Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 27 | View All

1. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును?

2. నా శరీరమాంసము తినుటకై దుష్టులు నామీదికి వచ్చినప్పుడు నన్ను బాధించు శత్రువులు నామీదికి వచ్చినప్పుడు వారు తొట్రిల్లికూలిరి

3. నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు నామీదికి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యము విడువకుందును.

4. యెహోవాయొద్ద ఒక్క వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచున్నాను.

5. ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గుడారపు మాటున నన్ను దాచును ఆశ్రయదుర్గముమీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును.

6. ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొనియున్న నా శత్రువుల కంటె ఎత్తుగా నా తలయెత్తబడును. ఆయన గుడారములో నేను ఉత్సాహధ్వని చేయుచు బలులు అర్పించెదను. నేను పాడెదను, యెహోవానుగూర్చి స్తుతిగానము చేసెదను.

7. యెహోవా, నేను కంఠధ్వని యెత్తి నిన్ను ప్రార్థించునప్పుడు నా మనవి ఆలకింపుము కరుణతో నాకుత్తరమిమ్ము.

8. నా సన్నిధి వెదకుడని నీవు సెలవియ్యగా యెహోవా, నీ సన్నిధి నేను వెదకెదనని నా హృదయము నీతో అనెను.

9. నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా సహాయుడవు నీవే రక్షణకర్తవగు నా దేవా, నన్ను దిగనాడకుము నన్ను విడువకుము

10. నా తలిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యెహోవా నన్ను చేరదీయును.

11. యెహోవా, నీ మార్గమును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియున్నవారిని చూచి సరాళమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపుము.

12. అబద్ధసాక్షులును క్రూరత్వము వెళ్లగ్రక్కువారును నా మీదికి లేచియున్నారు. నా విరోధుల యిచ్ఛకు నన్ను అప్పగింపకుము

13. సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదునన్న నమ్మకము నాకు లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము

14. ధైర్యము తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరముగా నుంచుకొనుము యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-27. తనను అణచివేయాలని చూసే శత్రువులందరి కుతంత్రాల నుండి తనను తప్పించమని విజయవంతమైన విశ్వాసంతో దావీదు చేసిన ప్రార్ధన. దానికి ఆధారంగా దేవుడు తనతో చేసిన నిబంధనను అతడు ముందుకు తెస్తున్నాడు. 

27:1 వెలుగు రక్షణకు సాదృశ్యం, ఈ సందర్భంలో అపాయం నుండి రక్షణ పొందడాన్ని సూచిస్తుంది. చీకటి అపాయాన్ని సూచిస్తుంది (23:4). అయితే వెలుగు ఆ చీకటిని పారద్రోలి, పొంచి ఉన్న ఆపదను దూరం చేస్తుంది (18:28). నేను ఎవరికి భయపడుదును అంటే ఎటువంటి అపాయం ఎదురైనా దేవుని కాపుదలలో ఉన్నప్పుడు మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు అని అర్థం(వ. 3; రోమా 8:31). 

27:2 శరీరమాంసము తినుటకై అనేది క్రూరజంతువులతో పోల్చే వర్ణన; శత్రువులకు సంబంధించి ఇదే వర్ణన ఇతరచోట్ల కూడా కనబడుతుంది (7:1-2; 14:4 నోట్సు చూడండి).

27:3 కీర్తనకారున్ని శత్రువులు చుట్టూ ఆవరించారని దండు దిగినను అనే మాట సూచిస్తున్నది. 

27:4 "26వ కీర్తనలో ఉన్నట్టుగానే కీర్తనకారుడు దేవుని సన్నిధిని వెదకుతున్నాడు. అదొక్కటే అతని జీవితానికి గొప్ప నిధి. దానికోసం అతడు ఏకాగ్రతతో వెదకుతున్నాడు. “నా సన్నిధిని వెదకుడి” (వ. 8) అనే దేవుని ఒక్క ఉద్దేశం నెరవేర్పు కొరకే దేవుడు మనల్నందరినీ పిలుస్తున్నాడు. అలా దేవుని పరిశుద్ధతలో, సన్నిధిలో నివసించాలని ప్రయత్నించే వారికి ఎలాంటి శోధనలు, పరీక్షలు వచ్చినా దేవుడు వారి నెన్నటికీ విడిచిపెట్టడన్న స్థిరమైన అభయం ఉంది (వ.9-10). 

27:5 యెహోవా తన ప్రజల్ని తన చాటున దాచేటప్పుడు లభించే కాపుదలను దాచును అనే పదం సూచిస్తుంది. తరచూ ఈ వర్ణన తల్లిపక్షి తన పిల్లల్ని తన రెక్కల చాటున దాచి ఉంచడానికి సంబంధించింది (17:8 నోట్సు చూడండి).

27:10 ఈ వచనానికి “నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచినప్పుడు” అని తాత్పర్యం. 

27:11 సరాళమైన మార్గమున వివరణ కోసం 26:12 నోట్సు చూడండి. 

27:12 కీర్తనకారుని శత్రువులు అతనికి వ్యతిరేకంగా ఏదో చేయాలను కుంటున్నారు. వీరు ద్వేషపూరితులైన అబద్ద సాక్షులు. 

27:13 యెహోవా దయను పొందుదునన్న నమ్మకము నాకు లేనియెడల నేనేమవుదును? దేవుని నమ్మడం, ఆయన వ్యక్తిగతమైన మంచితనాన్ని అనుభవించడం మన విశ్వాస స్థిరత్వానికి అత్యవసరం. విశ్వాసులుగా మనం తీవ్రంగా ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు. అయినా విశ్వాసంతో, నిరీక్షణతో దేవునిపై మన దృష్టిని నిలిపి ఉంచినంత కాలం ఏదీ మనకు నిరాశా నిస్పృహలను, ఓటమిని కలిగించలేదు. మన అంధకార సమయంలో మనం యెహోవా కోసం కనిపెట్టుకొని ఉండాలి (వ.14; 42:5,11; 43:5; 62:5; యెషయా 40:27-31; మీకా 7:8 చూడండి). ఆయనను సమీపించాలి, ఆయన ఆత్మ ద్వారా స్థిరంగా నిలిచి ఉండాలి (ఎఫెసీ 6:10; 2తిమోతి 2:1; యాకోబు 5:11 చూడండి). తగిన సమయంలో దేవుడు తన మంచితనాన్ని మనకు ప్రత్యక్షపరుస్తాడని, మనం విశ్రాంతిగా ఉంటామని అభయం మనకుంది. మృతుల లోకమైన పాతాళానికి వ్యతిరేక పదం సజీవుల దేశము (యెహె 32:27). సజీవుల దేశంలో నుండి కొట్టివేయ బడడమంటే చంపబడడం (యిర్మీయా 11:19). కీర్తనకారుడు తాను సజీవుడై ఉన్నప్పుడే యెహోవా దయను పొందాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |