Romans - రోమీయులకు 9 | View All

1. నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు.

2. క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పు చున్నాను, అబద్ధమాడుట లేదు.

3. పరిశుద్ధాత్మయందు నా మనస్సాక్షి నాతోకూడ సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది. సాధ్య మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను క్రీస్తునుండి వేరై శాపగ్రస్తుడనై యుండ గోరుదును.
నిర్గమకాండము 32:32

4. వీరు ఇశ్రాయేలీయులు; దత్తపుత్రత్వమును మహిమయు నిబంధనలును ధర్మశాస్త్ర ప్రధానమును అర్చనాచారాదులును వాగ్దానములును వీరివి.
నిర్గమకాండము 4:22, ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 14:1-2

5. పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబట్టి క్రీస్తువీరిలో పుట్టెను. ఈయన సర్వాధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై యున్నాడు. ఆమేన్‌.
కీర్తనల గ్రంథము 41:13

6. అయితే దేవునిమాట తప్పి పోయినట్టు కాదు; ఇశ్రాయేలు సంబంధులందరును ఇశ్రాయేలీయులు కారు.
సంఖ్యాకాండము 23:19

7. అబ్రాహాము సంతానమైనంత మాత్రముచేత అందరును పిల్లలు కారు గాని ఇస్సాకు వల్లనైనది నీ సంతానము అనబడును,
ఆదికాండము 21:12

8. అనగా శరీరసంబంధులైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు గాని వాగ్దాన సంబంధులైన పిల్లలు సంతానమని యెంచ బడుదురు.

9. వాగ్దానరూపమైన వాక్యమిదేమీదటికి ఈ సమయమునకు వచ్చెదను; అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగును.
ఆదికాండము 18:10, ఆదికాండము 18:14

10. అంతేకాదు; రిబ్కా మన తండ్రియైన ఇస్సాకు అను ఒకనివలన గర్భవతియైనప్పుడు,
ఆదికాండము 25:21

11. ఏర్పాటును అనుసరించిన దేవుని సంకల్పము, క్రియల మూలముగా కాక పిలుచు వాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమిత్తము,

12. పిల్లలింక పుట్టి మేలైనను కీడైనను చేయక ముందేపెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అని ఆమెతో చెప్పబడెను.
ఆదికాండము 25:23

13. ఇందునుగూర్చి నేను యాకోబును ప్రేమించితిని, ఏశావును ద్వేషించితిని అని వ్రాయబడి యున్నది.
మలాకీ 1:2-3

14. కాబట్టి యేమందుము? దేవునియందు అన్యాయము కలదా? అట్లనరాదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4

15. అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును.
నిర్గమకాండము 33:19

16. కాగా పొందగోరువానివలననైనను, ప్రయాసపడువాని వలననైనను కాదు గాని,కరుణించు దేవునివలననే అగును.

17. మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెప్పెను నేను నీయందు నా బలము చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట ప్రచురమగుటకును, అందు నిమిత్తమే నిన్ను నియమించితిని.

18. కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింప గోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని కఠినపరచ గోరునో వాని కఠిన పరచును.
నిర్గమకాండము 4:21, నిర్గమకాండము 7:3, నిర్గమకాండము 9:12, నిర్గమకాండము 14:4, నిర్గమకాండము 14:17

19. అట్లయితే ఆయన చిత్తమును ఎదిరించిన వాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము మోపనేల అని నీవు నాతో చెప్పుదువు.

20. అవును గాని ఓ మనుష్యుడా, దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు నీ వెవడవు? నన్నెందు కీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెప్పునా?
యెషయా 29:16, యెషయా 45:9

21. ఒక ముద్దలోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును చేయుటకు మంటిమీద కుమ్మరివానికి అధికారము లేదా?
యిర్మియా 18:6, యెషయా 29:16, యెషయా 45:9

22. ఆలాగు దేవుడు తన ఉగ్రతను అగపరచుటకును, తన ప్రభావమును చూపుటకును, ఇచ్చయించినవాడై, నాశనమునకు సిద్ధపడి ఉగ్రతాపాత్రమైన ఘటములను ఆయన బహు ధీర్ఘశాంతముతో సహించిన నేమి?
యెషయా 54:16, యిర్మియా 50:25

23. మరియు మహిమ పొందుటకు ఆయన ముందుగా సిద్ధపరచిన కరుణాపాత్ర ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాత్రము కాక,

24. అన్యజనములలో నుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన మహిమై శ్వర్యము కనుపరచవలెననియున్న నేమి?

25. ఆ ప్రకారము నా ప్రజలు కానివారికి నా ప్రజలనియు, ప్రియురాలు కానిదానికి ప్రియురాలనియు, పేరుపెట్టుదును.
హోషేయ 2:23

26. మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా ప్రజలు కారని యేచోటను వారితో చెప్ప బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెట్టబడును అని హోషేయలో ఆయన చెప్పుచున్నాడు.
హోషేయ 1:10

27. మరియు ప్రభువు తన మాట సమాప్తము చేసి, క్లుప్తపరచి భూలోకమునందు దానిని నెరవేర్చును గనుక ఇశ్రాయేలు కుమారుల సంఖ్య సముద్రపు ఇసుకవలె ఉండినను శేషమే రక్షింపబడునని
యెషయా 10:22-23

28. యెషయాయు ఇశ్రాయేలును గూర్చి బిగ్గరగా పలుకుచున్నాడు.
యెషయా 10:22-23

29. మరియయెషయా ముందు చెప్పినప్రకారము సైన్యములకు అధిపతియగు ప్రభువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱ్ఱాను పోలియుందుము.
యెషయా 1:9

30. అట్లయితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అన్య జనులు నీతిని, అనగా విశ్వాసమూలమైన నీతిని పొందిరి;

31. అయితే ఇశ్రాయేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడి నను ఆ నియమమును అందుకొనలేదు,

32. వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశ్వాసమూలముగా కాక క్రియల మూలముగానైనట్లు దానిని వెంటాడిరి.
యెషయా 8:14

33. ఇదిగో నేను అడ్డురాతిని అడ్డుబండను సీయోనులో స్థాపించుచున్నాను; ఆయనయందు విశ్వాసముంచు వాడు సిగ్గుపరచబడడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము వారు అడ్డురాయి తగిలి, తొట్రుపడిరి.
యెషయా 28:16బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-11:36 రోమీయుల పత్రికలోని ఈ భాగం అనేకమంది వ్యాఖ్యాతలను తికమకకు గురిచేసింది. యూదు వ్యతిరేక వ్యాఖ్యాతలు, దేవుడు యూదులను విడిచిపెట్టేశాడు. (9:1-29) అని వాదిస్తారు, మిగిలిన వ్యాఖ్యాతలు ఈ అధ్యాయాలను పౌలు సువార్తను వివరించడంలోని అప్రస్తుత ప్రస్తావనగా చూస్తారు. కానీ జర్మనీవాడైన కె. హెచ్. రెంగ్ స్టార్స్ 1949లో దీనిని భిన్నంగా గుర్తించాడు: “కొ.ని. ను అర్థం చేసుకోవడానికి తాళపుచెవి రోమా 9-11లో వుంది అని నాటి సంఘం తన శ్రమల సంవత్సరాలలో నేర్చుకుంది." ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయాలు అత్యధికులైన ఇశ్రాయేలీయుల తిరస్కారం పొందిన యేసు యూదు మెస్సీయ ఎలా అవ్వగలడు అనేదాని గురించిన కొన్ని కఠినమైన ప్రశ్నలకు జవాబునివ్వడానికి సహాయం చేస్తాయి. దావీదు సంతానంలో నుండి వచ్చిన మెస్సీయ మహిమ, దావీదు మహిమను మించదా? అంతేకాక యూదుల నిరీక్షణ ప్రకారం మెస్సీయ వచ్చినపుడు, ఇశ్రాయేలీయులు అన్యజనుల చేతినుండి విడిపింపబడి, జనముల మీద ఆధిపత్యం పొందాలి. ఇవన్నీ జరగలేదు కాబట్టి యేసు వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ కాకపోవచ్చని లేక దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు తాను చేసిన వాగ్దానాలను విచ్ఛిన్నం చేశాడని అనేకులు భావించారు. అంతేకాక, యేసు నిజంగా మెస్సీయ అయినప్పటికీ దేవుడు ఇశ్రాయేలును విడిపించకపోతే, ఎవరైనా ఆయన సువార్త వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడని ఎలా నమ్ముతారు? కాబట్టి దేవుని నమ్మకత్వం ప్రమాదంలో పడినట్లుగా కనిపించింది.
మూడు దృక్కోణాల నుండి జవాబిస్తూ పౌలు ఈ సందేహాలన్నిటినీ పటాపంచలు చేశాడు: (1) దేవుని సార్వభౌమాధికార కోణం (అధ్యా. 9), (2) మానవ బాధ్యత (అధ్యా. 10), (3) దేవుని తుది ఉద్దేశం (అధ్యా.11). 

9:1-3 యూదులలో ద్రోహి అనే ముద్రకు దూరంగా, యూదు జాతి అవిశ్వాసాన్ని బట్టి తనకు బహు దుఃఖమును,... మానని వేదన ఉన్నాయని, దేహసంబంధులైన తన సహోదరుల రక్షణ కోసం తన స్వంత రక్షణను విడిచి పెట్టడానికి కూడా ఇష్టపడుతున్నానని పౌలు గట్టిగా చెప్పాడు.

9:4-5 యూదులకున్న జాతి పరమైన ప్రయోజనాలను గూర్చి పౌలు 3:1-2 నుండి చెప్తూ వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వారికున్న భాగ్యాల వైపు తిరిగాడు. అందులో అన్నిటికంటే గొప్పది దేవుడు ఒక యూదునిగా శరీరం ధరించడం. 

9:6 ఇశ్రాయేలు దేశంలో ఉన్నవారందరూ దేవుని ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలను తప్పక పొందుతారని ఆలోచించడం పా.ని. వాగ్దానాలను ప్రాథమికంగా అపార్థం చేసుకున్నట్లే. తరువాతి వచనాలలో పౌలు దానికి ఉదాహరణలిస్తు న్నాడు. 

9:7 హాగరు, కెతూరాల ద్వారా కూడా అబ్రాహాముకు పిల్లలు కలిగారు, కానీ వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం శారా కుమారుడైన ఇస్సాకు మాత్రమే. 

9:8-9 ఇష్మాయేలు అబ్రాహాముకు పుట్టిన శరీర సంబంధియైన కుమారుడు, కానీ ఆధ్యాత్మిక వాగ్దానాలతో పుట్టిన కుమారుడు ఇస్సాకు. 

9:10-11 రిబ్కా దగ్గరకు వచ్చేసరికి విషయం స్పష్టమైపోయింది. ఎందుకంటే ఆమెకు కవలలు జన్మించారు. వారు పుట్టడానికి ముందే దేవుడు కవలల్లో చిన్నవాడిని ఎంచుకోవడం ఆయన దయా సంకల్పమును చూపింది. దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడం ఆయన ఇష్టం, కాబట్టి యూదు జాతిలో పుట్టినవారందరికీ దానంతట అదే వచ్చే జన్మహక్కు కాదు అని మరలా చూపించింది. వ.6 నోట్సు చూడండి.

9:12-13 కవలలలో ఒకని గాక మరొకని దేవుడు ఎంచుకున్నపుడు, హెబ్రీ జాతి ఆరంభంలోనే దైవసంకల్పం బయటపడింది. ఈ దైవిక ఎంపికను బట్టి దేవుడు రెండు జనాంగాలను ఎలా భిన్నంగా చూశాడో ప్రవక్తయైన మలాకీ కనుగొన్నాడు (మలాకీ 1:1-5). వారి పాపాలకు రెండు జనాంగాలు శిక్షపొందాయి కానీ ఒక్కటే కృప పొందింది. నేను యాకోబును ప్రేమించితిని అంటే దేవుడు అతని సంతానమును (ఇశ్రాయేలు జనాంగము) ఎంచుకున్నాడు. లేక సంకల్పించాడు. కానీ ఏశావును ద్వేషించితిని అంటే దేవుడు అతని నుండి ఉద్భవించిన జనాంగమును (ఎదోము) తిరస్కరించాడు.


9:14-15 దేవునియందు అన్యాయము కలదా? అనేది అలంకారిక ప్రశ్నఇది తాను న్యాయవంతుడు కావడం కోసం దేవుడు పాపులందరితో ఒకే విధంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం లేదు అనే వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవ డం కష్టం అనే సత్యం వల్ల ప్రేరేపించబడిన ప్రశ్న. ఇదే సత్యాన్ని యేసు ద్రాక్షతోటలో పనివారిని గూర్చిన ఉపమానంలో బోధించాడు (మత్తయి 20:15; “నాకిష్టము వచ్చినట్టు నా సొంత సొమ్ముతో చేయుట న్యాయము కాదా?”). నజరేతులో తాను చేసిన మొదటి ప్రసంగంలో, దేవుడు సీదోనులోని విధవరాలికి కృపనిచ్చాడని, ఇశ్రాయేలులో అనేకమంది అవసరతలో ఉండగా సిరియనుడైన నయమానును మాత్రమే స్వస్థపరచాడని యేసు ఎత్తి చూపాడు (లూకా 4:24-27). ఆయన వ్యాఖ్యలు శ్రోతలకు కోపాన్ని పుట్టించాయి, కానీ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, న్యాయవంతుడైన దేవుడు ఇలాంటి విషయాలను ఎంచుకోవడానికి సంపూర్ణంగా స్వేచ్ఛకలిగి ఉన్నాడని కనబడుతుంది. ఒక ఋణస్తుణ్ణి క్షమించి, మరొకని క్షమించకపోతే, నీవు న్యాయవంతుడవు కాకపోతావా? కాదు కదా. ఎవరినీ కరుణించవలసిన అవసరం లేదని న్యాయప్రకారం ఎంచవలసిన పరిస్థితిలో, నీవు ఒకనికి కరుణ చూపడానికి నిర్ణయించుకున్నావు. కరుణించడానికి దేవుడు ఎవరికీ ఋణపడిలేడు. దీనికోసం నిర్గమ 33:19 ని పౌలు పేర్కొన్నాడు. 

9:16 రక్షణ అనేది పొందగోరువాని వలన లేక ప్రయాసపడువాని మీద ఆధారపడిలేదు. రక్షణ దేవుని కరుణ మీద ఆధారపడి వుంది. ప్రజలు రక్షణ పొందాలని కోరుకుంటున్నా పొందలేకపోతున్నారు అనే పరిస్థితి గానీ (2తిమోతి 2:24-26), లేక వారు దేవుని వెనుక పరుగెడుతున్నా వారు ఆయనను కనుగొనలేకపోతున్నారు అనే పరిస్థితి గానీ లేదు. దేవుడు వారిని దగ్గరకు తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ఒక్కడు అంటే కనీసం ఒక్కడు కూడా ఏకైక నిజదేవుని వెదకడం లేదు (రోమా 3:11-12). 

9:17 దేవుడు ఫరోను ఐగుప్తుకు పాలకుడిగా లేపి, ఏకైక నిజదేవుడైన తన

నామాన్ని ప్రకటించడానికి, తన శక్తిని కనుపరచడానికి నియమించాడు. ఫరో తనను తాను "రా" అనే సూర్యదేవుని అంశగా విశ్వసించాడు. అతడు తన హృదయాన్ని కఠినపరచుకొని దేవుని ప్రత్యక్షతను తిరస్కరించాడు. (నిర్గమ 7:3; 8:15).

9:18 అతని మొండితనంవల్ల “దేవుని శక్తి (వ్రేలు)ని (నిర్గమ 8:19) బయల్ప రచిన తెగుళ్ళను క్రమక్రమంగా తిరస్కరించిన ఫరోను దేవుడు కఠినపరచాడు. దేవుడు అతనిని కఠిన పరచి శిక్షించడానికి ముందు ఫరో అనేకసార్లు తన హృదయాన్ని కఠినపరచుకున్నాడని నిర్గమకాండం చూపుతుంది. 

9:19 భూలోక న్యాయాధిపతి ఎల్లప్పుడూ న్యాయంగానే ఉంటాడు అని పౌలు ప్రకటించాడు. “ఆక్షేపణలు చేయజూచువాడు సర్వశక్తుడగు దేవునితో వాదింపవచ్చునా?” (యోబు 40:2). మానవులు దేవునికి తీర్పు తీర్చలేరు. 

9:20-22 హెబ్రీలో "ఆదాము " (నరుడు)అనే పేరు “అదామా" (నేల) నుండి వచ్చిన మాట (ఆది. 2:7). ఆదాము, హవ్వల పాపానికి శిక్షను ప్రకటిస్తూ, “నీవు మన్నే గనుక తిరిగి మన్నైపోదువు” (ఆది 3:19) అని చెప్పాడు దేవుడు. గ్రామీణ కుమ్మరి చిత్రం పా.ని.లో సాధారణమైనదై (యెషయా 41:25; 45:9; యిర్మీయా 18:1-12), వేర్వేరు పాఠాలను చూపడానికి వాడారు. ఇక్కడ మట్టి పతనమైన మానవాళికి ప్రతినిధి. కుమ్మరిలాగా ఈ మట్టిని దేవుడు తన ఇష్ట ప్రకారం వేర్వేరు రూపాలలోనికి మల్చుతాడు (యెషయా 64:6-9). కొన్ని పాత్రలను ఘనతకు ఎంచుకుంటాడు; మిగిలినవాటిని పాపంపై తన ఉగ్రతను కనుపరచేంతవరకు ఓపికగా సహిస్తాడు.


9:23-24 తన విమోచనా ప్రేమకై ఎంచుకున్న కరుణాపాత్ర ఘటములపై తన కృపను చూపించాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. ఈ పాత్రలు యూదులు, అన్యజనులు అనే రెండు నేపథ్యాల నుండి వచ్చినవి. 

9:25-26 పౌలు హోషేయ వివాహాన్ని మాదిరిగా తీసుకుంటూ, అన్యజనుల రక్షణను, యోగ్యతలేని వ్యభిచారిణియైన భార్యమీద చూపిన దయతో పోల్చుతాడు (హోషేయ గ్రంథాన్ని చూడండి). 

9:27-29 తాను "పిలిచిన” ఇశ్రాయేలీయుల శేషాన్ని దేవుడు రక్షిస్తాడని చూపడానికి పౌలు యెషయా మాటలను కూడా పేర్కొన్నాడు. శేషముపట్ల దేవుడు కృపచూపకపోతే, పురాతన సొదొమ గొమొట్టాలవలె, జాతియావత్తు న్యాయంగా తుడిచివేయబడేది.

9:30-10:21 బైబిల్లో అధ్యాయాలు, వచనాల విభజన పాఠకుల సౌలభ్యం కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఆధునిక విధానం. అధ్యా. 9-11 ఒకే ఆలోచనగా ఉన్నభాగం, పౌలు వాదనను పూర్తిగా చూడడానికి వాటిని కలిపి అవగాహన చేసుకోవాలి. 

9:30-33 నీతిని వెంటాడని అన్యజనులు, విశ్వాసము ద్వారా కృపచేత దాన్ని పొందారు. వారు దానికోసం ప్రయాసపడలేదు, దాన్ని సంపాదించలేదు. కానీ ధర్మశాస్త్రము ద్వారా, తమ క్రియల వలన నీతిని వెదకిన ఇశ్రాయేలీయులు దాన్ని కోల్పోయారు. వారు మెస్సీయపై తొట్రిల్లి, ఆయనను నమ్మలేదు (యెషయా 8:14; 28:16). వారు "మూలరాయి"ని పట్టించుకోలేదని యేసు తానే ఇశ్రాయేలీయులను హెచ్చరించాడు (మత్తయి 21:42-44; కీర్తన 118:22-23 చూడండి).


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |