Daniel - దానియేలు 8 | View All

1. రాజగు బెల్షస్సరు ప్రభుత్వపు మూడవ సంవత్సర మందు దానియేలను నాకు మొదట కలిగిన దర్శనము గాక మరియొక దర్శనము కలిగెను.

2. నేను దర్శనము చూచుచుంటిని. చూచుచున్నప్పుడు నేను ఏలామను ప్రదేశ సంబంధమగు షూషనను పట్టణపు నగరులో ఉండగా దర్శనము నాకు కలిగెను.

3. నేను ఊలయి యను నదిప్రక్కను ఉన్నట్టు నాకు దర్శనము కలిగెను. నేను కన్నులెత్తి చూడగా, ఒక పొట్టేలు ఆ నది ప్రక్కను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొమ్ములు, ఆ కొమ్ములు ఎత్తయినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎత్తుగా ఉండెను; ఎత్తుగలది దానికి తరువాత మొలిచి నది.

4. ఆ పొట్టేలు కొమ్ముతో పశ్చిమముగాను ఉత్తరము గాను దక్షిణముగాను పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇట్లు జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పట్టకుండ తప్పించుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శక్తిలేకపోయెను; అది తనకిష్టమైనట్టుగా జరిగించుచు బలము చూపుచు వచ్చెను.

5. నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచ్చి, కాళ్లు నేల మోపకుండ భూమియందంతట పరగులెత్తెను; దాని రెండు కన్నుల మధ్యనొక ప్రసిద్ధమైన కొమ్ముండెను.

6. ఈ మేకపోతు నేను నదిప్రక్కను నిలుచుట చూచిన రెండు కొమ్ములుగల పొట్టేలు సమీపమునకు వచ్చి, భయంకరమైన కోపము తోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచ్చెను.

7. నేను చూడగా ఆమేకపోతు పొట్టేలును కలిసికొని, మిక్కిలి రౌద్రముగలదై దానిమీదికి వచ్చి ఆ పొట్టేలును గెలిచి దాని రెండు కొమ్ములను పగులగొట్టెను. ఆ పొట్టేలు దాని నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి త్రొక్కుచుండెను; దాని బలమును అణచి ఆ పొట్టేలును తప్పించుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.

8. ఆ మేకపోతు అత్యధికముగా బలము చూపుచువచ్చెను; అది బహుగా పుష్టినొందగా దాని పెద్దకొమ్ము విరిగెను; విరిగిన దానికి బదులుగా నాలుగు ప్రసిద్ధమైన కొమ్ములు ఆకాశపు నలుదిక్కులకు నాలుగు పెరిగెను,

9. ఈ కొమ్ములలో ఒక దానిలోనుండి యొక చిన్నకొమ్ము మొలిచెను. అది దక్షిణముగాను తూర్పుగాను ఆనందదేశపు దిక్కుగాను అత్యధికముగా బలిసెను.

10. ఆకాశ సైన్యమునంటునంతగా పెరిగి నక్షత్రములలో కొన్నిటిని పడవేసి కాళ్లక్రింద అణగ ద్రొక్కుచుండెను
ప్రకటన గ్రంథం 12:4

11. ఆ సైన్యముయొక్క అధిపతికి విరోధముగా తన్ను హెచ్చించుకొని, అనుదిన బల్యర్పణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడద్రోసెను.

12. అతిక్రమము జరిగినందున అనుదిన బలిని నిలుపు చేయుటకై యొక సేన అతనికియ్య బడెను. అతడు సత్యమును వ్యర్థపరచి ఇష్టాను సారముగా జరిగించుచు అభివృద్ధి నొందెను.

13. అప్పుడు పరిశుద్ధులలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో మాటలాడుచున్న ఆ పరిశుద్ధునితో మరియొక పరిశుద్ధుడు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, అనుదిన బలినిగూర్చియు, అతిక్రమము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ వస్తువును గూర్చియు కలిగిన యీ దర్శనము నెర వేరుటకు ఎన్నాళ్లు పట్టుననియు, ఈ ఆలయ స్థానమును జనసమూహమును కాళ్లక్రింద త్రొక్కబడుట ఎన్నాళ్లు జరుగునో యనియు మాటలాడుకొనిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:2

14. అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినములమట్టుకే యని నాతో చెప్పెను. అప్పుడు ఆలయపవిత్రతనుగూర్చిన తీర్పు తీర్చ బడును.

15. దానియేలను నేను ఈ దర్శనము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము పొందవలెనని యుండగా; మనుష్యుని రూపముగల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను.

16. అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధ్య నిలిచి పలుకుచున్న యొక మనుష్యుని స్వరము వింటిని; అదిగబ్రియేలూ, యీ దర్శనభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెప్పెను.
లూకా 1:19

17. అప్పుడతడు నేను నిలుచున్న చోటునకు వచ్చెను; అతడు రాగానే నేను మహా భయమొంది సాష్టాంగపడితిని; అతడు నర పుత్రుడా, యీ దర్శనము అంత్యకాలమును గూర్చినదని తెలిసికొనుమనెను.

18. అతడు నాతో మాట లాడుచుండగా నేను గాఢనిద్రపట్టినవాడనై నేలను సాష్టాంగపడితిని గనుక అతడు నన్ను పట్టుకొని లేవనెత్తి నిలువబెట్టెను.

19. మరియు అతడు ఉగ్రత సమాప్తమైన కాలమందు కలుగబోవునట్టి సంగతులు నీకు తెలియజేయు చున్నాను. ఏలయనగా అది నిర్ణయించిన అంత్యకాలమును గూర్చినది

20. నీవు చూచిన రెండు కొమ్ములుగల ఆ పొట్టేలున్నదే, అది మాదీయులయొక్కయు పారసీకుల యొక్కయు రాజులను సూచించుచున్నది.

21. బొచ్చుగల ఆ మేకపోతు గ్రేకులరాజు; దాని రెండు కన్నుల మధ్య నున్న ఆ పెద్దకొమ్ము వారి మొదటి రాజును సూచించు చున్నది.

22. అది పెరిగిన పిమ్మట దానికి బదులుగా నాలుగు కొమ్ములు పుట్టినవి గదా; నలుగురు రాజులు ఆ జనములో నుండి పుట్టుదురుగాని వారు అతనికున్న బలముగలవారుగా ఉండరు.

23. వారి ప్రభుత్వముయొక్క అంతములో వారి యతిక్రమములు సంపూర్తియగుచుండగా, క్రూరముఖము గల వాడును యుక్తిగలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసి కొను ఒక రాజు పుట్టును.

24. అతడు గెలుచునుగాని తన స్వబలమువలన గెలువడు; ఆశ్చర్యముగా శత్రువులను నాశనము చేయుటయందు అభివృద్ధి పొందుచు, ఇష్టమైనట్టుగా జరిగించుచు బలవంతులను, అనగా పరిశుద్ధ జనమును నశింప జేయును.

25. మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము తెచ్చుకొనును; అతడు అతి శయపడి తన్నుతాను హెచ్చించుకొనును; క్షేమముగా నున్న కాలమందు అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుద్ధముచేయును గాని కడపట అతని బలము దైవాధీనమువలన కొట్టివేయబడును.

26. ఆ దినములను గూర్చిన దర్శనమును వివరించియున్నాను. అది వాస్తవము, అది యనేకదినములు జరిగిన పిమ్మట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దర్శనము వెల్లడిచేయకుమనెను.
ప్రకటన గ్రంథం 10:4

27. ఈ దర్శనము కలుగగా దానియేలను నేను మూర్ఛిల్లి కొన్నాళ్లు వ్యాధి గ్రస్తుడనైయుంటిని; పిమ్మట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచువచ్చితిని. ఈ దర్శనమును గూర్చి విస్మయముగలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుప గలవాడెవడును లేక పోయెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
8:1-27 అన్యజనుల పరిపాలన కాలంలో ఉన్న దేవుని ప్రజల మీద దృష్టిసారించే 8:1-12:13 విభాగం హెబ్రీ భాషలో వ్రాయబడింది. ఎనిమిదవ అధ్యాయంలోని దర్శనం క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్దం నుండి రెండవ శతాబ్దం మధ్యకాలంలోని రెండవ, మూడవ సామ్రాజ్యాల్లో జరగబోయే సంఘటనల్ని ముందుగానే తెలియజేస్తుంది. 

8:1 క్రీ. పూ. 553లో బెల్టస్సరు నట్రినిడ తో బాటు సహపరిపాలకుడయ్యాడు. దానియేలు బబులోను చెరలోకి వెళ్లినప్పుడు అతని వయసు సుమారు పదిహేను సంవత్సరాలు అనుకుంటే, క్రీ.పూ. 550లో అతనికి ఈ దర్శనము కలిగినప్పుడు అతని వయసు సుమారు డెబ్బయి సంవత్సరాలుండవచ్చు. ఈ అధ్యాయంలోని సంఘటనలు అధ్యా. 5లో పేర్కొన్న సంఘటనలకు పూర్వమే సంభవించినా, వాటినిక్కడ చేర్చడానికి కారణం అన్యజనుల కాలంలో ఇశ్రాయేలు మీద కేంద్రీకృతమైన సాహిత్య దృష్టిని బట్టి అని చెప్పవచ్చు. 

8:2-3 దానియేలుకు ఈ దర్శనం కలిగినప్పుడు బహుశా అతడు బబులోను నగరంలో ఉండి ఉండవచ్చు. అయితే దర్శనంలో అతడు షూషను నగరంలో ఉన్నట్టుగా అనుభూతి చెందాడు. క్రితం అధ్యాయంలో లాగానే, ఇక్కడ కూడా నాలుగు జంతువులు నాలుగు సామ్రాజ్యాలను సూచిస్తున్నట్టు దానియేలుకు దర్శనం కలిగింది. మొదట, దర్శనంలో అతనికి ఒక పొట్టేలు కనబడింది, ఇది మాదీయ-పారసీక సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. (వ.20). దీనికి రెండు కొమ్ములు ఉన్నాయి, ఇవి సంఘటిత రాజ్యంలో రెండు వేర్వేరు దేశాలను (లేదా ప్రాంతాలను, జాతులను) సూచిస్తున్నాయి. వీటిలో యొకటి రెండవ దానికంటె ఎత్తుగా ఉంది, ఎత్తుగలది. దానికి తరువాత మొలిచినది, ఇది సామ్రాజ్యంలో పారసీక ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే వాస్తవంగా ప్రారంభంలో పారసీకులు బలహీన రాజ్యంగా ఉన్నారు. 

8:4 మాదీయ-పారసీక సామ్రాజ్యంలోని విజయాలు ఎక్కువగా పశ్చిమం, ఉత్తరం, దక్షిణపు దిక్కులలో కొనసాగాయి. 

8:5 దానియేలుకు దర్శనంలో ఒక మేకపోతు కూడా కనబడింది, ఇది గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. మేకపోతుకున్న ప్రసిద్ధమైన కొమ్ము అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తిని సూచిస్తుంది - (వ.21). మేకపోతు బహు శీఘ్రంగా కాళ్లు నేల మోపకుండ భూమియందంతట పరుగు లెత్తింది. ఇది అలెగ్జాండర్ మూడు సంవత్సరాల్లోనే పశ్చిమాసియానంతా వేగంగా జయించడాన్ని సూచిస్తుంది. 

8:6-7 మేకపోతు పొట్టేలును గెలిచి, దాని రెండు కొమ్ములను పగులగొట్టింది. ఇది క్రీ.పూ. 331 సం.లో గ్రీక్ సామ్రాజ్యం మాదీయ-పారసీక సామ్రాజ్యాన్ని చిత్తుగా ఓడించడాన్ని సూచిస్తుంది. 

8:8 ఆ మేకపోతు అత్యధికముగా బలము చూపుచు వచ్చింది, అయితే అది శక్తిగలదై పుష్టిగా ఉండగానే దాని పెద్దకొమ్ము విరిగెను. ఇది అలెగ్జాండర్ ఘనత శిఖరస్థాయిలో ఉండగానే క్రీ.పూ.323 సం.లో అతడు హఠాన్మరణం పొందడాన్ని సూచిస్తుంది. అతని నలుగురు సేనాధిపతులు అతని రాజ్యాన్ని పంచుకున్నారు (కసాండర్ అనే సేనాధిపతి మాసిదోనియ-గ్రీసు ప్రాంతాలను, లిసిమాకస్ అనే సేనాధిపతి త్రోయ-చిన్న ఆసియా ప్రాంతాలను, సెల్యూకస్ అనే సేనాధిపతి సిరియా-బబులోను ప్రాంతాలను, టాలెమీ అనే సేనాధిపతి ఐగుప్తు ప్రాంతాన్ని). అలెగ్జాండర్ స్థానంలో అధికారం చేపట్టిన నలుగురు సేనాధిపతులే దర్శనంలో నాలుగు ప్రసిద్ధమైన కొమ్ములుగా అభివర్ణింపబడ్డారు. 

8:9-12 7:8 లోని నాల్గవ రాజ్యం నుండి పైకి లేచే చిన్న కొమ్ము (రోమా) కాకుండా, ఈ నాలుగు రాజ్యాల్లోని ఒకదానిలో నుండి వేరే చిన్న కొమ్ము మొలిచింది. ఇదే గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని విభజించింది. ఈ చిన్న కొమ్ము 4వ అంతియొకస్ (క్రీ.పూ. 175-163) సెల్యూసిడ్ వంశంలోని అధిపతిని సూచిస్తుంది. ఇతడు దక్షిణము వైపు తూర్పు వైపు ఉన్న ప్రాంతాలను జయించాడు. మరీ ముఖ్యంగా ఆనందదేశపు దిక్కు వైపు (ఇశ్రాయేలు) అత్యధిక ప్రాబల్యం చూపించాడు. 4వ అంతియొకస్ క్రీ.పూ. 170-164 మధ్య కాలంలో యూదులను క్రూరంగా హింసించి అణచివేశాడు (కాళ్లక్రింద అణగదొక్కుచుండెను). అతడు దైవదూషణ చేస్తూ ఆ సైన్యము యొక్క అధిపతికి అనగా దేవునికి విరోధంగా తనను తాను హెచ్చించుకున్నాడు (8:25; “రాజాధిరాజుతో యుద్ధము - చేయును”), తనను తానే దైవంగా ప్రకటించుకొని అనుదిన బల్యర్పణమును నిలిపివేసి యెరూషలేములోని ఆయన ఆలయమును అపవిత్రపర్చాడు (క్రీ.పూ. 167). అతడు అభివృద్ధి చెందాడు గానీ, అది కొంతకాలం వరకే కొనసాగింది.

8:13-14 4వ అంతియొకస్ ఇశ్రాయేలును అపవిత్రపర్చడం రెండువేల మూడువందల దినముల మట్టుకే కొనసాగుతుందని దేవదూత ప్రకటించాడు, అంటే ఇది క్రీ.పూ. 164 లో మక్కాబీయుడైన యూదా దేవాలయాన్ని పునఃప్రతిష్ఠ చేసే వరకు మాత్రమే. దేవాలయ పునఃప్రతిష్ఠ జరిగిన ఆ సందర్భాన్ని హనుక్కా పండుగగా యూదులు నేటికీ ఆచరిస్తారు. (ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ - యోహాను 10:22-23 చూడండి).

8:15-16 గబ్రియేలు దేవదూత దానియేలుకు ఆ దర్శనం గురించి వివరించాడు (లేఖనంలో పేర్లు కనబడే ఇద్దరు దేవదూతల్లో గబ్రియేలు ఒకరు, మరొకరు మిఖాయేలు). గబ్రియేలు దానియేలుకు డెబ్బది వారముల సందేశం గురించి కూడా వివరించాడు (9:24-27), బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను పుట్టుక గురించి జెకర్యాకు (లూకా 1:19), మెస్సీయ అయిన యేసు పుట్టుక గురించి మరియకు (లూకా 1:26) ప్రకటించాడు. 

8:17 గబ్రియేలు దానియేలును నరపుత్రుడా అని సంభోదించాడు. అయితే గబ్రియేలు హెబ్రీ భాషలో మెస్సీయ అనే పదానికి అరామిక్ భాషలో మెస్సీయ దైవత్వాన్ని సూచించే సమానార్థక పదాన్ని ఉపయోగించలేదు. ఇది మెస్సీయ దైవత్వాన్ని సూచిస్తుంది (7:13). ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదజాలం
దానియేలు కేవలం బలహీనతలున్న నరమాత్రుడే అని స్పష్టం చేస్తున్నది. గబ్రియేలు ఈ దర్శనం అంత్యకాలమును గూర్చినదని కూడా తెలియజేశాడు. ఇది ఆశ్చర్యంగా కనబడుతుంది, ఎందుకంటే ముందుగా తెలియజేసిన సంఘటనలన్నీ క్రీ.పూ. 6-2 శతాబ్దాల మధ్య సంభవించాయి. అంటే అవి అంత్యకాలానికి సంబంధించిన సంఘటనలు కాదు. అయితే తరతరాలుగా పాఠకులు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలోని “చిన్న కొమ్ము"ను అంతియొకగా గుర్తించడంతోబాటు, అంత్యకాలంలోని క్రీస్తు విరోధికి ముంగుర్తు అని కూడా గుర్తించారు. కాబట్టి, ఈ అధ్యాయం సూటిగా అంతియొకన్ను సూచించినప్పటికీ, ఇది అంత్యకాలానికి కూడా సంబంధించినది. ఈ విధంగా ఈ దర్శనం నెరవేర్పు రెండంచెల్లో ఉంటుంది. 

8:18-22 ఇక్కడ నుండి పొట్టేలు-మేకపోతు వివరణ ప్రారంభమవుతుంది. 

8:23-25 గబ్రియేలు దానియేలుకు దర్శనవివరాలను సంగ్రహంగా తెలియపర్చిన తర్వాత, అంతియొకస్ - గురించి ఇంకా విశదీకరించి వివరించాడు. అంతియొకస్ రాజ్యాధికారం పొందడానికి నిజమైన హక్కుదారుడైన తన బంధువు డెమేట్రియ కి వ్యతిరేకంగా కుట్రచేసి మోసపూరితంగా సింహాసనాన్ని హస్తగతం చేసుకుంటాడు. అంతియొకస్ బలం అతని స్వబలము కాదు గానీ, అది అపవాదినుండి పొందినది. అతడు మొదట అభివృద్ధి చెందుతాడు, శక్తిమంతులైన (బలవంతులను) నాయకులను అధిపతులను ఓడిస్తాడు, దేవుని పరిశుద్ధ జనముగా నున్న ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను నాశనం చేస్తాడు, తనను తాను మోసపుచ్చుకుంటూ తాను దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించగల గొప్పవాడిననే అతిశయం ప్రదర్శిస్తాడు. అయినప్పటికీ, అతని బలం హఠాత్తుగా కొట్టివేయబడుతుంది, అతని మరణానికి కారణం ఎవరూ అతడిని హత్యచేయరు, యుద్ధంలో సంహరించరు, దేవుడే అతడిని ఏదో ఒక వ్యాధి ద్వారా కొట్టివేస్తాడు. 

8:26 దానియేలు ఈ దర్శనమును వెల్లడిచేయ కూడదని గబ్రియేలు ఆదేశించాడు, ఈ దర్శనభావం లేఖనాన్ని విశ్వాసంతో పఠించే పాఠకులకు తెలియకూడదని కాదు. గానీ సుదూర భవిష్యత్తు కోసం గ్రంథం భద్రంగా ఉండడం కోసం, అంటే అంతియొకస్ కాలం వరకు (ఈ దర్శనం అనంతరం సుమారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు), ఇంకా రాబోయే కాలంలో అంతియొకస్ సూచించే క్రీస్తు విరోధి కాలం వరకు కావచ్చు. 

8:27 దానియేలుకు ఈ సంఘటనలు జరగబోయే కాలం గురించీ, వాటి పూర్తి సూచితార్థాల గురించీ, లేదా యూదులను అణచివేసే దుష్టుడైన రాజు ఎవరనే విషయం గురించీ తెలియదు. 4వ అంతియొకస్ క్రీస్తు విరోధికి ముంగుర్తు.
- కొమ్ములు మొదట్లో “చిన్న” గా ఉండడం (8:9; క్రీస్తు విరోధి లాగా (7:8).
- "క్రూర... రాజు" (8:23); క్రీస్తు విరోధి భీషణమైన రూపం గలవాడు (7:20). 
- "యుక్తి" గలవాడు (8:23), కొమ్ముకున్న “కన్నులు" క్రీస్తు విరోధి తెలివితేటల్ని సూచిస్తాయి (7:8,20). "
- మిక్కిలి బలవంతుడు (8:24), క్రీస్తు విరోధి మరి మిక్కిలి బలవంతుడుగా ఉంటాడు (11:39. 2థెస్స 2:9. ప్రక 13:7-8). .
- అపవాది యొక్క బలం కలిగి ఉంటాడు. (8:24), క్రీస్తు విరోధికి కూడా ఇంకా ఎక్కువగా అపవాది యొక్క బలం ఉంటుంది. (2థెస్స 2:9; ప్రక 13:2).
- అనేకులను సంహరిస్తాడు. (8:25), క్రీస్తు విరోధి కూడా మరి అనేకులను సంహరిస్తాడు. (ప్రక 13:15; 16:13-16).
- కొద్ది కాలం అభివృద్ధి చెందుతాడు (8:25), క్రీస్తు విరోధి కూడా అంతే (11:36; ప్రక 13:7). ఇతి - యూదులను హింసిస్తాడు. (8:24); క్రీస్తు విరోధి కూడా అలాగే చేస్తాడు (7:21,25; ప్రక 12:13).
- ఉపాయం కలిగినవాడై మోసగిస్తాడు. (8:25). క్రీస్తు విరోధి అంతకంటే ఎక్కువగా ఉపాయం కలిగినవాడై, మోసగిస్తాడు (2థెస్స 2:9; ప్రక 13:4,14;19:11).
- అతిశయం చూపిస్తాడు. (8:25). క్రీస్తు విరోధి అంతకంటే ఎక్కువ అతిశయంతో కూడిన ఉన్మాదాన్ని చూపిస్తాడు (7:8,11,20,25; ప్రక 13:5).
- దేవుణ్ణి ధిక్కరించి దైవదూషణ చేస్తాడు (8:25), క్రీస్తు విరోధి కూడా అలాగే చేస్తాడు (7:25; 11:36).
- మనుషుల చేతుల్లో మరణించడు (8:25), క్రీస్తు విరోధి కూడా అంతే (2థెస్స 2:8; ప్రక 19:19-20). 


Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |