Thessalonians II - 2 థెస్సలొనీకయులకు 2 | View All

1. సహోదరులారా, ప్రభువుదినమిప్పుడే వచ్చి యున్నట్టుగా ఆత్మ వలననైనను, మాటవలననైనను, మా యొద్దనుండి వచ్చినదని చెప్పిన పత్రికవలననైనను, ఎవడైనను చెప్పినయెడల

2. మీరు త్వరపడి చంచలమనస్కులు కాకుండవలెననియు, బెదరకుండవలెననియు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడనుబట్టియు, మనము ఆయనయొద్ద కూడుకొనుటను బట్టియు, మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాము.

3. మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశన పాత్రుడగు పాపపురుషుడు బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు.
1 రాజులు 14:16, కీర్తనల గ్రంథము 109:7

4. ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని ఎదిరించుచు, దానికంతటికిపైగా వాడు తన్నుతానే హెచ్చించుకొనుచు, తాను దేవుడనని తన్ను కనుపరచు కొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూర్చుండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును మిమ్మును మోసపరచ నియ్యకుడి.
యెహెఙ్కేలు 28:2, దానియేలు 11:36-37

5. నేనింకను మీయొద్ద ఉన్నప్పుడు ఈ సంగతులను మీతో చెప్పినది మీకు జ్ఞాపకములేదా?

6. కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని అడ్డగించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు.

7. ధర్మవిరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియచేయుచున్నది గాని, యిదివరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్యనుండి తీసి వేయబడు వరకే అడ్డగించును.

8. అప్పుడా ధర్మవిరోధి బయలుపరచబడును. ప్రభువైన యేసు తన నోటియూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాశముచేత నాశనము చేయును.
యోబు 4:9, యెషయా 11:4

9. నశించుచున్నవారు తాము రక్షింప బడుటకై సత్యవిషయమైన ప్రేమను అవలంబింపక పోయిరి గనుక, వారి రాక అబద్ధ విషయమైన సమస్త బలముతోను, నానావిధములైన సూచకక్రియలతోను, మహత్కార్యములతోను

10. దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను, నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించియుండును

11. ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతియందు అభిలాషగల వారందరును శిక్షావిధి పొందుటకై,

12. అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసముచేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు.

13. ప్రభువువలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా, ఆత్మ మిమ్మును పరిశుద్ధపరచుటవలనను, మీరు సత్యమును నమ్ముటవలనను, రక్షణపొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి మిమ్మును ఏర్పరచుకొనెను గనుక మేము మిమ్మునుబట్టి యెల్లప్పుడును దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింప బద్ధులమైయున్నాము.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:12, సంఖ్యాకాండము 23:19

14. మీరీలాగున రక్షింపబడి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయొక్క మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువార్త వలన మిమ్మును పిలిచెను.

15. కాబట్టి సహోదరులారా, నిలుకడగా ఉండి మా నోటిమాటవలననైనను మా పత్రిక వలననైనను మీకు బోధింపబడిన విధులను చేపట్టుడి.

16. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును, మనలను ప్రేమించి, కృపచేత నిత్యమైన ఆదరణయు, శుభ నిరీక్షణయు అనుగ్రహించిన మన తండ్రియైన దేవుడును,

17. మీ హృదయములను ఆదరించి, ప్రతిసత్కార్యమందును ప్రతిసద్వాక్య మందును మిమ్మును స్థిరపరచును గాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-2 మనము ఆయన యొద్ద కూడుకొనుటను బట్టి అనే మాటలు విశ్వాసులు ఎత్తబడే సమయంలో వారు పోగుచేయబడడాన్ని సూచించవచ్చు (1థెస్స 4:13-18). ప్రభువు దినమిప్పుడే వచ్చియున్నట్టుగా చెప్పిన కపట సందేశం వలన వారు. బెదరకుండవలెనని థెస్సలొనీకయులకు గట్టిగా చెప్పాలని పౌలు ఆశించాడు. రెండు సంఘటనలు జరిగేవరకు ఆ సమయం రాదు. అవి “విశ్వాస భ్రష్టత్వం ”, “ధర్మవిరోధి" ప్రత్యక్షత (వ.3). 

2:3 భ్రష్టత్వము (గ్రీకు. అపోస్టాసియా) అనే మాటను “తిరుగుబాటు” అని కూడా అనువదించవచ్చు. అది. నిజమైన భక్తినుండి ఫిరాయించడం లేక తొలగిపోవడం అనే భావమిస్తుంది. అది ప్రభువు దినములో ధర్మవిరోధి, సాతానుల కార్యాల ద్వారా మరింత విస్తృతమై నిజమైన దేవుని ఆరాధన నుండి తొలగిపోయే విశ్వాస ఫిరాయింపు అనే అర్థాన్నిస్తుంది. (వ.3-9). “భ్రషత్వము"నకు మరొక భావం ఒక పూర్తి భిన్నమైన రీతిలో వెడలిపోవడాన్ని సూచిస్తుంది: ప్రభువు దినము ప్రారంభం కాకముందు సంఘం ఎత్తబడడం, అంటే సంఘం ఈ భూమిపై నుండి ఆరోహణ కావడం. ధర్మవిరోధి అనేవాడు అంత్యకాలంలో దేవుని శత్రువు అయిన క్రీస్తు విరోధి (1యోహాను 2:18) గాని లేక సముద్రం నుండి పైకి వచ్చే మృగం (ప్రక 13:1-10) గాని కావచ్చు. ఈ ప్రత్యేకమైన శీర్షిక అతడు దేవుణ్ణి ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకిస్తాడు అని నొక్కి చెబుతున్నది. అతడే నాశనపాత్రుడగు పాప పురుషుడు (వ.8). 

2:4 ధర్మవిరోధి (లేక “పాపపురుషుడు") ఎంతగా దైవదూషణ చేస్తాడంటే అతడు దేవుని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆసీనుడై తనను తాను దేవుడుగా ప్రకటించుకొని ప్రజలంతా తననే ఆరాధించాలని కోరతాడు (ప్రక 13:4 లో సముద్రము నుండి వచ్చిన కౄరమృగాన్ని పూజించడం చూడండి). దీనిని గురించి దానియేలు “హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము చేయువాడు” అని పిలిచాడు. ఇది మహాశ్రమల కాలంలో జరుగుతుందని యేసు చెప్పాడు (మత్తయి 24:15; దాని 9:27 కూడా చూడండి). దేవుని ఆలయమును గూర్చిన ప్రస్తావన భవిష్యత్తులో యెరూషలేములో దేవాలయం నిర్మించబడుతుందని సూచిస్తుంది (ప్రక 11:1-2). ఇక్కడ ఉపయోగించిన గ్రీకు పదం (నావోస్) తరచుగా దేవాలయం ఆవరణలో ఉన్న అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని సూచిస్తుంది. 

2:5 తాను వారితో ఉన్న సమయంలో ఈ విషయాల గురించి వారికి బోధించానని పౌలు వారికి గుర్తు చేశాడు. (అపొ.కా. 17:1-13). పౌలు, అతని మిషనరీ బృందం థెస్సలోనికలో సంఘాన్ని స్థాపించిన తరవాత అక్కడ అతి కొద్ది సమయం మాత్రమే గడిపారనే వాస్తవం దృష్టిలో ఈ అంత్యకాల సంభవాల గురించిన బోధకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. 

2:6-7 ఇక్కడ కనిపించే అడ్డగించువాడు బైబిలు వ్యాఖ్యానకర్తలకు శతాబ్దాల తరబడి ఒక చిక్కు ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది. వ.6లో గ్రీకులో తటస్థలింగ రూపంలో అడ్డగించునది ఏదో అని వాడబడింది. అదే వ.7 లో అడ్డగించుచున్నవాడు అని పుంలింగ రూపంలో వాడబడింది. కొన్ని విషయాలు మాత్రం స్పష్టం. మొదటిది, అడ్డగించుచున్నవాడు ధర్మవిరోధి ప్రత్యక్షతను నిలువరిస్తున్నాడు. రెండవది, ఏదో ఒక సమయంలో అడ్డగించుచున్నవాడు తన పనిని విరమిస్తాడు. అప్పుడు ధర్మవిరోధి ప్రత్యక్షపరచబడతాడు. ఒక సాధారణమైన అభిప్రాయం ఏమిటంటే తటస్థలింగ రూపంలో ఉన్నది రోమీయులది గానీ, లేక భవిష్యత్తులో వచ్చే మరొక ప్రభుత్వాన్ని గానీ సూచిస్తుంటే పుంలింగంలోని అడ్డగించుచున్నవాడు ఆ ప్రభుత్వాధినేత, బహుశా ఒక చక్రవర్తి అయి ఉంటాడు. పౌలు వేరొకచోట రాస్తూ రాజ్యంలో మంచి కార్యాలు జరిగిస్తూ చెడుతనాన్ని ఎదుర్కోవడం ప్రభుత్వాలు చేయవలసిన పని అని చెప్పాడు (రోమా 13:1-5). అడ్డగించుచున్నవాడు. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఒక ప్రభుత్వం, దాని పాలకుడు అయి ఉంటాడు. ధర్మవిరోధి కార్యాలు, అతని శక్తి సాతాను శక్తి (2థెస్స 2:9) నుండి పుట్టుకొస్తాయి కాబట్టి ఆ అడ్డగించే శక్తి పై దేవుని శక్తి, ఆయన సార్వభౌమత్వం మరింత బలమైన, సూటియైన పాత్ర పోషిస్తుందని ఇక్కడ సూచించబడింది. దీనికి మరింత సమర్ధనీయమైన పరిష్కారం ఏమిటంటే ఆ అడ్డగించుచున్నవాడు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అని చెప్పడం. వ.6 పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అడ్డగించే శక్తిని సూచిస్తే, వ.7 ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రెండు పరిష్కారాలూ వ. 6 నుండి వ.7లో కనిపించే లింగభేదానికి సరైన వివరణ. మరొక విభిన్నమైన దృక్పథం ఏమిటంటే అడ్డగించుచున్నవాడు సంఘం ద్వారా పనిచేస్తున్న పరిశుద్దాత్మ. మధ్యనుండి తీసివేయబడుట అనే కార్యం ప్రభువు దినము ఆరంభానికి ముందు సంఘం ఎత్తబడడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అడ్డగించే శక్తి తొలగించబడడం అనిభావించాలి. 

2:7. పౌలు రాతల్లో “మర్మము" అంటే ఇంతకు ముందు మరుగై ఉండి ఇప్పుడు బయలుపరచబడినది అని అర్థం. ధర్మవిరోధి ఇంకా బయలుపరచబడక పోయినప్పటికీ ధర్మవిరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియచేయుచున్నది అని పౌలు బోధించాడు. దేవునికీ, ఆయన నీతి ప్రమాణాలకు వ్యతిరేకంగా సాతాను చేస్తున్న కార్యక్రమం వాస్తవంగా ప్రస్తుతం అమలులో కొనసాగుతూ ఉంది. 

2:8 ధర్మవిరోధి మహిమ అతి తక్కువకాలమే ఉంటుంది. దావీదు కుమారుడైన మెస్సీయ తనపై యెహోవా ఆత్మ నిలిచియుండగా “తన వాగ్గండము చేత లోకమును కొట్టును, తన పెదవుల ఊపిరి చేత దుష్టులను చంపును” (యెషయా 11:4). 

2:9 సూచక క్రియలు, మహత్కార్యములు అనేవి తప్పనిసరిగా దేవుని కార్యాలకు రుజువు కానక్కరలేదు. సాతాను కూడా మోసపూరితమైన మానవాతీత కార్యాలను కనపరచగలడు. ఆమోసం నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఆ కార్యం యొక్క మూలాన్ని, వారు ప్రకటించే సందేశంలోని సారాంశాన్ని మనం పరీక్షించాలి (మత్తయి 24:24; ప్రక 13:13-14; 16:14; 19:20). 

2:10-12 సాతాను కార్యకలాపాలు అవిశ్వాస లోకంలో విస్తారమైన మోసం ప్రబలేలా చేస్తాయి. అయితే మొదటిగా తమను రక్షించే సత్యాన్ని అవిశ్వాసులు తిరస్కరిస్తారని పౌలు - పేర్కొన్నాడు. వారు అప్పటికే తన పైనుండి మొఖం తిప్పుకున్నారు కాబట్టి దేవుడు వారిపైకి మోసము చేయు శక్తిని పంపుతాడు. వారి శిక్ష వారు సత్యమును నమ్మలేదు అనే వాస్తవంపై ఆధారపడి ఉంది.

2:13-14 ఆత్మ వారిని పరిశుద్ధపరచుట వలన... రక్షణ పొందుటకు దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడని పౌలు తన నమ్మకాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. అతడు పేర్కొన్న పరిశుద్ధపరచుట అనేది ఒక క్రైస్తవుడు క్రీస్తు పోలికలోకి ఎదిగే ప్రక్రియను గురించి కాక ఒక విశ్వాసిని దేవుని స్వాస్థ్యంగా తయారుచేయడానికి ప్రారంభంలో పరిశుద్దాత్మ జరిగించే కృపాకార్యం గురించి మాట్లాడుతుంది. 

2:15 ఇక్కడ పేర్కొన్న విధులు అనేవి పౌలు ద్వారా థెస్సలొనీకయులకు బోధింపబడిన సత్యాలు (1థెస్స 4:1-2). మా పత్రిక అనేది 1థెస్సలొనీకయుల పత్రికను సూచిస్తుంది. 

2:16-17 "నిలకడగా ఉండ"మని (వ.15) వారిని హెచ్చరించిన తరవాత వారలా నిలిచి ఉండేలా ప్రోత్సహించి బలపరచమని పౌలు దేవునికి ప్రార్థించాడు. 


Shortcut Links
2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |