Matthew - మత్తయి సువార్త 26 | View All

1. యేసు ఈ మాటలన్నియు చెప్పి చాలించిన తరువాత జరిగినదేమనగా ఆయన తన శిష్యులను చూచి

2. రెండు దినములైన పిమ్మట పస్కాపండుగ వచ్చుననియు, అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు సిలువవేయబడుటకై అప్పగింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 12:1-27

3. ఆ సమయమున ప్రధానయాజకులును ప్రజల పెద్దలును కయప అను ప్రధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచ్చి

4. యేసును మాయోపాయముచేత పట్టుకొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి.

5. అయితే ప్రజలలో అల్లరి కలుగకుండు నట్లుపండుగలో వద్దని చెప్పుకొనిరి.

6. యేసు బేతనియలో కుష్ఠరోగియైన సీమోను ఇంట నున్నప్పుడు,

7. ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అత్తరుబుడ్డి తీసికొని ఆయనయొద్దకు వచ్చి, ఆయన భోజనమునకు కూర్చుండగా దానిని ఆయన తలమీద పోసెను.

8. శిష్యులు చూచి కోపపడి ఈ నష్టమెందుకు?

9. దీనిని గొప్ప వెలకు అమ్మి బీదల కియ్యవచ్చునే అనిరి.

10. యేసు ఆ సంగతి తెలిసి కొనిఈ స్త్రీ నా విషయమై యొక మంచి కార్యము చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెట్టుచున్నారు?

11. బీదలెల్లప్పుడు మీతోకూడ ఉన్నారు. గాని నేనెల్లప్పుడు మీతో కూడ ఉండను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:11

12. ఈమె యీ అత్తరు నా శరీరము మీద పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము దీనిని చేసెను.

13. సర్వలోకమందు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడునో, అక్కడ ఈమె చేసినదియు ఈమె జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా నని వారితో అనెను.

14. అప్పుడు పండ్రెండుమందిలో నొకడగు ఇస్కరియోతు యూదా, ప్రధానయాజకులయొద్దకు వెళ్లి

15. నేనాయనను మీకప్పగించినయెడల నాకేమి ఇత్తురని వారినడిగెను. అందుకు వారు ముప్పది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచ్చిరి.
నిర్గమకాండము 21:32, జెకర్యా 11:12

16. వాడప్పటినుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టు చుండెను.

17. పులియని రొట్టెల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చిపస్కాను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎక్కడ సిద్ధపరచ గోరుచున్నావని అడి గిరి.
నిర్గమకాండము 12:14-20

18. అందుకాయన మీరు పట్టణమందున్న ఫలాని మనుష్యునియొద్దకు వెళ్లినా కాలము సమీపమైయున్నది; నా శిష్యులతో కూడ నీ యింట పస్కాను ఆచరించెదనని బోధకుడు చెప్పుచున్నాడని అతనితో చె

19. యేసు తమ కాజ్ఞాపించిన ప్రకారము శిష్యులు చేసి పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

20. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన పండ్రెండుమంది శిష్యులతోకూడ భోజనమునకు కూర్చుం డెను.

21. వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.

22. అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి ప్రతి వాడునుప్రభువా, నేనా? అని ఆయన నడుగగా

23. ఆయననాతోకూడ పాత్రలో చెయ్యి ముంచిన వాడెవడో వాడే నన్ను అప్పగించువాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

24. మనుష్యకుమా రునిగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము ఆయన పోవుచున్నాడు గాని యెవనిచేత మనుష్యకుమారుడు అప్ప గింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ; ఆ మనుష్యుడు పుట్టియుండనియెడల వానికి మేలని చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:7-8, కీర్తనల గ్రంథము 22:16-18, యెషయా 53:9

25. ఆయనను అప్పగించిన యూదాబోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయననీవన్నట్టే అనెను.

26. వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొట్టె పట్టుకొని, దాని నాశీర్వదించి, విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెప్పెను.

27. మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి వారికిచ్చి దీనిలోనిది మీరందరు త్రాగుడి.

28. ఇది నా రక్తము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, జెకర్యా 9:11

29. నా తండ్రి రాజ్యములో మీతోకూడ నేను ఈ ద్రాక్షారసము క్రొత్త దిగా త్రాగు దినమువరకు, ఇకను దాని త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

30. అంతట వారు కీర్తన పాడి ఒలీవల కొండకు వెళ్లిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 113:8

31. అప్పుడు యేసు వారిని చూచి ఈ రాత్రి మీరందరు నా విషయమై అభ్యంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱ్ఱెల కాపరిని కొట్టుదును, మందలోని గొఱ్ఱెలు చెదరిపోవును అని వ్రాయబడి యున్నది గదా.
జెకర్యా 13:7

32. నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళ్లెద ననెను.

33. అందుకు పేతురునీ విషయమై అందరు అభ్యంతర పడినను నేను ఎప్పుడును అభ్యంతరపడనని ఆయనతో చెప్పగా

34. యేసు అతని చూచిఈ రాత్రి కోడి కూయక మునుపే నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

35. పేతురాయనను చూచినేను నీతోకూడ చావవలసివచ్చినను, నిన్ను ఎరుగ నని చెప్పననెను; అదేప్రకారము శిష్యులందరు అనిరి.

36. అంతట యేసు వారితోకూడ గెత్సేమనే అనబడిన చోటికి వచ్చినేను అక్కడికి వెళ్లి ప్రార్థనచేసి వచ్చు వరకు మీరిక్కడ కూర్చుండుడని శిష్యులతో చెప్పి

37. పేతురును జెబెదయి యిద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకొని పోయి, దుఃఖపడుటకును చింతాక్రాంతుడగుటకును మొదలు పెట్టెను.

38. అప్పుడు యేసు మరణమగునంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖములో మునిగియున్నది;మీరు ఇక్కడ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెప్పి
కీర్తనల గ్రంథము 42:5, కీర్తనల గ్రంథము 42:11, కీర్తనల గ్రంథము 43:5, యోనా 4:9

39. కొంత దూరము వెళ్లి, సాగిలపడి నా తండ్రీ, సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నాయొద్దనుండి తొలగి పోనిమ్ము, అయినను నా యిష్టప్రకారము కాదు నీ చిత్తప్రకారమే కానిమ్మని ప్రార్థించెను.

40. ఆయన మరల శిష్యులయొద్దకు వచ్చి, వారు నిద్రించుట చూచిఒక గడియయైనను నాతోకూడ మేల్కొనియుండలేరా?

41. మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనచేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీన మని పేతురుతో చెప్పి

42. మరల రెండవమారు వెళ్లినా తండ్రీ, నేను దీనిని త్రాగితేనే గాని యిది నాయొద్దనుండి తొలగి పోవుట సాధ్యముకానియెడల, నీ చిత్తమే సిద్ధించు గాక అని ప్రార్థించి

43. తిరిగి వచ్చి, వారు మరల నిద్రించుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కన్నులు భారముగా ఉండెను.

44. ఆయన వారిని మరల విడిచి వెళ్లి, ఆ మాటలే చెప్పుచు మూడవ మారు ప్రార్థనచేసెను.

45. అప్పుడాయన తన శిష్యులయొద్దకు వచ్చిఇక నిద్రపోయి అలసట తీర్చు కొనుడి; ఇదిగో ఆ గడియవచ్చి యున్నది; మనుష్యకుమారుడు పాపులచేతికి అప్పగింపబడుచున్నాడు;

46. లెండి వెళ్లుదము; ఇదిగో నన్ను అప్పగించువాడు సమీపించి యున్నాడని వారితో చెప్పెను.

47. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండ్రెండు మందిలో ఒకడగు యూదా వచ్చెను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కత్తులు గుదియలు పట్టుకొని ప్రధాన యాజకులయొద్దనుండియు ప్రజల పెద్దలయొద్ద నుండియు వచ్చెను.

48. ఆయనను అప్పగించువాడు నేనెవ రిని ముద్దుపెట్టుకొందునో ఆయనే యేసు; ఆయనను పట్టుకొనుడని వారికి గురుతు చెప్పి

49. వెంటనే యేసు నొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, నీకు శుభమని చెప్పి ఆయనను ముద్దు పెట్టుకొనెను.

50. యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచ్చి నది చేయుమని అతనితో చెప్పగా వారు దగ్గరకు వచ్చి ఆయనమీదపడి ఆయనను పట్టుకొనిరి.

51. ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉన్నవారిలో ఒకడు చెయ్యి చాచి, కత్తి దూసి ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి, వాని చెవి తెగనరికెను.

52. యేసు నీ కత్తి వరలో తిరిగి పెట్టుము; కత్తి పట్టుకొను వారందరు కత్తిచేతనే నశింతురు.
ఆదికాండము 9:6

53. ఈ సమయమున నేను నా తండ్రిని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల ఆయన పండ్రెండు సేనా వ్యూహములకంటె ఎక్కువ మంది దూతలను ఇప్పుడే నాకు పంపడనియు నీవనుకొను చున్నావా?

54. నేను వేడుకొనిన యెడల ఈలాగు జరుగ వలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని అతనితో చెప్పెను.

55. ఆ గడియలోనే యేసు జనసమూహములను చూచిబందిపోటు దొంగమీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను నన్ను పట్టుకొనవచ్చితిరా? నేను అనుదినము దేవాలయములో కూర్చుండి బోధించుచున్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు.

56. అయితే ప్రవక్తల లేఖనములు నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగెనని చెప్పెను. అప్పుడు శిష్యులందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి.
జెకర్యా 13:7

57. యేసును పట్టుకొనినవారు ప్రధానయాజకుడైన కయప యొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోగా, అక్కడ శాస్త్రులును పెద్దలును కూడియుండిరి.

58. పేతురు ప్రధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి వెంబడించి లోపలికి పోయిదీని అంత మేమవునో చూడవలెనని బంట్రౌతులతోకూడ కూర్చుండెను.

59. ప్రధానయాజకులును, మహా సభవారందరును, యేసును చంపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా అబద్ధసాక్ష్యము వెదకుచుండిరి కాని

60. అబద్ధసాక్షులనేకులు వచ్చినను సాక్ష్యమేమియు దొరకలేదు.

61. తుదకు ఇద్దరు మనుష్యులు వచ్చివీడు దేవాలయమును పడగొట్టి, మూడు దినములలో దానిని కట్ట గలనని చెప్పెననిరి.

62. ప్రధానయాజకుడు లేచినీవు ఉత్తర మేమియు చెప్పవా? వీరు నీమీద పలుకుచున్న సాక్ష్యమేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను.

63. అందుకు ప్రధాన యాజకుడు ఆయనను చూచినీవు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువైతే ఆ మాట మాతో చెప్పుమని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెట్టుచున్నాననెను. అందుకు యేసు– నీవన్నట్టే.
యెషయా 53:7

64. ఇది మొదలుకొని మనుష్యకుమారుడు సర్వ శక్తుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు, ఆకాశ మేఘా రూఢుడై వచ్చుటయు మీరు చూతురని చెప్పగా
కీర్తనల గ్రంథము 110:1-2, దానియేలు 7:13

65. ప్రధానయాజకుడు తన వస్త్రము చింపుకొని--వీడు దేవ దూషణ చేసెను; మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిప్పుడు విన్నారు;
లేవీయకాండము 24:16, సంఖ్యాకాండము 14:6, 2 సమూయేలు 13:19, ఎజ్రా 9:3, యోబు 1:20, యోబు 2:12, యిర్మియా 36:24

66. మీకేమి తోచుచున్నదని అడిగెను. అందుకు వారువీడు మరణమునకు పాత్రుడనిరి.
లేవీయకాండము 24:16

67. అప్పుడు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమ్మివేసి, ఆయనను గుద్దిరి;
యెషయా 50:6, యెషయా 53:5

68. కొందరు ఆయనను అర చేతులతో కొట్టిక్రీస్తూ,నిన్ను కొట్టినవాడెవడో ప్రవచింపు మనిరి.

69. పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూర్చుండియుండగా ఒక చిన్నది అతనియొద్దకు వచ్చినీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను.

70. అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెప్పుసంగతి నాకు తెలియదని అందరి యెదుట అనెను.

71. అతడు నడవలోనికి వెళ్లిన తరువాత మరి యొక చిన్నది అతనిని చూచివీడును నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అక్కడి వారితో చెప్పగా

72. అతడు ఒట్టుపెట్టుకొని నేనుండలేదు; ఆ మనుష్యుని నేనెరుగనని మరల చెప్పెను.

73. కొంతసేపైన తరువాత అక్కడ నిలిచియున్నవారు పేతురునొద్దకు వచ్చి నిజమే, నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నిన్నుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నదని అతనితో చెప్పిరి.

74. అందుకు అతడు ఆ మనుష్యుని నేనెరుగనని చెప్పి శపించుకొనుటకును ఒట్టుపెట్టుకొనుటకును మొదలు పెట్టెను. వెంటనే కోడి కూసెను

75. కనుకకోడి కూయక మునుపు నీవు నన్నెరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని యేసు తనతో అనిన మాట పేతురు జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని వెలుపలికి పోయి సంతాప పడి యేడ్చెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
26:1-2 పస్కా అనేది, మోషే కాలంలో (ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి వెళ్ళిపోవడాన్ని స్మరించుకుంటూ చేసుకునే పండుగ (నిర్గమ 12). యేసు మరణించిన కాలం. (పస్కాపండుగ) ఆయన తన శిష్యులను ఒక కొత్త ఆధ్యాత్మిక నిర్గమములోనికి నడిపే కొత్త మోషే అని నిర్ధారిస్తుంది. మనుష్య కుమారుడు గురించి 8:18-20 నోట్సు చూడండి. రెండు దినములైన పిమ్మట పస్కా వస్తుందనడం, యేసు ఈ ప్రవచనాన్ని మంగళవారం ఇచ్చాడని అర్థమిస్తుంది.

26:3 అతని మామయైన అన్న స్థానంలో, యోసేపు కయప క్రీ.శ. 18-36 వరకు ప్రధాన యాజకునిగా పనిచేశాడు. ఇతని సమాధి గుహ, అబు టోరకు దక్షిణంగా, 1990 లో కనుగొన్నారు.

26:4-5 పస్కా సమయంలో అల్లరి జరుగుతుందేమోననే భయం సరైనదే. ఎందుకంటే అంతకు ముందు అలా జరిగిందని జోసీఫస్ తన రచనలలో పేర్కొన్నాడు. అల్లరి జరిగితే, అది రోమీయులకు యెరూషలేము మీద, యూదా నాయకత్వం మీద మరింత పట్టు దొరికేటట్లు చేస్తుంది. ఆ 26:6 యేసు సీమోను కుష్ఠరోగాన్ని అంతకు ముందే బాగుచేసి వుంటాడనేది స్పష్టం. ఎందుకంటే అతడు ఇప్పుడు ఒక ఇంటిలో (కుష్ఠరోగులుండే చోట కాకుండా) ఉండి, పస్కాకు ముందు యూదులైన అతిథులను చేర్చుకుంటు న్నాడు.

26:7 పేరు చెప్పని స్త్రీ మరియ (యోహాను 12:3). ఆమె అత్తరు... గొప్ప వెలగలది, ఒక సంవత్సరపు కూలియంత ఖరీదైనది. యేసే క్రీస్తు (క్రీస్తు అంటే “అభిషిక్తుడు” అని అర్థం) కాబట్టి, ఆయన తలను అభిషేకించడం ప్రత్యేకంగా అర్థవంతమైనది. అది పా.ని. రాజుల అభిషేకాన్ని గుర్తు తెస్తుంది (1సమూ 10:1; 2రాజులు 9:3,6). 

26:8-11 యోహాను 12:4 ప్రకారం, స్త్రీని విమర్శించినవారిలో యూదా ముఖ్యుడు. ఆ స్త్రీ చేసిన కార్యాన్ని - నష్టము లేక మంచికార్యము అనే వేర్వేరు మాటలు అనడం- యేసును శిష్యులు ఎంత తక్కువగా అర్థం చేసుకున్నారో చూపుతుంది. ఆయన మాటలు ద్వితీ 15:11ను ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి.

26:12 పాలస్తీనాలో మొదటి శతాబ్దంలో, కుళ్ళిన వాసన రాకుండా శవాలకు అత్తరు పూసేవారు. యేసు మరియ చేసినదానిని తన భూస్థాపన కోసం సిద్ధపాటు అని వ్యాఖ్యానించాడు. మెస్సీయ తన పాలన ఆరంభించాడు, కానీ శిష్యులకు ఆశ్చర్యం కలిగేటట్లు ఆయన సింహాసనం సిలువ కాబోతుంది, ఆయన కిరీటం ముళ్ళ కిరీటం.

26:13 "రాజ్య సువార్త" లోకమంతటా ప్రకటించడం గురించి యేసు ప్రవచిస్తున్నాడు (24:14). 

26:14-16 ముప్పది వెండి నాణెములు 30 షెకెళ్ళు అయితే, ఆ మొత్తం 120 రోజుల వేతనానికి సమానం. కాబట్టి తన ద్రోహకార్యం ద్వారా యూదా సంపాదించింది, మరియ విస్తారంగా ఇచ్చిన బహుమతి విలువలో మూడవ వంతన్నమాట (వ.7 నోట్సు చూడండి). ఈ మొత్తం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి, 27:9-10 నోట్సు చూడండి. 

26:17 పులియని రొట్టెల పండుగ, అనేది ఒక రోజు పస్కాతో కలిపి ఏడు లేక ఎనిమిది రోజులు చేసుకునే పండుగ. ఈ పండుగ సమయంలో, ఐగుప్తులోనుండి దేవుడు తమను విడిపించిన వేగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, యూదులు పులిసినదేదీ తినేవారు కాదు (నిర్గమ 13:7-8; ద్వితీ 16:3-4). ఈ పండుగ పస్కాకు ముందురోజు, అంటే శ్రమవారంలోని గురువారం ఆరంభమయ్యేది. 

26:18-19 యేసు తన శిష్యులకిచ్చిన సూచనలు, ఆయన తన అసాధారణ మైన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాడని సూచిస్తున్న సంగతిని మార్కు రాసిన వృత్తాం తంలో ఈ సంఘటన మరింత స్పష్టంగా సూచిస్తుంది (మార్కు 14:13-16). 

26:20-24 వ్రాయబడిన ప్రకారము అనే మాటలు, యేసు శ్రమలు పా.ని.లో ముందుగా చెప్పబడ్డాయని సూచిస్తున్నాయి. యేసు మనసులో యెషయా 53; కీర్తన 22 వంటి లేఖనాలు ఉండివుండవచ్చు.

26:25 యూదా మాటలు అతని మోసపూరిత, వేషధారణ హృదయాన్ని స్పష్టంగా బయట పెడుతున్నాయి. 

26:26 పస్కా భోజనం, సాదృశ్య భావంతో చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. నిర్గమమునకు ముందు జరిగిన తెగులులో ఇశ్రాయేలీయుల జేష్ఠపుత్రులను మరణం నుండి కాపాడిన గొఱ్ఱపిల్ల రక్తాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, యూదులు గొట్టెపిల్ల మాంసాన్ని తినేవారు. చేదు కూరలు వారి బానిసత్వాన్ని స్మరణకు తెస్తాయి. పులియని రొట్టెలు, వారు ఐగుప్తునుండి ఎంత త్వరగా బయలుదేరారో అనడానికి సాదృశ్యం (నిర్గమ 12). యేసు ఆ భోజనంలో కొత్త సాదృశ్యాన్ని చూపెట్టాడు: పులియని రొట్టె కొరడా దెబ్బలతో, సిలువ వేయడం వలన నలిగిపోబోతున్న ఆయన శరీరము. ఆయన బలియాగం, ప్రజలను పాపదాస్యత్వం నుండి విడిపించే కొత్త నిర్గమానికి నాంది కాబోతుంది. 

26:27-28 నిబంధన చేయడం అనేది. సాధారణంగా బలియాగంతో కూడినది. నిబంధనలో ఒక జంతువును చంపడం అనేది నిబంధన మీరిన వారికి కలుగబోయే పరిణామాలను గుర్తుచేస్తుంది. పాత నిబంధన అలాంటి బలితో ముద్రించబడింది. (నిర్గమ 24:8). ఇప్పుడు యేసు బలియాగం, పా.ని.లో వాగ్దానం చేయబడిన కొత్త నిబంధనను చూపుతుంది (యిర్మీయా 31:31-34). ఈ నిబంధనలో దేవుడు తన ప్రజల పాపాలను క్షమించి, మరచిపోవడానికి ప్రమాణం చేశాడు. తన న్యాయమైన కోరికలు తన ప్రజలు తీర్చేటట్లుగా, వారి హృదయాలపై తన ధర్మవిధులు రాస్తానని కూడా వాగ్దానం చేశాడు.

26:29 తన ప్రజలతో ఒక గొప్ప విందును పంచుకోవడంతో మెస్సీయ తన పరిపాలన ఆరంభిస్తాడని అనేకమంది యూదులు ఆశించారు. భోజనంలో చివరి పాత్ర, ఆ గొప్ప మెస్సీయ విందును ఆశిస్తూ, యేసు శిష్యులను “ఆయన వచ్చువరకు" ఆసక్తిగా ఎదురుచూచేటట్లు ప్రోత్సహించింది (1కొరింథీ 11:26. 

26:30 యూదులు సాధారణంగా, పా.ని. కీర్తనలలోని కొన్ని భాగాలను (కీర్తన 113-118 వంటివి) పస్కాభోజనం సమయంలో పాడేవారు. 

26:31 అనేకమంది. యూదులు జెకర్యా 13:7ను మెస్సీయ ప్రవచనంగా గుర్తించేవారు. ఇక్కడ యేసు ఆ వచనాన్నే పేర్కొన్నాడు. యేసు చెప్పిన వచనం ప్రకారం, ఆయనను కొట్టువాడు తండ్రియే అని సూచిస్తుంది. ఆయనకు సిలువ వేయబడడంలో మతనాయకుల, రోమా అధికారుల, ఒక స్నేహితుని ద్రోహం వంటి కుట్ర ఉన్నప్పటికీ, యేసు తన మరణాన్ని దేవుని నీతిదాయక ప్రణాళికకు నెరవేర్పుగా చూశాడు (అపొ.కా.4:27-28 కూడా చూడండి.

26:32 తన పునరుత్థానం గురించి యేసు చెప్పడం శిష్యులకు అస్సలేమీ అర్థం కాలేదు.

26:33-35 యేసు ప్రవచనం నెరవేర్పు కోసం, వ.69-75 చూడండి.

26:36-38 తనకు కలుగబోయే భౌతిక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రమను గురించి, అన్నింటికంటే ఎక్కువగా, సిలువపై తాను లోకపాపాలను మోసే టప్పుడు తన తండ్రితో కలిగే వేర్పాటును గురించిన తలంపులతో యేసుకు దుఃఖం కలిగింది. 

26:39 పా.ని.లో “పాత్ర/గిన్నె” అనేది తరచుగా దేవుని ఉగ్రత, తీర్పుకు సూచనగా ఉంది (కీర్తన 75:7-8; యెషయా 51:17). యేసు ఎదుర్కొన్న పాత్ర, పాపంపై దేవుని ఉగ్రత అనే పాత్ర. సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నాయొద్దనుండి తొలగిపోనిమ్ము అనే మాటలతో యేసు తన బలియాగం ద్వారా కాకుండా వేరేవిధంగా పాపక్షమాపణకు మార్గాన్ని ఏర్పరచమని తండ్రిని అడిగాడు. తనను చంపబోయే యూదుల, రోమీయుల బలంనుండి తప్పించుకోవడం దేవుని శక్తితో సాధ్యమేనని యేసుకు తెలుసు (వ.52-53 నోట్సు చూడండి). కానీ తన ప్రజలకు రక్షణ అందించడంలో తండ్రి ప్రణాళికను తృణీకరించడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు. 

26:40-41 లూకా 22:45లో, శిష్యులు “దుఃఖము చేత నిద్రిస్తు”న్నారని వివరణ ఇస్తాడు. వ.35 లోని పేతురు అతిశయపు మాటలు త్వరగానే వ్యర్థమని తేలిపోబోతున్నాయి. 

26:42-46 గెత్సెమనెలో యేసు రెండవసారి, మూడవసారి చేసిన విన్నపాలు, ఆయన మరణ బలియాగం అవసరమని తలంచేటట్లు చేశాయి. పా.ని.లో దేవుడు యేసు మరణాన్ని ప్రవచించాడని మత్తయి 26:54 చూపుతుంది. దేవుని వాక్యమైన లేఖనాలు నెరవేరి తీరాలి. ఈ రెండవ విజ్ఞాపన, 6:9-13లోని యేసు మాదిరి ప్రార్థనకు దగ్గరగా ఉంది. రెండు ప్రార్థనలూ దేవుణ్ణి తండ్రి అని సంబోధిస్తున్నాయి. రెండింటిలో నీ చిత్తమే సిద్దించుగాక అనే విన్నపం ఉంది.

26:47-50 అధికారపూర్వకమైన సందర్భాలలో " తప్ప యూదులైన పురుషులు బహిరంగంగా ఒకరినొకరు ముద్దు పెట్టుకోరు. అలాంటి ముద్దు గౌరవాన్ని, ప్రేమను వ్యక్తీకరిస్తుంది. దానిని బట్టి చూస్తే యూదా ముద్దు ఒక అవమానకరమైన వేషధారణ. యేసు ప్రశ్నను ఆజ్ఞగా కూడా చదవవచ్చు (“నీవు వచ్చినపని చేయి”) లేక ఒక వ్యాఖ్యగా కూడా చదవవచ్చు. ("నీవు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావో నాకు తెలుసు"). 

26:51 సేవకుని పేరు మల్కు (యోహాను 18:10). తెగిపోయిన అతని చెవిని యేసు అతికించాడు (లూకా 22:51).

26:52-53 రోమీయుల సేనావ్యూహంలో ఆరువేలమంది సైనికులు ఉంటారు. ప్రతి సేనా వ్యూహానికి సహకారంగా ఉండే సేనలో సుమారుగా అదే సంఖ్యలో సైనికులుంటారు. పన్నెండు సేనావ్యూహముల దూతలు అంటే 72 వేలమంది లేక 144,000 మంది దూతలు, యేసు బంధింపబడకుండా, సిలువకు వెళ్ళకుండా ఆపడానికి చాలు గదా!

26:54-56 యేసు లేఖనములను గురించి, పర్వత ప్రసంగంలో నేర్పినపుడు ఇదే విషయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు (5:17-20). నెరవేరుతున్న ప్రవక్తల లేఖనములలో వ.31; 21:42 లలో ఉటంకించబడిన వాటితో పాటు యెషయా 52:13-53:12 వంటి పా.ని. లేఖనాలున్నాయి. ఈ వచనాలు శ్రమనొందుచున్న యెహోవా సేవకుని గురించి వివరిస్తాయి. (8:17; 12:15-21 నోట్సు చూడండి).


26:57-58 వారు మొదట అన్న వద్దకు వెళ్ళారని యోహాను 18:13 చెబుతుంది. 

26:59-60 మహాసభ ప్రతి సాక్షిని వేరు వేరుగా విచారించి, అవి ఒకదానితో ఒకటి పొసగుతున్నాయో లేదో చూడడానికి బాధ్యత కలిగి ఉంది. (మార్కు 14:55-59). అసంబద్దమైన సాక్ష్యాలను చెల్లనివిగా భావిస్తారు. 

26:61-63 ఈ సాక్ష్యం యోహాను 2:19లో యేసు చెప్పిన వ్యాఖ్యను అర్థం చేసుకోవడంలో జరిగిన గందరగోళాన్ని ఆధారం చేసుకున్నది. 2సమూ 7:13-14, అలాగే జెకర్యా 6:12.మెస్సీయను దేవుని మందిరం కట్టేవానిగా చూపిస్తాయి. కాబట్టి, మూడు దినములలో దేవాలయాన్ని కట్టడాన్ని, మెస్సీయగా నిరూపించుకుంటాననడంతో సమానంగా ప్రధాన యాజకుడు లెక్కించాడు. క్రీస్తు... దేవుని కుమారుడు అనే మాటలను ప్రధాన యాజకుడు మార్చిమార్చి మాట్లాడినట్లుంది. అది దేవుని కుమారుడు అనే బిరుదును కీర్తన 2 వెలుగులో అనేకమంది యూదులు మెస్సీయకు సంబంధించినదిగా చూచేవారు అని సూచిస్తుంది. 

26:64 యేసు ఒప్పుకోలు, ఆయన మెస్సీయ అనీ, దేవుని కుమారుడు అనీ అంగీకరించినట్లయింది. అయితే ఆయన తనను తాను మనుష్య కుమారుడు అని చెప్పుకోవడం వల్ల, మెస్సీయ పాత్రకు ఇచ్చిన వివరణ గందరగోళంగా ఉంది. “మనుష్య కుమారుడు", అలాగే ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుటయు అనే మాటలు దానియేలు 7:13 నుండి తీసుకోబడ్డాయి. యేసు మాటలు, ఈ బిరుదు కేవలం తన మానవత్వానికే కాక తాను ఏలబోతున్న నిత్య రాజ్యమునకు తాను రాజుననే ఆయన ఉద్దేశాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయి. కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు "అనే - మాటలు కీర్తన 110:19 ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. (మత్తయి 22:43-46 నోట్సు చూడండి). కీర్తన 110:1ని యేసు తనకు అన్వయించుకోవడం, తాను దేవునితో సమానుడను అని ప్రకటించినట్లయింది. అవిశ్వాసులైన యూదుల నాయకులు దీనిని దేవదూషణగా, అంటే మరణ పాత్రమైన నేరంగా ఎంచారు (లేవీ 24:10-23). 

26:65 ఒకడు వస్త్రము చింపుకొనుట, తీవ్రమైన వేదనను సూచించే వ్యక్తీకరణగాను, దేవదూషణకు యూదుల ఆచారపరమైన స్పందనగాను ఉంది. అయితే, ప్రధాన యాజకుని వస్త్రములు ప్రతిష్టపరచబడినవి కాబట్టి, "తన సహోదరులలో ఉన్నతుడైన యాజకుడు" తన వస్త్రములు చింపుకోవడం నిషిద్ధం అని లేవీ 21:10 చెబుతుంది. అలా ప్రధాన యాజకుని కోపం, యేసు అన్నమాటలు అతడు దైవద్రోహం చేసేటట్లు చేశాయి.

26:66 దేవదూషణకు పా.ని.లో వేసే శిక్ష, రాళ్ళతో కొట్టి చంపడం (లేవీ 24:10-23). 

26:67-68 యేసును ముఖంమీద కొట్టడానికి ముందు, ముసుగు కప్పారని మార్కు 14:65 చూపుతుంది. వారి ముఖము చూడకుండా లేక వారి స్వరములు వినకుండా, యేసు తనను దూషించినవారిని పేరుతో గుర్తుపడతాడని వారు ఆశించారు. ఈ ఎగతాళితో కూడిన పరీక్ష, బహుశా మెస్సీయ “కంటిచూపును బట్టి అతడు తీర్పు తీర్చడు. తాను వినుదానినిబట్టి విమర్శ చేయడు" అని వున్న
యెషయా 11:4ను తప్పుగా వ్యాఖ్యానించడం మీద ఆధారపడినట్లుంది. ఒక శతాబ్దం తర్వాత బర్ కొచ్చా, తాను మెస్సీయను అని చెప్పుకున్న తర్వాత, అతడు వాసనను బట్టి తీర్పు తీర్చలేకపోయాడని తప్పుడువానిగా నిరూపించబడ్డాడు. 

26:69-71 యేసు గలిలయుడని, నజరేయుడని గుర్తింపుపై నొక్కిచెప్పడం, ఆయన మెస్సీయ కాదు అనే వాదనలను చెప్పడానికి, ఆయన దావీదు పట్టణమైన బేల్లెహేమునుండి రాలేదని నిరూపించడానికి కావచ్చు. ఈ పట్టణం మెస్సీయ జన్మస్థలంగా మీకా 5:2లో గుర్తించబడింది. ఆ విధంగా, యేసు మెస్సీయ కాడు అనే ఈ వాదన, ఆయన జన్మస్థలానికి, ఉన్న ఊరుకి మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో తడబాటుకు లోనయ్యింది (మత్తయి 2:4-11). 

26:72-73 గలిలయులు మాట్లాడే పలుకు (యాస), యూదయలో నివసించేవారికి భిన్నంగా ఉండేది.

26:74-75 ఈ సంఘటన యేసు వ.34లో చెప్పిన ప్రవచనానికి నెరవేర్పు. 

Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |