట్టెదవు కుండను పగులగొట్టినట్టు వారిని ముక్క చెక్కలుగా పగులగొట్టెదవు
ప్రకటన గ్రంథం 12:5, ప్రకటన గ్రంథం 2:26-27, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

10. కాబట్టి రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి.

11. భయభక్తులు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి.
ఫిలిప్పీయులకు 2:12

12. ఆయన కోపము త్వరగా రగులుకొనును కుమారుని ముద్దుపెట్టుకొనుడి; లేనియెడల ఆయన కోపించును అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించెదరు.ఆయనను ఆశ్రయించువారందరు ధన్యులు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-2. రచయిత పేరుగానీ, కాలం గానీ తెలియదు. అయితే అపొ.కా.4.25 లో పేతురు, యోహానులు దీనిని దావీదుకు అన్వయించారు. దేవుడు దావీదుతో చేసిన వాగ్దానం వెలుగులో దావీదు వంశపు రాజుల పట్టాభిషేకం సందర్భంలో గానం చేసే కీర్తన ఇది. 

2:1-12 ఈ కీర్తనలో నాలుగు చిత్రాలు కనిపిస్తాయి. (1) యెహోవాకును ఆయన అభిషిక్తునికి విరోధంగా నిలబడే అన్యజనులు, రాజులు. దురహం కారంతో దేవుని పైనా, ఆయన ధర్మశాస్త్రంపైనా, ఆయన మెస్సీయ పైనా, అల్లరిచేయుచు, తిరుగుబాటు చేస్తున్న మానవజాతి దయనీయ చిత్రంతో కీర్తనకారుడు ప్రారంభించాడు (వ.1-3; అపొ.కా.4:25-27తో పోల్చండి). అలాగే క్రీస్తుకూ, వాక్యం పట్ల విశ్వాసానికి వ్యతిరేకమైన ప్రపంచాన్ని కొత్త

నిబంధన రచయితలు కూడా చిత్రీకరించారు. (యోహాను 15:19; ఎఫెసీ 6:12). (2) తనను రంగం నుండి తొలగించి దూరం చేయాలని ఈ ప్రపంచం చేసే నిరర్ధకమైన ప్రయత్నాలను దేవుడు హేళన చేస్తున్నాడు (వ.4-6). తిరుగుబాటుదారులను నాశనం చేసి ఈ భూమి మీద దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించే సమయం రాబోతున్నది (రోమా 1:18; 1థెస్స 5:1-11; 2 థెస్స 2:8; ప్రక 19:11-21 చూడండి). (3) తన అధికారాన్ని వ్యతిరేకించే
పొందడానికి తండ్రియైన దేవుడు తన ప్రియకుమారుణ్ణి పంపిస్తాడు (వ.7-9; అపొ.కా. 13:32-33; హెబ్రీ 1:5; 5:5 చూడండి). అంత్యదినాన క్రీస్తు ఈ భూమికి వచ్చి దేవుని శత్రువులను నాశనం చేసినప్పుడు ఈ వాగ్దానం నెరవేరుతుంది. (ప్రక 12:5; 19:15 చూడండి). అప్పుడు నమ్మకమైన విశ్వాసులందరూ ఆయన పరిపాలనలో పాలు పంచుకొంటారు. (ప్రక 2:26-27) (4) దేవుని మహా భయంకరమైన తీర్పు దినం . రాకముందే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని ముందు వివేకం గలిగి ఆయన్ని ఆశ్రయించమని ఈ కీర్తన మానవులను హెచ్చరిస్తుంది (వ.10-12; హెబ్రీ 3:7-19). 

2:3 ఈ కీర్తన మెస్సీయకు సంబంధించిన కీర్తన. అంటే దేవుని మెస్సీయయైన యేసుక్రీస్తును గూర్చి ఇది ప్రవచిస్తున్నది... మెస్సీయ అంటే అభిషిక్తుడని అర్థం. ఇశ్రాయేలీయులను విమోచించి, దేవుని రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి రాబోతున్న యేసు అనే ఆయన అభిషిక్తునికి ఇది అన్వయిస్తుంది (మత్తయి 1:1 నోట్సు చూడండి). భూరాజులు... ఏలికలు నిర్దిష్టంగా రెండు వేర్వేరు వర్గాలకు చెందినవారు కారు గానీ, వారు భూమ్మీద ఆయా రాజ్యాలను, ప్రాంతాలను పాలించే రాజులనూ అధిపతులనూ సూచిస్తున్నారు. (న్యాయాధి 5:3; హబ 1:10 చూడండి). నిలువబడుచున్నారు అనే పదాన్ని సాధారణంగా సైన్యం యుద్ధానికి సిద్ధపడడాన్ని వర్ణించే సందర్భంలో పలుచోట్ల ఉపయోగించారు (1సమూ 17:16; యిర్మీయా 46:4) 

2:4 ప్రభువు అనే పదానికి దగ్గరగా ఉన్న (హెబ్రీ భాషలో దేవుని సర్వాధికారాన్ని సూచించే పదం అదోనాయ్) ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు అనే పదజాలం, దేవుడు పరలోకంలో ఉండి రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడని సూచిస్తున్నది. (11:4; 103:19). తనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయాలనుకుంటున్న జనాంగాల (దేశాలు, జాతులు) ప్రయత్నాలు వ్యర్థమనీ, వారి అంత్య పర్యవసానం దారుణంగా ఉంటుందనీ దేవునికి కచ్చితంగా తెలుసు కాబట్టి ఆయన వారిని చూసి నవ్వుచున్నాడు... అపహసించుచున్నాడు. ఈ రెండు పదాలూ ఒకే అర్థాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి (37:13; 59:8). 

2:5 క్రిందటి వచనంలో దేవుడు అపహసిస్తూ నవ్వుతున్నప్పటికీ, ఆయన చర్య తీసుకుంటాడని ఆయన వైఖరి తెలియజేస్తున్నది. ఈ విషయంలో ఆయన ఉగ్రుడై వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. 

2:6 ఆసీనునిగా చేసియున్నాను అనే మాటలకు ముందుగా ఉండాల్సిన "నేను" అనే సర్వనామం లేకపోయినా దాని అర్థం మారదు. అయితే ఇది ఇక్కడ భావతీవ్రతను తెలియజేస్తూ “నా అంతట నేనే చేశానని నొక్కి చెబుతున్నట్టుగా ఉంది. విషయమేమిటంటే, నా రాజు అని దేవుడు ఇక్కడ చెబుతున్న వ్యక్తిని ఆయనే రాజుగా స్థాపిస్తున్నాడు. అందుచేత రాజ్యపరిపాలన వ్యాయపరంగా వంశపారంపర్య హక్కుగా కొనసాగే విషయంలో ఇక ఏ అస్పష్టత లేదు. 

2:7 నీవు నా కుమారుడవు, నేడు నిన్ను కనియున్నాను అంటే “నేను నిన్ను ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను” అని. అక్షరార్థం. ఒక స్త్రీ తన శిశువుకు జన్మనివ్వడాన్ని వివరించేదే అయినా ఈ పదజాలం ఒక రాజు తన తర్వాత రాజుగా తన కుమారుణ్ణి ప్రజలకు ప్రకటించడాన్ని వెల్లడి పరుస్తుంది (1 రాజులు 1:32-34 లోని సందర్భంతో పోల్చండి). ఇక్కడ యిది యేసును దేవుడు తన కుమారునిగా, తన ప్రవక్తగా, యాజకునిగా, రాజుగా అభిషేకించాడని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తుంది. (మత్తయి 3:12; అపొ.కా.13:32-33; హెబ్రీ 1:5; 5:5; 7:28; 2 పేతురు 1:13 చూడండి) 

2:8 భూ రాజుల్లో ఎవరికీ, ఎప్పుడూ జనములను నీకు స్వాస్థముగా... ఇచ్చెదను అని దేవుడు వాగ్దానం చేయలేదు. ఇది రాజును మెస్సీయయైన యేసులో మాత్రమే నెరవేరే వాగ్దానం (జెకర్యా 9:10 చూడండి). ఇది కొంత ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమైంది. కాక భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగా పొందే విస్తృతమైన హక్కును, అంటే సర్వప్రపంచాన్ని అందులోని సమస్తాన్నీ ఈ మాటలు సూచిస్తున్నాయి. అంటే, ఇందులో వ.1 లోని దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్న “అన్యజనులు” కూడా ఇమిడి ఉన్నారు.

2:9 కొన్ని ప్రాచీన వ్రాతప్రతుల్లో నలుగగొట్టెదవు అనే పదానికి బదులు “కాపరి" అనే పదం ఉపయోగించడం జరిగింది. అయితే తరువాత, సమాంతరంగా వచ్చే పగులగొట్టెదవు అనే - పదం, “నలుగ" గొట్టడమే పర్వాలేదని తెలియజేస్తున్నది. జనాల్ని కుండను పగలగొట్టినట్టు ముక్కచెక్కలు చేయడం నిర్మూలించవలసిన వాటిని ఎక్కువగా కష్టపడకుండానే నాశనం చేయడాన్ని సూచిస్తున్నది . (యెషయా 30:14; యిర్మీయా 19:11). శత్రువుల్ని అణగదొక్కడాన్ని సూచించే ఇటువంటి అలంకారిక దృష్టాంతాలు
ప్రాచీనకాలం నాటి ఐగుప్తీయ, అష్యూరీయ గ్రంథాల్లో కనబడతాయి. 

2:10-11 తిరుగుబాటు చేసే జనాంగాలకు (దేశాలు, జాతులు) వివేకులై యుండుడి లేక బోధనొందుడి అనే హెచ్చరిక ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఈ హెచ్చరికకూ, పాత నిబంధనలోని జ్ఞానసాహిత్యానికి ఉన్న పోలిక గమనార్హం (సామె 8:32-33). మనుషులు తమ ప్రవర్తనను మార్చుకొని, దేవుడు నియమించిన రాజుకు విధేయత చూపడానికి ఇది ఒక అవకాశం. వీరు లోబడడమంటే. భయభక్తులు కలిగి... గడగడ వణకుచు ఉండడం, ఇది యెహోవాకు భయపడడానికీ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నది (సామె 9:10).

2:12 ఈ వచనంలోని కుమారుని అనే పదానికి, వ.7 లోని “కుమారుడవు” అనే పదానికి మూలంలో వేర్వేరు పదాలు ఉపయోగించబడ్డాయి. ఈ పదం 2:12 లో అరామిక్ భాషలో ఉండడం వలన కొంతమంది పండితులకు దీని ప్రామాణికత ప్రశ్నార్థకమైంది. కారణం, నెబుకద్నెజరు అధికారం క్రింద నూతన బబులోను సామ్రాజ్యం ఏర్పడేవరకు అరామిక్ వారి ప్రధాన భాష కాదు. ఏదేమైనా, అరామిక్ భాష ఆ తరువాతి కాలం వరకు ప్రధానభాషగా లేనప్పటికీ, అబ్రాహాము కాలం నుండి ఉన్న భాష కాబట్టి, ఇతర జాతులకు చెందినవారి మధ్య హెబ్రీ భాషకంటె ఎక్కువగానే వాడుకలో ఉన్న యూదు సంబంధమైన భాష కాబట్టి, మూలంలో ఉన్న ఈ పదాన్ని తిరస్కరించడానికి ఏ కారణమూ కనబడడంలేదు. ముద్దు పెట్టుకొనుడి అనే పదం విధేయతను వ్యక్తపర్చే పదం. విధేయత చూపించకపోతే ఆయన కోపము త్వరగా రగులుకొనును కాబట్టి వారు నశించెదరు. కీర్తన 1:2 ముగింపులో “ధన్యుడు" అనే పదం ఉన్నట్టుగానే ఈ కీర్తన కూడా ధన్యులు అనే పదంతో ముగుస్తుంది. తేడా ఏమిటంటే, యెహోవాను అనుసరించేవారు. ఆయన ఏలుబడిని దాస్యంగా కాక (వ.3), ఆశ్రయించు ఒక స్థానంగా పరిగణిస్తారు. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |