Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 91 | View All

1. మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు.

2. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ము కొను నా దేవుడని నేను యెహోవానుగూర్చి చెప్పుచున్నాను.

3. వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్ను రక్షించును

4. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయన సత్యము, కేడెమును డాలునై యున్నది.

5. రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను

6. చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధ్యాహ్నమందు పాడుచేయు రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు.

7. నీ ప్రక్కను వేయి మంది పడినను నీ కుడిప్రక్కను పదివేల మంది కూలినను అపాయము నీ యొద్దకురాదు.

8. నీవు కన్నులార చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును

9. యెహోవా, నీవే నా ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాసస్థలముగా చేసికొనియున్నావు

10. నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు

11. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును
మత్తయి 4:6, లూకా 4:10-11, హెబ్రీయులకు 1:14

12. నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నిన్ను తమ చేతులమీద ఎత్తి పట్టుకొందురు
మత్తయి 4:6, లూకా 4:10-11, హెబ్రీయులకు 1:14

13. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగ ద్రొక్కెదవు.
లూకా 10:19

14. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేనతని తప్పించెదను అతడు నా నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను

15. అతడు నాకు మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతనికి ఉత్తరమిచ్చె దను శ్రమలో నేనతనికి తోడై యుండెదను అతని విడిపించి అతని గొప్ప చేసెదను

16. దీర్ఘాయువు చేత అతనిని తృప్తిపరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-91. దేవున్ని సంపూర్ణంగా నమ్మేవారి భద్రతను వివరించే కీర్తన. ఆధ్యాత్మిక, శారీరక ప్రమాదాల సమయంలో మనం ఆయన కాపుదలపై ఆధారపడాలని, దేవుడే మన ఆశ్రయమని ఈ కీర్తన స్థిరంగా చెబుతున్నది. 

91:1-2 మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే... ఎవరైతే మహోన్నతుడైన దేవుని ఉద్దేశానికి, ఆయన కాపుదలకు తమను అప్పగించుకొని, ఎల్లప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో నివసించడానికి ప్రయత్నిస్తారో వారికి భద్రత ఉంటుందని ఈ కీర్తన చెబుతున్నది. క్రీస్తులోను, ఆయన వాక్యంలోను ఎంతగా నిలిచి ఉండి, ఎంతగా ఆయనను మన నివాసస్థలంగా చేసుకొంటామో అంత అధికంగా ఆపద సమయాలలో మన విడుదల ఉంటుంది (17:8; మత్తయి 23:37; యోహాను 15:1-11తో పోల్చండి).
ఈ కీర్తనలోని దేవుని నాలుగు నామాలు ఆయన కాపుదలను నాలుగు విభిన్న దృక్పథాలలో వివరిస్తున్నాయి. 
(1) "మహోన్నతుడు"- మనమెదుర్కొనే ఎంత గొప్ప భయంకన్నా ఆయన ఎంతో గొప్పవాడని సూచిస్తుంది. (ఆది 14:19తో పోల్చండి).
(2) "సర్వశక్తిమంతుడు”- ఆయన శక్తిముందు ఎంత గొప్ప శత్రువైనా నిలబడలేడు అని నొక్కి చెబుతుంది (నిర్గమ 6:3తో పోల్చండి).
(3) "యెహోవా”. ఉన్నవాడు అనువాడైన ఆయన సన్నిధి మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని అభయమిస్తున్నది. దురు
(4) "నా దేవుడు". తనను నమ్మినవారికి ఆయన వ్యక్తిగతమైన దేవునిగాను, స్నేహితునిగాను తోడై ఉంటాడన్న సత్యాన్ని నొక్కి చెబుతున్నది. 91:3 నాశనకరమైన తెగులు - కీర్తనకారుడు బహుశా తన అనారోగ్యం గురించి భయపడుతున్నాడని ఈ పదజాలం సూచిస్తున్నది (వ.5-8). 

91:4 యెహోవా కీర్తనకారునికి ఏ అపాయం రాకుండా అతణ్ణి కప్పి ఉంచుతాడు. రెక్కలతో అనే పదం కాపాడుకోడానికి ఉపయోగించే “ఆచ్ఛాదన” ను సూచించే వర్ణనాత్మక పదం (17:8; 36:7; 57:1; 61:4; 63:7; రూతు 2:12).
పక్షిరాజు వర్ణన ఉన్న 40:31 తో పోల్చి చూడండి. దేవుని కాపుదలను కోరుకొనేవారికి ఆయన విశ్వాస్యతయే ఆచ్చాదన. 

91:5 రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను గురించి 121:6 చూడండి.

91:6 తెగులునకైనను - వరదలు, కరవుకాటకాలు, వడగండ్లు, అగ్ని, ఇంకా ఇతర కడగండు ఇవన్నీ తెగుళ్: ఇవి మనుషులకు, పశువులకు, జంతువులకు హానిచేసేవే. రోగమునకైనను - రోగాల్ని దురాత్మలుగా వర్ణించడం కద్దు. ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలో దురాత్మలకు రోగాలకు మధ్య సంబంధం ఉండడం తెలిసిన విషయమే. 

91:8. కీర్తనకారునికి ఏ అపాయం కలుగకపోయినా, యెహోవా నుండి దుష్టులకు ప్రతిఫలము కలగడం (ప్రతిదండన అని అక్షరార్థం) అతడు కళ్లారా చూశాడు. దుష్టత్వానికి దాని కొలత చొప్పున దేవుడు ప్రతిదండన చేస్తాడు. 

91:9 ఆశ్రయము - వ.1-2; 4 నోట్సు చూడండి. హెబ్రీలో నివాసస్థలము అనే మాటకు వాడిన పదం సురక్షితమైన, సుదూర ప్రదేశాన్ని సూచిస్తుంది. (71:3: 90:1) 

91:10 దేవుని పట్ల నమ్మకంగా ఉండే సేవకునికి ఆయన అనుమతి లేకుండా అపాయమేమియు రాదు (వ.7-10తో పోల్చండి). అంటే బాధాకరమైన, కష్టసమయాలు అసలెప్పుడూ రావని కాదు (రోమా 8:35-36తో పోల్చండి). అయితే, దేవున్ని మన ప్రభువుగా మన ఆశ్రయంగా చేసుకొన్నంత కాలం మనకు సంభవించే ప్రతిదీ మన మేలుకే జరుగుతుందని అర్థం (రోమా 8:28 నోట్సు చూడండి).

91:11-12 తనను నమ్మిన వారి జీవితాలను, వారి అవసరాలను జాగ్రత్తగా గమనించమని ఆయన... తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. దేవుని సన్నిధిలో ఎడతెగక జీవించాలని వాంఛించే వారి పట్ల ఆ దూతలు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపుతూ ఉంటారు. విశ్వాసుల శరీర ప్రాణాత్మలకు వారు కావలి కాస్తూ ఉంటారు. మనకు అన్ని విధాలుగా తోడుగా ఉంటారు. మనం సర్వశక్తుని నీడలో నడచినంత కాలం దానికి హద్దులేదు. మన కష్ట కాలంలో వారు మనలను తమ చేతుల మీద ఎత్తిపట్టుకొందురు (వ. 12), ఆధ్యాత్మికంగా మనకు శత్రువులైనవారు మనల్ని ఎదిరించినప్పుడు ఆ దూతలు మనకు సహాయం చేస్తారు (ఎఫెసీ 6:10-12; 1పేతురు 5:8; మత్తయి 18:10 చూడండి). నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ - 121:3,7-8 నోట్సు చూడండి. 

91:13 సింహములను నాగుపాములను అనే ఈ అలంకారిక దృష్టాంతాలు మాటు కాసి లేదా చాటున పొంచి ఉండి ఇతర జంతువుల్ని వేటాడే కూరజంతువులను సూచిస్తున్నాయి. ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలో దైవాల్ని జంతువుల రూపాల్లోను ప్రాకే ప్రాణుల రూపాల్లోను చిత్రీకరించేవారు. 

91:14-16 దేవుని నామము నెరిగినవాడు అంటే ఆయనతో నిబంధనాపూర్వకమైన సంబంధంలో ఉన్నవాడే. యెహోవా ఇశ్రాయేలును కాపాడి ఆశీర్వదించడం ద్వారా తన రక్షణను వెల్లడిచేస్తున్నాడు. ఆయన విడిపిస్తాడు, కాపాడతాడు, జవాబిస్తాడు, మన్నిస్తాడు. సంతృప్తి పరుస్తాడు (95:7-11).


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |