Proverbs - సామెతలు 9 | View All

1. జ్ఞానము నివాసమును కట్టుకొని దానికి ఏడు స్తంభములు చెక్కు కొనినది

2. పశువులను వధించి ద్రాక్షారసమును కలిపియున్నది భోజనపదార్థములను సిద్ధపరచియున్నది

3. తన పనికత్తెలచేత జనులను పిలువనంపినది పట్టణమందలి మెట్టలమీద అది నిలిచి

4. జ్ఞానము లేనివాడా, ఇక్కడికి రమ్మని ప్రకటించు చున్నది. తెలివిలేనివారితో అది ఇట్లనుచున్నది

5. వచ్చి నేను సిద్ధపరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన ద్రాక్షారసమును పానముచేయుడి

6. ఇక జ్ఞానము లేనివారై యుండక బ్రదుకుడి తెలివి కలుగజేయు మార్గములో చక్కగా నడువుడి.

7. అపహాసకులకు బుద్ధిచెప్పువాడు తనకే నింద తెచ్చు కొనును. భక్తిహీనులను గద్దించువానికి అవమానమే కలుగును.

8. అపహాసకుని గద్దింపకుము గద్దించినయెడల వాడు నిన్ను ద్వేషించును. జ్ఞానముగలవానిని గద్దింపగా వాడు నిన్ను ప్రేమించును.

9. జ్ఞానముగలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జ్ఞానము నొందును నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జ్ఞానాభివృద్ధి నొందును.

10. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలిగి యుండుటయే జ్ఞానమునకు మూలము పరిశుద్ధ దేవునిగూర్చిన తెలివియే వివేచనకు ఆధా రము.

11. నావలన నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగును.

12. నీవు జ్ఞానివైనయెడల నీ జ్ఞానము నీకే లాభకరమగును నీవు అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను.

13. బుద్ధిహీనత అనునది బొబ్బలు పెట్టునది అది కాముకురాలు దానికేమియు తెలివిలేదు.

14. అది తన ఇంటివాకిట కూర్చుండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద కూర్చుండును.

15. ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ త్రోవను చక్కగా వెళ్లువారిని చూచి

16. జ్ఞానములేనివాడా, ఇక్కడికి రమ్మని వారిని పిలు చును.

17. అది తెలివిలేనివాడొకడు వచ్చుట చూచిదొంగిలించిన నీళ్లు తీపి చాటున తినిన భోజనము రుచి అని చెప్పును.

18. అయితే అచ్చట ప్రేతలున్నారనియు దాని ఇంటికి వెళ్లువారు పాతాళకూపములో ఉన్నారనియు వారికి ఎంతమాత్రమును తెలియలేదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-2 జ్ఞానము నివాసమును నిర్మించుకొని దాని ప్రతిష్ఠ కొరకు విందును సిద్ధపరుస్తున్నది (1రాజులు 8:62-66 తో పోల్చండి). ఏడు స్తంభములలో “ఏడు” అనే సంఖ్య పరిపూర్ణతకు గుర్తు. ఇక్కడ ఇది జ్ఞానం నిర్మించిన నివాసం విశాలమైందనీ, మన్నిక గలదనీ సూచిస్తుంది. ద్రాక్షారసము అంటే తేనె, వివిధ సుగంధ దినుసులు కలిపిన మధుర పదార్థాలు (కీర్తన 75:8; పరమ 8:2). ఇది జ్ఞానం తన ఆనందకరమైన, ప్రయోజనకరమైన బోధను ఇతరులతో పంచుకోడానికి సిద్ధంగా ఉందనే వర్ణన. 

9:3 జ్ఞానం తన తన పనికత్తెల చేత జనాలను పిలువనంపినది. సేవకురాండ్రు లేదా దూతలు తమ యజమాని తరపున సందేశాన్నందిస్తారు (సంఖ్యా 22:5). వివేకం గల అనుభవజ్ఞులు, బోధకులు, సంఘకాపరులు, తల్లిదండ్రులు మొదలైన వారిని జ్ఞానం యొక్క సేవకులు అని చెప్పవచ్చు. జ్ఞానం యొక్క ఆహ్వానం బహిరంగంగా అందరికీ వర్తిస్తుంది (1:21; 8:1-4) 

9:4-6 జ్ఞానము లేనివారు (14 నోట్సు చూడండి), తెలివిలేనివారు (6:30-33 నోట్సు చూడండి) తమ స్వంత మార్గాల్ని విడిచిపెట్టి తెలివినిచ్చే మార్గములో నడవమని జ్ఞానం వారి నాహ్వానిస్తుంది. (1:15 నోట్సు చూడండి). ఇక్కడికి రమ్మని. అంటే “ఇటు తిరగండి" అని అక్షరార్థం. అది శ్రేష్ఠమైనదాన్ని పొందడం కోసం అల్పమైనదాన్ని విడిచిపెట్టడాన్ని సూచిస్తుంది (3:7; 4:27; 5:7; 11:22; 13:14,19; 14:16,27; 16:6; 22:6). జ్ఞానమార్గం జీవానికి నడిపిస్తుంది. (యోహాను 6:27,51-58). మానవునికి ఇది తప్ప మరొక మార్గం లేదు. (4:25-27 నోట్సు చూడండి). జ్ఞానాన్ని ఎంచుకొనని వాడు.అపహాసకుడుగా మిగిలిపోతాడు (1:22). 

9:7-9 ఎంత బోధించినా విననివానికి బోధకుడే దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించబడ్డాడు (మత్తయి 7:6). నింద అనే దానిని ఇక్కడ “అవమానం” అని కూడా అనువదించవచ్చు. (12:16). పరోక్షంగా ఇది జ్ఞానం లేనివారిని విననొల్లని మూర్ఖులుగా (1:22), మంచిమాటను ద్వేషించే అపహాసకులుగా (2:22) మారవద్దని హెచ్చరిస్తుంది. దానికి బదులుగా కనికరంతో కూడిన జ్ఞానము, నీతిగల వారుగా "జ్ఞానాభివృద్ధి పొందేవాడుగా ఉండమని ప్రోత్సహిస్తుంది. జ్ఞానులెన్నడూ తమకు మరింత జ్ఞానము అవసరం లేదని భావించరు (1:5;4:18;12:1;13:1:19:25;21:11; మత్తయి 13:12).

9:10 జ్ఞానం గలవారు ఉపదేశాన్ని విని నేర్చుకుంటారు (10:9), కారణం వీరు దీనులై యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన వారు కాబట్టి (1:7 నోట్సు చూడండి). 

9:11 ఈ వచనాలు వీరు.. భూమిమీద. దీర్ఘాయువునూ, అనంతరం నిత్యజీవాన్ని పొందుతారనీ సూచిస్తున్నాయి. (3:22 నోట్సు చూడండి). .

9:12 ఈ వచనంలోని మాటలు లాభకరమైన ప్రతిఫలాలు, భరింపవలసిన - నష్టాలు వ్యక్తిగతమైనవని నొక్కి చెబుతున్నాయి (యెహె 18). అయితే ఆయా వ్యక్తుల చర్యల ఫలితం వారి కుటుంబాల మీద (20:7; 23:25), అనుచరుల మీద (11:10; 29:2,4) సైతం ఉంటుంది. 

9:13 బుద్దిహీనత గురించి 1:22 లోని “బుద్దిహీనుడు” నోట్సు చూడండి. బొబ్బలు పెట్టునది. గురించి 7:11 నోట్సు. చూడండి. బుద్ధిహీనతను కాముకురాలు అని పిలుస్తూ (హెబ్రీ భాషలో జ్ఞానం లేనివారికి ఉపయోగించే పదం: 1:4 నోట్సు చూడండి) ఆమెకు నైతికత గురించి ఏమీ తెలియదనీ, అంతే కాక అనైతికమైన వాటిని కోరుకున్నప్పుడు ఎదురయ్యే దుష్పరిణామాల గురించి కూడా ఏమీ తెలియదనీ తెలిపే వర్ణన ఇది (వ. 18; 4:19; 5:6; 23:35; 28:22). 

9:14 "జ్ఞానం ” కష్టపడి పనిచేస్తుంటే (వ.1-3), “బుద్దిహీనత” ఇంటివాకిట్లో ఖాళీగా కూర్చుండును. ప్రాచీన కాలంలో కుర్చీలు అరుదు. రాజులు, గౌరవ నీయులైన గురువులు ఎత్తైన పీఠాలమీద కూర్చుండేవారు (2సమూ 19:8; 1రాజులు 2:12,19; ఎస్తేరు. 5:1; కీర్తన 29:10; మత్తయి 5:1; 23:2; లూకా 4:20). బుద్దిహీనత పీఠము మీద (అక్షరాలా “సింహాసనం”) కూర్చుం డడం, తనకు పరిపాలించే అధికారం ఉందనీ లేదా బోధించే అధికారం ఉన్నదనీ వాస్తవానికి లేని అధికారాన్ని డంబంతో ప్రదర్శించడమవుతుంది.

9:15-16 జ్ఞానము లేనివారు (1:4 నోట్సు చూడండి) తమ త్రోవను చక్కగా పోతున్నప్పటికీ, ప్రక్కకు చూడడమనే శోధనను ఎదిరించే సామర్థ్యం గానీ, తీర్మానం గానీ వారిలో లేవు (వ.4; 4:10-19; 25-27; 1యోహాను 2:191 బుద్దిహీనత సుళువుగా లొంగిపోయేవారినే శోధిస్తుంది. (1:11; మత్తయి 23:14-15).

9:17 "జ్ఞానం" రకరకాల భోజన పదార్థాలతో విందును సిద్ధం చేసింది (వ.2,5). "బుద్దిహీనత” కేవలం నీళ్ళు మరియు భోజనము మాత్రమే సిద్ధం చేస్తుంది, అయితే "బుద్దిహీనత” ఆహ్వానంలో తెలివిలేని వారు పాపానికి లొంగిపోయే ఆకర్షణ కనబడుతుంది (కీర్తన 52:3; యిర్మీయా 14:10; మీకా 3:2; యోహాను 3:19; 1 పేతురు 4:3). 

9:18 "బుద్దిహీనత” రమ్మని పిలుస్తున్న త్రోవ మరణానికి నడిపిస్తుందనే విషయం "బుద్దిహీనత”కు (వ.13) గానీ, అది పిలుస్తున్న తెలివి లేనివారికి ఏ మాత్రం తెలియడం లేదు. (4:19; 5:3-5; 8:36; 14:12). ప్రేతలు గురించి 2:18-19 నోట్సు చూడండి. పాతాళకూపము గురించి 1:12-13 నోట్సు చూడండి. 


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |