Isaiah - యెషయా 1 | View All

1. ఉజ్జియా యోతాము ఆహాజు హిజ్కియాయను యూదారాజుల దినములలో యూదాను గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన దర్శనము.

2. యెహోవా మాటలాడుచున్నాడు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, చెవియొగ్గుము. నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియున్నారు.

3. ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడ్డి తెలిసికొనును ఇశ్రాయేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు

4. పాపిష్ఠి జనమా, దోషభరితమైన ప్రజలారా, దుష్టసంతానమా, చెరుపుచేయు పిల్లలారా, మీకుశ్రమ. వారు యెహోవాను విసర్జించి యున్నారు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి యున్నారు.

5. నిత్యము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొట్టబడుదురు? ప్రతివాడు నడినెత్తిని వ్యాధి గలిగి యున్నాడు ప్రతివాని గుండె బలహీనమయ్యెను.

6. అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు స్వస్థత కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూచినను గాయములు దెబ్బలు పచ్చి పుండ్లు అవి పిండబడలేదు కట్టబడలేదు తైలముతో మెత్తన చేయబడలేదు.

7. మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పట్టణములు అగ్నిచేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే అన్యులు మీ భూమిని తినివేయుచున్నారు అన్యులకు తటస్థించు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను.

8. ద్రాక్షతోటలోని గుడిసెవలెను దోసపాదులలోని పాకవలెను ముట్టడి వేయబడిన పట్టణమువలెను సీయోను కుమార్తె విడువబడియున్నది.

9. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొద్దిపాటి శేషము మనకు నిలుపని యెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱ్ఱాతో సమానముగా ఉందుము.
రోమీయులకు 9:29

10. సొదొమ న్యాయాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆల కించుడి. గొమొఱ్ఱా జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:8

11. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే విస్తారమైన మీ బలులు నాకేల? దహనబలులగు పాట్టేళ్లును బాగుగా మేపిన దూడల క్రొవ్వును నాకు వెక్కస మాయెను కోడెల రక్తమందైనను గొఱ్ఱపిల్లల రక్తమందైనను మేక పోతుల రక్తమందైనను నాకిష్టములేదు.

12. నా సన్నిధిని కనబడవలెనని మీరు వచ్చుచున్నారే నా ఆవరణములను త్రొక్కుటకు మిమ్మును రమ్మన్న వాడెవడు?

13. మీ నైవేద్యము వ్యర్థము అది నాకు అసహ్యము పుట్టించు ధూపార్పణము దాని నికను తేకుడి అమావాస్యయు విశ్రాంతిదినమును సమాజకూట ప్రక టనమును జరుగుచున్నవి పాపులగుంపుకూడిన ఉత్సవసమాజమును నే నోర్చ జాలను.

14. మీ అమావాస్య ఉత్సవములును నియామక కాలము లును నాకు హేయములు అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియున్నాను.

15. మీరు మీ చేతులు చాపునప్పుడు మిమ్మును చూడక నా కన్నులు కప్పుకొందును మీరు బహుగా ప్రార్థనచేసినను నేను వినను మీ చేతులు రక్తముతో నిండియున్నవి.
యోహాను 9:31

16. మిమ్మును కడుగుకొనుడి శుద్ధి చేసికొనుడి. మీ దుష్క్రియలు నాకు కనబడకుండ వాటిని తొలగింపుడి.
యాకోబు 4:8

17. కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేర్చుకొనుడి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండ్రిలేనివానికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకొందము మీ పాపములు రక్తమువలె ఎఱ్ఱనివైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపువలె ఎఱ్ఱనివైనను అవి గొఱ్ఱబొచ్చువలె తెల్లని వగును.

19. మీరు సమ్మతించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొక్క మంచిపదార్థములను అనుభవింతురు.

20. సమ్మతింపక తిరుగబడినయెడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచ్చియున్నాడు.

21. అయ్యో, నమ్మకమైన నగరము వేశ్య ఆయెనే! అది న్యాయముతో నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు.

22. నీ వెండి మష్టాయెను, నీ ద్రాక్షారసము నీళ్లతో కలిసి చెడిపోయెను.

23. నీ అధికారులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు బహుమానములకొరకు కనిపెట్టుదురు తండ్రిలేనివారిపక్షమున న్యాయము తీర్చరు, విధవ రాండ్ర వ్యాజ్యెము విచారించరు.

24. కావున ప్రభువును ఇశ్రాయేలుయొక్క బలిష్ఠుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచున్నాడు ఆహా, నా శత్రువులనుగూర్చి నేనికను ఆయాసపడను నా విరోధులమీద నేను పగ తీర్చుకొందును.

25. నా హస్తము నీమీద పెట్టి క్షారము వేసి నీ మష్టును నిర్మలము చేసి నీలో కలిపిన తగరమంతయు తీసి వేసెదను.

26. మొదటనుండినట్లు నీకు న్యాయాధిపతులను మరల ఇచ్చెదను ఆదిలోనుండినట్లు నీకు ఆలోచనకర్తలను మరల నియమించెదను అప్పుడు నీతిగల పట్టణమనియు నమ్మకమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెట్టబడును.

27. సీయోనుకు న్యాయము చేతను తిరిగి వచ్చిన దాని నివాసులకు నీతిచేతను విమోచనము కలుగును.

28. అతిక్రమము చేయువారును పాపులును నిశ్శేషముగా నాశనమగుదురు యెహోవాను విసర్జించువారు లయమగుదురు.

29. మీరు ఇచ్ఛయించిన మస్తకివృక్షమునుగూర్చి వారు సిగ్గుపడుదురు మీకు సంతోషకరములైన తోటలనుగూర్చి మీ ముఖ ములు ఎఱ్ఱబారును

30. మీరు ఆకులు వాడు మస్తకివృక్షమువలెను నీరులేని తోటవలెను అగుదురు.

31. బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగ్ని కణమువలె నుండును ఆర్పువాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొత్తిగా కాలిపోవును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 యెషయా పరిచర్య చారిత్రక నేపథ్యం గురించి గ్రంథపరిచయం చూడండి. 

1:2 గ్రంథంలోని ప్రారంభ ప్రకటన యూదాను విచారణలోకి తెచ్చింది. దేవుని ప్రజల మీదకు వచ్చిన నిందారోపణల్ని వినమని భూమ్యాకాశాలకు (ఆకాశమా... భూమీ) పిలుపు నివ్వడం చూస్తాం. ద్వితీయోపదేశ కాండములో భూమ్యాకాశాలను నిబంధనకు సాక్షులుగా నిలబెట్టడం మనం చూస్తాం (ద్వితీ 4:2,6; 30:19). తరువాతి వచనాల్లో, ప్రజల మీదకు వచ్చిన నిందారోపణల్ని సాక్షులైన భూమ్యాకాశాలు ఆలకించాలని యెషయా ప్రవక్త వాటిని పిలుస్తున్నాడు. దేవుడు తానే తన ప్రజల తిరుగుబాటు గురించి చెబుతున్నాడు, ఆయన వారిని తన పిల్లలనుగా సూచిస్తూ వారి ద్రోహచింతనను, అంటే వారి విశ్వాసరాహిత్యాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాడు. 

1:3 దేవుడు తన ప్రజల మూర్ఖత్వాన్ని చూచి విస్మయం చెందుతున్నాడు. వారు ఎద్దుల కంటె మొద్దుగా ఉన్నారు, గాడిద కంటె మొండిగా ఉన్నారు. ఎద్దు కనీసం దాని యజమానినైనా గుర్తించగలుగుతుంది, గాడిద దాని సొంతవానిని గుర్తించకపోయినా గానీ, మేత దొరికే దొడ్డి ఎక్కడుందో దానికి తెలుసు. తన యజమానియు, తన పోషకుడునైన దేవున్ని తృణీకరించిన ఇశ్రాయేలుకు కనీసం పశువులకున్న ఇంగితమైనా లేదనే ఆరోపణ ఇక్కడ కనబడుతుంది. 

1:4 ఈ వచనంలోని శ్రమతో “శ్రమను గూర్చిన దేవోక్తి" ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పాండిత్యశైలి విషాదాన్ని తెలియజేసే పదజాలంతో అంత్యక్రియల ఊరేగింపును తలపిస్తుంది, ఇక్కడ పాపిష్ఠి జనమా అనే పదజాలం యూదా జాతి దాదాపుగా మరణించినట్లు, అంటే దాని అంతం సమీపించిందని సూచిస్తుంది. వ.2లో లాగా, యూదా వారి ముఖ్యమైన అతిక్రమం దేవుని పట్ల నమ్మకద్రోహం. యెషయా తరచుగా దేవుణ్ణి ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని అనే పదజాలంతో పిలిచాడు. ఈ నామం దేవుడు పాపాన్నెంత తీవ్రంగా అసహ్యించుకుంటూ దానికి వేరుగా ఉంటాడో నొక్కి చెబుతుంది.
యెషయా దేవాలయంలో దేవుడైన యెహోవాను చూసినప్పుడు సెరాపులు "సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా పరిశుద్దుడు, పరిశుద్దుడు, పరిశుద్దుడు" అని కీర్తించడం విని, దేవుడెంత పరమ పవిత్రుడో అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసుకున్నాడు (6:3). 

1:5-6 యూదా తిరుగుబాటుకు పర్యవసానాలు రానే వచ్చాయి. యూదా ఒక వ్యాధిగ్రస్తుని పోలి ఉంది, దెబ్బల వలన గాయాలయ్యాయి, బహుశా ఇది అలంకారిక వర్ణనలో ఉత్తరరాజ్య మైన ఇశ్రాయేలు పతనమయ్యేలా దాని మీద క్రీ.పూ. 722లో అషూరు సైన్యం దాడి చేయడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు, లేదా క్రీ.పూ. 701లో జరిగిన దండయాత్రను సూచిస్తుండవచ్చు (గ్రంథపరిచయం చూడండి). 

1:7-8 యూదా పాపానికి వచ్చిన పర్యవసానం దాని మీద అన్యజనుల సైన్యాలు దాడిచేయడం (2:5,6 నోట్సు చూడండి), సీయోను కుమార్తె అనే పదజాలం సీయోనుకు వ్యక్తిత్వాన్ని ఆపాదిస్తుంది. దేవాలయం ఉన్న సీయోను యూదాలో అత్యంత పవిత్రమైన స్థలం. ఇది దేవుడు ఎవరిని తప్పక శిక్షించాల్సి ఉందో వారితో ఆయనకున్న అన్యోన్య సంబంధాన్ని పాఠకులకు గుర్తుచేస్తుంది. ద్రాక్షతోటలోని గుడి.... దోసపాదులలోని పాక, ఈ రెండు స్థిరమైనవి కావు. వాటిని సరిగా పట్టించుకోనట్లయితే అవి కూలిపోతాయి, ఇది యెరూషలేము నాశనాన్ని తేటతెల్లం చేసే సాదృశ్యం,

1:9 దేవుడు కృపామయుడు. - ఆయన సొదొమ గొమొట్టా పట్టణాల్ని సమూలనాశనం చేసినట్టుగా (ఆది 19 అధ్యా.), తన ప్రజల్ని పూర్తిగా నాశనం చేయలేదు. తీర్పు వచ్చినప్పటికీ శేషజనం ఉన్నారు, తీర్పు ద్వారా జాతి శుద్ధి అయిన తర్వాత పునరుద్ధరణ జరగనుంది. పౌలు ఈ వచనాన్నే రోమా 9:29లో ఉటంకించాడు.

1:10-15 ఈ వచనాల్లో దేవుడు తన ప్రజలనుసరిస్తున్న భ్రష్టమతాచారాల పట్ల తన ఏహ్యతను వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

1:10 దేవుడు గతంలో సొదొమ గొమొట్టా పట్టణాల్ని సమూలంగా నిర్మూలించినట్టుగా ఇప్పుడు తన ప్రజల్ని శిక్షించడు (వ.9), కారణం తన ప్రజలు అంత శిక్షకు తగినవారు కాదని కాదు. వారి నాయకులు నిజానికి పరదేశులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వక, అసహ్యకరమైన అక్రమ లైంగిక కార్యకలాపాల్లోకి దిగజారిపోయి నీతి బాహ్యతను ప్రదర్శించిన సొదొమ గొమొజ్జా ప్రజల్లాగానే ఉన్నారు. 

1:11 దేవుడు తన ప్రజలు బల్యర్పణల్ని అర్పించాలని ఆజ్ఞాపించాడు (లేవీ 1-7 అధ్యా., లేవీ అధ్యా. 1లో దహనబలుల గురించి ప్రత్యేకంగా వర్ణించబడింది). అయితే దేవుని ప్రజలు అర్పించిన బలులు ఆయనకు కోపం తెప్పిస్తున్నాయి. యథార్ధపూర్వకమైన పశ్చాత్తాపం, శుద్ధహృదయం లేకుండానే వీరు బలులర్పిస్తున్నారు. పైగా, “రక్తంతో నిండియున్న” చేతులతో అర్పణల్ని తెస్తున్నారు (యెషయా 1:15). 

1:13-14 ఇశ్రాయేలీయులు పరిశుద్ధ కాలాల్ని, అంటే ప్రతి వారం విశ్రాంతిదినమును, ప్రతి నెలా అమావాస్యను, వార్షిక పండుగలైన సమాజకూట ప్రకటనమును... ఉత్సవములును ప్రత్యేకంగా ఆచరించాలని కూడా దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. అయితే, ప్రజల్లోని వేషధారణ వలన ఇవి దేవునికి అసహ్యమయ్యాయి. 

1:15 దేవుడు వెలువరించిన ఈ తీర్పు ప్రకటనలో ప్రజల ఆచారకాండలలో ఉన్న అసలు సమస్య చివరి పంక్తి వరకు చెప్పబడలేదు. భయభక్తులు లేకుండా కేవలం ఆచారప్రాయంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం పరాకాష్ఠకు చేరుకొంది. వారి బల్యర్పణలు, ఆరాధనా కాలాలు, వారి ప్రార్థనలు సైతం దేవునికి అంగీకారయోగ్యంగా లేవు, ఇందుకు కారణం వారి చేతులు రక్తముతో నిండి ఉండడం. అంటే, వారు పాపం చేశారు కానీ పశ్చాత్తాపపడలేదు. అయినా దైవారాధనలో పాల్గొంటున్నారు. వేషధారణతో నిండిన ఇటువంటి ప్రవర్తనను దేవుడు సహించడు. 

1:16-17 పరివర్తనకు .. ఔషధంలాగా పనిచేసే నిర్ణయవిధిని, అంటే పశ్చాత్తాపాన్ని ఈ ప్రకటన సూచిస్తుంది. శుభ్రంగా కడుగుకొనడం పరివర్తనను తెలియజేసే అలంకారిక వర్ణన. పరివర్తన అంటే చెడు పనులు చేయకపోవడం మాత్రమే కాదు, మంచి పనులు కూడా చేయడం. సమాజంలో న్యాయాన్ననుసరించడం, మరి ముఖ్యంగా పేదసాదల్ని పీడిస్తూ వారి నణచివేసేవారి నెదిరించడం, అండలేనివారి (తండ్రిలేనివాని... విధవరాలి) పక్షాన నిలబడడం మొదలైనవన్నీ మంచిపనులే. 

1:18-20 దేవుడు తన ప్రజల ముందు రెండు ఎంపికలనుంచాడు. ఒకటి పశ్చాత్తాపపడి విధేయత చూపడం, దీనివలన వచ్చే రూపాంతరత గణనీయమైనది. ఇప్పుడు వారు తమ పాపాలవలన రక్తంలాగా ఎర్రగా ఉన్నారు. అయితే పశ్చాత్తాపం వారికి తెల్లని తెలుపునిస్తుంది. వారు శుద్ధిపొంది పవిత్రులు కాగలరు (వ. 16), ఫలితంగా వారు మంచి జీవితాన్ని అనుభవించగలరు. రెండవ ఎంపిక తిరుగుబాటులోనే కొనసాగడం, ఇది వారిని నాశనానికి నడిపిస్తూ నాశనంలోనే అంతం చేస్తుంది. 

1:21-22 దేవుని ప్రజలు అన్ని కాలాల్లోను మతభ్రష్టులుగా లేరు. గతంలోని నమ్మకమైన నగరమైన యెరూషలేము ఇప్పుడు చెడిపోయింది. అన్యదైవాలను పూజించే విగ్రహారాధనను వ్యభిచారంతో పోల్చడం పరిపాటి. మష్టు (మష్టాయెను), నీళ్లతో కలిసిపోయిన ద్రాక్షారసం అపవిత్రతకు సాదృశ్యాలు. 

1:23 యూదా అధికారులు నీతిభ్రష్టులయ్యారు. వారు తమ స్వంత లాభం కోసం మార్గాల్ని వెతుక్కుంటూ సమాజంలో బలహీనుల (తండ్రి లేనివారి, విధవరాండ్ర) అవసరాల్ని, హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నారు. 

1:24 కావున అనే పదం ఆరోపణ నుండి (వ.21-23) తీర్పునకు దారితీస్తుంది. దోషులు శిక్ష ననుభవించకుండా తప్పించుకోడాన్ని దేవుడు అనుమతించడు. 

1:25-26 తీర్పు దండనకోసం మాత్రమే కాదు, అది శుద్ధి కూడా చేస్తుంది. ప్రారంభంలో యెరూషలేము నమ్మకమైన నగరంగా ఉంది (వ.21). ఇప్పుడు శుద్ధి జరిగిన తర్వాత మళ్లీ వారిని నమ్మకమైన నగరమని పిలుస్తారు.

1:27-28 దేవుని న్యాయము, ఆయన నీతి విమోచన నిచ్చేవి అనే సూచన అయ్యుండవచ్చు. 

1:29 దేవుని ప్రజలు కల్పితదైవాల విగ్రహాల్ని పూజించి పాపం చేశారు, అన్యదైవాల పూజల్లో అన్యాచారాల్ని పాటించడం సైతం జరిగేది. ఈ పూజల్లో ఒకటి మస్తకి వృక్షమును పూజించడం, ఇది బహుశా కనానీయుల సంతాన దేవతయైన అషేరాను పూజించడం అయ్యుండవచ్చు, అషేరా బయలుకు తల్లి అని కనానీయుల మతవిశ్వాసం. 

1:30-31 మీరు... మస్తకి వృక్షమువలె అవుతారని దేవుడు యూదాకు ప్రకటిస్తున్నాడు. ఈ వృక్షం దేవుని ప్రజల గర్వానికి, తిరుగుబాటు స్వభావానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది. మస్తకి వృక్షం బలం గలదేయైనా, దానికి నీరు పెట్టనందున ఎండిపోయి అగ్నిలో వేసినప్పుడు త్వరగా కాలిపోతుంది..


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |